Ein polisïau a'n gweithdrefnau

Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer busnes y Cyngor

Y Cyfansoddiad


Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer darparu gwasanaethau

Ar gael ar y wefan hon o dan y gwasanaethau unigol.Copïau caled o’r canlynol ar gael:

 • Polisi Anabledd Theatrau a Sinemâu
 • Cyfle Cyfartal i’r Celfyddydau
 • Addysg Rhyw y Gwasanaeth Ieuenctid
 • Cynllun a Pholisi Rheoli Asedau Eiddo
 • Canllawiau Dylunio Corfforaethol Cyngor Gwynedd
 • Polisi Deddf Gamblo 2005
 • Polisi Gorfodaeth Gwarchod y Cyhoedd
 • Cynllun Darparu Gwasanaeth Cofrestru Genedigaethau
 • Canllawiau Casgliad Drws Cefn
 • Polisi Gosod Tai i’r Digartref – codir tal
 • Polisi Gosod a Llawlyfr Tenantiaid
 • Strategaeth a pholisi tai preifat Trwyddedu alcohol

Cysylltwch â’r Rheolwr Gwybodaeth am ragor o fanylion – 01766 771 000


Polisïau a gweithdrefnau recriwtio a chyflogi staff

Y canlynol ar gael yn yr Adran swyddi:

 • Rhestr swyddi
 • Ceisio am swyddi ar-lein
 • Swyddi Dysgu
 • Buddion o weithio i Gyngor Gwynedd

Copïau caled ac electronig o’r polisïau, gweithdrefnau a chanllawiau canlynol ar gael, cysylltwch a Galw Gwynedd ar 01766 771000:

 • Recriwtio a Phenodi
 • Canllawiau statws cyflogaeth
 • Penderfynu ar leoliad swyddi
 • Canllawiau cwblhau manylion person
 • Canllawiau ymarfer da recriwtio, dewis a phenodi
 • Trefn penodi swyddi mewn adrannau sydd wedi eu hail – strwythuro
 • Datgelu troseddau a chyflogi pobl sydd wedi troseddu
 • Lwfans tarfu
 • Cynllun mudo a symud tŷ
 • Protocol i reolwyr ar gyfer rhoi geirda


Gwasanaethau i’r cwsmer

Safonau ar gyfer darparu gwasanaethau i gwsmeriaid y Cyngor gan gynnwys y drefn gwyno.

Mae’r canlynol ar gael ar y wefan hon:

Trefn gwyno gorfforaethol

Trefn gwyno gwasanaethau cymdeithasol

Ceisiadau rhyddid gwybodaeth

Diogelu data (o fewn y polisi)


Polisïau rheoli cofnodion a data personol

Mae’r canlynol ar gael ar y wefan hon:

Polisi Diogelu Data

Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru


Polisïau a chynlluniau codi tâl

Manylion am gynlluniau codi tâl statudol. Mae’r canlynol ar gael ar y wefan hon:

Ffioedd gwastraff Masnachol

Pridiannau Tir – Rhestr Ffioedd

Cynllunio – Rhestr Ffioedd

Costau Amlosgi

Ffioedd Mynwentydd

Tystysgrifau genedigaeth

Tystysgrifau Marwolaeth

Priodas Grefyddol

Priodas / Partneriaeth sifil

Tystysgrif priodas, partneriaeth sifil

Seremoni ailddatgan adduned

Ffioedd Parcio

Dirwyon parcio

Glanhau a Gofal stryd

Costau Gorchmynion llwybrau cyhoeddus

Ffioedd amrywiol Priffyrdd a Bwrdeistrefol

Deddf Diogelu Data

Cais CCTV

Amgueddfeydd, parciau gwledig, canolfannau hamdden ayyb

Cyngor ariannol a chyfreithiol Gofal preswyl a nyrsio / Gofal dibreswyl