Priodas grefyddol

PWYSIG: Newidiadau i briodasau Gwynedd yn ystod Covid-19.

Cliciwch yma am y manylion yn llawn.

Close

 

Priodi mewn Eglwys

Os ydych am briodi yn un o adeiladau'r Eglwys yng Nghymru, dylech gysylltu â Ficer yr Eglwys dan sylw.  Nid oes angen i chi gysylltu gyda Chyngor Gwynedd.

Mwy o wybodaeth.

Priodi mewn capel

Mae'r wybodaeth isod yn berthnasol i briodasau yng Nghymru a Lloegr. Os ydych yn priodi y tu allan i Gymru neu Loegr, cysylltwch â ni am arweiniad. Ffoniwch 01766 771000.

 

Ffioedd priodasau

 

Cyn priodi...

Gyda phwy sydd angen cysylltu?

Mae'r trefniadau yn ddibynnol ar ble rydych chi a'ch partner yn byw, a ble byddwch yn priodi:

  • os ydi'r 2 ohonoch yn byw yng Ngwynedd
    Byddwch angen trefnu apwyntiad i'r 2 ohonoch fynd draw i un o swyddfeydd cofrestru Gwynedd i roi rhybudd ffurfiol o'r briodas. I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01766 771000.
  • 1 ohonoch yn byw yng Ngwynedd a'r llall y tu allan i Wynedd
    Bydd angen i'r person sy'n byw y tu allan i Wynedd gysylltu â gwasanaeth cofrestru eu Cyngor lleol i roi eu rhybudd ffurfiol. Bydd angen i'r person sy'n byw yng Ngwynedd drefnu apwyntiad i fynd draw i un o swyddfeydd cofrestru Gwynedd i roi rhybudd ffurfiol. I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01766 771000
  • y 2 ohonoch yn byw y tu allan i Wynedd ond am gynnal y seremoni yng Ngwynedd
    Byddwch angen cysylltu gyda gwasanaeth cofrestru Gwynedd i drefnu dyddiad y seremoni. Byddwch yna angen cysylltu gyda gwasanaeth cofrestru eich Cyngor lleol i roi eich rhybudd ffurfiol. I gysylltu â gwasanaeth cofrestru Gwynedd, ffoniwch 01766 771000.

Byddwch hefyd angen trefnu gyda'r gwasanaeth cofrestru yn yr ardal ble bydd y briodas yn cael ei chynnal fod cofrestrydd yn bresennol yn y seremoni. Os yn cynnal y seremoni yng Ngwynedd, ffoniwch 01766 771000.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn y cwestiynau ac atebion - priodas. 

Pryd sydd angen i ni gysylltu?

Gallwch gysylltu i drefnu dyddiad ar gyfer y briodas gyda'r gwasanaeth cofrestru unwaith y byddwch wedi penderfynu eich bod am briodi. Fodd bynnag, bydd rhaid cyflwyno y rhybudd ffurfiol o fewn 12 mis i ddyddiad y briodas.  Rydym yn eich cynghori i gysylltu mewn da bryd.  Bydd dyddiad y seremoni yn cael ei chadarnhau unwaith y bydd y rhybudd ffurfiol wedi ei roi.

Wedi chi gyflwyno y rhybudd ffurfiol bydd rhaid aros am o leiaf 28 diwrnod clir rhwng y dyddiad pan rydych yn cyflwyno'r rhybudd ffurfiol a'r diwrnod y cewch gynnal y briodas. Er enghraifft - pe baech yn rhoi rhybudd ffurfiol ar y 1af o'r mis, y dyddiad cynharaf y gallwch gynnal y seremoni yw'r 30ain o'r mis hwnnw.

I drefnu apwyntiad i roi hysbysiad ffoniwch 01766 771000. 

Cais brys

Mewn amgylchiadau arbennig, er enghraifft os yw person yn ddifrifol wael, bydd yn bosib cyflwyno cais i briodi ar frys. Mae'n bosib y bydd y ffioedd yn amrywio yn yr achosion hyn.  Am ragor o wybodaeth neu i drefnu, cysylltwch â ni drwy ffonio 01766 771000. 

Sut mae talu?

Bydd angen talu'r ffi am gyflwyno rhybudd ffurfiol yn ystod yr apwyntiad. Gallwch dalu gweddill yr arian unai i'r cofrestrydd pan fyddwch yn cwrdd o flaen llaw i drafod y seremoni mewn manylder neu dros y ffôn cyn diwrnod y seremoni. Gallwch dalu gydag arian parod, cerdyn debyd neu gredyd, archeb bost neu siec yn daladwy i 'Cyngor Gwynedd'. 

 

Mwy o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth ewch i'r dudalen cwestiynau ac atebion - priodas neu cysylltwch â ni drwy ffonio 01766 771000.

Gwybodaeth am newid enw