Diogelu data

Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn rheoli'r defnydd o wybodaeth bersonol drwy fynnu fod cyrff cyhoeddus yn cadw at reolau caeth pan fyddant yn prosesu gwybodaeth am unigolion.


Egwyddorion

Mae’n rhaid i unrhyw un sy’n prosesu data gydymffurfio ag wyth egwyddor ymarfer da, sy’n datgan bod rhaid i ddata:

  • Cael ei brosesu’n deg ac yn gyfreithlon
  • Gael ei brosesu at rai dibenion yn unig
  • Bod yn ddigonol, yn berthnasol a ddim yn ormodol
  • Bod yn gywir a chael ei gadw’n gyfoes
  • Beidio a chael ei gadw’n hwy nag sydd angen.
  • Cael ei brosesu yn unol a hawliau’r unigolyn o dan y Ddeddf.
  • Cael ei gadw’n ddiogel.
  • Peidio cael ei drosglwyddo tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd oni bai fod mesurau diogelwch mewn grym.

O dan Adran 7 y ddeddf mae gennych hawl i gael copi o'r wybodaeth sy'n cael ei chadw amdanoch fel unigolyn.

Os hoffech wybod pa wybodaeth sydd gan y Cyngor amdanoch, dylech lenwi'r ffurflen gais, anfon dogfennau sy'n profi pwy ydych (copi o basbort neu drwydded yrru, neu ddogfennau gwreiddiol fel bil ffôn neu drydan) a thalu ffi o £10 - drwy anfon siec neu archeb post yn daladwy i 'Cyngor Gwynedd'.

Anfonwch y ffurflen gyda'r dogfennau uchod i:

  • Rheolwr Gwybodaeth, Uned Wybodaeth, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Yn anffodus ni allwn dderbyn ceisiadau ar e-bost na ffurflen ar-lein.

Mae gennym 40 diwrnod calendr i ymateb i’ch cais.


Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru

Bwriad Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI) yw hwyluso’r ffordd o rannu gwybodaeth rhwng sefydliadau, fel eu bod yn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 1998.

Mae Cyngor Gwynedd yn bwriadu llofnodi’r cytundeb, ac yna mynd ati i greu cytundebau rhannu gwybodaeth unigol ar gyfer cynlluniau penodol o fewn gwasanaethau.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (gwefan allanol - ar gael yn Saesneg yn unig).

 

Teledu Cylch Cyfyng (TCC)

Mae gan y Cyngor nifer o systemau Teledu Cylch Cyfyng (TCC) ledled y sir er mwyn gwarchod eiddo ac atal a datrys troseddau. Gan fod y camerâu hyn yn cofnodi gweithgareddau unigolion, mae’r defnydd ohonynt yn dod o dan Ddeddf Diogelu Data 1998, sef y ddeddf sy’n gosod y rheolau ar gyfer defnyddio gwybodaeth bersonol yn briodol.

O’ch safbwynt chi, mae gennych hawl i weld delweddau TCC ohonoch chi eich hun ac i ofyn am gopi ohonynt. Yn ôl y Ddeddf mae’n rhaid i ni ddarparu’r wybodaeth o fewn 40 diwrnod calendr o dderbyn cais a byddwn yn codi ffi o £10. Mae manylion llawn i’w cael yn yr Arweiniad ar ddefnyddio systemau Teledu Cylch Cyfyng.

Er mwyn cyflwyno cais, bydd angen i chi lawrlwytho ac argraffu ffurflen gais, ac wedi i chi ei chwblhau, ei dychwelyd i’r cyfeiriad sydd wedi ei nodi ar y ffurflen.

Gallwch hefyd dderbyn ffurflen gais drwy ffonio 01766 771000

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth