Diogelu data

Mae angen i’r Cyngor gasglu a defnyddio gwybodaeth am unigolion er mwyn darparu gwasanaethau.

Deddfwriaeth diogelu data sy’n sicrhau bod hyn yn cael ei wneud yn briodol.

Gwneud cais i weld gwybodaeth amdanoch chi eich hun...

Mae gennych hawl i gael copi o'r wybodaeth sy'n cael ei chadw amdanoch fel unigolyn.

Nid oes ffi am wneud hyn.

Mi fedrwch chi wneud hyn trwy:

Anfonwch y ffurflen gyda'r dogfennau uchod i:

Rheolwr Gwybodaeth,

Gwasanaeth Rheoli Gwybodaeth,

Swyddfa'r Cyngor,

Stryd y Jêl,

Caernarfon,

Gwynedd,

LL55 1SH

 

Beth sy’n digwydd ar ôl hyn?

Mae angen i ni ymateb o fewn un mis i dderbyn y cais neu  unrhyw eglurhad sydd ei angen o’r wybodaeth rydych yn ei cheisio. Os ydi’r cais yn gymhleth neu mae nifer ohonynt, gallwn ymestyn y cyfnod i hyd at 2 fis yn ychwanegol ond bydd rhaid i ni sgwennu atoch o fewn un mis i ddweud wrthych ac esbonio pam.

 

Beth fyddwn yn dweud wrthych?

Byddwch yn derbyn copi o’r wybodaeth sydd amdanoch chi neu yn dweud wrthych nad ydym yn dal unrhyw beth.

Byddwn yn dweud wrthych

  • Pwrpas y prosesu
  • Pwy fydd yn derbyn y wybodaeth
  • Categorïau o ddata personol
  • Ffynhonnell y wybodaeth
  • Cyfnod cadw’r data
  • Y hawl i wneud cwyn
  • Gwybodaeth am hawliau i gywiro, dileu, gwrthwynebu neu gyfyngu prosesu
  • Os ydi chi wedi bod yn destun proses gwneud penderfyniadau yn awtomataidd neu broffilio

Beth na allwn ei ddweud wrthych...

Mae’n bosib na fyddwn yn medru rhoi gwybodaeth i chi sef gwybodaeth bersonol a fyddai’n amarhau ar y gallu i atal neu ddatrys troseddau; cyngor cyfreithiol rydym wedi ei dderbyn neu ddata personol a fyddai’n adnabod person arall ac nid ydym wedi derbyn eu caniatad I ddatgelu’r wybodaeth yma.

 

Ceisiadau sydd heb bwrpas o gwbl neu’n ormodol...

Os yw ceisiadau yn amlwg yn ddi-sail neu’n ormodol (yn arbennig os ydynt yn rhai ailadroddus), byddwn yn codi ffi rhesymol am y costau gweinyddol neu yn gwrthod delio efo’r cais.

 

Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru

Bwriad Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI) yw hwyluso’r ffordd o rannu gwybodaeth rhwng sefydliadau.  

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i greu cytundebau rhannu gwybodaeth efo partneriaid er mwyn sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei rhannu’n deg, yn briodol ac yn ddiogel.

Mae rhestr o’r cytundebau yma ar gael ar yma Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (gwefan allanol - ar gael yn Saesneg yn unig).

 

Teledu Cylch Cyfyng (TCC)

Mae gan y Cyngor nifer o systemau Teledu Cylch Cyfyng (TCC) ledled y sir er mwyn gwarchod eiddo ac atal a datrys troseddau. Gan fod y camerâu hyn yn cofnodi gweithgareddau unigolion, mae’r defnydd ohonynt yn dod o dan ddeddfwriaeth diogelu data.  

Efallai fydd gennych hawl i weld  delweddau TCC ohonoch chi eich hun ac i ofyn am gopi ohonynt. Mewn rhai amgylchiadau, mae’n  bosib na fyddwn yn rhyddhau e.e. os ydi’r delweddau yn rhan o ymchwiliad troseddol, achos sifil neu mae’n dangos unigolion eraill.