Datganiad hygyrchedd

Mae’r datganiad hwn yn berthnasol i wefan Cyngor Gwynedd, sef www.gwynedd.llyw.cymru , platfform hunanwasanaeth Cyngor Gwynedd: https://diogel.gwynedd.llyw.cymru/ yn ogystal â systemau trydydd parti eraill perthnasol.

Cyngor Gwynedd sy'n cynnal y wefan, ac rydym eisiau i gymaint o bobl â phosib allu ei defnyddio.  Mae hyn yn golygu y dylech, er enghraifft, allu:

 • closio i mewn hyd at 300% heb i’r testun ddiflannu oddi ar y sgrin
 • llywio drwy’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan (yn Saesneg) drwy ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiwn fwyaf diweddar o NVDA, TalkBack a VoiceOver)


Pa mor hygyrch ydi’r wefan

Rydym yn ymwybodol nad yw rhannau o’r wefan yn gwbl hygyrch:

 • Nid yw’r rhan fwyaf o’n PDFs yn hygyrch i feddalwedd darllen sgrîn – cysylltwch â ni os am eu derbyn mewn fformat gwahanol.
 • Nid yw rhai o’r fideos hŷn ar y wefan yn cynnwys is-deitlau.
 • Mae rhai o’n ffurflenni ar-lein yn anodd i’w llenwi drwy ddefnyddio bysellfwrdd a meddalwedd darllen sgrîn yn unig – cysylltwch â ni os am eu derbyn mewn fformat gwahanol.  
 • Nid yw’n bosib llywio rhannau o’r wefan yn defnyddio bysellfwrdd.
 • Nid yw rhai lincs na delweddau ar y wefan yn hygyrch.

Adborth a manylion cyswllt

Os ydych chi angen gwybodaeth ar y wefan hon mewn fformat gwahanol, er enghraifft, PDF hygyrch, print bras, fersiwn hawdd i’w ddarllen, braille ac yn y blaen, cysylltwch â: 

Byddwn yn ystyried eich cais, ac yn ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

 

Rhoi gwybod i ni am broblemau efo'r wefan

Rydym wastad yn chwilio am ffyrdd newydd o wella hygyrchedd ar y wefan. Os ydych yn dod ar draws problem sydd ddim yn cael ei rhestru ar y dudalen hon, neu os ydych yn teimlo nad ydym yn cwrdd â’r gofynion hygyrchedd, cysylltwch â ni:  gwefan@gwynedd.llyw.cymru 
 

Gweithdrefn orfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy’n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau ar gyfer Dyfeisiau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os ydych yn anhapus â’r ffordd rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS).

 

Cysylltu â ni dros y ffôn neu wyneb yn wyneb

Mae nifer o wahanol ffyrdd o gysylltu â ni: www.gwynedd.llyw.cymru/cysylltu

Mae dolenni cyflwyno sain ar gael yn nerbynfeydd Siop Gwynedd.

 

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd ar y wefan

Mae Cyngor Gwynedd wedi ymrwymo i wneud y wefan hon yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Rydym wedi comisiynu The Digital Accessibility Centre (DAC) i gynnal asesiad hygyrchedd llawn o’n gwefan. Mae’r datganiad hwn yn seiliedig ar asesiadau mewnol yn unig gan ddefnyddio y meddalwedd SiteImprove. Byddwn yn diweddaru y datganiad hwn unwaith y byddwn yn derbyn yr adroddiad hygyrchedd gan The Digital Accessibilty Centre.

 

Statws Cydymffurfiaeth

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol gyda safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 yn sgil yr hyn nad yw’n cydymffurfio a restrir isod.

 

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Nid yw’r cynnwys sydd wedi ei nodi isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

Ddim yn cydymffurfio â rheoliadau hygyrchedd: 

 1. Ddim yn bosib adnabod lincs yn glir. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf  y WCAG 2.1 A criteria 1.4.1 (Defnydd o liw). Rydym yn anelu i ddatrys hyn cyn diwedd 2021.
 2. Mae rhai o’r delweddau sy’n cael eu defnyddio fel cydrannau rhyngwyneb defnyddiwr gyda chyferbyniad lliw isel iawn. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.1 AA criteria 1.4.3 Cyferbyniad (lleiafswm). Rydym yn anelu i ddatrys hyn cyn diwedd 2021.
 3. Rhai lincs heb destun amgen. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf  y WCAG 2.1 A criteria 2.4.4 (Pwrpas linc). Rydym yn anelu i ddatrys hyn erbyn Mawrth 2022.
 4. Nid yw'r elfen sgrolio yn hygyrch i'r bysellfwrdd.  Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.1 A criteria 2.1.1 (Bysellfwrdd). Rydym yn anelu i ddatrys hyn erbyn Mawrth 2022.
 5. Rhai lincs (yn yr run cyd-destun) yn mynd i’r un lle. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.1 A criteria 2.4.4 (Pwrpas linc). Rydym yn anelu i ddatrys hyn erbyn Mawrth 2022. 
 6. Mae’r zoom wedi ei gyfyngu ar rhai tudalennau a ffurflenni. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.1 AA criteria 1.4.4 Newid maint testun a 1.4.10 Llif. Rydym yn anelu i ddatrys hyn erbyn Mawrth 2022.

 7. Mae rhai rolau yn cynnwys elfennau gwag. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.1 AA criteria 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthynas. Rydym yn anelu i ddatrys hyn erbyn Mawrth 2022.

 8. Nid yw’r testun ar rai tudalennau yn cwrdd â’r gofynion o ran cyferbyniad lliw. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.1 AA criteria 1.4.3 Cyferbyniad (Lleiafswm). Rydym yn anelu i ddatrys hyn erbyn Mawrth 2022. 

 9. Nid oes label disgrifiad o'r testun ar rhai elfennau yn y ffurflenni. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.1 AA criteria 4.1.2 (Enw, Rol, Gwerth) Rydym yn anelu i ddatrys hyn erbyn Mawrth 2022.
 10. Dogfennau PDF
  (i) Does gan rai PDFs ddim Teitl Tudalen. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.1 A criteria  2.4.2 Teitl tudalen. 

  (ii) Mae problemau eraill gyda’n PDFs sydd yn golygu nad ydynt yn hygyrch i feddalwedd darllen sgrin. Rydym yn aros i dderbyn adroddiad hygyrchedd The Digital Accessibility Centre ynglŷn â PDFs, a byddwn yn gweithio gyda DAC i sicrhau bod ein PDFs yn cwrdd â’r safonau hygyrchedd. Rydym yn anelu i gael cynllun gwaith yn ei le i ddatrys y materion gyda'r PDFs erbyn diwedd 2021. 

Baich anghymesur

Ddim yn berthnasol. Nid ydym yn honni bod unrhyw faterion hygyrchedd yn afresymol i’w datrys.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd


PDFs a dogfennau eraill: 
Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio ffeiliau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydyn nhw'n hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau.

Cysylltwch â ni os am eu derbyn mewn fformat gwahanol.

 

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym yn trwsio cynnwys sy'n methu â chyrraedd canllaw 2.1 A a 2.1 Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fel mater o frys. Byddwn yn diweddaru'r datganiad hygyrchedd hwn wrth i faterion gael eu datrys.

Rydym hefyd wedi comisiynu The Digital Accessibility Centre (DAC) i gynnal asesiad hygyrchedd llawn o’n gwefan. Byddwn yn diweddaru y datganiad hwn unwaith y byddwn yn derbyn yr adroddiad hygyrchedd gan The Digital Accessibility Centre. 

 

Paratoi y datganiad hygyrchedd hwn

Cafodd y datganiad hwn ei lunio ar 25 Ebrill 2021. Cafodd ei adolygu a'i ddiweddaru ddiwethaf at 20 Hydref 2021. 

Cafodd holl dudalennau ein gwefan eu profi ddiwethaf gan Siteimprove.com ar 19 Hydref 2021. 

Yn ogystal, yn ystod mis Hydref 2021 cafodd sampl o dudalennau eu profi yn defnyddio: 

Cafodd y wefan hefyd ei phrofi gan The Digital Accessibility Centre (DAC) yn ystod mis Hydref 2021 ac rydym yn disgwyl am eu hadroddiad llawn ddechrau mis Tachwedd 2021. Bydd y datganiad hygyrchedd hwn yn cael ei ddiweddaru unwaith y bydd yr adroddiad ar gael.

Fe wnaethom ddewis sampl o dudalennau i The DAC eu profi yn seiliedig ar:

 • ein tudalennau fwyaf poblogaidd
 • tudalennau sy’n rhoi amrywiaeth dda o’n gwahanol dempledi
 • rhai tudalennau sydd yn cynnwys lluniau, cynnwys amlgyfrwng ac elfennau rhyngweithiol
 • tudalennau sydd yn cynnwys ffurflenni ar-lein

Fe wnaeth The Digital Accessibility Centre (DAC) brofi: