Hygyrchedd

Datganiad hygyrchedd gwefan Cyngor Gwynedd

Mae’r datganiad hwn yn berthnasol i wefan Cyngor Gwynedd, sef www.gwynedd.llyw.cymru ac i blatfform hunanwasanaeth Cyngor Gwynedd: https://diogel.gwynedd.llyw.cymru/

Cyngor Gwynedd sy'n cynnal y wefan, ac rydym eisiau i gymaint o bobl â phosib allu ei defnyddio.  Mae hyn yn golygu y dylech, er enghraifft, allu:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
 • closio i mewn hyd at 300% heb i’r testun ddiflannu oddi ar y sgrin
 • llywio drwy’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan drwy ddefnyddio darllenydd sgrin (er enghraifft NVDA)

Adborth a manylion cyswllt

Os ydych chi angen gwybodaeth ar y wefan hon mewn fformat gwahanol, er enghraifft, PDF hygyrch, print bras, fersiwn hawdd i’w ddarllen, braille ac yn y blaen, cysylltwch â: 

Byddwn yn ystyried eich cais, ac yn ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

 

Rhoi gwybod i ni am broblemau efo'r wefan

Rydym wastad yn chwilio am ffyrdd newydd o wella hygyrchedd ar y wefan. Os ydych yn dod ar draws problem sydd ddim yn cael ei rhestru ar y dudalen hon, neu os ydych yn teimlo nad ydym yn cwrdd â’r gofynion hygyrchedd, cysylltwch â ni:  gwefan@gwynedd.llyw.cymruGweithdrefn orfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi’r rheoliadau hygyrchedd. Os nad ydych yn hapus gyda sut rydym yn ymateb i’ch cwyn cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS) (Cyswllt allanol).Cysylltu â ni dros y ffôn neu wyneb yn wyneb

Mae nifer o wahanol ffyrdd o gysylltu â ni: www.gwynedd.llyw.cymru/cysylltu

Mae dolenni cyflwyno sain ar gael yn nerbynfeydd Siop Gwynedd.


Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd ar y wefan

Mae Cyngor Gwynedd wedi ymrwymo i wneud y wefan hon yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd 2018 Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2).

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol gyda safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 (cyswllt allanol) o ganlyniad i'r enghreifftiau nad ydynt yn cydymffurfio a restrir isod.

 1. Nid yw’r cyferbyniad lliw yn ddigonol mewn rhai rhannau o’r wefan. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.1 AA creiteria 1.4.3 (Cyferbyniad). Mae hyn yn cael ei ystyried yn flaenoriaeth uchel yn ein cynllun i wella hygyrchedd ar draws y wefan.    
 2. Does dim label gweladwy er mwyn egluro pwrpas ar rhai o’r meysydd mewnosod (input fields). Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.1 A criteria 3.3.2 (Labeli neu Gyfarwyddiadau). Mae hyn yn cael ei ystyried yn flaenoriaeth uchel yn ein cynllun i wella hygyrchedd ar draws y wefan.    
 3. Does dim disgrifiad ar rai o'r meysydd mewnosod (input fields). Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf  y  WCAG 2.1 A  criteria 3.3.2 (Labeli neu Gyfarwyddiadau). Mae hyn yn cael ei ystyried yn flaenoriaeth yn ein cynllun i wella hygyrchedd ar draws y wefan.  
 4. Does dim geiriad yn y pennawd ar rai tudalennau. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.1 A criteria 1.3.1 (Gwybodaeth a Pherthynas). Byddwn yn cywiro y mater yma dros amser fel rhan o’r gwaith o adolygu pob tudalen.
 5. Mae'r un testun yn cael ei ddefnyddio ar gyfer lincs sy'n arwain i wahanol dudalennau. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.1 A  criteria 2.4.4 (Pwrpas linc). Mae hyn yn cael ei ystyried yn flaenoriaeth yn ein cynllun i wella hygyrchedd ar draws y wefan.    
 6. Rhai lincs ond yn bosib eu hadnabod efo lliw.  Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf  y WCAG 2.1 A criteria 1.4.1 (Defnydd o liw). Mae hyn yn cael ei ystyried yn flaenoriaeth yn ein cynllun i wella hygyrchedd ar draws y wefan. 
 7. HTML yn cael ei ddefnyddio i fformatio peth cynnwys megis data tabular. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.1 A criteria 1.3.1 (Gwybodaeth a Pherthynas). Mae hyn yn cael ei ystyried yn flaenoriaeth yn ein cynllun i wella hygyrchedd ar draws y wefan.
 8. Cyrchfan linc lleol ddim yn bodoli ar rai tudalennau. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.1 A s criteria 1.3.1 (Gwybodaeth a Pherthynas). Byddwn yn cywiro y mater yma dros amser fel rhan o’r gwaith o adolygu pob tudalen.
 9. Rhai elfennau IDs ddim yn unigryw. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.1 A criteria 4.1.1 (Parsing). Mae hyn yn cael ei ystyried yn flaenoriaeth yn ein cynllun i wella hygyrchedd ar draws y wefan.    
 10. Dim teitl ar gyfer yr iFrame. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.1 A  criteria 4.1.2 (Enw, Pwrpas, Gwerth). Mae hyn yn cael ei ystyried yn flaenoriaeth yn ein cynllun i wella hygyrchedd ar draws y wefan.      
 11. Mae peth o’r hen gynnwys yn defnyddio y tag 'bold' er mwyn tynnu sylw i destun. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â gofynion y WCAG 2.1 A  criteria 1.3.1 (Gwybodaeth a Pherthynas). Rydym wedi uwchraddio ein System Rheoli Cynnwys sydd yn golygu ein bod erbyn hyn yn defnyddio y tag “strong”. Byddwn yn ystyried a yw'n ymarferol i ni newid y tags yn yr hen gynnwys yn ein asesiad hygyrchedd nesaf o'r wefan.
 12. Rydym yn ymwybodol nad yw’r rhan fwyaf o ddogfennau PDF hŷn yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllen sgrin. Byddwn yn ceisio lleihau ein defnydd o PDFs ar y wefan ac yn sicrhau bod pob PDF sydd yn cael ei gyhoeddi o’r newydd ar y wefan yn cwrdd â’r gofynion hygyrchedd. Byddwn yn edrych yn fanylach ar ein defnydd o PDFs yn ein asesiad hygyrchedd nesaf o'r wefan.

 

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Mae rhaglen waith mewn lle er mwyn cyfarch y materion sydd wedi eu nodi yn y datganiad hwn. Bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i’r materion sydd wedi eu hadnabod fel blaenoriaeth uchel.  Byddwn yna yn symud ymlaen i wella y materion gyda blaenoriaeth is. Bydd rhai o’r materion yn cael eu cyfarch fel rhan o’r gwaith dydd i ddydd o adolygu tudalennau ar y wefan. 

Bydd y datganiad hwn yn cael ei ddiweddaru yn rheolaidd er mwyn adrodd ar ein cynnydd.

 

Paratoi y datganiad hygyrchedd hwn

Cafodd y datganiad hwn ei ddiweddaru ar 27 Ebrill 2021.

Cafodd holl dudalennau y wefan eu profi ddiwethaf ar 25 Ebrill 2021 gan Siteimprove.com 

Cafodd 125 o dudalennau hefyd ei profi drwy Silktide.com yn ystod mis Hydref 2020.

Fe brofwyd: