Priffyrdd, Peirianneg ac YGC

Pennaeth yr Adran:

Steffan Jones 
YGC
Cyngor Gwynedd
Swyddfa Penrallt,
Ffordd Pafiliwn,
Caernarfon,
Gwynedd.
LL55 1BN

Rhif ffôn: 01766 771000

Ffurflenni defnyddiol:

E-bostSteffanJones@gwynedd.llyw.cymru NI ddylid defnyddio'r cyfeiriad hwn i adrodd am broblemau dydd-i-ddydd - defnyddiwch y ffurflenni uchod i wneud hynny.


Mae'r Adran yn cynnwys: 

 • Cynnal a chadw priffyrdd
 • Goleuo stryd

  Cynnal goleuadau stryd ac arwyddion.

 • Pontydd a waliau cynnal
 • Glanhau a gorfodaeth stryd
  Glanhau strydoedd, biniau stryd, biniau baw cŵn, Wardeiniaid Gorfodaeth Stryd, gwaredu slei bach, sbwriel, gorchmynion rheoli cŵn, graffiti ar eiddo’r Cyngor, troseddau amgylcheddol ar y stryd a gorfodaeth gwastraff.
 • Teledu cylch cyfyng
 • Asedau bwrdeistrefol
  Gwasanaeth profedigaeth/amlosgi, mynwentydd y Cyngor, amlosgfa Bangor, toiledau cyhoeddus, meysydd chwarae a cynnal tiroedd agored y Cyngor.
 • Rheolaeth fflyd
  Rheoli a chynnal holl fflyd y Cyngor.
 • Tîm categori priffyrdd a bwrdeistrefol 
  Cadw’r bydd yn lleol, prynu nwyddau, gwasanaethau a gweithiau. 
  Meysydd Amgylcheddol: Priffyrdd, Fflyd, Peirianneg, Adeiladau
 • YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy)
  Dŵr ac arfordirol, Ymgynghoriadau amgylcheddol, dylunio adeiladau ac arolgyu eiddo, dylunio isadeiledd a thrafnidiaeth, systemau rheoli, syrfewyr meintiau ac ymgynghoriaeth costau.
  Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan YGC


Polisi amgylcheddol

Polisi Amgylcheddol Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol: Mae'r polisi hwn yn amlinellu beth mae'r adran yn ei wneud er mwyn lleihau ei heffaith niweidiol ar yr amgylchedd ac i gael dylanwad cadarnhaol arni.

 

Cynlluniau

 • Cynllun Cynnal asedau Priffyrdd - o dan adolygiad