Chwiliadau tir lleol

Gallwn ddarparu gwybodaeth chwiliadau ar gyfer unrhyw un sy’n dymuno prynu eiddo neu dir o fewn Ardal yr Awdurdod Lleol.

Mae’r chwiliad yn gyfres o gwestiynau safonol wedi eu dylunio i roi cymaint o wybodaeth â phosib i’r darpar brynwr am yr eiddo neu dir.

Fel arfer, twrnai neu drosglwyddwr trwyddedig sydd yn gofyn am chwiliad.

 

Math o chwiliad

Mae 3 math gwahanol o chwiliad:

 • Ffurflen LLC1
  Gwybodaeth a restrir ar y Gofrestr Pridiannau Tir Lleol a ddatgelir yn y ffurflen LLC1. Bydd yn nodi os oes ffioedd ariannol yn ddyledus, yn ogystal â manylion am unrhyw orchmynion torri coed, grantiau adnewyddu, cadwraeth ac adeiladau rhestredig ac ati.
 • Ffurflen Con29
  Holiadur am y tir/eiddo wedi’i anfon i adrannau amrywiol o fewn Cyngor Gwynedd yw chwiliad Con29.

  Mae Rhan 1 yn rhoi atebion i gyfres o gwestiynau safonol am y eiddo ac yn nodi manylion am unrhyw gynlluniau lleol ar gyfer yr ardal, rheoliadau adeiladu a phenderfyniadau cynllunio, cynlluniau traffig, cytundebau ffyrdd ac ati.

  Mae Rhan 2 yn rhoi atebion i ymholiadau ychwanegol os gofynnir rhai, er enghraifft, llwybrau cyhoeddus, hysbysiadau cwblhau ac ati.
 • Chwiliad personol
  Gall unrhyw un gynnal chwiliad personol. Noder mai chwiliad o’r Gofrestr Pridiannau Tir Lleol yn unig yw hwn ac nid yw’n cynnwys y rhan fwyaf o’r wybodaeth sy’n cael ei amlinellu yn y LLC1 a’r CON29.

  Os am wneud chwiliad personol, cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad: (byddwch angen cyfeiriad llawn yr eiddo/ tir, enw’r chwiliwr personol a rhif ffôn cyswllt.)
  (01286) 679647 (Ardal Arfon a Dwyfor)
  (01341) 424330 (Ardal Meirionnydd)

 

Sut mae cyflwyno chwiliad LLC1 a CON29?


Ar-lein

Drwy NLIS (Gwasanaeth Gwybodaeth Tir Cenedlaethol)


E-bost

Ebostiwch eich ffurflenni a chynllun lleoliad at pridiannautir@gwynedd.llyw.cymru byddwn wedyn yn cysylltu â chi i drefnu taliad unai drwy drosglwyddiad banc neu gerdyn debyd/credyd dros y ffôn.


Drwy’r post

**Oherwydd bod ein staff yn gweithio o adref ar hyn o bryd, gall peth oedi fod gyda cheisiadau drwy'r post**

Swyddfa Caernarfon – Chwiliadau Arfon a Dwyfor

 • Cyfeiriad: Pridiannau Tir Lleol, Cyngor Gwynedd, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH
  DX: CYNGOR GWYNEDD DX713560 CAERNARFON 5
  Ffôn: 01286) 679647

Swyddfa Dolgellau – Chwiliadau Meirionnydd

 • Cyfeiriad: Pridiannau Tir Lleol, Cyngor Gwynedd, Cae Penarlâg, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2YB
 • DX:  CYNGOR GWYNEDD, DX 711444 DOLGELLAU
 • Ffôn: (01341) 424330

Wrth gyflwyno chwiliad, bydd angen cynnwys:

 • Copïau gwreiddiol a dyblygiadau o ddogfennau chwiliadau LLC1 a Con29.
 • 2 gopi o’r Cynllun Arolwg Ordnans gyda’r holl eiddo i’w chwilio i’w amlinellu’n eglur mewn coch.
 • Y ffi perthnasol (gweler isod).

Mae dogfennau chwiliad LLC1 a Con29, ar gael gan unrhyw Werthwr Deunyddiau Ysgrifennu Cyfreithiol.

 

Ffioedd

Sieciau yn daladwy i Cyngor Gwynedd (siec twrnai nid siec y client)

Ffioedd Chwiliadau Tir Lleol

 

Er gwybodaeth:  Mae rhan o Barc Cenedlaethol Eryri yn syrthio o fewn ffiniau Gwynedd. Os yw eiddo/tir yn syrthio o fewn yr ardal honno, byddwn yn casglu’r wybodaeth cynllunio perthnasol gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar eich rhan.


Chwiliadau draenio

Dŵr Cymru sy’n gyfrifol am ymdrin ag ymholiadau yn ymwneud â draenio.