Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Mae hawliau tramwy cyhoeddus yn rhoi’r hawl i chi gerdded ar hyd llwybrau penodol ar unrhyw adeg. Gall y rhain fod yn ffyrdd, llwybrau neu draciau mewn ardaloedd trefol neu wledig, ac weithiau byddant yn rhedeg drwy eiddo preifat.  Mae rhai hawliau tramwy yn agored i geffylau, beiciau a cherbydau. 
Gweld rhagor o fanylion

 

Cofrestr hawliau tramwy cyhoeddus

Gweld cofrestr ar-lein hawliau tramwy cyhoeddus Gwynedd

Adrodd problem

Os ydych wedi profi trafferth tra’n defnyddio hawl tramwy cyhoeddus, er enghraifft, rhwystr ar y llwybr, arwyddion camarweiniol neu ddiffyg cynnal a chadw, cysylltwch â ni.

Manylion ar gyfer perchnogion tir

Gall perchnogion tir ddisgwyl i ymwelwyr ar eu tir ei drin gyda pharch a gofal gan ddilyn y Cod Cefn Gwlad. Mae disgwyliadau ar y perchennog hefyd:

Map a'r datganiad swyddogol

Mae’r rhain yn gofnod cyfreithiol o hawliau tramwy cyhoeddus Gwynedd. Mae copïau ar gael i’w gweld yn Swyddfeydd y Cyngor yng Nghaernarfon a Dolgellau. Awgrymir yn gryf fod apwyntiad yn cael ei wneud o flaen llaw i sicrhau fod y swyddog perthnasol ar gael i ateb unrhyw ymholiadau a all godi. Cysylltwch â ni.

Ychwanegu llwybr sydd wedi ei ddefnyddio ers blynyddoedd i'r Map Swyddogol

Y peth cyntaf i’w wneud yw cysylltu â ni.

Mae’n bosib gwneud cais o dan Ddeddf Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt 1981 i ychwanegu llwybr i’r Map Statudol. Os nad oes gwrthwynebiad, mae pethau’n gymharol syml. Ond, fel arfer, fe fydd gwrthwynebiadau, a gall y mater fynd yn un cymhleth a llafurus. Os na fydd yn bosib datrys y broblem bydd y mater yn cael ei gyfeirio i Lywodraeth Cymru. Mae rhagor o wybodaeth a ffurflenni cais i'w cael isod:

Ailgyfeirio Hawl Tramwy Cyhoeddus

O dan Ddeddf Priffyrdd 1980, gall y Cyngor ailgyfeirio hawliau tramwy cyhoeddus. Rhaid i’r gwyriad arfaethedig fod er budd y perchennog, deilydd neu brydlesai y tir mae’r hawl tramwy yn ei groesi  neu er budd y cyhoedd a rhaid i’r llwybr newydd beidio bod yn sylweddol llai cyfleus i’r cyhoedd.  Yn fwy na dim, mae’n rhaid i'r gwyriad fod yn hwylus.

Mae gan y Cyngor hefyd y pŵer o dan Ddeddf Cynllunio Tref a Gwlad 1990 i ailgyfeirio hawl tramwy cyhoeddus pan fo angen er mwyn caniatáu hawl cynllunio i ddatblygiad sy’n cael ei effeithio ganddo.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y taflenni isod, neu drwy gysylltu â ni: 

Diddymu hawl tramwy cyhoeddus

Gellir diddymu hawl tramwy os gellir profi nad oes ei angen gan y cyhoedd, a bod yr amgylchiadau yn gyfleus i’w gau. Mae hyn yn anodd iawn i’w brofi ac nid yw’n digwydd yn aml. Os ydych yn ystyried cyflwyno cais, y cam cyntaf yw cysylltu â ni.

Gwarchod tir rhag fod neb yn hawlio hawl tramwy drosto

Gall defnydd rheolaidd o lwybr gan y cyhoedd olygu y bydd y llwybr yn cael ei gydnabod fel hawl tramwy cyhoeddus swyddogol. I atal hyn, mae angen dangos nad oeddech, ar y pryd, yn bwriadu i’r llwybr ddod yn hawl tramwy cyhoeddus. Mae rhagor o fanylion ar gael yn y nodiadau canllaw a’r templedi: Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth

Fforwm Mynediad Lleol

Prif bwrpas y Fforwm Mynediad Lleol yw cynghori Cyfoeth Naturiol Cymru a Chyngor Gwynedd ar sut i wneud mynediad i gefn gwlad yn fwy hwylus a phleserus. Mae disgwyl i’r fforwm wella cydweithrediad rhwng grwpiau sydd â diddordeb a chreu a chynnal cysylltiadau gyda Fforymau Mynediad Lleol ardaloedd eraill. Rhagor o wybodaeth am y Fforwm Mynediad Lleol  

 

Mwy o wybodaeth

Am fwy o wybodaeth am hawliau tramwy cyhoeddus yng Ngwynedd, cysylltwch â ni:

  • Ymholiad ar-lein
  • Arfon – 01286 679 536
    Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH.
  • Dwyfor – 01758 704 091
    Swyddfeydd y Cyngor, Ffordd Y Cob, Pwllheli, LL53 5AA
  • Meirionnydd - 01341 424 507 
    Swyddfeydd y Cyngor, Cae Penarlâg, Dolgellau, LL40 2YB.


Os oes gennych unrhyw sylwadau am bafinau neu droedffyrdd ar hyd ochr priffordd, ffoniwch 01766 771000.