Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd (y Cynllun newydd)

 

Yn unol â chanllawiau cenedlaethol, mae’n rhaid i Awdurdodau Cynllunio Lleol adolygu eu Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) mabwysiedig pob pedair blynedd a pharatoi Cynllun Diwygiedig. Mabwysiadwyd y Cynllun presennol, sef Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn ar 31 Gorffennaf 2017. Gan hynny, mae yna Adroddiad Adolygu wedi ei baratoi yn gysylltiedig â’r broses o baratoi Cynllun Datblygu Lleol newydd ar gyfer ddwy Ardal Awdurdod Cynllunio Lleol (Gwynedd ac Ynys Môn).

 

Mae’r Adroddiad Adolygu yn edrych ar yr holl dystiolaeth sydd yn berthnasol i’r CDLl ar y Cyd a dod i gasgliad ynglŷn â’r math o adolygiad bydd yn cael ei ddilyn. Nid yw’n yn manylu ar unrhyw newidiadau y bydd yn cael eu gwneud i’r Cynllun. 

  

Roedd yr Adroddiad Adolygu Drafft yn destun cyfnod ymgynghori cyhoeddus o 5 Tachwedd hyd at 20 Rhagfyr 2021.

 

Cytunodd y Cyngor Llawn yn ei gyfarfod ar y 3 Mawrth 2022 i gyhoeddi’r Adroddiad Adolygu a’i gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

 

Mae’r Adroddiad Adolygu ar gael i’w lawrlwytho: 

Adroddiad Adolygu: Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd a Môn (Mawrth 2022) 

Ymhellach mae posib archwilio copi caled o’r ddogfen yn Siop Gwynedd Caernarfon, Pwllheli a Dolgellau.

 

Cytundeb Cyflawni 

Yn dilyn penderfyniad gan Gyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn i ddod a’r cytundeb cydweithio ar faterion Polisi Cynllunio i ben ar 31 Mawrth 2023, mae Gwasanaeth Polisi Cynllunio Gwynedd wedi cael ei sefydlu.

 

Mae’r broses o baratoi Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) newydd ar gyfer ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Gwynedd yn unig (sef yr ardal o Wynedd a leolir tu allan i Barc Cenedlaethol Eryri) wedi cychwyn. Bydd y CDLl newydd yn cwmpasu cyfnod rhwng 2024 a 2039. Mae Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn yn parhau i ddarparu'r fframwaith bolisi lleol ar gyfer penderfyniadau ar geisiadau cynllunio, hyd nes bydd Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd yn cael ei fabwysiadu.

 

Mae’n ofynnol dilyn nifer o gamau statudol fel rhan o’r broses o baratoi a mabwysiadu’r Cynllun Datblygu Lleol. Y cam gyntaf yn y broses yw paratoi Cytundeb Cyflawni. Rhennir y Cytundeb Cyflawni yn ddwy ran, sef:-

 

1.       Amserlen o’r Camau Allweddol ar gyfer paratoi’r CDLl Newydd; a

2.       Cynllun Cynnwys Cymunedau sydd yn nodi sut a pryd gall y rhanddeiliaid a’r gymuned gyfrannu yn ystod y broses o baratoi’r Cynllun.

 

Gellir archwilio’r Cytundeb Cyflawni a chyflwyno sylwadau arno yma :

Ffurflen Sylwadau Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd (CDLl)

 

Ymhellach mae posib archwilio copi caled o’r ddogfen ynghyd a chael copi papur o’r ffurflen cyflwyno sylwadau yn:-

 

  • Siop Gwynedd Caernarfon, Pwllheli neu Dolgellau
  • Llyfrgelloedd Cyhoeddus Gwynedd

 

Dylid cyflwyno sylwadau rhwng: 26 Hydref 2023 a 7 Rhagfyr 2023.

 

Ymhellach mae Asesiad Effaith ar Nodweddion Cydraddoldeb, y Gymraeg ac Anfantais Economaidd  wedi cael ei baratoi, bydd yr asesiad yn cael ei addasu yn ystod y broses o baratoi Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd. Gweld Asesiad Effaith Cydraddoldeb.

 

Os ydych angen derbyn unrhyw un o’r dogfennau yn gysylltiedig â’r Cytundeb Cyflawni Drafft mewn iaith neu fformat arall, ffoniwch 01766 771000 neu ebostiwch polisicynllunio@gwynedd.llyw.cymru.

 

Beth sydd yn digwydd wedyn?

 

Ar ôl derbyn eich sylwadau, bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i Gabinet Cyngor Gwynedd ac yna i’r Cyngor Llawn ar gyfer ystyriaeth yr Aelodau.  

 

Os bydd Cyngor Llawn Cyngor Gwynedd yn cymeradwyo’r Cytundeb Cyflawni fe fydd yn cael ei anfon i sylw Llywodraeth Cymru ar gyfer eu cymeradwyaeth.

 

Cadw mewn cysylltiad

Os ydych yn dymuno derbyn gohebiaeth gan y Gwasanaeth Polisi Cynllunio mewn perthynas â’r broses o baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol cysylltwch a’r Gwasanaeth Polisi Cynllunio er mwyn cofrestru eich manylion.