Dogfennau yr Archwiliad

 Dogfennau Archwilio – dogfennau a gohebiaeth a baratowyd / gyflwynwyd o ran yr Archwiliad. 

dogfennau
DA001(a)  Llythyr cyflwyniad i’r rheiny sydd wedi nodi eu bod eisiau mynychu gwrandawiad 
DA001(b) Llythyr cyflwyniad i’r rheiny sydd wedi nodi eu bod am ddibynnu ar eu sylwadau ysgrifenedig
DA002  Nodyn cychwynnol arolygwyr i'r Cynghorau 
DA003a Ymateb y Cyngor i’r Arolygydd Mai 2016
DA003b Atodiad 1 Rhaglen Waith Mai- Medi 2016
DA004 Rhaglen y Cyfarfod Cyn-wrandawiad - 14 Mehefin 2016
DA005a Amserlen gwrandawiadau drafft - 6 Mehefin 2016
DA005b Rhaglen Wrandawiadau fersiwn 2 - 08.08.16
DA005c Rhaglen Wrandawiadau fersiwn 4 - 26.09.16
DA006 Nodiadau canllaw i sylwadwyr
DA007 Llythyr y Cyngor i’r Arolygydd 17.6.16: Diweddariad safle dros drio Sipsiwn a Theithwyr, Ynys Môn
DA007a 20.06.16 Ymateb yr arolygydd i’r Cyngor 
DA008 Nodiadau’r Arolygydd o’r cyfarfod cyn-wrandawiad 
DA009 Rhaglen Ddrafft Gwrandawiadau 20.06.16  Gweler fersiwn diwygiedig
DA010a Llythyr y Cyngor i’r Arolygydd 23.6.16 
DA010b Cwmpas CCA ac amserlen ddrafft 
DA010c Fframwaith fonitro diwygiedig drafft 
DA011 Mehefin 2016 Llythyr i'r arolygydd
DA011a Rhaglen waith Mai 2016
DA012 Llythyr oddi wrth yr Arolygydd i’r Cynghorau
DA013 Llythyr y cyngor i’r Arolygydd 1.7.16 – Arfarniad Cynaladwyedd Rhifau 
DA014a 15.07.16 llythyr y Cyngor i’r Arolygydd 
DA014b Nodyn Esboniadol – Hwyluso Tai Fforddiadwy  
DA015 Adroddiad Dichonoldeb Datblygu Safleoedd Gorffennaf 2016 
DA016 Papur Cyfiawnhau Cyflogaeth  
DA017 Adendwm i Astudiaeth Sensitifrwydd a Chapasiti y Tirwedd 
DA018 Astudiaeth Hyfywedd Tai Fforddiadwy – diweddariad
DA019 Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd – adendwm i’r Adroddiad
DA020 Papur Cefndir Astudiaeth Ynni Adnewyddol (Gorffennaf 2016)
DA020a Atodiad A – Ardaloedd Chwilio Posib am Ffermydd Gwynt
DA020b Atodiad B – Asesiad o Botensial ar gyfer Ffermydd Solar PV
DA020c Atodiad C - Newidiadau i Rhan Technoleg Adnewyddol
DA020ch Atodiad CH – mapiau mewnosod o’r ardaloedd posib
DA021 Adendwm i’r Arfarniad Cynaliadwyedd
DA022 Papur testun 18B diweddariad Sipsiwn a Theithwyr – adendwm i bapur testun 18A 
DA023

Taflwybr tai – adendwm a diweddariad – Papur Testun 20A

DA024

Datganiad Technegol Rhanbarthol (Agregau) 

DA025

Cyhoeddiad Pwyllgor Materion Cymreig Tŷ’r Cyffredin ar  ‘Ddyfodol Pŵer Niwclear yng Nghymru’

DA026

Llythyr yr arolygydd i’r Cyngor 22.07.16 

DA027

Adnoddau Tywod a Graean Gogledd Orllewin Cymru  

DA028

Llythyr Comisiynydd y Gymraeg i'r Arolwg 01.09.16

DA029

Llythyr gan Horizon i'r arolygydd 07.09.16 

DA030 Prif ddogfen ymgynghori Horizon
DA031 Adroddiad Pwyllgor - Asesiad Marchnad Tai Lleol Cyngor Sir Ynys Môn
DA032 Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949 - cyflwynwyd y ddogfen gan y Cyngor yn ystod sesiwn 6 
DA033 Nodyn Arweiniad 1 CNC LANDMAP - cyflwynwyd y ddogfen gan y Cyngor yn ystod sesiwn 6
DA034 Polisi M1 CDLl Casnewydd - cyfeirwyd ato gan y Llywodraeth (sesiwn 7) 
DA035a Llythyr yr Arolygwr i'r Cynghorau 14.10.16 - Glannau Cergybi a darpariaeth manwerthu
DA035b

09.01.17 Ymateb y Cyngor i lythyr yr Arolygydd

Atodiad 1a - Rhybudd Penderfyniad

Atodiad 1b - Adroddiad Pwyllgor Cynllunio

Atodiad 2 - Caergybi

Atodiad 3 - Bangor

Atodiad 4a - Llangefni

Atodiad 4b - Pwllheli

DA036 Llythyr yr Arolygydd i'r Cyngor 18.11.16 - Polisi Cynllunio Cymru, Rhifyn 9 a Nodyn Cynllunio Technolegol 4 newydd.
DA036a 14.12.16 Ymateb y Cyngor i lythyr yr Arolygydd dyddiedig 18.11.16
DA037 Nodyn gan Llywodraeth Cymru ar gynhwysiad Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015
DA038 Hysbysiad Newidiadau Materion sy’n Codi
DA039 Cofrestr Newidiadau Materion sy’n Codi – Datganiad Ysgrifenedig
DA040 Cofrestr Newidiadau Materion sy’n Codi – Mapiau Cynigion
DA041 Asesiad Cynaliadwyedd o’r Newidiadau Materion sy’n Codi
DA042 Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd o’r Newidiadau Materion sy’n Codi
DA043 Cynllun Cyfansawdd yn cynnwys Newidiadau Materion sy’n Codi
DA044 Sylwadau Newidiadau Materion sy'n codi
DA045 Barn y Cyngor ar y sylwadau i’r Newidiadau Materion sy’n Codi
DA046 Llythyr gan y Cynghorau i’r Arolygydd 04.04.17
DA046a Atodiad 1: Cofrestr drafft o newidiadau ychwanegol posib
DA047a Llythyr y Cynghorau i’r Arolygydd 08.05.17 
DA047b Cofrestr Newidadau Materion Sy’n Codi Terfynol
DA047c Newidiadau Materion sy’n Codi – Mapiau Terfynol

 

Pwyntiau Gweithredu yn deillio o'r gwrandawiadau

sesiwn 4
 PG1  Lefel yr angen am dai fforddiadwy
 PG2

 Cyffredinol - fersiwn wedi ei ddisodli 

 Cyffredinol - fersiwn diwygiedig

 PG3  Cyflenwad tai fforddiadwy 
 PG4-7  Tai Fforddiadwy
 PG8 Polisi TAI 10                                                                
 PG9  PS14

sesiwn 6
 PG1  Cyffredinol (geiriad polisiau)                                             
 PG2  7.5.2 - fersiwn 2
 PG3  7.5.7, 7.5.8 a 7.5.11 - fersiwn 2
 PG4  polisi AMG 1 a 7.5.11 - fersiwn 2
 PG5  PS16, Maen Prawf 3 / AMG 4 / AMG 5
 PG6  Map Cyfyngiadau - fersiwn 2
 PG7  Atodiad 7  - fersiwn 2
PG8(i)

 Gwarchodfeydd Natur Lleol a Safleoedd Bywyd Gwyllt  - fersiwn 2

PG8 (ii)

Gwarchodfeydd Natur Trwyn Wylfa 

 PG9

 AT 1 - fersiwn 2

 PG10

 AT 4 - fersiwn 2

 PG11  PS16 & 17 - fersiwn 2

sesiwn 7
 PG1 - PG13  Mwynau                                                                                           
 PG14 PS5/CYFF1
PG15 Wylfa Newydd

sesiwn 8
PG1 - PG8   Materion ynni adnewyddol                        

Sesiwn 13
 PG1   Safle Sipsiwn yn Llandygai                                                                                     
PG2 Safle Penhesgyn
PG3, PG4, PG5, PG6

Polisi TAI 13, Cyffredinol, Safleoedd Aros dros dro, Polisi TAI 12

Atodiad PG3-PG6

PG7

Fframwaith Monitro

sesiwn 15
PG1 Canol Tref Biwmares
PG2 Llandegfan                                                                                                               

sesiwn 16
PG1 - 39

Fframwaith monitro a materion amrywiol

Atodiad 1 

PG40 Polisi TRA 2
PG41 Nodyn esboniadol - deddfwriaeth newydd                                                       
PG42 Ffurf y Cynllun
PG43 Nodyn esboniadol
PG44 Rhaglen Waith