Archifau a hanes teulu

 

Covid-19: Rydym wedi ailagor!

Bydd rhaid gwneud apwyntiad cyn ymweld â'r archifau a rhaid archebu eich dogfennau o flaen llaw. Cysylltwch â'r archifdy i drefnu.

Close

 

Mwy o wybodaeth am ailagor yr archifau

Bydd arnom angen o leiaf diwrnod o rybuddi gael gafael ar y dogfennau ar eich cyfer a sicrhau fod y dogfennau hynny ar gael. Byddwn yn cadarnhau eich apwyntiad ac yn trefnu amser penodol i chi ymweld i sicrhau ymbellhau cymdeithasol. Ni fyddwn yn caniatáu mynediad oni bai eich bod wedi derbyn cadarnhad o’ch apwyntiad.

Archebu deunydd

Gallwch archebu deunydd drwy bori drwy’r catalog arlein. Os nad ydych yn sicr pa ddogfennau rydych angen, cysylltwch â ni ar:

Cyn eich ymweliad a fuasech yn sicrhau eich bod wedi darllen Canllawiau Newydd Ystafelloedd Ymchwil – Covid-19.

Os nad ydych yn teimlo’n dda ar y diwrnod yr ydych wedi derbyn apwyntiad cofiwch gysylltu i ail-drefnu’r apwyntiad os gwelwch yn dda.  

 

 

 

Archifau a hanes teulu 

Mae gan Archifdai Gwynedd ystod eang o ddogfennau, lluniau, mapiau a phapurau newydd.

Chwilio a phori drwy'r catalog archifau ar-lein

Canran yn unig o'r catalogau sydd yma, gellir gweld rhestr o'r casgliadau a gedwir yn yr Archifdai isod.

Gweld rhestr o'r casgliadau sydd ar gael

 

 

 

Archifdy Caernarfon

 

Archifdy Meirionnydd

 

Ymchwil Ar-lein

Os oes gennych ddiddordeb yn hanes lleol Gwynedd, neu eisiau canfod hanes eich teulu mae’r catalog archifau ar-lein yn cynnwys dros 12,000 o dudalennau a 2,000 o ddelweddau.

Chwilio drwy'r catalog ar-lein

Canran yn unig o'r catalogau sydd yma, gellir gweld rhestr o'r casgliadau a gedwir yn yr Archifdai isod.

Gweld rhestr o'r casgliadau sydd ar gael

Os nad ydych yn gallu darganfod yr hyn ydych eisiau cysylltwch â'r Archifdai.

 

Isod mae canllawiau i gynorthwyo eich ymchwil:

 

Ymweld â'r Archifdy

**Covid-19:  Mae Archifdai Gwynedd ar gau ar hyn o bryd**

Mae staff proffesiynol ar gael i'ch cynorthwyo pan fyddwch yn ymweld â'r Archifdy. Bydd angen arwyddo cofrestr bob tro rydych yn galw yn yr archifdy, a dangos eich tocyn darllen.

Mae modd copïo'r mwyafrif o ddeunydd. Cost llungopi yw 30c y dudalen. Gweler y daflen amodau a phrisiau copïo, a’r ffurflenni isod i wneud cais am gopïau. Nid ydym yn caniatáu defnyddio cyfarpar tynnu lluniau a sganio.


Gwasanaeth ymchwil

Os yw’n amhosib i chi ddod i’r Archifdy, gallwn gynnig gwasanaeth ymchwil drwy’r post. Mae hanner awr o waith gan ymchwilydd profiadol yn £15.


Gwasanaeth Cadwraeth

Mae’r Uned Gadwraeth yn atgyweirio dogfennau a rhwymo llyfrau i’r Gwasanaeth Archifau yr cyhoedd a sefydliadau amrywiol. Am fwy o wybodaeth e-bostiwch archifdycaernarfon@gwynedd.llyw.cymru neu ffoniwch (01286) 679 095.


Adneuo Casgliadau

Mae llawer o’r cofnodion yr ydym yn gofalu amdanynt wedi eu rhoi i ni neu wedi eu hadneuo gan aelodau’r cyhoedd, busnesau, sefydliadau a chymdeithasau. Os oes gennych chi ddogfennau sy’n ymwneud a phobl neu ardaloedd yng Ngwynedd yr hoffech chi eu diogelu yna gallwch eu hychwanegu at ein casgliadau. Gallwch roi eich dogfennau i ni’n rhodd neu eu hadneuo i ni ar fenthyg.

 

Gwasanaeth addysg

Gall y Swyddog Addysg ymweld ag ysgol i wneud cyflwyniad yn seiliedig ar ddelweddau amrywiol o gasgliad yr archifdai, yn hen luniau, mapiau, papurau newydd a dogfennau eraill o bob math.  Yn ogystal, gellir darparu copïau o ddeunydd o gasgliad yr archifdai i ateb gofynion ysgol unigol.

Mae croeso hefyd i ysgolion ymweld ag archifdai’r sir yng Nghaernarfon a Dolgellau a chael taith dywys o gwmpas.

I drefnu ymweliad i'r Archifyd, i Amgueddfa Lloyd George neu i Amgueddfa Gwynedd, Bangor cysylltwch â'r gwasanaeth addysg:

Cymru a’r Môr

Mae’r Gwasanaeth Archifau yn cyhoeddi Cymru a’r Môr yn flynyddol sef cyfrol sy’n cynnwys erthyglau yn ymwneud a hanes morwrol Cymru.

 

Polisïau

Mae ein polisiau i'w gweld yma: