Amgylchedd

Pennaeth yr Adran:

Dafydd Wyn Williams
Cyngor Gwynedd 
Swyddfa'r Cyngor 
Stryd y Jêl
Caernarfon 
Gwynedd
LL55 1SH

Rhif ffôn: (01286) 679371

Ffurflenni defnyddiol:


E-bost: DafyddWynWilliams@gwynedd.llyw.cymru NI ddylid defnyddio'r cyfeiriad hwn i adrodd am broblemau dydd-i-ddydd - defnyddiwch y ffurflenni uchod i wneud hynny.

 

Penaethiaid Cynorthwyol yr Adran:

Gareth Jones
Cyngor Gwynedd 
Swyddfa'r Cyngor 
Stryd y Jêl
Caernarfon 
Gwynedd
LL55 1SH

Rhif ffôn: (01766) 771 000
E-bostGarethJones3@gwynedd.llyw.cymru  

 

Roland Thomas

Cyngor Gwynedd 
Swyddfa'r Cyngor 
Stryd y Jêl
Caernarfon 
Gwynedd
LL55 1SH

E-bost: rolandthomas@gwynedd.llyw.cymru

 

Gweld Cynllun Adran Amgylchedd 2022/23

Gweld Cynllun Adran Amgylchedd 2021/22

Gweld Cynllun Adran Amgylchedd 2020/21

Gweld Cynllun Adran Amgylchedd 2019/20

 

Gwasanaethau Cynllunio

Ceisiadau Cynllunio
Gwasanaeth Cyngor cyn Cyflwyno Cais
Gorfodaeth Cynllunio
Polisi Cynllunio ar y Cyd (Gwynedd a Môn)
Apeliadau ac Ymchwiliadau Cyhoeddus
Cadwraeth Adeiladu
Cynllunio Mwynau a Gwastraff
Pridiannu Tir

 

Gwasanaeth Rheolaeth Adeiladu

Rheolaeth Adeiladu - Archwilio Cynlluniau ac Archwiliadau Safle
Cyngor Cyn Cyflwyno Cais
Partneriaeth LABC
Strwythurau Peryglus
Enwi Eiddo
Digwyddiadau Allanol
Gwasanaeth Siartredig
Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu LABC 

 

Gwasanaethau Gwastraff ac Ailgylchu

Casglu gwastraffCasglu gwastraff (domestig, masnachol, swmpus, clinigol, clytiau), ailgylchu a chompostio.

Trin gwastraff - Canolfannau ailgylchu, safle Caergylchu, gorsafoedd compostio (gwastraff gardd a bwyd), gwaredu gwastraff a throsglwyddo gwastraff.


Gwasanaethau Gwarchod y Cyhoedd

Safonau Masnach - Iechyd a Lles Anifeiliaid
Llygredd a Thrwyddedu
Bwyd a Diogelwch - Hylendid a Safonau Bwyd

 

Gwasanaethau Trafnidiaeth

Cludiant Cyhoeddus
Teithio Llesol
Rheolaeth Traffig
Gwelliannau Ffyrdd a Strydoedd
Cludiant Cyhoeddus
Rheoli a Gorfodaeth Parcio

 

Gwasanaethau Cefn Gwlad a Mynediad

Cynnal a Gwella Rhwydwaith Llwybrau Cyhoeddus a Beicio
Llwybr yr Arfordir
Rheoli Cefn Gwlad
Bioamrywiaeth
Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

 

Gwasanaethau Busnes

Contractau
Tendro a Pwrcasu, Cytundebau
Grantiau, Cyllid
Trwyddedu Gwaith Stryd                       
Gweinyddu 

 

Mwy o wybodaeth... 

Mae’r Uned yn gyfrifol am:

 • gynhyrchu Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer ardal awdurdod cynllunio lleol Cyngor Gwynedd
 • monitro Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd
 • cynhyrchu Canllawiau Cynllunio Atodol
 • darparu cyngor arbenigol (gan gynnwys cynghori ar geisiadau a chynigion cynllunio, materion gorfodaeth, apeliadau) ac ar ymatebion i ymgynghoriadau ar faterion Polisi Cynllunio i’r awdurdod, sefydliadau allanol ac i’r cyhoedd yn gyffredinol
 • cynnal arolygon blynyddol o Argaeledd Tir Tai
 • cyfrannu at ddatblygu Briffiau Datblygu a Strategaethau Datblygu

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth ewch i'r adran Polisi Cynllunio neu cysylltwch â ni:

Mae’r Uned yn gyfrifol am:

 • gynnig cyngor ar faterion cynllunio mwynau a gwastraff, e.e. gweithgareddau chwarelu, datblygiadau rheoli gwastraff fel cyfleusterau ailgylchu, compostio ac ati
 • ymdrin â cheisiadau cynllunio ar gyfer gweithgareddau cloddio ac ar gyfer cyfleusterau rheoli gwastraff. Gallwch gyflwyno cais drwy lawrlwytho'r ffurflen Cyflwyno cais cynllunio mwynau a gwastraff a'i phostio i'r cyfeiriad sydd ar y ffurflen
 • monitro safleoedd i sicrhau cydymffurfiaeth gydag amodau
 • ymchwilio i gwynion lle honnir bod rheolau cynllunio yn cael eu torri. Gweld polisi gorfodaeth Gwynedd
 • rhoi mewnbwn i’r Cynllun Datblygu Lleol ar faterion polisi cynllunio mwynau a gwastraff
 • rhoi mewnbwn i faterion cynllunio mwynau a gwastraff rhanbarthol a chenedlaethol

Am ragor o wybodaeth am y drefn gynllunio yng Ngwynedd, ewch i'r tudalennau Cynllunio.


Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth neu gyngor cysylltwch â ni:

 • Ar-lein: Ymholiad cyffredinol am gynllunio
  Y tro cyntaf y byddwch yn cysylltu â ni ar-lein bydd angen i chi greu cyfrif. Bydd eich cyfrif yn eich galluogi i anfon ymholiad i ni, cadw golwg ar yr hyn sy'n digwydd i'ch ymholiad a'n galluogi ni i anfon ymateb i chi. 
 • Ffôn: 01766 771000 

Mae’r Uned yn gyfrifol am:

 • Hawliau Tramwy Cyhoeddus - llwybrau a thraciau y gallwch eu defnyddio i groesi tir preifat
 • cynnal a chadw rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus Gwynedd
 • sicrhau nad oes rhwystr ar unrhyw lwybr troed cyhoeddus, llwybr ceffylau, cilffordd gyfyngedig na chilffordd

Am wybodaeth am y gwasanaethau mae'r Uned Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn eu darparu, ewch i'r adran Hawliau Tramwy.


Rhagor o wybodaeth
Am ragor o wybodaeth neu gyngor cysylltwch â ni:

Mae'r Uned yn gyfrifol am:

 • gynnal a chadw 7 Gwarchodfa Natur leol yng Ngwynedd (heb gynnwys Parc Cenedlaethol Eryri)
 • cynnal a chadw 5 Lôn Las - llwybrau pwrpasol ar gyfer cerdded a beicio
 • cynnal a chadw Llwybr Arfordir Llŷn a gweithredu Cynllun Llwybr Arfordir Cymru ar gyfer Gwynedd
 • rheoli a gweithredu ar amrywiaeth o brosiectau amgylcheddol

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth neu gyngor cysylltwch â ni:

Mae'r Uned yn gyfrifol am:

 • roi cyngor arbenigol ar faterion yn ymwneud ag Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth
 • adolygu Ardaloedd Cadwraeth Gwynedd (ac eithrio Parc Cenedlaethol Eryri)
 • monitro Adeiladau Rhestredig

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth neu gyngor cysylltwch â ni:

 • Ar-lein: Ymholiad cyffredinol am gynllunio
  Y tro cyntaf y byddwch yn cysylltu â ni ar-lein bydd angen i chi greu cyfrif. Bydd eich cyfrif yn eich galluogi i anfon ymholiad i ni, cadw golwg ar yr hyn sy'n digwydd i'ch ymholiad a'n galluogi ni i anfon ymateb i chi. 
 • Ffôn: 01766 771000 

Mae’r Uned yn gyfrifol am:

 • baratoi, gweithredu, monitro ac adolygu Cynllun Rheoli Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE)
 • gweithio ar brosiectau i helpu i gynnal hunaniaeth unigryw Llŷn
 • gweinyddu Cronfa Datblygu Gynaliadwy i ddarparu grantiau prosiect i gefnogi a hyrwyddo ffordd o fyw mwy cynaliadwy

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth ewch i: www.ahne-llyn-aonb.org 

Mae'r Uned yn gyfrifol am:
 • baratoi, gweithredu, monitro ac adolygu Cynllun Bioamrywiaeth Lleol ar gyfer ardal awdurdod cynllunio lleol Cyngor Gwynedd
 • codi ymwybyddiaeth am faterion bywyd gwyllt a bioamrywiaeth drwy gynnal digwyddiadau’n cynnwys teithiau a sgyrsiau
 • darparu cyngor arbenigol ar faterion bywyd gwyllt a bioamrywiaeth

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni:

 • Rheolaeth Adeiladu - Archwilio Cynlluniau ac Archwiliadau Safle
 • Cyngor Cyn Cyflwyno Cais
 • Partneriaeth LABC
 • Strwythurau Peryglus
 • Enwi Eiddo
 • Digwyddiadau Allanol
 • Gwasanath Siartredig
 • Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu LABC 

Am ragor o wybodaeth ewch i: Rheolaeth Adeiladau