Amgylchedd

Pennaeth yr Adran:

Dafydd Wyn Williams

 

Penaethiaid Cynorthwyol yr Adran:

Gareth Jones
Cyngor Gwynedd 
Swyddfa'r Cyngor 
Stryd y Jêl
Caernarfon 
Gwynedd
LL55 1SH

E-bostGarethJones3@gwynedd.llyw.cymru  

Trosolwg am Wasanaethau Cynllunio, Rheolaeth Adeiladu a Gwarchod y Cyhoedd

  

Roland Thomas

Cyngor Gwynedd 
Swyddfa'r Cyngor 
Stryd y Jêl
Caernarfon 
Gwynedd
LL55 1SH

E-bost: rolandthomas@gwynedd.llyw.cymru

Trosolwg am Wasanaethau Gwastraff ac Ailgylchu

 

Gerwyn Jones

Cyngor Gwynedd 
Swyddfa'r Cyngor 
Stryd y Jêl
Caernarfon 
Gwynedd
LL55 1SH

E-bost: gerwynjones@gwynedd.llyw.cymru  

Trosolwg am Wasanaethau Trafnidiaeth

  

Gwasanaethau Gwastraff ac Ailgylchu

Casglu gwastraff - Casglu gwastraff (domestig, masnachol, swmpus, clinigol, clytiau), ailgylchu a chompostio.

Trin gwastraff - Canolfannau ailgylchu, safle Caergylchu, gorsafoedd compostio (gwastraff gardd a bwyd), gwaredu gwastraff a throsglwyddo gwastraff.


Gwasanaethau Cynllunio

Ceisiadau Cynllunio
Gwasanaeth Cyngor cyn Cyflwyno Cais
Gorfodaeth Cynllunio
Polisi Cynllunio Tirwedd a Natur – yn cynnwys Bioamrywiaeth ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol
Apeliadau ac Ymchwiliadau Cyhoeddus
Cadwraeth Adeiladu
Cynllunio Mwynau a Gwastraff
Pridiannu Tir

 

Gwasanaeth Rheolaeth Adeiladu

Rheolaeth Adeiladu - Archwilio Cynlluniau ac Archwiliadau Safle
Cyngor Cyn Cyflwyno Cais
Partneriaeth LABC
Strwythurau Peryglus
Enwi Eiddo
Digwyddiadau Allanol
Gwasanaeth Siartredig
Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu LABC 


Gwasanaethau Gwarchod y Cyhoedd

Safonau Masnach - Iechyd a Lles Anifeiliaid
Llygredd a Thrwyddedu
Bwyd a Diogelwch - Hylendid a Safonau Bwyd

 

Gwasanaethau Trafnidiaeth a Llwybrau

Cludiant Cyhoeddus
Teithio Llesol
Rheolaeth Traffig
Gwelliannau Ffyrdd a Strydoedd
Rheoli a Gorfodaeth Parcio
Cynnal a Gwella Rhwydwaith Llwybrau Cyhoeddus a Beicio - Llwybr yr Arfordir

 

Gwasanaethau Busnes

Contractau
Tendro a Pwrcasu, Cytundebau
Grantiau, Cyllid
Trwyddedu Gwaith Stryd                       
Gweinyddu 

 

Mwy o wybodaeth... 

Mae'r Uned yn gyfrifol am:

 • roi cyngor arbenigol ar faterion yn ymwneud ag Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth
 • adolygu Ardaloedd Cadwraeth Gwynedd (ac eithrio Parc Cenedlaethol Eryri)
 • monitro Adeiladau Rhestredig

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth neu gyngor cysylltwch â ni:

 • Ar-lein: Ymholiad cyffredinol am gynllunio
  Y tro cyntaf y byddwch yn cysylltu â ni ar-lein bydd angen i chi greu cyfrif. Bydd eich cyfrif yn eich galluogi i anfon ymholiad i ni, cadw golwg ar yr hyn sy'n digwydd i'ch ymholiad a'n galluogi ni i anfon ymateb i chi. 
 • Ffôn: 01766 771000 

Mae’r Uned yn gyfrifol am:

 • gynnig cyngor ar faterion cynllunio mwynau a gwastraff, e.e. gweithgareddau chwarelu, datblygiadau rheoli gwastraff fel cyfleusterau ailgylchu, compostio ac ati
 • ymdrin â cheisiadau cynllunio ar gyfer gweithgareddau cloddio ac ar gyfer cyfleusterau rheoli gwastraff. Gallwch gyflwyno cais drwy lawrlwytho'r ffurflen Cyflwyno cais cynllunio mwynau a gwastraff a'i phostio i'r cyfeiriad sydd ar y ffurflen
 • monitro safleoedd i sicrhau cydymffurfiaeth gydag amodau
 • ymchwilio i gwynion lle honnir bod rheolau cynllunio yn cael eu torri. Gweld polisi gorfodaeth Gwynedd
 • rhoi mewnbwn i’r Cynllun Datblygu Lleol ar faterion polisi cynllunio mwynau a gwastraff
 • rhoi mewnbwn i faterion cynllunio mwynau a gwastraff rhanbarthol a chenedlaethol

Am ragor o wybodaeth am y drefn gynllunio yng Ngwynedd, ewch i'r tudalennau Cynllunio.


Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth neu gyngor cysylltwch â ni:

 • Ar-lein: Ymholiad cyffredinol am gynllunio
  Y tro cyntaf y byddwch yn cysylltu â ni ar-lein bydd angen i chi greu cyfrif. Bydd eich cyfrif yn eich galluogi i anfon ymholiad i ni, cadw golwg ar yr hyn sy'n digwydd i'ch ymholiad a'n galluogi ni i anfon ymateb i chi. 
 • Ffôn: 01766 771000 

 • Rheolaeth Adeiladu - Archwilio Cynlluniau ac Archwiliadau Safle
 • Cyngor Cyn Cyflwyno Cais
 • Partneriaeth LABC
 • Strwythurau Peryglus
 • Enwi Eiddo
 • Digwyddiadau Allanol
 • Gwasanath Siartredig
 • Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu LABC 

Am ragor o wybodaeth ewch i: Rheolaeth Adeiladau

Mae’r Uned yn gyfrifol am:

 • gynhyrchu Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer ardal awdurdod cynllunio lleol Cyngor Gwynedd
 • monitro Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd
 • cynhyrchu Canllawiau Cynllunio Atodol
 • darparu cyngor arbenigol (gan gynnwys cynghori ar geisiadau a chynigion cynllunio, materion gorfodaeth, apeliadau) ac ar ymatebion i ymgynghoriadau ar faterion Polisi Cynllunio i’r awdurdod, sefydliadau allanol ac i’r cyhoedd yn gyffredinol
 • cynnal arolygon blynyddol o Argaeledd Tir Tai
 • cyfrannu at ddatblygu Briffiau Datblygu a Strategaethau Datblygu

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth ewch i'r adran Polisi Cynllunio neu cysylltwch â ni:

Mae’r Uned yn gyfrifol am:

 • baratoi, gweithredu, monitro ac adolygu Cynllun Rheoli Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE)
 • gweithio ar brosiectau i helpu i gynnal hunaniaeth unigryw Llŷn
 • gweinyddu Cronfa Datblygu Gynaliadwy i ddarparu grantiau prosiect i gefnogi a hyrwyddo ffordd o fyw mwy cynaliadwy
 • cynnal a chadw 5 Lôn Las - llwybrau pwrpasol ar gyfer cerdded a beicio
 • cynnal a chadw Llwybr Arfordir Llŷn a gweithredu Cynllun Llwybr Arfordir Cymru ar gyfer Gwynedd

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth ewch i: www.ahne-llyn-aonb.org 

Mae'r Uned yn gyfrifol am:
 • baratoi, gweithredu, monitro ac adolygu Cynllun Bioamrywiaeth Lleol ar gyfer ardal awdurdod cynllunio lleol Cyngor Gwynedd
 • codi ymwybyddiaeth am faterion bywyd gwyllt a bioamrywiaeth drwy gynnal digwyddiadau’n cynnwys teithiau a sgyrsiau
 • darparu cyngor arbenigol ar faterion bywyd gwyllt a bioamrywiaeth

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni:

Mae’r Uned yn gyfrifol am:

 • Hawliau Tramwy Cyhoeddus - llwybrau a thraciau y gallwch eu defnyddio i groesi tir preifat
 • cynnal a chadw rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus Gwynedd
 • sicrhau nad oes rhwystr ar unrhyw lwybr troed cyhoeddus, llwybr ceffylau, cilffordd gyfyngedig na chilffordd
 • cynnal a chadw Llwybr Arfordir Llŷn a gweithredu Cynllun Llwybr Arfordir Cymru ar gyfer Gwynedd

Am wybodaeth am y gwasanaethau mae'r Uned Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn eu darparu, ewch i'r adran Hawliau Tramwy.


Rhagor o wybodaeth
Am ragor o wybodaeth neu gyngor cysylltwch â ni:

 

Gweld Cynllun Adran Amgylchedd 2022/23

Gweld Cynllun Adran Amgylchedd 2021/22

Gweld Cynllun Adran Amgylchedd 2020/21

Gweld Cynllun Adran Amgylchedd 2019/20