Sylwadau newidiadau materion sy'n codi

Mae’r Gofrestr Sylwadau yma yn cynnwys copi wedi ei olygu o’r sylwadau a gafodd eu gwneud yn briodol i’r Cynghorau yn ystod y cyfnod ymgynghori cyhoeddus ynglŷn â’r Newidiadau Materion sy’n Codi, rhwng 26 Ionawr 2017 a 9 Mawrth 2017.

Mae’r rhain wedi cael eu trefnu yn ôl trefn Newidiadau Materion sy’n Codi.

Nodwch os gwelwch yn dda bod pob ymdrech wedi cael ei wneud i olygu gwybodaeth bersonol fel cyfeiriadau, llofnodion a manylion cyswllt personol arall.

Mae copïau caled o’r Sylwadau i’w gweld hefyd yn Llyfrgell yr Archwiliad (drwy apwyntiad yn unig) ac yn swyddfa’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd. Nodwch os gwelwch yn dda oherwydd maint y Gofrestr, trwy gais o flaen llaw yn unig y gellir rhyddhau copïau caled o sylwadau unigol. Cysylltwch â’r Swyddog Rhaglen neu’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd i wneud hynny.

 

Penodau 1-6

Pennod 3: Cyd-destun Polisi (Cenedlaethol, Rhanbarthol a Lleol)

 • NMC22          Rhan 3.7 – 3.9

Pennod 5: Gweledigaeth ac Amcanion Strategol

Pennod 6: Y Strategaeth 

Pennod 7.1: Cymunedau Diogel, Iach, Nodedig a Bywiog

Yr Iaith Gymraeg a Diwylliant

Trafnidiaeth Gynaliadwy, Datblygiad a Hygyrchedd

Pennod 7.2: Byw’n Gynaliadwy

Datblygiad Cynaliadwy a Newid Hinsawdd

 • NMC83        Polisi Newydd
 • NMC87        PCYFF1
 • NMC89        PCYFF3
 • NMC90        PCYFF4
 • NMC93        Paragraff newydd – 7.2.15a

Technoleg Adnewyddadwy

 • NMC94        7.2.24
 • NMC95        7.2.24a
 • NMC96        Tabl Newydd – 12A: Potensial Trydan Adnewyddadwy ar gyfer 2026
 • NMC100      PS7
 • NMC101      ADN1
 • NMC115      ADN2

Rheoli Newid Arfordirol

Pennod 7.3: Economi ac Adfywio

Cynigion am Brosiectau Isadeiledd Mawr

Darparu Cyfleon ar gyfer Economi Ffyniannus

Yr Economi Ymwelwyr

Pennod 7.4: Cyflenwad ac Ansawdd Tai

Darpariaeth Tai Cytbwys

Tai Fforddiadwy 

Llety ar Gyfer Sipsiwn a Theithwyr

Lleoliad Tai

Pennod 7.5: Amgylchedd Naturiol ac Adeiledig

Gwarchod a Gwella'r Amgylchedd Naturiol

Rheoli Gwastraff

Mwynau

Pennod 8 - Monitro a Gweithredu

Atodiadau

Mapiau a Mewnosod