Cwestiynau a ofynnir yn aml

Beth fyddaf yn ei dderbyn fel rhan o'r casgliad gardd?

Byddwch yn derbyn casgliad gwastraff gardd 25 wythnos y flwyddyn (dim casgliadau dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd). Bydd yn cael ei gasglu bob pythefnos, ar yr un diwrnod â'ch casgliad ailgylchu a chasgliad bwyd.  

 

Pryd mae'r gwasanaeth yma yn dechrau?

Bydd y gwasanaeth ar gyfer 2018 yn dechrau dydd Llun 8 Ionawr 2018. Bydd yn bosib archebu'r gwasanaeth newydd o 13 Tachwedd 2017 ymlaen.

 

Faint yw'r gost?

£33 y flwyddyn yw'r pris am gasglu llond un bin olwyn brown bob pythefnos. Fe wnawn ni gasglu hyd at 4 bin ar y tro. Bydd yr 2il fin yn £28 ychwanegol y 3ydd yn £28 arall a'r 4ydd yn £28 ychwanegol. 

 

Sut mae talu am y gwasanaeth gwastraff gardd?

Gallwch dalu:

 • ar-lein gyda cherdyn credyd/ debyd wrth gyflwyno eich cais ar-lein 
  (bydd angen i chi greu cyfrif os nad oes ganddoch chi un yn barod)
 • drwy ffonio 01766 771000 a thalu gyda cherdyn credyd/debyd
 • drwy ymweld ag un o Siopau Gwynedd a thalu gyda siec neu archeb bost.

 

Mae gen i fin brown bach, fydd yna wahaniaeth yn y pris?

£33 yw'r pris ar gyfer gwagio bin olwyn bach (140 litr) hefyd. Os mai bin bach sydd gennych gallwch ei newid am un mawr (240 litr) os ydych yn dymuno. Gallwch wneud hyn: 

 • Ar-lein: Archebu cyfarpar
  (bydd angen i chi greu cyfrif os nad oes ganddoch chi un yn barod)
 • Ffôn: 01766 771000


Beth am sachau gwastraff gardd?

Os ydych derbyn sachau gwastraff gardd yn hytrach na bin olwyn ar hyn o bryd byddwch angen talu £33 y flwyddyn am y gwasanaeth o 9 Ionawr 2017 ymlaen. Bydd y cyflenwad newydd o 125 o fagiau y byddwch yn eu derbyn yn lliw gwahanol, a dim ond y bagiau newydd fydd yn cael eu casglu unwaith bydd y drefn newydd wedi dod i rym. I archebu cyflenwad o sachau newydd ffoniwch 01766 771000.

 

Sut byddwch yn gwybod fy mod wedi talu am y gwasanaeth?

Ar ôl i chi dalu byddwch yn derbyn sticer trwy'r post. Bydd angen i chi osod hwn ar eich bin brown. Mae'n rhaid i'r sticer yma fod ar eich bin er mwyn iddo gael ei gasglu. 

Os yw eich sticer yn cael ei falu neu ei ddwyn cysylltwch â ni i archebu sticer newydd.

 • Ffôn: 01766 771 000
 • Ymholiadau ailgylchu ar-lein

 

Alla i gael mwy nac un bin?

Gallwch. Mae posib archebu hyd at 4 casgliad.

Bydd y cytundeb casglu cyntaf yn £33 y flwyddyn a phob casgliad ychwanegol yn £28 yr un.

Dalier sylw: Wedi i chi archebu a thalu am y casgliadau, byddwch yn derbyn sticer drwy’r post i’w osod o amgylch eich bin olwyn brown - ni fyddwch yn derbyn bin newydd. Os ydych angen bin ychwanegol am eich bod yn dewis cael mwy nag un casgliad byddwch hefyd angen archebu bin newydd (dim cost ychwanegol). Gallwch wneud hyn ar-lein: archebu bin newydd 
(bydd angen i chi greu cyfrif os nad oes ganddoch chi un yn barod)

 

Alla i adael gwastraff gardd ychwanegol ar lawr wrth ochr fy min brown?

Na, dim ond gwastraff sydd i mewn yn y bin brown gyda'r caead wedi cau y byddwn yn ei gasglu. Coed Nadolig ar ôl y Nadolig yw'r unig eithriad i hyn. Byddwn yn casglu coed Nadolig os byddent wedi cael eu cadw drws nesa i'ch bin brown ar ddiwrnod casgliad cyntaf y flwyddyn newydd. 

 

Alla i gofrestru am y gwasanaeth hanner ffordd trwy'r flwyddyn?

Gallwch ymuno â'r gwasanaeth ar unrhyw bwynt yn ystod y flwyddyn, ond £33 fydd y ffi yr run fath. Mae'r flwyddyn yn rhedeg o 8 Ionawr 2018 hyd at 8 Ionawr 2019. Er enghraifft, os ydych yn dewis aros tan fis Mehefin cyn archebu'r gwasanaeth byddwch yn derbyn llai o gasgliadau, ond bydd y pris yn aros yn £33.  

 

Nid wyf eisiau bod yn rhan o'r gwasanaeth gwastraff gardd, oes rhaid i mi wneud rhywbeth?

Nac oes, nid oes rhaid i chi wneud dim. Bydd disgwyl i chi gadw y bin brown yn eich cartref rhag ofn y bydd rhywun arall yn y tŷ yn dymuno defnyddio'r gwasanaeth yn y dyfodol.

 

Sut allaf gael gwared o fy ngwastraff gardd os na fyddaf yn defnyddio gwasanaeth y Cyngor?

Rhoi eich gwastraff gardd mewn bin compost yw'r ffordd orau o gael gwared o'ch gwastraff gardd.

Opsiwn arall yw mynd â'ch gwastraff gardd i'ch Canolfan ailgylchu gwastraff tŷ agosaf.

Ni ddylech roi eich gwastraff gardd yn eich bin gwyrdd gan y bydd yn creu problemau amgylcheddol.

 

Rwyf yn symud tŷ o fewn Gwynedd ac wedi talu am wasanaeth gwastraff gardd, fydda i yn gallu cael ad-daliad?

Na fyddwch. Ni fyddwn yn rhoi ad-daliad am y gwasanaeth, ond gallwch drosgwlyddo'r gwasanaeth i'ch tŷ newydd. Bydd rhaid i chi gysylltu â ni i gadarnhau eich manylion.

Os yn symud i dŷ tu allan o Wynedd ni fyddwch yn derbyn ad-daliad ond gallwch hysbysu y person fydd yn symud i'ch cartref fod y gwasanaeth yn parhau am weddill y flwyddyn.  

Peidiwch â mynd â'r bin brown o'ch cartref os gwelwch yn dda. 

 

Mae fy min brown wedi malu, fydda i yn gallu cael bin newydd?

Byddwch, os ydych wedi talu am gasgliad gardd eleni a bod eich bin brown wedi malu gallwch archebu bin brown newydd ar-lein.

Archebu bin / offer newydd

(bydd angen i chi greu cyfrif os nad oes ganddoch chi un yn barod)


Methu casgliad

Pe byddwn yn methu casglu eich bin brown cysylltwch â ni o fewn 48 awr a byddwn yn dod yn ôl i'w gasglu mor fuan a phosib ar ôl i chi gysylltu â ni.

Rhoi gwybod am gasgliad wedi ei fethu

Os oes rheswm digonol pam na chafodd eich bin ei gasglu (e.e. y bin ddim allan yr amser cywir / pethau anghywir yn y bin) ni fyddwn yn dychwelyd tan eich casgliad nesaf.

 

Pe bai tywydd drwg, er enghraifft, eira, yn effeithio ar fy nghasgliad alla i dderbyn ad-daliad?

Na. Ni fyddwn yn rhoi ad-daliad am fethu casgliad.

 

Casgliad drws cefn

Mae posib i bobl mewn oed neu bobl anabl sy'n cael trafferth i symud eu bin i'r man priodol, gael casgliad drws cefn. Rhagor o wybodaeth

 

Alla i defnyddio'r gwasanaeth yma ar gyfer fy musnes?

Na allwch. Nid ydym yn cynnig gwasanaeth gwastraff gardd ar gyfer busnesau.

 

Rwyf yn byw mewn fflat, fydda i yn cael fy effeithio?

Os oes gennych ardd mae'r un rheolau yn berthnasol i chi felly os ydych yn dymuno defnyddio'r bin brown bydd angen talu am gasgliad.

 

Mae gen i ardd gymunedol, fydda i yn cael fy effeithio?

Bydd angen i chi gysylltu â'r gymdeithas tai/ rheolwr, eu cyfrifoldeb nhw yw trefnu casgliad.

 

Pam fod Cyngor Gwynedd yn codi tâl am y casgliad gwastraff gardd?

Fel Cyngor rydym yn wynebu nifer o doriadau ariannol tra'n ceisio cynnig gwasanaethau hanfodol i bobl Gwynedd. Er mwyn gallu sicrhau hynny rydym angen creu ffyrdd newydd o greu incwm

 

Onid yw casgliad gwastraff gardd yn rhan o fy nhreth Cyngor?

Nac yw. Nid yw gwastraff gardd yn rhan o'ch treth Cyngor. Mae dyletswydd arnom fel Cyngor i gasglu eich gwastraff tŷ ond nid oes dyletswydd arnom i gasglu eich gwastraff gardd.

 

Ydi hi'n gyfreithlon i godi am wasanaeth gwastraff gardd?

Yndi. Mae deddf Amddiffyn yr Amgylchedd 1990 yn rhoi caniatâd i Gynghorau godi am wasanaeth gwastraff gardd.

 

Beth ydym yn ei dderbyn yn y bin gwastraff brown?

 • gwair
 • dail
 • brigau
 • blodau/planhigion
 • chwyn

Nid ydym yn derbyn...

 • mwd
 • pridd
 • bagiau plastig
 • potiau plastig
 • cerrig
 • rwbel