Cinio ysgol / clwb brecwast

Clwb brecwast

Dim ond rhai o ysgolion cynradd y sir sy'n cynnal clybiau brecwast. Cysylltwch â'ch ysgol i gael gwybod mwy am eich ysgol chi.

Rhaid talu £1 y plentyn am yr elfen gofal plant cyn y clwb brecwast. Rhaid talu £1 am eich plentyn cyntaf ac ail blentyn. Mae disgownt ar gyfer teuluoedd o 3 neu fwy o blant cynradd sy’n defnyddio’r clwb gofal cyn-ysgol.

£2 y dydd yw'r mwyafrif bydd rhiant yn ei dalu. 

Rhaid archebu lle yn y clwb trwy eich cyfrif Cyngor Gwynedd ar-lein.

 

Cinio Ysgol

Ysgolion cynradd: 2 gwrs - £2.50 y dydd.

Talu cinio ysgol gynradd ar-lein

Canllawiau i rieni: Gwneud taliadau ysgol ar-lein


Ysgolion uwchradd
: Prisiau yn amrywio - cysylltwch â'r ysgol yn uniongyrchol


Cinio ysgol am ddim

Mae cinio ysgol am ddim ar gael ar gyfer rhai disgyblion. I weld a yw eich plentyn chi yn gymwys, ewch i’r dudalen Cinio am ddim

 

Beth sydd i ginio?

Ysgolion cynradd 

Ysgolion uwchradd

  • mae holl ysgolion uwchradd y sir yn cynnig amrywiaeth o fwydydd ffres oer a phoeth pob dydd. 

Llefrith

Mae traean o beint o lefrith yn cael ei roi am ddim bob dydd i:

  • ddisgyblion o dan 5 oed

  • ddisgyblion Cyfnod Allweddol 1 (Menter Cynulliad Cenedlaethol Cymru)

  • ddisgyblion ysgolion arbennig

  • unrhyw ddisgybl mewn ysgol gynradd sydd angen llefrith ar sail meddygol pan fo tystysgrif wedi’i chyflwyno gan y Swyddog Meddygol Ysgolion.

Mae disgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn gallu prynu traean o beint o lefrith am 10c.

 

Disgyblion sy’n dod â'u brechdanau eu hunain

Mae cwpan, plât a dŵr yn cael eu darparu ar gyfer plant sy'n dymuno dod a'u bwyd eu hunain.

 

Bwyta’n iach

Mae holl ysgolion Gwynedd yn rhan o’r cynllun ysgolion iach. Mae gwybodaeth am hyn ar gael ar wefan Ysgolion Iach Gwynedd.