Cinio ysgol / clwb brecwast

Clwb brecwast

Dim ond rhai o ysgolion cynradd y sir sy'n cynnal clybiau brecwast. Cysylltwch â'ch ysgol i gael gwybod mwy am eich ysgol chi.

Rhaid talu £1 y plentyn am yr elfen gofal plant cyn y clwb brecwast. Rhaid talu £1 am eich plentyn cyntaf ac ail blentyn. Mae disgownt ar gyfer teuluoedd o 3 neu fwy o blant cynradd sy’n defnyddio’r clwb gofal cyn-ysgol.

£2 y dydd yw'r mwyafrif bydd rhiant yn ei dalu. 

Rhaid archebu lle yn y clwb trwy eich cyfrif Cyngor Gwynedd ar-lein.

 

Cinio Ysgol 

Pris cinio ysgol gynradd: 2 gwrs - am ddim i bob plentyn o Dosbarth Derbyn i fyny at Flwyddyn 6.

Talu cinio ysgol gynradd ar-lein

Canllawiau i rieni: Gwneud taliadau ysgol ar-lein


Ysgolion uwchradd
: Prisiau yn amrywio - cysylltwch â'r ysgol yn uniongyrchol


Cinio ysgol am ddim

O mis Medi 2023, bydd pob ysgol gynradd yng Ngwynedd yn cynnig prydau ysgol am ddim i bob plentyn o Dosbarth Derbyn i fyny at Flwyddyn 6.

Erbyn 2024, bydd pob plentyn ysgol gynradd gwladol yng Nghymru yn cael prydau ysgol am ddim.

Mae cinio ysgol am ddim hefyd ar gael ar gyfer rhai disgyblion o deuluoedd incwm isel. Am fwy o wybodaeth, ewch i’r dudalen Cinio am ddim

Os ydych yn derbyn unrhyw un o’r budd-daliadau cymhwyso, dylech dal i gofrestru ar gyfer cinio ysgol am ddim drwy’r Awdurdod Lleol oherwydd efallai y bydd gennych hawl i grantiau fel gwisg ysgol a chitiau Addysg Gorfforol.

 

Beth sydd i ginio?

Ysgolion cynradd 


Cinio ysgol
  Dydd LlunDydd Mawrth Dydd Mercher  Dydd IauDydd Gwener 
 Wythnos 1

Bysedd pysgod

Bysedd di bysgod (LL)

Ffa pob

Tatws stwnsh neu taten pob

 

Flapjac datys

Llefrith

Darnau ffrwyth ffresh

Korma cyw iar

Korma llysieuol (ll)

Pys, corn melyn & reis

 

Bisged ceirch

Llefrith

Darnau ffrwyth ffres

Cig eidion wedi’i rostio

Ffiled quorn (ll)

Pwdin efrog

Grefi, moron a rwdan

Tatws rôst  neu stwnsh

 

Jeli ffrwythau a hufen iâ

Darnau ffrwyth ffres

Peli cig porc

Selsig llysieuol (ll)

Pasta

Broccoli  a corn melyn

 

Teisen oren daneg

Cwstard

Darnau ffrwyth ffres

Pitsa

Bysedd ciwcymbr

Cholslo

Sglodion neu taten bob

 

Iogwrt

Darnau ffrwyth

Darnau ffrwyth ffres

 Wythnos 2

Selsig mewn grefi nionyn

Selsig llysieuol (ll)

Pys gardd

Tatws stwnsh neu Taten pob

 

Bisged berffro lemwn

Llefrith

1/2  Banana

Darnau ffrwyth ffres

Bolognese cig eidion/lasagne

Bolognese quorn (ll)

 pasta

Corn melyn a pys

Bar garlleg

 

Cacen gaws

Coulis ffrwythau

Darnau ffrwyth ffres

Porc rhost & grefi

Ffiled quorn (ll)

Brocoli & moron

Tatws rôst neu stwnsh

Saws afal

 

Salad ffrwythau

Jeli

Darnau ffrwyth ffres

Lobscows cig eidion

Lobscows llysieuol (ll)

Rôl bara

 

Myffin ffrwythau

Llefrith

Darnau ffrwyth ffres

Ffiled eog briwsion bara

Nygets llysiau (ll)

Ffa pob

Sglodion neu taten pob

 

Hufen iâ

Gyda eirin gwlanog

Darnau ffrwyth ffres

 Wythnos 3

Pysgodyn seren môr /ffiled eog briwsion bara

Nygets llysiau (ll)

Pys gardd

Tatws wedge neu

Taten bob

 

Sbwng siocled

Cwstard siocled

Darnau ffrwyth ffres

Pastai’r bwthyn

Briwgig quorn (ll)

Tatws hufen

Brocoli

Grefi

 

Byn mafon gyda llefrith

Darnau ffrwyth ffres

Twrci neu cig oen wedi’i rostio

Ffiled quorn (ll)

Stwffin, saws mint

Bresych, moron

Tatws wedi berwi

Grefi

 

Rôl artic

Eirin gwlanog

Darnau ffrwyth ffres

Cyri cyw iâr

Cyri llysieuol (ll)

Bara naan

Corn melyn

Reis

 

Sgwariau crispie

Llefrith

Darnau ffrwyth ffres

Selsig mewn rôl bara

Selsig llysieuol  (ll)

Salad

Sglodion neu taten pob

 

Iogwrt

Darnau ffrwyth

Darnau ffrwyth ffres

  • Mae Bwydlen Ysgolion Cynradd Gwynedd yn cydymffurfio â Rheoliadau Bwyta’n Iach mewn Ysgolion (Gofynion a Safonau Maeth) (Cymru) 2013 . Ac wedi’i gymeradwyo gan Gydlynydd Bwyd Ysgolion, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

  • Mae  diod o ddŵr ar gael i bawb amser cinio. Mae ffrwythau ffres ar gael bob dydd fel dewis yn lle pwdin. Dylai bara (heb fenyn na margarin) fod ar gael drwy gydol amser cinio. Bydd tatws heb olew yn cael eu cynnig fel dewis yn lle sglodion a thatws rhost. Rydym yn paratoi’r bwyd o’r cynhwysion craidd ac nid ydym yn defnyddio bwydydd y gwyddys eu bod yn cynnwys cynhwysion a addaswyd yn enetig.

 

Ysgolion uwchradd

  • mae holl ysgolion uwchradd y sir yn cynnig amrywiaeth o fwydydd ffres oer a phoeth pob dydd. 

Llefrith

Mae traean o beint o lefrith yn cael ei roi am ddim bob dydd i:

  • ddisgyblion o dan 5 oed

  • ddisgyblion Cyfnod Allweddol 1 (Menter Cynulliad Cenedlaethol Cymru)

  • ddisgyblion ysgolion arbennig

  • unrhyw ddisgybl mewn ysgol gynradd sydd angen llefrith ar sail meddygol pan fo tystysgrif wedi’i chyflwyno gan y Swyddog Meddygol Ysgolion.

Mae disgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn gallu prynu traean o beint o lefrith am 10c.

 

Disgyblion sy’n dod â'u brechdanau eu hunain

Mae cwpan, plât a dŵr yn cael eu darparu ar gyfer plant sy'n dymuno dod a'u bwyd eu hunain.

 

Bwyta’n iach

Mae holl ysgolion Gwynedd yn rhan o’r cynllun ysgolion iach. Mae gwybodaeth am hyn ar gael ar wefan Ysgolion Iach Gwynedd.