Cinio am ddim

DIWEDDARIAD MEDI 2020
Mae hi’n ofynnol i’r Awdurdod gynnig cinio am ddim i ddisgyblion sydd yn gymwys i ginio am ddim yn ystod tymor ysgol. Mi fydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol yn raddol o’r 1af Medi ymlaen ac mi fydd trefniadau ysgolion unigol yn amrywio.

Os yw eich plentyn/plant yn gymwys i ginio am ddim a wedi derbyn gwahoddiad i’r ysgol rhwng 1af a’r 11eg Medi yna bydd yn derbyn pryd am ddim yn yr ysgol.

Os yw eich plentyn/plant yn gymwys i ginio am ddim ond wedi derbyn gwahoddiad i’r ysgol rhai dyddiau yn unig yna bydd yn dderbyn pryd yn yr ysgol ar ddyddiad y gwahoddiad a taliad uniongyrchol am y dyddiau nad yw wedi derbyn gwahoddiad i’r ysgol.

Os yw eich plentyn/plant yn gymwys i ginio am ddim, wedi derbyn gwahoddiad i’r ysgol ond heb fynychu ar y dyddiau hynny, ni fydd pryd am ddim yn yr ysgol na taliad uniongyrchol ar gael.

Ni fydd angen i chi ein hysbysu o pryd mae eich plentyn/plant wedi derbyn y gwahoddiad, mae’r wybodaeth yma gan yr Awdurdod.

Os ydych eisoes wedi bod yn derbyn taliadau uniongyrchol cinio am ddim gan yr Awdurdod cyn 31 Awst 2020 yna ni fydd angen i chi ail gofrestru.  Mae eich manylion eisoes gennym.

Os nad ydych wedi bod yn derbyn taliadau uniongyrchol cinio am ddim gan yr Awdurdod cyn 31 Awst 2020 yna bydd angen i chi lenwi ffurflen i ddarparu eich manylion banc drwy ddilyn y linc canlynol www.gwynedd.llyw.cymru/cinioamddim-covid19

Rhagwelir y bydd taliadau yn cael ei prosesu erbyn diwedd Medi 2020.Mae cinio am ddim ar gael i blant ysgolion cynradd ac uwchradd os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn un o’r budd-daliadau hyn:

  • Lwfans Cymorth a Chyflogaeth (sail incwm)
  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith (ar sail incwm)
  • Credyd Treth Plentyn (gydag incwm trethadwy blynyddol o ddim mwy na £16,190) 
  • Credyd Pensiwn (Gwarant)
  • Cymorth o dan Deddf Lloches a Mewnfudo 1999
  • Credyd Cynhwysol ar yr amod bod gan yr aelwyd incwm a enillir net blynyddol o ddim mwy na £7,400

Fydd teuluoedd sy'n derbyn Credyd Treth Gwaith ddim yn cael cinio am ddim, hyd yn oed os yw eu hincwm trethadwy blynyddol o dan £16,190. 

 

Sut ydw i'n gwneud cais?

Os ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu ostyngiad Treth Cyngor gan Gyngor Gwynedd, nid oes rhaid cwblhau ffurflen gais am ginio ysgol am ddim, byddwn yn asesu eich hawl yn awtomatig.

Os nad ydych yn derbyn cymorth ariannol ac yn meddwl fod gan eich teulu hawl i ginio am ddim, cwlbhewch y ffurflen isod. 

Ffurflen cinio ysgol am ddim 

Neu, cysylltwch â ni: taluysgol@gwynedd.llyw.cymru neu 01286 679195.

Pa mor aml sy’n rhaid i mi wneud cais?

  • Os ydych yn cael Budd-dal Tai neu ostyngiad Treth Cyngor gan Gyngor Gwynedd, nid oes angen i chi lenwi'r ffurflen, byddwn yn adolygu eich hawl yn awtomatig.
  • Os nad ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu ostyngiad Treth Cyngor gan Gyngor Gwynedd bydd angen gwneud cais bob blwyddyn. Bydd y swyddfa Budd-daliadau yn gyrru ffurflen atoch chi pan fydd angen i chi wneud cais newydd. Dim ond un ffurflen sydd angen ei llenwi ar gyfer eich plant i gyd, hyd yn oed os ydyn nhw mewn ysgolion gwahanol

Beth os ydw i’n byw yng Ngwynedd ond mae fy mhlant yn mynd i ysgol mewn Sir arall e.e. Ynys Môn?

Mae'n rhaid i’ch plentyn fynd i ysgol yng Ngwynedd i gael cinio ysgol am ddim gan Gyngor Gwynedd. Os yw eich plentyn yn mynd i ysgol mewn sir arall, bydd rhaid i chi wneud cais am ginio ysgol am ddim gan y Cyngor hwnnw.

Beth os yw fy mhlentyn / mhlant yn symud ysgol?

Os yw eich plentyn / plant yn symud ysgol yn ystod blwyddyn ysgol, bydd angen cysylltu â swyddfa Budd-daliadau'r Cyngor er mwyn iddyn nhw ddweud wrth yr ysgol newydd fod eich plentyn / plant yn cael cinio ysgol am ddim.     

Mae fy amgylchiadau wedi newid, beth ydw i’n ei wneud?

Mae'n rhaid i chi ddweud wrth swyddfa Budd-daliadau'r Cyngor am unrhyw newidiadau yn eich sefyllfa ariannol / teuluol. Os nad ydych yn gwneud hyn, bydd Cyngor Gwynedd yn gallu gofyn i chi dalu am brydau bwyd am ddim mae eich plant wedi dderbyn yn barod.

Gallwch ddweud wrthym am newid amgylchiadau ar-lein.

 

 

Cysylltu â’r swyddfa Budd-daliadau