Cinio am ddim

Mae cinio am ddim ar gael i blant ysgolion cynradd ac uwchradd os yw eu rhieni neu warcheidwaid yn derbyn un o’r budd-daliadau canlynol:

  • Lwfans Cymorth a Chyflogaeth (sail incwm)
  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith (ar sail incwm)
  • Credyd Treth Plentyn (gydag incwm trethadwy blynyddol o ddim mwy na £16,190) 
  • Credyd Pensiwn (Gwarant)
  • Cymorth o dan Deddf Lloches a Mewnfudo 1999
  • Credyd Cynhwysol

Nid yw teuluoedd sy’n derbyn Credyd Treth Gwaith yn teilyngu hyd yn oed os yw eu hincwm trethadwy blynyddol o dan £16,190.
 

Sut ydw i’n gwneud cais?

Os ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu ostyngiad Treth Cyngor gan Gyngor Gwynedd, ni fydd raid i chwi gwblhau ffurflen gais am ginio ysgol am ddim, byddwn yn asesu eich hawl yn awtomatig. Os nad ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu ostyngiad Treth Cyngor gan Gyngor Gwynedd, ac o’r farn fod gan eich teulu hawl i gael cinio am ddim, gallwch lawrlwytho'r ffurflen gais isod.

Os yn berthnasol,

Pa mor aml sy’n rhaid i mi wneud cais?

  • Os ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu ostyngiad Treth Cyngor gan Gyngor Gwynedd, ni fydd angen i chi gwblhau ffurflen ar adegau penodol, byddwn yn adolygu eich hawl yn awtomatig.
  • Os nad ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu ostyngiad Treth Cyngor gan Gyngor Gwynedd bydd angen gwneud cais bob blwyddyn. Fe fydd y swyddfa Budd-daliadau yn anfon ffurflen i chi pan fydd angen i chi wneud cais newydd. Dim ond un ffurflen sydd angen ei llenwi ar gyfer eich plant i gyd, hyd yn oed os ydynt mewn ysgolion gwahanol

 

Beth os ydw i’n byw yng Ngwynedd ond mae fy mhlant yn mynd i ysgol mewn Sir arall e.e. Ynys Môn?

Mae'n rhaid i’ch plentyn fynychu ysgol yng Ngwynedd i hawlio cinio ysgol am ddim gan Gyngor Gwynedd. Os yw eich plentyn yn mynychu ysgol mewn sir arall bydd yn rhaid i chi wneud cais am ginio ysgol am ddim gan y Cyngor hwnnw.
 

Beth os yw fy mhlentyn / mhlant yn symud ysgol?

Os yw eich plentyn / plant yn symud ysgol yn ystod blwyddyn ysgol bydd angen cysylltu â swyddfa Budd-daliadau'r Cyngor er mwyn iddynt ddweud wrth yr ysgol newydd fod eich plentyn / plant yn cael cinio ysgol am ddim.     
 

Mae fy amgylchiadau wedi newid, beth ydw i’n ei wneud?

Eich cyfrifoldeb chi yw dweud wrth swyddfa Budd-daliadau'r Cyngor am unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau cyllidol / teuluol. Os nad ydych yn gwneud hyn bydd Cyngor Gwynedd yn gallu gofyn i chi dalu am brydau bwyd am ddim mae eich plant wedi dderbyn yn barod.

Gallwch ddweud wrthym am newid amgylchiadau ar-lein.


Cysylltu â’r swyddfa Budd-daliadau