Gwybodaeth ar gyfer trefnwyr digwyddiadau

Covid-19

Er bod Lefel Rhybudd COVID yng Nghymru dal yn 0, o’r 11fed Hydref 2021 bydd yn rhaid i bobl sydd yn mynychu digwyddiadau mawr brofi eu bod wedi eu brechu’n llawn neu wedi cael prawf negyddol prawf llif unffordd (Lateral Flow Test) yn y 48 awr diwethaf. Mae hyn yn cael ei adnabod fel tystysgrif COVID neu basbort COVID.

Mae’r rheolau newydd yma’n golygu y bydd pobl dros 18 oed yng Nghymru angen dangos eu bod wedi cael y ddau ddos o’r frechlyn, neu wedi profi’n negyddol cyn y byddent yn cael mynediad i:

  • Glwb Nos
  • Digwyddiadau tu fewn heb seddau gyda mwyafrif o 500 neu drosodd yn y gynulleidfa
  • Unrhyw leoliad tu mewn neu tu allan efo mwyafrif o 5,000 neu drosodd gan gynnwys lleoliadau lle gellir eistedd
  • Unrhyw ddigwyddiad o unrhyw natur sydd gyda mwyafrif o 10,000 neu drosodd o bobl yn mynychu

Cael ardystiad

Mae pobl sydd  wedi eu brechu’n llawn yng Nghymru yn gallu lawr lwytho tystysgrif yn datgan eu statws. Mae Nodyn Ardystiad COVID yr NHS yn eich caniatáu i ddangos eich record brechu Corona firws (COVID 19) mewn ffordd ddiogel sydd yn eich caniatáu i brofi i eraill eich bod wedi cael eich brechu.

Bydd Nodyn NHS COVID ar gael os bu i chi dderbyn brechlyn yn Nghymru neu Lloegr ac yr ydych dros 16 oed neu drosodd  Gallwch brofi prawf negyddol ar yr NHS Prawf COVID os yw’r prawf wedi ei anfon i Labordai y Goleudy (o gwmpas 2/3 o brofion yng Nghymru yn cael eu prosesu yn y ffordd yma). Os ydynt wedi cael eu hanfon trwy Iechyd Cyhoeddus Cymru bydd angen i bobl ddefnyddio negeseuon testun ac e-byst i brofi eu canlyniadau negyddol. Gellir cael mynediad i NODYN PRAWF COVID NHS trwy wefan yr NHS (nhs.uk). Bydd hyn yn eich galluogi i ddangos Prawf COVID gan ddefnyddio ffon clyfar, neu gyfrifiadur neu liniadur.

I gael mynediad at y gwasanaeth byddwch angen cofrestru efo'r NHS cysylltu i mewn.  Byddwch angen llwytho eich prawf adnabod (pasbort, trwydded gyrru llawn y deyrnas Brydeinig ac Ewropeaidd).  Gellir cael mwy o wybodaeth ar: NHS Prawf COVID profwch eich sdatws brechlyn / GOV. WALES

Bydd dal angen i bob trefnydd digwyddiad ddarparu asesiad risg penodol ar gyfer COVID a chael person penodedig i fonitro bod yr asesiad risg yn cael ei wireddu a bod oll yn ymwybodol o’i fodolaeth. Am ragor o arweiniad ar gynnal digwyddiad yn Nghymru yn ystod y cyfnod yma Gweler gwefan y Llywodraeth: https://llyw.cymru/cael-eich-pas-covid-y-gig?_ga=2.99839710.1965827699.1633695609-673493712.1604913018

Cofiwch bod COVID dal yn bodoli yng Nghymru a’r Deyrnas Unedig .

Er bod Rheolau Cenedlaethol wedi newid, mae Cyngor Gwynedd wedi cytuno ar drefn o ymgynghori gydag aelodau lleol a chymunedau er mwyn dod i benderfyniad a all digwyddiad mawr gymryd lle neu ddim ar diroedd Cyngor Gwynedd yn 2021.  (Tydi hyn ddim yn berthnasol i briffyrdd y Sir na thiroedd ysgolion a thiroedd preifat . Bydd yn rhaid ymgysylltu a gwasanaeth traffig y Cyngor a’r Ysgolion yn uniongyrchol neu berchennog y tir i dderbyn arweiniad a chaniatâd).

Fel Cyngor yn ystod y cyfnod anodd yma rydym wedi bod yn cynghori a chefnogi trefnwyr digwyddiadau i dargedu pecyn cymorth lle’n briodol. Rydym hefyd wedi bod yn gweithio’n agos hefo trefnwyr digwyddiadau i hwyluso eu digwyddiadau a rhoi cymaint o wybodaeth a chymorth a sy’n bosib iddynt. Rydym yn croesawu digwyddiadau, ond mae gennym hefyd gyfrifoldebau gofalaeth i wneud yn siŵr bod y digwyddiadau yma yn cymryd lle yn ddiogel a chyfreithlon.

Os ydych yn cynllunio cynnal eich digwyddiad ar dir y Cyngor yn 2021 byddwn yn eich annog i gysylltu a ni i dderbyn mwy o wybodaeth ac arweiniad mor fuan a phosib. Cysylltwch ar Uned Digwyddiadau 07377419963 neu ar e-bost hughedwinjones@gwynedd.llyw.cymru.

Mae’r cyfnod yma dal yn gyfnod ansicr ac anodd i ni i gyd, bydd y newidiadau i’n rheolau yn ddibynnol ar beidio gweld cynnydd yn lefelau y firws a allai orfodi newid pellach i’r rheolau presennol. 

Close

 

Trefnu eich digwyddiad

 

Dogfennau defnyddiol

Mae’r maes trefnu digwyddiadau yn cael ei ddylanwadu’n fawr gan wahanol ddeddfau a rheolaethau. Er mwyn eich cynorthwyo, rydym wedi paratoi cyfeirlyfr rhyngweithiol. Gall Y Llyfr Piws sy’n cael ei ddarparu gan y Fforwm Digwyddiadau Prydeinig hefyd fod yn fuddiol i chi:  

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cynnig canllaw trefnu digwyddiadau COVID ddiogel: