Cofrestru marwolaeth

Covid-19
Mae apwyntiadau i gofrestru marwolaethau yn cael eu cynnal dros y ffôn. Ffoniwch 01766 771000.

Close


Mae’n rhaid i bob marwolaeth gael ei chofrestru yn yr ardal lle digwyddodd y farwolaeth cyn gynted â phosib, ac o fewn 5 diwrnod i’r farwolaeth ar yr hwyraf (oni bai bod y Crwner yn ymchwilio i'r amgylchiadau sy'n ymwneud â'r farwolaeth.)

Mae'r wybodaeth yma yn berthnasol i farwolaethau yng Nghymru neu Loegr. Os ydi'r farwolaeth wedi digwydd y tu allan i Gymru neu Loegr, edrychwch ar dudalen symud corff i / o Gymru neu Loegr.

 

Dweud Wrthym Unwaith

Pan fo rhywun yn marw, mae angen dweud wrth nifer o sefydliadau gwahanol am hynny. Mae'r gwasanaeth yma yn golygu mai unwaith yn unig y bydd yn rhaid i chi ddweud am farwolaeth rhywun; byddwn ni wedyn yn rhannu'r wybodaeth â'r sefydliadau eraill. Mae'r gwasanaeth yn cael ei gynnig yn Swyddfeydd Cofrestru Caernarfon, Bangor, Pwllheli a Dolgellau yn unig. Rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth 

Cofrestru marwolaeth person a oedd yn byw ac a fu farw yng Ngwynedd

Bydd angen cofrestru'r farwolaeth yn unrhyw un o swyddfeydd cofrestru Gwynedd drwy wneud apwyntiad o flaen llaw. Bydd y cofrestru’n cymryd tua 30 munud. I drefnu apwyntiad i gofrestru marwolaeth ffoniwch 01766 771000. 

Cofrestru marwolaeth person a oedd yn byw yn ond a fu farw tu allan i Wynedd

Bydd angen cofrestru’r farwolaeth yn yr ardal ble bu'r person farw - nid ble 'roedd y person yn byw. Os nad yw hyn yn ymarferol bosib gallwch roi datganiad o’r farwolaeth yn un o swyddfeydd cofrestru Gwynedd a bydd yr wybodaeth yn cael ei anfon ymlaen i’r swyddfa gofrestru yn yr ardal ble bu'r person farw. Gall cofrestru marwolaeth yn y ffordd hon oedi'r angladd gan y bydd y dogfennau angenrheidiol yn cael eu hanfon i chi drwy'r post. Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01766 771000. 

Cofrestru marwolaeth person a oedd yn byw y tu allan i Wynedd ond a fu farw yng Ngwynedd

Bydd angen cofrestru'r farwolaeth yn un o swyddfeydd cofrestru Gwynedd drwy wneud apwyntiad o flaen llaw. Os nad yw hyn yn ymarferol bosib gallwch roi datganiad o’r farwolaeth mewn swyddfa gofrestru ble'r oedd y person yn byw a bydd yr wybodaeth yn cael ei anfon ymlaen i’r swyddfa gofrestru yn yr ardal ble bu'r person farw. Gall cofrestru marwolaeth yn y ffordd hon oedi'r angladd gan y bydd y dogfennau angenrheidiol yn cael eu hanfon i chi drwy'r post. Am ragor o wybodaeth neu i drefnu apwyntiad i gofrestru marwolaeth ffoniwch 01766 771000. 

Cofrestru baban wedi marw ar ei enedigaeth

Os yw baban yn cael ei eni wedi mwy na 24 wythnos o feichiogrwydd, ond ddim yn anadlu nac yn arddangos unrhyw arwydd o fywyd, bydd angen ei gofrestru fel baban marw-anedig.

Os yw baban yn cael ei eni, ac yn byw am unrhyw gyfnod o amser, bydd angen cofrestru’r enedigaeth a chofrestru’r farwolaeth.

Am ragor o wybodaeth, neu i drefnu apwyntiad i gofrestru, ffoniwch 01766 771000. 

Pwy ddylai gofrestru'r farwolaeth?

Gall unrhyw un ffonio i drefnu’r apwyntiad ar gyfer cofrestru marwolaeth, ond mae cyfrifoldeb ar un o’r personau isod i fod yn bresennol yn yr apwyntiad i gofrestru'r farwolaeth (mewn trefn blaenoriaeth).

 1. Perthynas i’r person sydd wedi marw (perthynas agosaf fel arfer)
 2. Person a oedd yn bresennol pan ddigwyddodd y farwolaeth
 3. Perchennog neu reolwr/wraig yr ysbyty neu'r cartref preswyl lle digwyddodd y farwolaeth
 4. Y sawl sy'n gyfrifol am yr angladd (er enghraifft ffrind neu gyfreithiwr)

Mae enghreifftiau eraill - cysylltwch â ni ar 01766 771000 i drafod os nad ydych yn siŵr pwy ddylai gofrestru'r farwolaeth. 

Pa ddogfennau/gwybodaeth sydd ei angen i gofrestru marwolaeth?

Byddwch angen y dystysgrif farwolaeth feddygol er mwyn cofrestru’r farwolaeth. Byddwch yn derbyn hon gan yr ysbyty neu gan y meddyg a oedd yn trin yr unigolyn fu farw. Bydd hefyd angen yr wybodaeth ganlynol am y sawl sydd wedi marw:

I gofrestru marwolaeth plentyn o dan 16 mlwydd oed

 • enw llawn
 • dyddiad geni
 • man geni
 • cyfeiriad cartref 
 • manylion am alwedigaeth y ddau riant.

I gofrestru marwolaeth person dros 16 oed mlwydd oed:  

 • enw llawn
 • dyddiad geni
 • man geni
 • cyfeiriad cartref
 • galwedigaeth yr ymadawedig
 • os ydi’r cerdyn meddygol ar gael, dewch ag o i’r cofrestru, ond bydd yn bosib cofrestru hebddo
 • os oedd yr ymadawedig yn ferch briod neu mewn partneriaeth sifil bydd hefyd angen ei henw morwynol; ac enw llawn, dyddiad geni a galwedigaeth ei phartner. 

Beth os bydd post mortem?

Os bydd post mortem, disgwyliwch tan mae'r crwner yn dweud wrthych chi cyn ein ffonio. Unwaith mae'r crwner yn hapus i ni gofrestru, bydd yn anfon y dogfennau priodol atom ni.   

Y dystysgrif marwolaeth

Bydd yn bosib prynu copïau o'r dystysgrif marwolaeth wrth gofrestru. Cofiwch fod nifer o sefydliadu yn gofyn am gopi o’r dystysgrif pan fyddwch yn cau cyfrifon banc ayyb, felly mae’n bosib y byddwch yn dymuno prynu mwy nag un copi.

 • Cost: £11.00 yr un yn ystod y cofrestru.
 • Sut mae talu? Gallwch dalu yn ystod yr apwyntiad gydag arian parod, cerdyn debyd / credyd, siec neu archeb bost yn daladwy i ‘Cyngor Gwynedd’.

Gallwch brynu copïau ychwanegol o’r dystysgrif marwolaeth ar unrhyw adeg. I weld prisiau copïau ychwanegol ewch i’r dudalen Prynu copi o dystysgrif marwolaeth ar y wefan hon.

Camgymeriad ar y dystysgrif marwolaeth

Os ydych yn credu fod camgymeriad ar dystysgrif marwolaeth, cysylltwch â ni drwy ffonio 01766 771000.