Cofrestru genedigaeth

Mae’n rhaid i bob baban sydd wedi ei eni yng Nghymru neu Loegr gael ei gofrestru o fewn 6 wythnos (42 diwrnod) i’w enedigaeth.

Cofrestru baban sydd wedi ei eni yng Ngwynedd

Gallwch gofrestru genedigaeth baban sydd wedi ei eni yng Ngwynedd yn unrhyw un o swyddfeydd cofrestru Gwynedd drwy wneud apwyntiad o flaen llaw. Bydd y cofrestru’n cymryd tua 30 munud.

  • I drefnu apwyntiad: ffoniwch 01766 771000. 
  • Canslo apwyntiad: os na fyddwch yn gallu mynychu apwyntiad, mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni. Ffoniwch 01766 771000. 

Cofrestru baban wedi ei eni y tu allan i Wynedd

Os ydych yn byw yng Ngwynedd ond bod y baban wedi ei eni y tu allan i Wynedd, gallwch roi datganiad o’r enedigaeth yn unrhyw un o swyddfeydd cofrestru Gwynedd drwy wneud apwyntiad o flaen llaw. Bydd y swyddfa gofrestru yna’n anfon yr wybodaeth ymlaen i’r swyddfa gofrestru yn yr ardal ble cafodd y baban ei eni.

  • I drefnu apwyntiad: ffoniwch 01766 771000. 
  • Canslo apwyntiad: os na fyddwch yn gallu mynychu apwyntiad, mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni. Ffoniwch 01766 771000.

Mae hefyd yn bosib cofrestru’n uniongyrchol gyda’r swyddfa gofrestru yn yr ardal ble cafodd y baban ei eni. I ddod o hyd i’r rhanbarth cofrestru ewch ar Gov.uk.

Pa wybodaeth sydd ei angen ar gyfer yr apwyntiad?

  • dyddiad, man geni, rhyw, enw(au) cyntaf a chyfenw y baban 
  • enw(au) cyntaf a chyfenw'r fam (ac enw morwynol); dyddiad a man geni; cyfeiriad arferol; galwedigaeth (dewisol); nifer plant eraill, dyddiad priodas (os yn briod â thad y baban ar adeg yr enedigaeth)
  • ar gyfer cofnodi manylion y tad / ail riant, bydd y cofrestrydd angen yr enw cyntaf a'r cyfenw, dyddiad a man geni, galwedigaeth ar adeg yr enedigaeth (neu alwedigaeth flaenorol) 

Y dystysgrif geni

Pan fyddwch yn cofrestru genedigaeth baban, cynigir i chi brynu tystysgrif fer neu lawn. Mae'r dystysgrif fer yn ddigonol er mwyn hawliau budd-dal plant, ond bydd nifer o brosesau swyddogol eraill yn gofyn am gopi o'r dystysgrif llawn. 

  • Cost Tystysgrif geni llawn: £11.00 am bob copi
  • Sut mae talu? Gallwch dalu yn ystod yr apwyntiad gydag arian parod, cerdyn debyd / credyd, siec neu archeb bost yn daladwy i ‘Cyngor Gwynedd’.

PWYSIG: Os yw'r baban wedi ei eni y tu allan i Wynedd a'ch bod yn rhoi datganiad statudol o'r enedigaeth, bydd rhaid talu gyda siec neu archeb bost yn daladwy i’r rhanbarth cofrestru ble cafodd y baban ei eni (nid i Gyngor Gwynedd). Gall y cofrestrydd eich cynghori ar y diwrnod.

Gallwch brynu copïau ychwanegol o’r dystysgrif geni ar unrhyw adeg. I weld prisiau copïau ychwanegol: prynu copi o dystysgrif geni.

 

Mwy o wybodaeth:

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01766 771000.