Cofrestru genedigaeth

Covid-19:
Mae'n bosib cofrestru genedigaethau yng Ngwynedd.  
Rhaid gwisgo gorchudd wyneb yn ystod yr apwyntiad (oni bai eich bod wedi eich eithrio).

Mae gwybodaeth am sut i wneud apwyntiad ar y dudalen yma. Close

 

Cofrestru baban sydd wedi ei eni yng Ngwynedd

Gallwch gofrestru genedigaeth baban sydd wedi ei eni yng Ngwynedd yn unrhyw un o swyddfeydd cofrestru Gwynedd drwy wneud apwyntiad o flaen llaw. Bydd y cofrestru’n cymryd tua 30 munud.

Trefnu apwyntiad ar-lein 

Neu ffoniwch 01766 771000. 

 

 

Yn sgil canllawiau Llywodraeth Cymru, rydym bellach yn cynnig apwyntiadau i gofrestru genedigaethau hyd at ddiwedd Awst, cyn adolygu’r trefniadau.

 

Mae cofrestru genedigaethau yn broses gyfreithiol ac felly mae’n rhaid i ni ddilyn canllawiau caeth. Yn ystod y cyfnod hwn yn y pandemig, cytunwyd er mwyn lleihau’r risg i’r cyhoedd ac i’r staff y byddwn yn gallu cymryd manylion i gofrestru genedigaeth fel proses dau gam.

 

  1. Bydd cofrestrydd yn eich ffonio ar amser a drefnwyd ymlaen llaw i ofyn y cwestiynau penodedig i chi er mwyn caniatáu i ni lunio tudalen gofrestr ddrafft. Sylwer: os yw rhieni’n ddi-briod a bod dad/ail riant yn dymuno cael ei gofnodi ar y gofrestr, yna bydd angen i’r ddau riant fod ar gael ar gyfer yr alwad ffôn hon. Byddwn yn cymryd taliad drwy gerdyn ar gyfer unrhyw dystysgrifau y gofynnir amdanynt ar y pwynt hwn. Mae pob tystysgrif yn costio £11 yr un.
  2. Byddwn yn trefnu amser addas (yr un diwrnod â cham 1) i fynd i’r swyddfa lle bydd y cofrestrydd yn cyflwyno tudalen gofrestr wedi’i chwblhau ac yn gofyn i chi wirio a llofnodi’r gofrestr. Sylwer nad yw’r enedigaeth wedi’i chofrestru nes i’r dudalen gofrestru gael ei llofnodi gan hysbysydd cymwys.

 

Sicrhewch eich bod yn dod â’r canlynol gyda chi i’ch apwyntiad i wirio a llofnodi’r gofrestr: 

  • Beiro ysgrifennu du neu glas ar gyfer llofnodi
  • Prawf adnabod ar gyfer y ddau riant fel y gallwch wirio’r wybodaeth a gofnodir yn erbyn eich manylion

 

Cofiwch fod tudalen y gofrestr yn ddogfen gyfreithiol a’i bod yn amhosibl newid unrhyw wallau y sylwir arnynt ar ôl llofnodi heb gais cywiro ffurfiol. Bydd angen talu ffi ystyried o £75 neu £90 am bob cais am gywiriad a rhaid ei anfon i’n prif swyddfa ynghyd â thystiolaeth o’r wybodaeth gywir er mwyn i benderfyniad gael ei wneud. Gall gymryd misoedd i’w gymeradwyo, felly mae’n hanfodol eich bod yn gwirio bod yr holl wybodaeth ar y gofrestr yn gywir cyn llofnodi.  

 

 

Canslo apwyntiad: os na fyddwch yn gallu mynychu apwyntiad, mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni. Ffoniwch 01766 771000. 

Cofrestru baban wedi ei eni y tu allan i Wynedd

Os ydych yn byw yng Ngwynedd ond bod y baban wedi ei eni y tu allan i Wynedd, gallwch roi datganiad o’r enedigaeth yn unrhyw un o swyddfeydd cofrestru Gwynedd drwy wneud apwyntiad o flaen llaw. Bydd y swyddfa gofrestru yna’n anfon yr wybodaeth ymlaen i’r swyddfa gofrestru yn yr ardal ble cafodd y baban ei eni.

Trefnu apwyntiad ar-lein 

Neu ffoniwch 01766 771000. 

 

Canslo apwyntiad: os na fyddwch yn gallu mynychu apwyntiad, mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni. Ffoniwch 01766 771000.

Mae hefyd yn bosib cofrestru’n uniongyrchol gyda’r swyddfa gofrestru yn yr ardal ble cafodd y baban ei eni. I ddod o hyd i’r rhanbarth cofrestru ewch ar Gov.uk.

Pa wybodaeth sydd ei angen ar gyfer yr apwyntiad?

  • dyddiad, man geni, rhyw, enw(au) cyntaf a chyfenw y baban 
  • enw(au) cyntaf a chyfenw'r fam (ac enw morwynol); dyddiad a man geni; cyfeiriad arferol; galwedigaeth (dewisol); nifer plant eraill, dyddiad priodas (os yn briod â thad y baban ar adeg yr enedigaeth)
  • ar gyfer cofnodi manylion y tad / ail riant, bydd y cofrestrydd angen yr enw cyntaf a'r cyfenw, dyddiad a man geni, galwedigaeth ar adeg yr enedigaeth (neu alwedigaeth flaenorol) 

Y dystysgrif geni

Pan fyddwch yn cofrestru genedigaeth baban, cynigir i chi brynu tystysgrif fer neu lawn. Mae'r dystysgrif fer yn ddigonol er mwyn hawliau budd-dal plant, ond bydd nifer o brosesau swyddogol eraill yn gofyn am gopi o'r dystysgrif llawn. 

  • Cost Tystysgrif geni llawn: £11.00 am bob copi
  • Sut mae talu? Gallwch dalu yn ystod yr apwyntiad gydag arian parod, cerdyn debyd / credyd, siec neu archeb bost yn daladwy i ‘Cyngor Gwynedd’.

PWYSIG: Os yw'r baban wedi ei eni y tu allan i Wynedd a'ch bod yn rhoi datganiad statudol o'r enedigaeth, bydd rhaid talu gyda siec neu archeb bost yn daladwy i’r rhanbarth cofrestru ble cafodd y baban ei eni (nid i Gyngor Gwynedd). Gall y cofrestrydd eich cynghori ar y diwrnod.

Gallwch brynu copïau ychwanegol o’r dystysgrif geni ar unrhyw adeg. I weld prisiau copïau ychwanegol: prynu copi o dystysgrif geni.

 

Mwy o wybodaeth:

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01766 771000.