Telerau ac amodau: Canolfannau Ailgylchu

 1. Ni fydd yn bosib cael mynediad i ganolfan ailgylchu heb archebu slot o flaen llaw.
 2. Mae’r canolfannau ailgylchu at ddefnydd trigolion Gwynedd yn unig.
 3. Dim ond gwastraff cartref fydd yn cael ei dderbyn yn y canolfannau. Peidiwch â dod â gwastraff masnachol na gwastraff busnes.
 4. Dim ond UN waith cewch chi fynediad i’r ganolfan yn ystod eich slot.  
 5. Mae CEIR a THRELARS dim mwy na 2.4m x 1.2m (8’ x 4’), yn cael mynd i’r Canolfannau. DIM trelars mwy na hynny.
 6. Wrth archebu slot bydd Cyngor Gwynedd yn defnyddio gwybodaeth gyhoeddus gan y DVLA i wirio beth yw categori eich cerbyd er mwyn penderfynu a oes angen Trwydded Fan i gael mynediad i’r Canolfannau Ailgylchu.

 7. FANIAU: Er mwyn cael mynediad i Ganolfannau Ailgylchu Cyngor Gwynedd, rhaid cael Trwydded Fan ar gyfer cerbydau yn y categori N1 [Cerbydau wedi eu dylunio a’u hadeiladu i gludo nwyddau gydag uchafswm màs heb fod yn fwy na 3,5 tunnell gael trwydded].

  Os oes gan gerbydau yn y categori N1 ffenestri a seddi yn y cefn NID oes rhaid cael trwydded. Rhagor o wybodaeth am drwydded fan

 8. Peidiwch â chyrraedd y ganolfan fwy na 10 munud CYN AMSER DECHRAU eich slot.
 9. Rhaid cyrraedd y ganolfan o leiaf 10 munud CYN DIWEDD eich slot. 
 10. Os oes gennych nifer o eitemau, gwnewch yn siwr eich bod yn cyrraedd mewn da bryd. Rhaid dadlwytho eich cerbyd cyn diwedd y slot amser, neu mae’n bosib y bydd staff y ganolfan ailgylchu yn gofyn i chi adael. 
 11. Dim ond UN person gaiff ddod allan o’r car i ddadlwytho y gwastraff yn y ganolfan. Rhaid blant aros yn y car bob amser, ac ni chaniateir anifeiliaid anwes ar y safle.
 12. Peidiwch â dod ag eitemau sy'n rhy fawr neu'n rhy drwm i chi eu codi eich hun. Os oes gennych eitemau mawr defnyddiwch y gwasanaeth casgu gwastraff swmpus.
 13. Trefnwch eich gwastraff cyn dod i’r ganolfan fel bod posib dadlwytho mor gyflym â phosib. Bydd yr un sgipiau ag arfer yn y canolfannau er mwyn didoli gwastraff.
 14. Rhaid i wastraff cartref (household waste) (nad oes posib ei ailgylchu) fod mewn bagiau cyn ei roi yn y sgip (ag eithrio gwastraff gardd).
 15. Nid ydym yn derbyn gwastraff PLASTIGION MEDDYGOL e.e. chwistrell / tiwb bwydo plastig. Trafodwch y ffordd fwyaf addas i’w gwaredu gyda’ch nyrs gymunedol.

 16. Os yn mynd â GWASTRAFF GARDD mewn bagiau i’r ganolfan rhaid gwagio’r gwastraff gardd o’r bagiau wrth ei roi yn y sgip
 17. Er eich bod yn archebu slot, mae’n bosib bydd ciwiau ar adegau. Rydym yn gofyn i bobl fod yn amyneddgar ac yn barchus wrth y staff fydd yn trio eu gorau i gael pawb drwy’r ganolfan mor ddiogel a chyn gynted ag sy’n bosib
 18. Bydd trefniadau rheoli traffig mewn grym, a bydd staff yn gwirio rhif cofrestru pob cerbyd i wneud yn siwr eu bod wedi archebu slot o flaen llaw.
 19. Dewch â hylif glanhau dwylo (hand sanitizer) efo chi os yn bosib (defnyddiwch i olchi eich dwylo wrth adael y ganolfan).
 20. Defnyddiwch y gwasanaeth ailgylchu wythnosol i gael gwared ar wastraff mae modd ei ailgylchu. Gallwn gasglu mwy na llond y cartgylchu os ydi’r gwastraff wedi ei wahanu mewn bocsys.
 21. Ni fydd ymddygiad bygythiol na threisgar yn cael ei oddef a byddwn yn gofyn i chi adael y ganolfan.
 22. Weithiau bydd rhaid i'r canolfannau ailgylchu gau ar fyr rybudd oherwydd tywydd garw. Ni chymerir y penderfyniadau hyn yn ysgafn ac fe'u gwneir i amddiffyn ein gweithlu a holl ddefnyddwyr y safle rhag niwed. O dan yr amgylchiadau hyn bydd angen i ddefnyddwyr y safle ail-archebu slot.

Archebu slot canolfan ailgylchu