Telerau ac amodau: Ailagor Canolfannau Ailgylchu

 1. Ni fydd yn bosib cael mynediad i ganolfan ailgylchu heb archebu slot o flaen llaw.
 2. Mae’r canolfannau ailgylchu at ddefnydd trigolion Gwynedd yn unig.
 3. Peidiwch â mynd i’r canolfannau os oes gennych chi, neu unrhyw un yn eich cartref, symptomau Covid-19, neu os ydych yn ynysu oherwydd cyflwr iechyd.
 4. Dim ond gwastraff cartref fydd yn cael ei dderbyn yn y canolfannau. Peidiwch â dod â gwastraff masnachol na gwastraff busnes.
 5. Rydym yn annog pawb ond i ddefnyddio’r canolfannau ailgylchu os nad ydych yn gallu storio yr eitemau yn ddiogel yn eich cartref.
 6. Dim ond UN waith cewch chi fynediad i’r ganolfan yn ystod eich slot.  
 7. Mae CEIR a THRELARS 1 echel, dim mwy na 2.4m x 1.2m (8’ x 4’), yn cael mynd i’r Canolfannau. DIM trelars mwy na hynny.
 8. Wrth archebu slot bydd Cyngor Gwynedd yn defnyddio gwybodaeth gyhoeddus gan y DVLA i wirio beth yw categori eich cerbyd er mwyn penderfynu a oes angen Trwydded Fan i gael mynediad i’r Canolfannau Ailgylchu.

 9. FANIAU: Er mwyn cael mynediad i Ganolfannau Ailgylchu Cyngor Gwynedd, rhaid cael Trwydded Fan ar gyfer cerbydau yn y categori N1 [Cerbydau wedi eu dylunio a’u hadeiladu i gludo nwyddau gydag uchafswm màs heb fod yn fwy na 3,5 tunnell gael trwydded].

  Os oes gan gerbydau yn y categori N1 ffenestri a seddi yn y cefn NID oes rhaid cael trwydded. Rhagor o wybodaeth am drwydded fan

 10. Peidiwch â chyrraedd y ganolfan fwy na 10 munud CYN AMSER DECHRAU eich slot.
 11. Rhaid cyrraedd y ganolfan o leiaf 10 munud CYN DIWEDD eich slot. 
 12. Os oes gennych nifer o eitemau, gwnewch yn siwr eich bod yn cyrraedd mewn da bryd. Rhaid dadlwytho eich cerbyd cyn diwedd y slot amser, neu mae’n bosib y bydd staff y ganolfan ailgylchu yn gofyn i chi adael. 
 13. Dim ond UN person gaiff ddod allan o’r car i ddadlwytho y gwastraff yn y ganolfan. Rhaid blant aros yn y car bob amser, ac ni chaniateir anifeiliaid anwes ar y safle.
 14. Peidiwch â dod ag eitemau sy'n rhy fawr neu'n rhy drwm i chi eu codi eich hun. Os oes gennych eitemau mawr defnyddiwch y gwasanaeth casgu gwastraff swmpus.
 15. Trefnwch eich gwastraff cyn dod i’r ganolfan fel bod posib dadlwytho mor gyflym â phosib. Bydd yr un sgipiau ag arfer yn y canolfannau er mwyn didoli gwastraff.
 16. Rhaid i wastraff cartref (household waste) (nad oes posib ei ailgylchu) fod mewn bagiau cyn ei roi yn y sgip (ag eithrio gwastraff gardd).
 17. Os yn mynd â GWASTRAFF GARDD mewn bagiau i’r ganolfan rhaid gwagio’r gwastraff gardd o’r bagiau wrth ei roi yn y sgip
 18. Er eich bod yn archebu slot, mae’n bosib bydd ciwiau ar adegau. Rydym yn gofyn i bobl fod yn amyneddgar ac yn barchus wrth y staff fydd yn trio eu gorau i gael pawb drwy’r ganolfan mor ddiogel a chyn gynted ag sy’n bosib
 19. Bydd trefniadau rheoli traffig mewn grym, a bydd staff yn gwirio rhif cofrestru pob cerbyd i wneud yn siwr eu bod wedi archebu slot o flaen llaw.
 20. Dewch â hylif glanhau dwylo (hand sanitizer) efo chi os yn bosib (defnyddiwch i olchi eich dwylo wrth adael y ganolfan).
 21. Defnyddiwch y gwasanaeth ailgylchu wythnosol i gael gwared ar wastraff mae modd ei ailgylchu. Gallwn gasglu mwy na llond y cartgylchu os ydi’r gwastraff wedi ei wahanu mewn bocsys.
 22. Ni fydd ymddygiad bygythiol na threisgar yn cael ei oddef a byddwn yn gofyn i chi adael y ganolfan.
 23. Weithiau bydd rhaid i'r canolfannau ailgylchu gau ar fyr rybudd oherwydd tywydd garw. Ni chymerir y penderfyniadau hyn yn ysgafn ac fe'u gwneir i amddiffyn ein gweithlu a holl ddefnyddwyr y safle rhag niwed. O dan yr amgylchiadau hyn bydd angen i ddefnyddwyr y safle ail-archebu slot.