Beth sy'n mynd i pa fin?

Bocs glas ailgylchu / Cartgylchu

 • papur - papur newydd, cylchgronau, papur swyddfa, post sgrwts, papur wedi ei larpio 
 • caniau bwyd neu ddiod
 • poteli a jariau gwydr 
 • ffoil glân
 • aerosols 
 • poteli plastig 
 • potiau, tybiau a hambyrddau plastig - pot menyn neu iogwrt, cynhwysyddion plastig dal ffrwythau a llysiau a hambyrddau dal cig
 • cartonau bwyd a diod - fel sudd oren neu gawl
 • cerdyn

DALIER SYLW: Ni ddylech roi dillad yn y bocs glas. Ewch â nhw i'ch canolfan/banc ailgylchu leol.

Nid ydym yn derbyn batris yn y bocs glas/ cartgylchu. Rhaid mynd a nhw i'ch Canolfan AIlgylchu Lleol.

Mae angen gwahanu eitemau o fewn y bocs.

Mae gwybodaeth ynglyn â beth sydd yn digwydd i'ch ail-gylchu ar gael ar wefan ailgylchu dros Gymru.

 

Bin brown bwyd

 • pob math o wastraff bwyd - wedi ei goginio neu yn amrwd. e.e. crafion ffrwythau a llysiau, caws, bara, ffa, bara, cig, wyau, gweddillion plât, bwyd sydd wedi pasio ei ddyddiad bwyta, bagiau te, esgyrn a physgod
 • ni allwn dderbyn hylifion - fel llefrith neu olew 

Defnyddiwch y bagiau sy'n cael eu darparu i leinio'r bin brown bwyd. Peidiwch â defnyddio unrhyw fagiau eraill.

I archebu bagiau gwastraff bwyd defnyddiwch y ffurflen Archebu bin / offer newydd neu cysylltwch â ni ar 01766 771000.

Beth sy'n digwydd i wastraff bwyd?

Sut mae defnyddio bin brown bwyd?

 

Bin brown gwastraff gardd / bagiau gwastraff gardd 

 • gwair
 • dail
 • brigau
 • blodau/planhigion
 • chwyn

Rhowch yr uchod yn rhydd yn y bin/bagiau gwastraff gardd.

NODER! Bellach mae'n rhaid talu ffi blynyddol am gasgliad gwastraff gardd (bin brown). Rhagor o wybodaeth ac archebu

 

Bin gwyrdd / bagiau bin du

 • unrhyw wastraff o'r tŷ nad oes modd ei ailgylchu

Byddwn yn gwagio un bin gwyrdd o bob eiddo pob tair wythnos (neu 3 bag du). Ni fyddwn yn casglu unrhyw fagiau ychwanegol na gwastraff wrth ochr y bin.

Os ydych yn byw ar lon gul iawn ble mae lori fychan yn casglu eich gwastraff mae’n rhaid sicrhau fod eich gwastraff mewn bagiau duon a ddim yn rhydd yn y bin. 

Offer trydanol: nid ydym yn casglu unrhyw offer trydanol fel rhan o'r casgliad bin gwyrdd. Ewch â nhw i'ch canolfan ailgylchu leol (neu drefnu casgliad gwastraff swmpus

 

Casgliadau eraill

Gwastraff clinigol: mae’n bosib trefnu casgliad gwastraff clinigol megis meddyginiaeth, gorchuddion neu nodwyddau. Fel arfer, bydd hyn yn cael ei drefnu drwy gais gan eich nyrs gymunedol. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01766 771000.