Canllawiau Cynllunio Atodol

Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Ganllawiau Cynllunio Atodol ‘Llecynnau Agored mewn Datblygiadau Tai Newydd’ a ‘Tai Marchnad Lleol’

Yn dilyn mabwysiadu CDLl ar y Cyd mae’r Cynghorau yn y broses o baratoi cyfres o Ganllawiau Cynllunio Atodol (CCA) ar bynciau gwahanol. Mae CCA yn ehangu ar yr egwyddorion polisi a gynhwysir o fewn y CDLl ar y Cyd ac yn cynnig arweiniad i ymgeiswyr ynghyd a Swyddogion wrth asesu ceisiadau cynllunio.  

Mae'r Canllawiau Cynllunio Atodol canlynol wedi'u cyhoeddi ar gyfer ymgynghori cyhoeddus:-

Mae copi papur o’r dogfennau ar gael i’w harchwilio yn:

  • Siopau Gwynedd (Caernarfon, Pwllheli a Dolgellau),
  • Prif Swyddfa’r Cyngor Sir yn Llangefni,
  • Swyddfa’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd ym Mangor
  • ac yn llyfrgelloedd cyhoeddus Gwynedd a Môn.

Rydym yn gwahodd unigolion a sefydliadau i fynegi eu barn ar gynnwys y CCA. Gallwch wneud hyn drwy lenwi’r ffurflen sylwadau.

Gallwch hefyd argraffu'r ffurflen sylwadau a’i anfon yn ôl at sylw:

Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd 
Swyddfa Cyngor Dinas Bangor
Ffordd Gwynedd
Bangor
LL57 1DT

Neu anfonwch ymatebion dros e-bost at: PolisiCynllunio@gwynedd.llyw.cymru

Rhaid anfon eich sylwadau erbyn 22 Tachwedd 2018.

 

 

Canllawiau Cynllunio Atodol sydd eisioes wedi bod yn destun ymgynghoriad cyhoeddus

Mae’r Canllawiau Cynllunio Atodol canlynol eisioes wedi bod yn destun ymgynghoriad cyhoeddus sydd bellach wedi dod i ben:


 

Canllawiau Cynllunio Atodol (Mabwysiedig)

Ynghyd a phenderfyniad y Cynghorau i fabwysiadu’r CDLl ar y Cyd penderfynwyd y byddai’r Canllawiau Cynllunio Atodol a gafodd eu mabwysiadu i gefnogi’r hen Gynllun Datblygu Unedol yn parhau i fod yn ystyriaeth gynllunio faterol, wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio, lle mae’n briodol, nes eu bod yn cael eu disodli gan rai newydd neu’n cael eu tynnu’n ôl.

 

Mae’r Canllawiau Cynllunio Atodol Mabwysiedig canlynol yn berthnasol wrth ystyried a phenderfynu ar geisiadau cynllunio yn Ardal Awdurdod Cynllunio Gwynedd:-