Canllawiau Cynllunio Atodol

Yn dilyn mabwysiadu CDLl ar y Cyd mae’r Cynghorau yn y broses o baratoi cyfres o Ganllawiau Cynllunio Atodol (CCA) ar bynciau gwahanol. Mae CCA yn ehangu ar yr egwyddorion polisi a gynhwysir o fewn y CDLl ar y Cyd ac yn cynnig arweiniad i ymgeiswyr ynghyd a Swyddogion wrth asesu ceisiadau cynllunio.  

Mae’r ddogfen ganlynol yn rhoi ychwaneg o eglurder ynglŷn a broses o baratoi Canllawiau Cynllunio Atodol:-

 

Canllawiau Cynllunio Atodol sydd eisioes wedi bod yn destun ymgynghoriad cyhoeddus

Mae’r Canllawiau Cynllunio Atodol canlynol eisioes wedi bod yn destun ymgynghoriad cyhoeddus sydd bellach wedi dod i ben:

Canllaw Cynllunio Atodol – Cyfleusterau a Llety i Dwristiaid

Canllaw Cynllunio Atodol – Llecynnau Agored mewn Datblygiadau Tai Newydd

Canllaw Cynllunio Atodol – Tai Marchnad Lleol

Canllaw Cynllunio Atodol - Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy 

Canllaw Cynlluinio Atodol - Tai Fforddiadwy

Canllaw Cynllunio Atodol – Ail-adeiladu Tai a Throsi Adeiladau yng Nghefn Gwlad

Canllaw Cynllunio Atodol – Ymrwymiadau Cynllunio 

 

Canllawiau Cynllunio Atodol (Mabwysiedig)

Mae'r Canllawiau canlynol wedi bod trwy gyfnod o ymgynghori cyhoeddus ac wedi cael eu mabwysiadu gan y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd.

Enw’r Canllaw

Dogfennau                                                          

Canllaw Cynllunio Atodol – Cymysgedd Tai (Hydref 2018)

 

Canllaw Cynllunio Atodol – Cymysgedd Tai

Canllaw Cynllunio Atodol – Cymysgedd Tai – Adroddiad Sylwadau

Canllaw Cynllunio Atodol – Cymysgedd Tai – Datganiad Sgrinio (AAS)

 

Canllaw Cynllunio Atodol – Llecynnau Agored mewn Datblygiadau Tai Newydd (Mawrth 2019)

  

Canllaw Cynllunio Atodol - Llecynnau Agored Mewn Datblygiadau Tai Newydd 

Canllaw Cynllunio Atodol - Llecynnau Agored mewn Datblygiadau Tai Newydd - Adroddiad Ymgynghori

Canllaw Cynllunio Atodol - Llecynnau Agored mewn Datblygiadau Tai Newydd - Datganiad Sgrinio

Canllaw Cynllunio Atodol - Tai Marchnad Lleol (Mawrth 2019)  

Canllaw Cynllunio Atodol - Tai Marchnad Lleol

Canllaw Cynllunio Atodol - Tai Marchnad Lleol - Adroddiad Ymgynghori

Canllaw Cynllunio Atodol - Tai Marchnad Lleol - Datganiad Sgrinio

 

Canllaw Cynllunio Atodol - Tai Fforddiadwy (Ebrill 2019)

Canllaw Cynllunio Atodol - Tai Fforddiadwy (Ebrill 2019)

Canllaw Cynllunio Atodol - Tai Fforddiadwy - Adroddiad Sylwadau

Canllaw Cynllunio Atodol - Tai Fforddiadwy - Datganiad Sgrinio

Ynghyd â phenderfyniad y Cynghorau i fabwysiadu’r CDLl ar y Cyd penderfynwyd y byddai’r Canllawiau Cynllunio Atodol a gafodd eu mabwysiadu i gefnogi’r hen Gynllun Datblygu Unedol yn parhau i fod yn ystyriaeth gynllunio faterol, wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio, lle mae’n briodol, nes eu bod yn cael eu disodli gan rai newydd neu’n cael eu tynnu’n ôl.

 Mae’r Canllawiau Cynllunio Atodol Mabwysiedig canlynol yn berthnasol wrth ystyried a phenderfynu ar geisiadau cynllunio yn Ardal Awdurdod Cynllunio Gwynedd:-