Canllawiau Cynllunio Atodol

Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Ganllawiau Cynllunio Atodol 

Yn dilyn mabwysiadu CDLl ar y Cyd mae’r Cynghorau yn y broses o baratoi cyfres o Ganllawiau Cynllunio Atodol (CCA) ar bynciau gwahanol. Mae CCA yn ehangu ar yr egwyddorion polisi a gynhwysir o fewn y CDLl ar y Cyd ac yn cynnig arweiniad i ymgeiswyr ynghyd a Swyddogion wrth asesu ceisiadau cynllunio.  

Mae'r Canllawiau Cynllunio Atodol canlynol wedi'u cyhoeddi ar gyfer ymgynghori cyhoeddus:-

Mae copi papur o’r dogfennau ar gael i’w harchwilio yn Siop Gwynedd (Caernarfon, Pwllheli a Dolgellau), Prif Swyddfa’r Cyngor Sir yn Llangefni. Ynghyd a llyfrgelloedd cyhoeddus y ddwy sir (Gwynedd a Môn).

Rydym yn gwahodd unigolion a sefydliadau i roi eu barn ar gynnwys y CCA. Gallwch wneud hyn drwy lenwi’r:

Gallwch hefyd argraffu copi papur o’r ffurflen sylwadau a’i anfon nôl atom i sylw:

Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd
Pencadlys Cyngor Gwynedd

Stryd y Jel

Caernarfon

Gwynedd

LL55 1SE 

Gallwch hefyd anfon ymatebion dros e-bost at:

polisicynllunio@gwynedd.llyw.cymru

Rhaid anfon eich sylwadau erbyn 31ain Ionawr, 2019.

 

Canllawiau Cynllunio Atodol sydd eisioes wedi bod yn destun ymgynghoriad cyhoeddus

Mae’r Canllawiau Cynllunio Atodol canlynol eisioes wedi bod yn destun ymgynghoriad cyhoeddus sydd bellach wedi dod i ben:

Canllaw Cynllunio Atodol – Cyfleusterau a Llety i Dwristiaid

Canllaw Cynllunio Atodol – Cymysgedd Tai

Canllaw Cynllunio Atodol – Llecynnau Agored mewn Datblygiadau Tai Newydd

Canllaw Cynllunio Atodol – Tai Marchnad Lleol

 


 

Canllawiau Cynllunio Atodol (Mabwysiedig)

Ynghyd a phenderfyniad y Cynghorau i fabwysiadu’r CDLl ar y Cyd penderfynwyd y byddai’r Canllawiau Cynllunio Atodol a gafodd eu mabwysiadu i gefnogi’r hen Gynllun Datblygu Unedol yn parhau i fod yn ystyriaeth gynllunio faterol, wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio, lle mae’n briodol, nes eu bod yn cael eu disodli gan rai newydd neu’n cael eu tynnu’n ôl.

 

Mae’r Canllawiau Cynllunio Atodol Mabwysiedig canlynol yn berthnasol wrth ystyried a phenderfynu ar geisiadau cynllunio yn Ardal Awdurdod Cynllunio Gwynedd:-

 

Canllaw Cynllunio Atodol - Cymysgedd Tai 

Mae'r Canllaw hwn yn ymhelaethu ar bolisïau cynllunio a nodir yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn ac mae’n amlinellu sut mae'r Awdurdod Cynllunio Lleol yn disgwyl i dai gael eu darparu fel rhan o ddatblygiadau preswyl newydd.

Cafodd ei fabwysiadu gan y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd Gwynedd a Môn ar 26 Hydref 2018.

Canllaw Cynllunio Atodol – Cymysgedd Tai

Canllaw Cynllunio Atodol – Cymysgedd Tai – Adroddiad Sylwadau

Canllaw Cynllunio Atodol – Cymysgedd Tai – Datganiad Sgrinio (AAS)