Canllawiau Cynllunio Atodol

Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Canllaw Cynllunio Atodol ‘Cyfleusterau a Llety i Dwristiaid’ a ‘Cymysgedd Tai’

Yn dilyn mabwysiadu CDLl ar y Cyd mae’r Cynghorau yn y broses o baratoi cyfres o Ganllawiau Cynllunio Atodol (CCA) ar bynciau gwahanol. Mae CCA yn ehangu ar yr egwyddorion polisi a gynhwysir o fewn y CDLl ar y Cyd ac yn cynnig arweiniad i ymgeiswyr ynghyd a Swyddogion wrth asesu ceisiadau cynllunio.  

Mae'r Canllawiau Cynllunio Atodol canlynol wedi'u cyhoeddi ar gyfer ymgynghori cyhoeddus:-

Canllaw Cynllunio Atodol – Cyfleusterau a Llety i Dwristiaid

Canllaw Cynllunio Atodol – Cymysgedd Tai

Mae copi papur o’r dogfennau ar gael i’w harchwilio yn Siop Gwynedd (Caernarfon, Pwllheli a Dolgellau), Prif Swyddfa’r Cyngor Sir yn Llangefni, Swyddfa’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd ym Mangor. Ynghyd a llyfrgelloedd cyhoeddus y ddwy sir (Gwynedd a Môn).

Rhoi eich barn

 

Canllawiau Cynllunio Atodol (Mabwysiedig)

Ynghyd a phenderfyniad y Cynghorau i fabwysiadu’r CDLl ar y Cyd penderfynwyd y byddai’r Canllawiau Cynllunio Atodol a gafodd eu mabwysiadu i gefnogi’r hen Gynllun Datblygu Unedol yn parhau i fod yn ystyriaeth gynllunio faterol, wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio, lle mae’n briodol, nes eu bod yn cael eu disodli gan rai newydd neu’n cael eu tynnu’n ôl.

 

Mae’r Canllawiau Cynllunio Atodol Mabwysiedig canlynol yn berthnasol wrth ystyried a phenderfynu ar geisiadau cynllunio yn Ardal Awdurdod Cynllunio Gwynedd:-