Canllawiau Cynllunio Atodol

Yn dilyn mabwysiadu CDLl ar y Cyd mae’r Cynghorau yn y broses o baratoi cyfres o Ganllawiau Cynllunio Atodol (CCA) ar bynciau gwahanol. Mae CCA yn ehangu ar yr egwyddorion polisi a gynhwysir o fewn y CDLl ar y Cyd ac yn cynnig arweiniad i ymgeiswyr ynghyd a Swyddogion wrth asesu ceisiadau cynllunio.  

Mae’r ddogfen ganlynol yn rhoi ychwaneg o eglurder ynglŷn a broses o baratoi Canllawiau Cynllunio Atodol:-

 

Ymgynghoriad ar Ganllawiau Cynllunio Atodol

Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Ganllaw Cynllunio Atodol ‘Cyfleusterau a Llety i Dwristiaid’ a ‘Newid defnydd cyfleusterau a gwasanaethau cymunedol, safleoedd cyflogaeth ac unedau manwerthu’. 

Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (CDLl ar y Cyd) Gwynedd a Môn gan y Cynghorau ar 31ain o Orffennaf, 2017. Mae’r CDLl ar y Cyd yn disodli’r cynlluniau datblygu mabwysiedig blaenorol ar gyfer ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Gwynedd a Môn. Y CDLl ar y Cyd sydd yn gosod y fframwaith polisi cynllunio defnydd tir ar gyfer yr Awdurdodau. Yn dilyn mabwysiadu CDLl ar y Cyd mae’r Cynghorau yn y broses o baratoi cyfres o Ganllawiau Cynllunio Atodol (CCA) ar bynciau gwahanol. Mae CCA yn ehangu ar yr egwyddorion polisi a gynhwysir o fewn y CDLl ar y Cyd ac yn cynnig arweiniad i ymgeiswyr ynghyd a Swyddogion wrth asesu ceisiadau cynllunio.  

Mae'r Canllawiau Cynllunio Atodol canlynol wedi'u cyhoeddi ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus:

Canllaw Cynllunio Atodol – Cyfleusterau a Llety i Dwristiaid*

Canllaw Cynllunio Atodol - Newid defnydd cyfleusterau a gwasanaethau cymunedol, safleoedd cyflogaeth ac unedau manwerthu

Mae’r ymgynghoriad sydd yn cael ei gynnal ar y CCA ‘Cyfleusterau a Llety i Dwristiaid’ yn benodol ar gyfer y rhannau sydd wedi eu dangos mewn ysgrifen fras ac wedi eu tanlinellu (rhan a pharagraff ). Ni fydd unrhyw sylw a dderbynnir ar rannau eraill o’r ddogfen yn cael eu hystyried fel rhai dilys. 

Oherwydd y cyfyngiadau presennol sydd mewn grym, dim ond ar wefan yr Awdurdodau mae’r Canllawiau ar gael i’w harchwilio. Os oes yna unrhyw rwystrau neu gyfyngiadau hefo cael mynediad i’r wefan er mwyn archwilio’r ddogfen, gofynnir yn garedig i chi gysylltu â’r Gwasanaeth Polisi Cynllunio ar y Cyd er mwyn gwneud trefniadau amgen er mwyn archwilio’r dogfennau.

Rydym yn gwahodd unigolion a sefydliadau i roi eu barn ar gynnwys y CCA. Gallwch wneud hyn drwy lenwi’r ffurflen yma a’i anfon yn nol atom at polisicynllunio@gwynedd.llyw.cymru.

Gallwch hefyd argraffu copi papur o’r holiadur a’i anfon nôl atom i sylw:

Gwasanaeth Polisi Cynllunio ar y Cyd, 
Swyddfa Cyngor,
Stryd y Jêl,
Caernarfon,
Gwynedd, 
LL55 1SH

Gallwch hefyd anfon ymatebion dros e-bost at: polisicynllunio@gwynedd.llyw.cymru

Bydd y cyfnod ymgynghoriad yn agored am gyfnod o 6 wythnos. Fe ddylid cyflwyno unrhyw sylw sydd gennych erbyn 5yh ar 27ain o Dachwedd, 2020.  

 

Canllawiau Cynllunio Atodol (Mabwysiedig)

Mae'r Canllawiau canlynol wedi bod trwy gyfnod o ymgynghori cyhoeddus ac wedi cael eu mabwysiadu gan y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd.

Enw’r Canllaw

Dogfennau                                                          

Canllaw Cynllunio Atodol – Cymysgedd Tai (Hydref 2018)

 

Canllaw Cynllunio Atodol – Cymysgedd Tai

Canllaw Cynllunio Atodol – Cymysgedd Tai – Adroddiad Sylwadau

Canllaw Cynllunio Atodol – Cymysgedd Tai – Datganiad Sgrinio (AAS) 

Canllaw Cynllunio Atodol – Llecynnau Agored mewn Datblygiadau Tai Newydd (Mawrth 2019)

  

Canllaw Cynllunio Atodol - Llecynnau Agored Mewn Datblygiadau Tai Newydd 

Canllaw Cynllunio Atodol - Llecynnau Agored mewn Datblygiadau Tai Newydd - Adroddiad Ymgynghori

Canllaw Cynllunio Atodol - Llecynnau Agored mewn Datblygiadau Tai Newydd - Datganiad Sgrinio

Canllaw Cynllunio Atodol - Tai Marchnad Lleol (Mawrth 2019)  

Canllaw Cynllunio Atodol - Tai Marchnad Lleol

Canllaw Cynllunio Atodol - Tai Marchnad Lleol - Adroddiad Ymgynghori

Canllaw Cynllunio Atodol - Tai Marchnad Lleol - Datganiad Sgrinio 

Canllaw Cynllunio Atodol - Tai Fforddiadwy (Ebrill 2019)

Canllaw Cynllunio Atodol - Tai Fforddiadwy

Adendwm Atodiad 4 - Ffigyrau 2019

Canllaw Cynllunio Atodol - Tai Fforddiadwy - Adroddiad Sylwadau

Canllaw Cynllunio Atodol - Tai Fforddiadwy - Datganiad Sgrinio

Canllaw Cynllunio Atodol - Ail-adeiladu tai a throsi yng nghefn gwlad (Medi 2019)

Canllaw Cynllunio Atodol – Ail-adeiladu tai a throsi yng nghefn gwlad

Canllaw Cynllunio Atodol – Ail-adeiladu tai a throsi yng nghefn gwlad – Adroddiad Sylwadau

Canllaw Cynllunio Atodol – Ail-adeiladu tai a throsi yng nghefn gwlad – Datganiad Sgrinio

Canllaw Cynllunio Atodol - Ymrwymiadau Cynllunio

Canllaw Cynllunio Atodol - Ymrwymiadau Cynllunio

Canllaw Cynllunio Atodol - Ymrwymiadau Cynllunio - Adroddiad Ymgynghori

Canllaw Cynllunio Atodol - Ymrwymiadau Cynllunio - Datganiad Sgrinio

Canllaw Cynllunio Atodol - Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy 

Canllaw Cynllunio Atodol - Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy Gorff 2019

Canllaw Cynllunio Atodol - Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy - Adroddiad Sylwadau

Canllaw Cynllunio Atodol - Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy - Datganiad Sgrinio (AAS)

 

Ynghyd â phenderfyniad y Cynghorau i fabwysiadu’r CDLl ar y Cyd penderfynwyd y byddai’r Canllawiau Cynllunio Atodol a gafodd eu mabwysiadu i gefnogi’r hen Gynllun Datblygu Unedol yn parhau i fod yn ystyriaeth gynllunio faterol, wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio, lle mae’n briodol, nes eu bod yn cael eu disodli gan rai newydd neu’n cael eu tynnu’n ôl.

Mae’r Canllawiau Cynllunio Atodol Mabwysiedig canlynol yn berthnasol wrth ystyried a phenderfynu ar geisiadau cynllunio yn Ardal Awdurdod Cynllunio Gwynedd:-

 

Canllawiau Cynllunio Atodol sydd eisioes wedi bod yn destun ymgynghoriad cyhoeddus

Mae’r Canllawiau Cynllunio Atodol canlynol eisoes wedi bod yn destun ymgynghoriad cyhoeddus sydd bellach wedi dod i ben: