Ar beth, a sut rydym yn gwario

Datganiadau ariannol, cyllidebau ac adroddiadau amrywiant

Manylion am sut mae’r Cyngor yn gwario ei arian, cyllidebau.

Cyllidebau a Gwariant

Rhaglen y Cabinet

Rhai ar gael ar ffurf copi caled yn unig – Cyllideb y Cyngor, Datganiadau cyllid addysg, Datganiadau amrywiol y Gronfa Bensiwn. (Codir tâl am lyfrynnau a’r datganiadau addysg).


Y Rhaglen Gyfalaf

Bidiau cyfalaf a gwariant cyfalaf.

Rhaglen y Cabinet


Adolygiadau gwario

Ar gael yn chwarterol.

Rhaglen y Cabinet


Adroddiadau archwilio ariannol

Pwyllgor archwilio


Cynllun lwfansau aelodau a’r lwfansau a delir

Cynllun a chyfraddau Lwfansau Cynghorwyr


Lwfansau a threuliau staff

Copi caled ar gael gan Reolwr Adnoddau Dynol a Datblygu’r Gyfundrefn
01286 679080


Strwythur tâl a graddfeydd

Copi caled ar gael gan Reolwr Adnoddau Dynol a Datblygu’r Gyfundrefn: 01286 679080.


Treuliau etholiad

Copïau papur ar gael gan y Swyddog Cofrestru: 01286 679291.

Codir tâl am gopïau


Trefniadau caffael

Sut i gynnig am gontractau gyda Gwynedd.

Rheolwr Caffael Corfforaethol: 01286 679200 neu caffael@gwynedd.llyw.cymru


Rhestr o gontractau

Rheolwr Caffael Corfforaethol: 01286 679200 neu caffael@gwynedd.llyw.cymru


Adroddiad yr archwiliwr dosbarth

Llythyr blynyddol yr Archwiliwr yn nodi perfformiad y Cyngor.


Rheoliadau ariannol mewnol

Ar gael yn y ddogfen Y Cyfansoddiad

Uwch Reolwr Archwilio a Risg 01286 682684