Lwfansau i Gynghorwyr

Ydy cynghorwyr yn cael eu talu?

Ydyn. Mae gan holl aelodau etholedig awdurdodau lleol Cymru hawl i gael cyflog blynyddol sylfaenol. Mae aelodau sydd â chyfrifoldebau ychwanegol, fel aelod gweithredol neu gadeirydd pwyllgor, yn derbyn cyflogau uwch. Mae treth incwm yn cael ei godi ar y taliadau hynny ac fe gaiff treuliau rhesymol eu talu hefyd.(Cyhoeddir manylion y taliadau sy'n cael eu gwneud i aelodau unigol ar waelod y dudalen hon.)

 

Pwy sy’n penderfynu ar y tâl?

Mae cyflogau a threuliau aelodau yn cael eu pennu gan gorff annibynnol, sef Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol. Mae’r Panel hwnnw yn cyhoeddi adroddiad blynyddol yn manylu’r cyflogau a’r treuliau sydd i’w talu i gynghorwyr.

 

Oes cefnogaeth arbennig ar gael?

Oes. O dan ddeddfwriaeth mae'n rhaid i awdurdodau ddarparu ar gyfer aelodau gydag anghenion cymorth penodol, er mwyn eu galluogi i gyflawni eu dyletswyddau fel cynghorwyr. Gall aelodau etholedig hefyd hawlio ad-daliad costau gofal i ddarparu gofal i ddibynyddion pan fyddant yn ymgymryd â'u dyletswyddau.


Pam bod aelodau yn cael eu talu?

Mae Cynghorwyr yn cael eu talu er mwyn rhoi cyfle i bawb wasanaethu fel aelod etholedig. Mae Cynghorwyr yn cynrychioli buddiannau etholwyr ac yn mynychu cyfarfodydd. Mae hyn yn cymryd llawer o amser, a gallai olygu colled ariannol. Heb dâl, yr unig bobl allai ymgeisio i fod yn gynghorwyr fyddai’r rhai sydd ddim yn gweithio neu sydd â llawer o amser rhydd.

 

Faint o gyflogau a threuliau mae aelodau'n eu derbyn?


Cyflogau a threuliau mae aelodau wedi'u derbyn:

Mae’r uchod yn cyd-fynd â phenderfyniadau Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol. 


Beth mae fy aelod yn ei wneud?

Mae gan aelodau unigol eu trefniadau eu hunain i gyfathrebu gyda’u hetholwyr. Mae nifer o aelodau Gwynedd yn manteisio ar drefn y Cyngor o baratoi adroddiad blynyddol ar yr hyn y maent wedi ei wneud mewn blwyddyn.

 

Am fwy o wybodaeth..

Os oes gennych ymholiad neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni:

E-bost: GwasanaethDemocratiaeth@gwynedd.llyw.cymru