Tocyn Teithio 16+

Mae'n bosib prynu tocyn ar gyfer tymor 1 rwan!

Close


Dros 16 oed ac yn byw ac yn astudio yng Ngwynedd? Edrycha ar yr amserlenni i weld os bydd y Tocyn Teithio 16+ o fudd i chdi: Amserlenni Bws Tocyn Teithio 16+

 

Prynu Tocyn Teithio 16+ ar-lein 

(Rhaid creu cyfrif os nad oes gen ti un yn barod.

Gweld telerau ac amodau

Neu, ffonia: 01766 771000 (Tydi hi ddim yn bosib prynu e-docyn dros y ffôn)

 

Pris 2021/22:

Mi gei di brynu tocyn am un tymor neu am y flwyddyn gyfan. Mae'n bosib talu efo cerdyn credyd/debyd, neu drefnu taliad Debyd Uniongyrchol.

  • Tymor 1 (Hydref): £120
  • Tymor 2 (Gwanwyn): £120
  • Tymor 3 (Haf): £60

 

Cwestiynau cyffredin

Pryd a lle gai ddefnyddio’r Tocyn?

Mae’r Amserlenni Bws Tocyn Teithio 16+ yn nodi pa wasanaethau sydd ar gael fel rhan o’r tocyn. Cofia nad ydi’r tocyn yn rhoi hawl i chdi deithio ar bob cludiant cyhoeddus yng Ngwynedd. Dy gyfrifoldeb di yw gwneud yn siŵr bod gwasanaeth ar gael i/o’r lleoliad, ac ar yr amser rwyt ti eisiau teithio.

Beth ydi’r gwahaniaeth rhwng e-docyn a thocyn drwy’r post?

Unwaith ti wedi prynu e-docyn bydd ar gael yn syth ar apGwynedd. Mae apGwynedd ar gael i’w lawrlwytho am ddim o Google Play neu Apple Store. Bydd angen dangos yr e-docyn ar dy ffôn bob tro ti'n teithio.

Os yn dewis derbyn dy docyn drwy’r post, gall gymryd hyd at 5 diwrnod gwaith i gyrraedd (10 diwrnod ar gyfer tocyn trên).

Nid yw’n bosib prynu e-docyn ar gyfer teithio ar y trên ar hyn o bryd. Felly, mae'n rhaid i chdi gael tocyn drwy'r post  os ydi rhan o dy daith ar y trên. 

Dwi'n cael trafferth lawrlwytho fy e-docyn. Beth ddylwn i ei wneud?

Unwaith rwyt ti wedi prynu yr e-docyn ar-lein bydd ar gael i'w ddefnyddio yn syth ar apGwynedd.

Os ydi apGwynedd gen ti ar dy ffôn yn barod, mae'n bosib y bydd angen i chdi allgofnodi, ac yna mewngofnodi eto i'r ap er mwyn i'r tocyn ymddangos.

Byddwn yn gyrru e-bost efo linc i lawrlwytho apGwynedd atat ar ôl i chdi brynu e-docyn. Os nad wyt ti'n cael yr e-bost, edrycha yn y ffolder spam rhag ofn. Os wyt ti'n dal i gael trafferth, gyrra e-bost i fynghyfrif@gwynedd.llyw.cymru   

Oes rhaid prynu tocyn?

Os yn teithio ar fws ysgol/coleg yn unig, rhaid cael Tocyn Teithio 16+ er mwyn teithio arno. Tydi hi ddim yn bosib talu am deithiau unigol. 

Os yn teithio ar wasanaeth bws arferol/cyhoeddus, bydd yn bosib talu am deithiau unigol. Ond mae’n bosib y bydd hyn yn ddrytach i chdi na phrynu Tocyn Teithio 16+. Hynny ydi, os ti'n teithio i'r coleg/ysgol bob dydd, mi fyddi hi'n rhatach i chdi brynu tocyn teithio, ond, os mai dim ond un neu ddau o ddiwrnodiau yr wythnos fyddi di'n teithio, mae'n bosib y bydd yn rhatach i chdi dalu am deithiau unigol. Dy gyfrifoldeb di yw penderfynu os bydd y Tocyn Teithio 16+ o fantais i chdi.

Nid oes angen tocyn ar gyfer teithio o un safle coleg i’r llall fel rhan o’r cwrs. Cyfrifoldeb y coleg/ysgol yw darparu cludiant rhwng safleoedd yn ystod y diwrnod addysgu.

Os wyt ti'n 15 oed ac yn mynd i flwyddyn 12 neu ar gwrs addysg bellach does dim angen prynu tocyn. Rhaid i'r Cyngor ddarparu cludiant i bawb sydd dan 16 oed ar 31 Awst.

Gai docyn trên?

Os wyt ti'n teithio i Goleg Meirion Dwyfor Pwllheli a bod dy gyfeiriad cartref mewn mannau penodol i’r de o Borthmadog, mae’n bosib y byddi di'n cael cynnig i deithio ar drên yn hytrach na bws. Bydd pob myfyriwr sydd yn gymwys i dderbyn tocyn trên yn cael y cynnig wrth lenwi’r ffurflen gais.

Nid yw’n bosib cael e-docyn ar gyfer teithio ar y trên ar hyn o bryd, dim ond tocyn drwy’r post. Gall y tocyn gymryd hyd at 10 diwrnod i’ch cyrraedd felly cofiwch ei brynu mewn da bryd. 

Dwi wedi colli fy nhocyn. Beth ddylwn i ei wneud?

Os mai e-docyn sydd gen ti, y cyfan sydd angen ei wneud ydi lawrlwytho apGwynedd i ffôn/dyfais arall a bydd dy docyn ar gael yn syth.

Os mai tocyn plastig sydd gen ti, ffonia 01766 771000. Bydd ffi o £10 am ail-argraffu / postio tocyn newydd i chi. 

Mae fy manylion wedi newid. Beth ddylwn i ei wneud?

Rho wybod i ni am unrhyw newid i dy fanylion.

Os mai e-docyn sydd gen ti, dos i dy gyfrif ar-lein a mynd i Fy Ngheisiadau. Agora'r cais ac anfon unrhyw ddiweddariad ymlaen i ni.

Os mai tocyn plastig sydd gen ti, ffonia 01766 771000. Nid oes ffi am ddiweddaru dy fanylion.

Pam bod rhaid i mi dalu?

Does dim rhaid i'r Cyngor ddarparu cludiant am ddim i'r ysgol / coleg ar gyfer rhai sydd dros 16 oed. Rydym wedi penderfynu codi incwm yn lle torri ar wasanaethau. Mae'r Cyngor yn cyfrannu 80% o gost y cludiant. Mae hyn yn digwydd ar sail y Polisi Cludiant Ôl-16 Oed.

Nid yw Cyngor Gwynedd yn cynnig help ariannol ar gyfer y cynllun, ond mae'n bosib eich bod yn gymwys i wneud cais am y Lwfans Cynhaliaeth Addysg. Mae mwy o wybodaeth ar www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk neu hola yn yr ysgol / coleg.

Beth ydi amodau defnyddio’r tocyn?

Rhaid cadw at y côd ymddygiadtelerau ac amodau tocyn teithio a Polisi Cludiant Ôl-16 Oed.; os nad wyt ti'n gwneud hyn, mae posib i ti gael dy wahardd rhag cael tocyn.

Cofia mai dim ond y myfyriwr sydd wedi ei enwi ar y tocyn sy'n cael ei ddefnyddio.  

Roeddwn i wedi prynu Tocyn Teithio blwyddyn ar gyfer 2019/20. Oes ad-daliad i'w gael?

Os oeddech wedi prynu Tocyn Teithio 16+ am y flwyddyn gyfan (2019/20) ac

- wedi talu y swm cyfan wrth brynu: Byddwn yn trefnu ad-daliad i chi am gost Tymor 3, sef £60, cyn 14 Gorffennaf 2020

- yn talu yn fisol drwy Ddebyd Uniongyrchol: Ni fyddwn yn cymryd mwy o daliadau (ac eithrio mewn sefyllfaoedd lle  nad oedd y taliad am Tymor 2 wedi’i gwblhau pan gafodd y taliadau eu rhewi ganddom ar 20 Mawrth 2020). Nid oes angen i chi wneud unrhywbeth.

 

Am ragor o wybodaeth, cysyllta â ni:

Cysylltu ar-lein: Ymholiad Tocyn Teithio 16+