Ysgol y Faenol

Cynyddu capasiti Ysgol y Faenol

Dyluniadau amlinellol – fel arddangoswyd yn y sesiynau galw heibio

 

Ymgynghoriad statudol

Mewn cyfarfod ar y 3ydd o Orffennaf, 2018 penderfynodd Corff Llywodraethol Ysgol y Faenol i ymgymryd â phroses ymgynghori statudol ar gynnig i gynyddu capasiti Ysgol y Faenol, yn unol â gofynion Adran 48 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 2013

Bydd yr ymgynghoriad statudol yn cael ei gynnal rhwng 18 Medi a 30 Hydref, 2018.

Ar ddiwedd y cyfnod ymgynghori bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i Gorff Llywodraethol Ysgol y Faenol er mwyn gwneud penderfyniad ar y camau nesaf. Mi fydd yr adroddiad yn cynnwys ymatebion i’r holl sylwadau dderbynnir.

Mae’r ddogfen ymgynghori statudol, pecyn gwybodaeth cefndirol a dogfennau perthnasol eraill ar gael isod:

Os ydych angen copïau caled o unrhyw ddogfen mae croeso i chi gysylltu â ni drwy ffonio (01286) 679247 neu e-bostio moderneiddioaddysg@gwynedd.llyw.cymru.

 

Cefndir

Yn dilyn buddsoddiad sylweddol mae Cyngor Gwynedd wedi ei sicrhau i foderneiddio darpariaeth addysg gynradd yn ninas Bangor. Mae cyfanswm o £12.7 miliwn wedi ei adnabod ar gyfer y gwaith, sy’n cynnwys cyfraniad o £6.3 miliwn gan Lywodraeth Cymru i alluogi’r Cyngor i adolygu a gwella’r ddarpariaeth addysg.  Mae potensial i ddefnyddio rhan o’r gyllideb i wneud gwaith adnewyddu a chynyddu capsiti Ysgol y Faenol.

Fel rhan o’r broses, mae Panel Adolygu Dalgylch Bangor (PAD), sy’n cynnwys cynrychiolwyr o ysgolion y dalgylch, Cynghorwyr Dinas, Cynghorwyr Sir ac eraill, wedi bod yn rhan o’r trafodaethau ac wedi ystyried y cyfleoedd a’r opsiynau sydd ar gael. Yn dilyn ystyriaeth lawn o’r opsiynau posib, cynnigir cynyddu capasiti Ysgol y Faenol i 315 i ymateb i‘r gofyn am lefydd yn Nalgylch Bangor.

 Mewn cyfarfod ar y 3ydd o Orffennaf, 2018 penderfynodd Corff Llywodraethol Ysgol y Faenol i ymgymryd â phroses ymgynghori statudol ar gynnig i gynyddu capasiti Ysgol y Faenol, yn unol â gofynion Adran 48 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 2013.  Fel rhan o’r ymgynghoriad, byddai Corff Llywodraethol Ysgol y Faenol yn hoffi i chi gyflwyno eich barn fel y gellir ei hystyried cyn gwneud penderfyniad a bydd cyfle i bawb sydd â diddordeb yn y newidiadau posib ddatgan eu barn.

Bydd cyfnod o ymgynghori statudol yn cychwyn w/c Medi 17, 2018.