Cartref > Trigolion > Ysgolion a dysgu > Moderneiddio Addysg

Moderneiddio Addysg

Yn 2009 cymeradwyodd y Cyngor Llawn strategaeth i ad-drefnu ysgolion y Sir.

Mae strategaeth ad-drefnu ysgol Gwynedd yn adnabod chwe phrif amcan:

•  dosbarthiadau addas ac arweinyddiaeth o ansawdd uchel

•  hyrwyddo a chryfhau'r iaith Gymraeg

•  datblygu cynllun hir dymor rhagweithiol a chreadigol 

•  gwneud y defnydd gorau o'r adnoddau sydd ar gael 

•  creu amgylchedd dysgu o'r radd flaenaf i blant ac athrawon y Sir 

•  datblygu ysgolion yn sefydliadau sy'n ganolbwynt i weithgareddau cymunedol.  

 

Prosiectau sydd ar y gweill:

 

 

Prosiectau sydd wedi eu cwblhau:

 

Rhaglen Ad-drefnu Ysgolion

Mae’r rhaglen ad-drefnu ysgolion yn edrych ar ysgolion o fewn dalgylchoedd, ac drwy gynnal proses ymgynghori, yn datblygu modelau ad-drefnu posib ar gyfer yr ysgolion hynny.

Mae’r rhaglen yn edrych ar sawl agwedd wrth weithredu unrhyw newid, gan ystyried: 

•  ansawdd addysg 

•  nifer disgyblion 

•  nifer llefydd gweigion 

•  ansawdd ac addasrwydd adeiladau 

•  sefyllfa arweinyddiaeth ac ystyriraethau eraill. 

 

Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif

Mae’r rhaglen ysgolion yr unfed ganrif ar hugain yn gynllun sy’n adeiladu ac uwchraddio ysgolion ar draws y Sir.

Mae’r prosiectau yma’n cael ei gyllido yn rhannol gan Llywodraeth Cymru a buddsoddiad gan Gyngor Gwynedd.

Dyma rai o’r ysgolion sydd wedi/ neu a fydd yn elwa o’r rhaglen 21ain Ganrif: 

•  Ysgol yr Hendre (agorodd Ebrill 2012) 

•  Ysgol anghenion arbennig newydd i gymryd lle Ysgol Hafod Lon, i wasanaethu ardal Dwyfor a Meirionnydd (i’w lleoli yn ardal Penrhyndeudraeth) 

•  Adeilad newydd i Ysgol Glancegin, Maesgeirchen, Bangor 

Ysgolion yr 21ain Ganrif

 

Band B - Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif

Mae’r Llywodraeth nawr yn cyfeirio’i golwg tuag at ail wedd y Rhaglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar hugain (Band B), a fydd yn cychwyn yn Ebrill 2019. Yn eu cyfarfod ar 12 Mehefin 2018, cymeradwyodd y Cabinet mewn egwyddor y blaenoriaethau cychwynnol ar gyfer Band B. Gweld copi o'r adroddiad yma (eitem 8).

Daeth hyn yn dilyn derbyn cais gan Lywodraeth Cymru yn gofyn i bob Awdurdod sefydlu eu blaenoriaethau ar gyfer Band B y rhaglen – gweld achos busnes a gyflwynwyd gan Cyngor Gwynedd

 

Atodiadau

•  Strategaeth Addysg Gynradd o'r Ansawdd Gorau

•  Addysg: Rhaglen Strategol - Tuag at 2025 

•  Adolygiad o'r Broses Ad-drefnu Ysgolion Gwynedd (16/12/10)

•  Cod Trefniadaeth Ysgolion 011 2018

•  Cod Trefniadaeth Ysgolion 006 2013 

•  Trefniadaeth Ysgolion: ymgynghori a phlant a phobl ifanc 119/2013 

•  Cynllun Blaenoriaethau Maes Trefniadaeth Darpariaeth Addysg 

•  Canllawiau Trefniadaeth Ysgolion gan Llywodraeth Cymru - Cylchlythyr 021/2009 

•  Newyddlen Arbennig - Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru 2012 

•  Newyddlen Trefniadaeth Ysgolion Gorffennaf 2012 

 

Cysylltu â ni

ModerneiddioAddysg@gwynedd.llyw.cymru