Ysgol newydd yng Nghricieth

Cynhaliwyd cyfnod gwrthwynebu statudol rhwng 24 Chwefror a 24 Mawrth 2021 ar y cynnig i gynyddu capasiti Ysgol Treferthyr i 150 ac adleoli’r ysgol i safle amgen y cyfeirir ato fel safle A497 ar 1 Medi 2023. Ni dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiad i’r cynnig.

Ar ddydd Mawrth 18 Mai 2021, cymeradwyodd Cabinet Cyngor Gwynedd y cynnig a roddwyd drwy rybudd statudol, i gynyddu capasiti Ysgol Treferthyr i 150 ac adleoli’r ysgol i safle amgen y cyfeirir ato fel safle A497 ar 1 Medi 2023, yn unol ag Adran 53 o’r Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 a gofynion y Cod Trefniadaeth Ysgolion 11/2018.

Mae’r adroddiad a gyflwynwyd i’r Cabinet ar 18 Mai 2021 yn ymhelaethu ar y cefndir, yr ymgynghori a’r broses statudol. Mae’r adroddiad i’w weld isod.

Yn dilyn ystyriaeth o’r cynnig gan Cabinet Cyngor Gwynedd “cadarnhawyd yn derfynol y cynnig a roddwyd drwy rybudd statudol, i gynyddu capasiti Ysgol Treferthyr i 150 ac adleoli’r ysgol i safle amgen y cyfeirir ato fel safle A497 ar 1 Medi 2023, yn unol ag Adran 53 o’r Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 a gofynion y Cod Trefniadaeth Ysgolion 11/2018.”  

Daeth penderfyniad y Cabinet yn weithredol ar 2 Mehefin 2021 ac mi gyhoeddwyd a cylchredwyd llythyr penderfyniad i’r holl ran-ddeiliaid.

 

Gwybodaeth pellach:

 

Yn unol â’r penderfyniadau uchod, cyhoeddwyd Rhybudd Statudol ar 24 Chwefror 2021.

Gall unrhyw un wrthwynebu'r cynnig o fewn cyfnod o 28 diwrnod o ddyddiad cyhoeddi'r rhybudd hwn, hynny yw erbyn 24 Mawrth 2021.

Dylid anfon gwrthwynebiadau ysgrifenedig at sylw:

Pennaeth Addysg
Cyngor Gwynedd
Swyddfa’r Cyngor
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

neu drwy anfon neges e-bost at sylw’r Pennaeth Addysg:

moderneiddioaddysg@gwynedd.llyw.cymru 

 

Adroddiadau ac atodiadau:

Os ydych angen copïau caled o unrhyw ddogfen mae croeso i chi gysylltu â ni drwy ffonio (01286) 679640 neu e-bostiwch moderneiddioaddysg@gwynedd.llyw.cymru

Yn dilyn cyfres o gyfarfodydd lleol gyda Panel Adolygu Lleol i drafod opsiynau posib ar gyfer ysgol newydd yng Nghricieth, penderfynodd Cabinet Cyngor Gwynedd mewn cyfarfod ar 13 Hydref 2020 i ymgymryd â phroses ymgynghori statudol, yn unol â gofynion adran 48 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, ar y cynnig i gynyddu capasiti Ysgol Treferthyr i 150 ac adleoli’r ysgol i safle newydd, cyfeirir ato fel safle A497, ar 1 Medi 2023.

Bydd y cyfnod o Ymgynghori Statudol yn cael ei gynnal rhwng 6 Tachwedd 2020 a 18 Rhagfyr 2020.

Mae’r ddogfen ymgynghori statudol a’r holl ddogfennau perthnasol ar gael isod:

Os ydych angen copïau caled o unrhyw ddogfen mae croeso i chi gysylltu â ni drwy ffonio (01286) 679640 neu e-bostiwch moderneiddioaddysg@gwynedd.llyw.cymru

Yn dilyn cyfres o gyfarfodydd lleol gyda Panel Adolygu Lleol i drafod opsiynau posib ar gyfer ysgol newydd yng Nghricieth, penderfynodd Cabinet Cyngor Gwynedd mewn cyfarfod ar 13 Hydref 2020 i ymgymryd â phroses ymgynghori statudol, yn unol â gofynion adran 48 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, ar y cynnig i gynyddu capasiti Ysgol Treferthyr i 150 ac adleoli’r ysgol i safle newydd, cyfeirir ato fel safle A497, ar 1 Medi 2023. 

Dywedodd y Cynghorydd Cemlyn Rees Williams, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd: 

“Rydym yn falch iawn o sicrhau buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru drwy’r Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif ar gyfer adeiladu ysgol newydd yng Nghricieth. Golygir hyn y bydd plant Cricieth yn gallu mwynhau derbyn eu haddysg mewn adeilad modern sy’n addas i’w bwrpas ar gyfer addysgu a dysgu yn yr oes fodern hon.” 

Rhagwelir y bydd y cyfnod ymgynghori statudol yn dechrau yn yr wythnosau nesaf. Bydd y cyfnod ymgynghori yn rhoi cyfle i’r rhai sy’n gysylltiedig â’r ysgol yn ogystal ac unrhyw rai eraill i gyflwyno sylwadau ar y cynnig.

Yn dilyn penderfyniad Cabinet Cyngor Gwynedd ar 2 Ebrill 2019 mae Panel Adolygu Lleol wedi ei sefydlu i drafod ysgol newydd yng Nghricieth. Y bwriad ydi i’r Panel hwn drafod anghenion ysgol newydd yn y dref yn bennaf oherwydd cyflwr gwael Ysgol Treferthyr.

Bydd y Panel Adolygu Lleol yn ystyried y cyfleoedd a’r opsiynau sydd ar gael ar gyfer yr ysgol newydd gan yna ofyn i Gabinet Cyngor Gwynedd i ganiatáu proses ymgynghori statudol ar yr opsiwn ffafredig fydd wedi ei gytuno yn dilyn cwblhau cyfarfodydd y Panel. 

 

Mwy o wybodaeth:

Adroddiad Cabinet Ebrill 2019 (eitem 8)