Adolygu Darpariaeth Addysg Bangor


Cyn yr haf, sefydlwyd Panel Adolygu Dalgylch i drafod darpariaeth addysg yn nalgylch Bangor. Cynhaliwyd dau gyfarfod cyn yr haf ac mae dau arall wedi cael eu trefnu ar gyfer 11 Medi a 2 Hydref 2017. 

Mae’n rhaid i’r awdurdod adolygu darpariaeth addysg yn y dalgylch yn bennaf oherwydd datblygiad tai newydd Goetre Uchaf yn yr ardal a’r ffaith bod angen mwy o le yn rhai o ysgolion y dalgylch.

Bydd yr amcanion isod hefyd yn sail i’r adolygiad yn nalgylch Bangor:

 • Sicrhau digon o lefydd ar gyfer bob plentyn yn y llefydd cywir
 • Sicrhau nad oes unrhyw ysgol yn orlawn
 • Sicrhau nad oes unrhyw ysgol yng nghyflwr C neu waeth
 • Lleihau llefydd gweigion sylweddol mewn ysgolion neu gynyddu effeithiolrwydd
 • Lleihau amrediad cost y pen ar gyfer darparu addysg yn yr ardal
 • Sicrhau bod maint dosbarthiadau yn addas mewn ysgolion cynradd
 • Cysoni ansawdd addysg yn yr ardal
 • Sicrhau nad oes unrhyw bennaeth yn treulio rhagor na 20% o’i amser yn dysgu
 • Datblygu defnydd ysgolion fel adnodd cymunedol
 • Gwella darpariaeth anghenion dysgu ychwanegol yn yr ardal

Bydd y Panel Adolygu Dalgylch yn ystyried y cyfleoedd a’r opsiynau sydd ar gael yn y dalgylch a bydd Cabinet Cyngor Gwynedd yn caniatáu proses ymgynghori statudol ar ôl i gyfarfodydd y Panel ddod i ben ac ar ôl i’r holl opsiynau ar gyfer y dalgylch gael eu hystyried.  Mae’r Panel wedi cyfarfod ddwywaith cyn yr haf ac wedi dechrau trafod yr holl opsiynau posib sydd ar gael ar gyfer Bangor.  Bydd cyfarfodydd y Panel yn parhau ym mis Medi er mwyn blaenoriaethu’r opsiynau a chytuno ar yr opsiwn ffafredig. 

 

Aelodaeth y Panel

 • Pennaeth bob ysgol yn y dalgylch
 • Cadeirydd corff llywodraethu bob ysgol
 • Rhiant lywodraethwr o bob ysgol
 • Cynrychiolaeth o’r Eglwys yng Nghymru
 • Cynrychiolaeth o’r Eglwys Gatholig

 

Ymgynghori â Phlant a Phobl Ifanc


Bydd yr awdurdod yn ymgysylltu ac ymgynghori gyda phlant a phobl ifanc ysgolion Bangor unwaith y bydd y Panel wedi ystyried yr holl opsiynau sydd ar gael ar gyfer yr ardal.

 

Mwy o wybodaeth: