Sut mae talu?

Mae’r Dreth Cyngor i’w thalu bob mis am ddeg mis (oni bai eich bod chi wedi gwneud trefniadau eraill, e.e. talu mewn un taliad, talu dros 12 mis, neu dalu am y misoedd sy'n weddill o'r flwyddyn ariannol).

Mae angen i'r taliad gyrraedd y Cyngor erbyn y 1af o'r mis (heblaw am daliadau debyd uniongyrchol).

Mae sawl dull gwahanol o dalu:

 • Debyd uniongyrchol - dyma'r ffordd rhwyddaf o dalu. Gallwch ddewis talu ar y 5ed, 15ed, 21ain , 28ain o'r mis neu yn wythnosol bob Dydd Llun. Gallwch drefnu taliad debyd uniongyrchol drwy: 
 • Lawrlwytho ffurflen debyd uniongyrchol 
  (a’i dychwelyd drwy’r post i’r cyfeiriad sydd ar y ffurflen)
  • ffonio (01286) 682700 (byddwch angen eich manylion banc wrth law). 
  • Os ydych yn talu gyda Debyd Uniongyrchol yn barod ac angen addasu manylion banc, ffoniwch (01286) 682 700 i drefnu hyn.

 • Talu ar-lein
 • Ffôn: 01766 771000 (rhwng 08:30 a 17:30 Llun i Gwener)
 • Gallwch dalu gyda cherdyn Debyd neu Gredyd.
 • Swyddfa Bost:  Byddwch angen cerdyn plastig sweip arbennig i allu talu. I wneud cais am gerdyn sweip ffoniwch (01286) 682700.
 • Trwy'r post:  Anfonwch siec neu archeb bost i: Cyngor Gwynedd, Uned Incwm, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH.
  Rhaid croesi pob siec, archeb bost gyda'r geiriau "Cyfrif Taledig" a'i gwneud yn daladwy i "Cyngor Gwynedd".  Bydd angen nodi eich cyfeirnod a'ch enw/cyfeiriad ar gefn y siec. Ni fydd derbynneb yn cael ei hanfon ar gyfer taliadau siec.

 

Derbyn eich bil Treth Cyngor drwy e-bost

Helpwch yr amgylchedd drwy roi'r gorau i ddefnyddio papur! Erbyn hyn mae’n bosib dewis derbyn eich bil Treth Cyngor drwy e-bost yn hytrach na drwy’r post. Am ragor o wybodaeth ewch i’r dudalen bilio electronig.