Niwroddatblygiadol ac Awtistiaeth

Dyma wybodaeth ar gyfer rhieni neu ofalwyr i blant ac/neu i oedolion sydd yn chwilio am wybodaeth yn ymwneud a chyflyrau niwroddatblygol ac awtistiaeth.

 

Cyffredinol 

Plant/Pobl Ifanc 

 • Nyrsio Ysgol - Gall ddarparu cefnogaeth ar gyfer Hylendid Cwsg / Pryder / Ymddygiad
 • Therapi Galwedigaethol Plant : Betsi Cadwaladr, cyngor i helpu i ddatblygu sgiliau o ddydd i ddydd plentyn megis llawysgrifen, gwisgo, bwyta a gweithgareddau hunan ofal cyffredinol. 
 • Ffilm Awtistiaeth Cymru: Ffilm i rieni/gofalwyr yn sôn am amryw o bynciau sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc Awtistig
 • Derwen - Tîm Integredig Plant Anabl (Gwynedd)
 • Barnardos : Cyngor awtistiaeth gan Barnados. 
 • Childline (Saesneg yn unig)
 • Youngminds (Saesneg yn unig) : Cyngor Iechyd Meddwl i bobl ifanc. 
 • SNAP Cymru: Cefnogi a datblygu addysg plant yng Nghymru. 
 • HACSG - (Saesneg yn unig) Grŵp cymorth plant gorfywiog 

Adnoddau Llyfrgell: 

 

Plant/ Pobl ifanc

 • Sylfaen Cymunedol- Rhwyd Arall: Prosiect i gynnal neu ail gychwyn addysg i bobl ifanc sydd wedi dadgofrestru oddi wrth addysg uwchradd. 
 • Coping Skills for Kids (Saesneg yn unig): Ffyrdd ymarferol o helpu plant i ymdopi â straen, gorbryder a dicter. 
 • Adnoddau CAMHS (Saesneg yn unig) : Adnoddau i helpu iechyd meddwl a llesiant pobl ifanc. 
 • STAND Gogledd Cymru : Cwmni buddiannau cymunedol di-elw ar gyfer teuluoedd plant ac oedolion ifanc ag anabeddau yng Ngogledd Cymru. 
 • Contact Cymru (Saesneg yn unig) : Help i deuluoedd gyda phlant anabl. 

Cyffredinol: 


 • Llwybrau Llesiant: datblygu potensial oedolion gydag anableddau dysgu trwy ddilyn fwahanol lwybrau llesiant. 
 • Byw'n Iach : Darparwyr cyflusterau ffitrwydd, chwaraeon a nofio ledled Gwynedd. 
 • Wild Elements -(Tudalen Facebook): Gwella bywydau a chyfleoedd trwy natur. 
 • Coed Lleol - (Tudalen Facebook) : Gweithgareddau coetir a natur yng Nghymru.

Plant: 

Hyfforddiant: 

 • Ieuenctid - Mae Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc 11-25 oed ddatblygu sgiliau personol, cymdeithasol ac addysgol. 

Gwirfoddoli:

Gwaith: 

 • Antur Waunfawr: Cyfleoedd gwaith a gwirfoddoli. 
 • Engage to Change - Cefnogi pobl ifanc rhwng 16 a 25 mlwydd oed sydd ag Awtistiaeth i gyflawni eu potensial llawn trwy gyflogaeth, gwirfoddoli a datgblygu sgiliau.

Cyffredinol

 • CAB Gwynedd: Cyngor annibynnol, cyfrinachol a digost. 
 • Taliad Annibyniaeth Personol (PIP): Taliad i helpu gyda chostau byw ychwanegol os oes gennych anabledd hirdymor. 
 • Gofalwyr di-dâl Cyngor Gwynedd: Cyngor, cefnogaeth ariannol a hyfforddiant.
 • Cymorth Costau Byw: Gwybodaeth am y grantiau, taliadau a chymorth ariannol sydd ar gael gan Cyngor Gwynedd

Plant a Phobl Ifanc:  

 

 

Os nad ydych wedi dod o hyd i'r wybodaeth rydych yn chwilio amdano, cysylltwch â ni ar:

E-bost: awtistiaeth@gwynedd.llyw.cymru