Cymorth Costau Byw

Mae effaith cynnydd ym mhrisiau ynni, tanwydd, chwyddiant a bwyd yn cael ei deimlo ar draws Gwynedd, ac mae mwy a mwy o bobl angen ychydig o help neu gyngor ychwanegol i gadw i fynd.

Dyma wybodaeth am y grantiau, taliadau a chymorth ariannol sydd ar gael gan y Cyngor i'ch helpu.


Help talu biliau tŷ

Os ydych yn cael trafferth talu eich bil Treth Cyngor cysylltwch gyda ni: Trafferth talu

Os ydych yn cael trafferth talu biliau eraill cysylltwch gyda’ch cyflenwr, neu os ydych angen cymorth pellach cysylltwch â ni neu CAB Gwynedd Citizens Advice


Help efo biliau eraill gan y Cyngor

Os ydych yn poeni am golli eich cartref, ewch i'r dudalen Digartrefedd

Am gymorth a chefnogaeth i ddod o hyd i waith, ewch i'r dudalen Gwaith ac incwm

Os ydych yn poeni am eich sefyllfa ariannol, mae gwybodaeth ar gael i'ch helpu i edrych ar ôl eich hunan:


Sefydliadau eraill all eich helpu a'ch cynghori

Os ydych chi'n cael trafferth, cysylltwch â ni neu un o'n hasiantaethau partner am gyngor a chymorth:


Hybiau Cymunedol

Gallwch hefyd gael help a gwybodaeth am fwyd, ynni ac arian drwy’r hwb yn eich ardal lleol. Cliciwch ar y pennawd isod i ddod o hyd i'ch Hwb lleol: 

Hwb Caernarfon

Hwb Dalgylch Bala

Hwb Dalgylch Dyffryn Nantlle 

  • Yr Orsaf, Storfa Muriau, Heol y Dwr, Penygroes, Gwynedd, LL54 6LP 
  • greta@yrorsaf.cymru
  •  07529 224989

Hwb Dalgylch Bermo/Tywyn

Hwb Dalgylch Bro Ffestiniog

Hwb Dalgylch Botwnnog

Hwb Dalgylch Llanaelhaearn


Hwb Pwllheli/Nefyn

Hwb Dalgylch Dyffryn Ogwen 

  • Partneriaeth Ogwen, 27 High Street, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3AE.
  • menna@ogwen.org         
  • 07561648824

Hwb Maesgeirchen