Cymorth Costau Byw

Mae'n bosib bod mwy o help ar gael nag ydych chi’n ei feddwl...

Gall unrhyw un fynd ar ei hôl hi gyda biliau, ond dydi hi BYTH yn rhy hwyr i ofyn am help. Dyma wybodaeth am y grantiau, taliadau a chymorth ariannol sydd ar gael i'ch helpu.

Pethau Pwysig i'w cofio

 • Hawliwch unrhyw daliadau costau byw sy'n ddyledus i chi: Taliadau Costau Byw 2023 i 2024 - GOV.UK
 • Hawliwch y budd-daliadau sy’n ddyledus i chi. Ffoniwch Advicelink Cymru ar 0808 250 5700 (llinell gymorth am ddim) neu ewch i wefan y llywodraeth 
 • Cysylltwch â’ch cyflenwyr / credydwyr i drafod eich pryderon os yn cael trafferth talu eich biliau, 
 • Byddwch yn ofalus/wyliadwrus o sgamwyr
 • Byddwch yn ofalus o siarcod benthyg arian

Gall unrhyw un fynd ar ei hôl hi gyda biliau, ond dydi hi BYTH yn rhy hwyr i ofyn am help. Dyma wybodaeth am y grantiau, taliadau a chymorth ariannol sydd ar gael i'ch helpu.

Manylion am daliadau Costau Byw i’w gweld yma: Taliadau Costau Byw 2023 i 2024 - GOV.UK

Bydd miliynau o’r cartrefi incwm isel ledled y Deyrnas Unedig yn cael hyd at £1,350 gan y Llywodraeth yn 2023/24 i helpu gyda chostau byw. Cyhoeddir y dyddiadau yn nes at yr amser ond bydd yn cael ei wasgaru dros gyfnod er mwyn sicrhau bod cymorth cyson ar gael drwy gydol y flwyddyn. Byddant y taliadau yn cael eu talu ar y dyddiadau isod:

 

Pryd y byddwch yn cael eich talu

Os ydych yn gymwys, byddwch yn cael: 

 • £301 wedi’i dalu rhwng 25 Ebrill 2023 a 17 Mai 2023 ar gyfer y rhan fwyaf o bobl ar fudd-daliadau DWP (£301 wedi’i dalu rhwng 2 a 9 Mai 2023 i’r mwyafrif o bobl ar gredydau treth a ddim ar fudd-daliadau incwm isel eraill).
 • £300 wedi’i dalu yn ystod Hydref 2023 i’r rhan fwyaf o bobl.
 • £299 wedi’i dalu yn ystod Gwanwyn 2024 i’r rhan fwyaf o bobl.

 

Taliad Anabledd Costau Byw 

 • £150 yn ystod Hâf 2023

 

Taliad Costau Byw i Bensiynwyr 

 • Os oes gennych hawl i Daliad Tanwydd Gaeaf ar gyfer Gaeaf 2023 i 2024, fe gewch chi £150 neu £300 ychwanegol gyda’ch taliad arferol o fis Tachwedd 2023. 

 


Os ydych chi’n cael trafferth talu eich biliau ynni mae'n bosib y gall eich cyflenwr helpu. Cyngor gan Ofgem.

I weld y cynlluniau cymorth sydd ar gael gan Lywodraeth Prydain ewch i:
 helpforhouseholds.campaign.gov.uk. Mae’r cynlluniau yn cynnwys:

 

 • Taliad Tywydd Oer – fydd yn cael ei dalu i chi os yw eich ardal yn profi tywydd eithafol am saith diwrnod yn olynol, byddwch yn gymwys am £25 ychwanegol yr wythnos os ydych chi ar fudd-daliadau.


Mae Cyngor Gwynedd yn gallu eich helpu gyda biliau’r cartref hefo’r taliadau yma
:

 

Mae Cyngor Gwynedd yn gallu eich helpu gyda biliau’r cartref hefyd drwy wneud eich cartref yn gynnes

Dyma help arall sydd ar gael allai fod o help i chi

Os ydych yn cael trafferth talu eich rhent, neu’n poeni am golli eich cartref cysylltwch â’ch landlord. Mae nhw yma i helpu:

 • ADRA - 0300 123 8084
 • Cynefin - 0300 111 2122
 • Tai Gogledd Cymru - 01492 572727
 • Os ydych chi’n rhentu’n breifat, gall Cyngor ar Bopeth eich helpu os ydych chi mewn perygl o ddisgyn i ôl-ddyledion, mae gwybodaeth ddefnyddiol yma: www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/Tai
 • Cysylltwch gyda Gwasanaeth Digartrefedd Cyngor Gwynedd - 01766 771000

Mae help ar gael os ydych yn ei chael hi’n anodd cadw eich tŷ yn gynnes. Ella eich bod yn gymwys i gael gwaith ar eich tŷ fel insiwleiddio, systemau gwresogi newydd ac ati sydd yn gwella faint mae’n ei gostio i chi  gynhesu’ch ty, drwy gynlluniau fel Nyth ac Eco 4. 

Ewch i dudalen we Ynni yn y cartref  i gael gwybod mwy am gynlluniau fel Nyth ac Eco, neu cysylltwch gyda ni i weld os ydych chi’n gymwys neu angen cyngor:

Mae nifer o leoliadau ar draws Gwynedd yn cynnig "Croeso Cynnes" i  unrhyw un ddod i mewn am gysgod, sgwrs neu baned.

Gweld mwy o wybodaeth am leoliadau Croeso Cynnes  

Banciau bwyd

Mae banciau bwyd yn rhoi bwyd i bobl pan mae nhw mewn argyfwng, heb fwyd. 

Pantri bwyd

Mae Pantri Bwyd yn rhoi pecynnau o fwyd fforddiadwy i bobl, gan amlaf am gyfraniad bychan. Gallwch ddefnyddio pantri lleol fel ffordd arall o gael b

wyd iach a fforddiadwy, a byddwch yn helpu i stopio’r bwyd hwnnw rhag mynd i wastraff. 


Cinio ysgol am ddim

Os oes gennych blentyn oed ysgol mae hefyd yn bosib y gallwch hawlio cinio ysgol am ddim

 

Cymorth os yn feichiog / gyda plant ifanc

Os ydych yn feichiog neu efo plentyn o dan 4 oed gallwch hefyd dderbyn cymorth i brynu bwyd a llefrith drwy'r cynllun Cychwyn Iach: 

Mae'r Gronfa Cymorth Dewisol yn cynnig dau grant gwahanol nad oes angen i chi eu talu yn ôl.


Taliadau Cymorth mewn Argyfwng (EAP)

Grant i helpu â chostau hanfodol, megis bwyd, nwy, trydan, dillad neu deithio mewn achos o argyfwng os ydych:

 • yn wynebu caledi ariannol difrifol
 • wedi colli eich swydd
 • wedi gwneud cais am fudd-daliadau ac yn aros am eich taliad cyntaf

Mwy o wybodaeth a gwneud cais

 

Taliadau Cymorth i Unigolion (IAP)

Grant i’ch helpu chi, neu rywun yr ydych yn rhoi gofal iddo, i fyw'n annibynnol yn ei gartref neu eiddo yr ydych chi neu'r unigolyn yn symud iddo.

Mwy o wybodaeth a gwneud cais

Os ydych chi'n cael trafferth, cysylltwch â ni neu un o'n hasiantaethau partner am gyngor a chymorth:


Hybiau Cymunedol

Gallwch hefyd gael help a gwybodaeth am fwyd, ynni ac arian drwy’r hwb yn eich ardal lleol. Cliciwch ar y pennawd isod i ddod o hyd i'ch Hwb lleol: 

Hwb Caernarfon

Hwb Dalgylch Bala

Hwb Dalgylch Dyffryn Nantlle 

 • Yr Orsaf, Storfa Muriau, Heol y Dwr, Penygroes, Gwynedd, LL54 6LP 
 • greta@yrorsaf.cymru
 •  07529 224989

Hwb Dalgylch Bermo/Tywyn

Hwb Dalgylch Bro Ffestiniog

Hwb Dalgylch Botwnnog

 • Canolfan Fenter Congl Meinciau, Botwnnog, Pwllheli, LL53 8RA 
 • post@conglmeinciau.org.uk
 • 01758 770000
 • Llun - Gwener  10am tan 4pm

Hwb Dalgylch Llanaelhaearn


Hwb Pwllheli/Nefyn

 • Canolfan Felin Fach Cyf. Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DE.
 • info@canolfanfelinfach.com
 • 01758 701611 
 • Llun - Gwener 9am - 5pm

Hwb Dalgylch Dyffryn Ogwen 

 • Partneriaeth Ogwen, 57 High Street, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3AE. 
 • marie@ogwen.org
 • 01248 602131 

Hwb Maesgeirchen

Mae'n bosib cael mynediad am ddim i’r we yn bob un o lyfrgelloedd Gwynedd

Neu cysylltwch gyda Gwynedd Digidol i gael help personol i wenud mwy ar lein, neu i gael benthyg dyfais a data:

Os ydych yn teimlo nad ydych yn gallu ymdopi, yn poeni am eich sefyllfa a’i fod yn cael effaith ar eich iechyd  mae gwybodaeth ar gael i'ch helpu yma:

Gallwch hefyd gael mwy o wybodaeth a help i edrych ar ôl eich hunain yma:

Mewn ymateb i’r argyfwng costau byw a’r costau ynni cynyddol, cynhaliodd Uned Cefnogi Busnes y Cyngor weminar ar gyfer busnesau lleol oedd yn edrych ar ffyrdd o effeithlonni eu hadnoddau er mwyn gostwng eu costau a’u hallyriadau carbon. Gweld mwy o wybodaeth