Crwner

Mae crwneriaid yn cofnodi ac yn ymchwilio i farwolaethau sydyn, annisgwyl a threisgar. Yr Uwch Grwner Ei Fawrhydi dros Ogledd Cymru (Gorllewin) ar gyfer Gwynedd a Môn yw Ms Kate Robertson LL.B (Anrh) sy'n gyfreithiwr.

Nid yw pob marwolaeth yn cael eu hadrodd i'r Crwner; ym mwyafrif yr achosion, gall Feddyg Teulu neu feddyg ysbyty roddi Tystysgrif Feddygol o achos y farwolaeth fel y gellir ei chofrestru gan y cofrestrydd.

 

Dylid adrodd am farwolaeth wrth y Crwner pan fydd meddyg yn gwybod neu ag achos rhesymol dros amau bod honno’n farwolaeth:

 • o ganlyniad i wenwyn, defnyddio cyffur rheoledig, cynnyrch meddyginiaethol, neu gemegyn gwenwynig;

 • a ddigwyddodd o ganlyniad i drawma, trais neu anaf corfforol, p'un ai a achoswyd yn fwriadol ai peidio;

 • sy’n gysylltiedig ag unrhyw driniaeth neu weithdrefn feddygol neu debyg ei natur;

 • a ddigwyddodd o ganlyniad i hunan-niwed, (gan gynnwys methiant gan y sawl a fu farw i gadw ei fywyd ei hun) boed yn fwriadol neu fel arall;

 • a ddigwyddodd o ganlyniad i anaf neu glefyd a gafwyd yn ystod, neu y gellir ei briodoli i, gyrfa waith y sawl a fu farw;

 • a ddigwyddodd o ganlyniad i ddamwain, gwenwyn, neu afiechyd hysbysadwy;

 • a ddigwyddodd o ganlyniad i esgeulustod neu fethiant o ran gofal gan berson arall;

 • a oedd fel arall yn annaturiol.

Dylai'r Crwner hefyd gael gwybod os:

 • digwyddodd y farwolaeth yn y ddalfa neu fel arall yng ngharchar y wladwriaeth - o ba bynnag achos;

 • na fu ymarferydd meddygol i weld yr ymadawedig ar unrhyw adeg yn y 14 diwrnod cyn y farwolaeth a bod dim ymarferydd meddygol ar gael o fewn cyfnod rhesymol i baratoi Tystysgrif Feddygol o Achos Marwolaeth;

 • na ŵyr neb pwy yw’r ymadawedig;

 • nad yw’n hysbys beth oedd achos y farwolaeth.

Pan fydd marwolaeth wedi ei hadrodd i’r Crwner bydd yn rhaid i’r cofrestrydd aros i’r Crwner orffen ei ymholiadau cyn y gellir cofrestru’r farwolaeth. Gall yr ymholiadau hyn gymryd amser, felly cymeradwyir cysylltu â swyddfa’r Crwner cyn gwneud unrhyw drefniadau ar gyfer angladd.

Bydd y crwner yn ceisio sefydlu achos meddygol y farwolaeth. Os bydd amheuaeth ynglŷn â’r achos yn dilyn post mortem, fe gynhelir cwest. Os bydd yr archwiliad yn dangos bod y farwolaeth yn un naturiol, mae’n bosib na fydd angen cwest ac fe wnaiff y crwner anfon ffurflen at y cofrestrydd marwolaethau fel y gall perthnasau gofrestru’r farwolaeth a fel y gall y cofrestrydd roi tystysgrif claddedigaeth.

 

Cwestau

Cynhelir cwest i gofnodi:

 • Pwy oedd yr ymadawedig

 • Pryd, ble a sut y digwyddodd achos meddygol y farwolaeth

Pan ddeuir i gasgliad, bydd y Crwner yn cofnodi’r manylion sydd eu hangen er mwyn cofrestru’r farwolaeth.

Nid yw cwest yn penderfynu ynglŷn ag atebolrwydd sifil neu atebolrwydd troseddol ar ran rhywun a enwir.


Cwestau ar y gweill
 

   

19/04/2024 - Siambr Dafydd Orwig, Stryd y Jêl, Caernarfon LL55 1SH

Agoriad Ffurfiol - 09:00

Neil Vaughan – 66 oed, marw A4212 Capel Celyn, Bala ar 06/04/2024

Sian Lloyd Hughes – 55 oed, marw Bangor ar 12/12/2023

Ian Davies -  84 oed, marw Ysbyty Gwynedd ar 07/04/2024

Paul Cooper – 74 oed, marw Y Felinheli ar 13/11/2023

John Glynne Thomas - 68 oed, marw Caergybi ar 02/01/2024

Cwest Llawn

09:30 – Anna Llewelyn Roberts – 27 oed, marw Pwllheli ar 20/08/2022

12:30 – Christopher David Alexander Proudfoot –  71 oed, marw Caergybi ar 24/05/2022

15.30 – Eunice Gwendoline Lane – 89 oed, marw Ysbyty Gwynedd ar 17/01/2024

16.30 – Brendon George Croud – 43 oed, marw Bae Cemaes ar 07/12/2023

 

Cwest Ysgrifenedig - wythnos yn cychwyn: 22/04/2024

Vincent Rothwell Williams – 85 oed, marw Blaenau Ffestiniog ar 02/03/2024

Llinos Haf Parry – 58 oed, marw Ffestiniog ar 23/11/2023

 

23/04/2024 - Siambr Dafydd Orwig, Stryd y Jêl, Caernarfon LL55 1SH

Cwest Llawn

09:30 – Emma Jane Batsford – 44 oed, marw Ysbyty Gwynedd ar 31/08/2022

12:30 – Annette Maria Flanagan – 62 oed, marw Llangoed ar 11/07/2022

13:30 – Peter Malkin –  84 oed, marw Ysbyty Gwynedd ar 28/05/2023

14:30 – Eleanor Owens –  68 oed, marw Ysbyty Gwynedd ar 25/02/2023

 

13/05/2024 - Siambr Dafydd Orwig, Stryd y Jêl, Caernarfon LL55 1SH

Ailddechrau Cwest - 09:30

Dylan Robert Lloyd Pritchard  - 50 oed, marw Ysbyty Gwynedd ar 29/03/2022

 

15/05/2024 - Siambr Dafydd Orwig, Stryd y Jêl, Caernarfon LL55 1SH

Cwest Llawn

09:30 - Mark Anthony Joyce – 56 oed, marw Rhydymain ar 13/08/2023

11:00 – Robert John Symington – 73 oed, marw Ysbyty Gwynedd ar 28/12/2022

13:00 – Agnes Hillard – 73 oed, marw Ysbyty Gwynedd ar 05/09/2023

14:30 - Matthew James McPartland - 28 oed, marw Gellilydan ar 05/01/2024

 

21/05/2024 - Siambr Dafydd Orwig, Stryd y Jêl, Caernarfon LL55 1SH

Cwest Llawn

09:30 - Nerys Anne Parry – 71 oed, marw Ysbyty Gwynedd ar 13/11/2022

11:00 – Doreen Jordan – 90 oed, marw Ysbyty Bryn Beryl ar 20/07/2022

12:00 – Ian Mallon – 63 oed, marw Bangor ar 05/11/2023

14:00 – Robert Griffith Williams – 87 oed, marw Ysbyty Gwynedd ar 22/09/2023

 

28/05/2024 - Siambr Dafydd Orwig, Stryd y Jêl, Caernarfon LL55 1SH

Cwest Llawn

09:30 - Josephine Darnell – 83 oed, marw Ysbyty Gwynedd ar 21/06/2022

13:00 – Frances Anne Edwards – 81 oed, marw Ysbyty Gwynedd ar 07/06/2022

  

Cofrestru Marwolaethau

Os penderfyna’r Crwner bod angen cynnal cwest, ni chaiff y farwolaeth ei chofrestru nes bod y cwest wedi ei gwblhau, fodd bynnag rhoddir Tystysgrif Marwolaeth Dros Dro gan y Crwner hyd nes y gellir cofrestru’n llawn.

Wedi’r cwest, bydd y Crwner yn cofrestru'r farwolaeth gyda chofrestrydd yr ardal lle digwyddodd y farwolaeth. Dyma lle mae swyddfeydd cofrestru Gogledd Cymru (Gorllewin):


Swyddfa'r Crwner

Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Crwner yn defnyddio'r manylion isod:

Cyfeiriad: Swyddfa Crwner Ei Mawrhydi, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

E-bost: crwner@gwynedd.llyw.cymru  

Rhif ffôn: 01286 672 804