Crwner

Mae crwneriaid yn cofnodi ac yn ymchwilio i farwolaethau sydyn, annisgwyl a threisgar. Yr Uwch Grwner Ei Mawrhydi dros Ogledd Cymru (Gorllewin) ar gyfer Gwynedd a Môn yw Ms Katie Sutherland LL.B (Anrh) sy'n gyfreithiwr.

Nid yw pob marwolaeth yn cael eu hadrodd i'r Crwner; ym mwyafrif yr achosion, gall Feddyg Teulu neu feddyg ysbyty roddi Tystysgrif Feddygol o achos y farwolaeth fel y gellir ei chofrestru gan y cofrestrydd.


Pa bryd y mae angen Crwner?

Dylid adrodd am farwolaeth wrth y Crwner pan fydd meddyg yn gwybod neu ag achos rhesymol dros amau bod honno’n farwolaeth:

 • o ganlyniad i wenwyn, defnyddio cyffur rheoledig, cynnyrch meddyginiaethol, neu gemegyn gwenwynig;

 • a ddigwyddodd o ganlyniad i drawma, trais neu anaf corfforol, p'un ai a achoswyd yn fwriadol ai peidio;

 • sy’n gysylltiedig ag unrhyw driniaeth neu weithdrefn feddygol neu debyg ei natur;

 • a ddigwyddodd o ganlyniad i hunan-niwed, (gan gynnwys methiant gan y sawl a fu farw i gadw ei fywyd ei hun) boed yn fwriadol neu fel arall;

 • a ddigwyddodd o ganlyniad i anaf neu glefyd a gafwyd yn ystod, neu y gellir ei briodoli i, gyrfa waith y sawl a fu farw;

 • a ddigwyddodd o ganlyniad i ddamwain, gwenwyn, neu afiechyd hysbysadwy;

 • a ddigwyddodd o ganlyniad i esgeulustod neu fethiant o ran gofal gan berson arall;

 • a oedd fel arall yn annaturiol.

Dylai'r Crwner hefyd gael gwybod os:

 • digwyddodd y farwolaeth yn y ddalfa neu fel arall yng ngharchar y wladwriaeth - o ba bynnag achos;

 • na fu ymarferydd meddygol i weld yr ymadawedig ar unrhyw adeg yn y 14 diwrnod cyn y farwolaeth a bod dim ymarferydd meddygol ar gael o fewn cyfnod rhesymol i baratoi Tystysgrif Feddygol o Achos Marwolaeth;

 • na ŵyr neb pwy yw’r ymadawedig;

 • nad yw’n hysbys beth oedd achos y farwolaeth.

Pan fydd marwolaeth wedi ei hadrodd i’r Crwner bydd yn rhaid i’r cofrestrydd aros i’r Crwner orffen ei ymholiadau cyn y gellir cofrestru’r farwolaeth. Gall yr ymholiadau hyn gymryd amser, felly cymeradwyir cysylltu â swyddfa’r Crwner cyn gwneud unrhyw drefniadau ar gyfer angladd.


Beth fydd y Crwner yn ei wneud?

Bydd y crwner yn ceisio sefydlu achos meddygol y farwolaeth. Os bydd amheuaeth ynglŷn â’r achos yn dilyn post mortem, fe gynhelir cwest. Os bydd yr archwiliad yn dangos bod y farwolaeth yn un naturiol, mae’n bosib na fydd angen cwest ac fe wnaiff y crwner anfon ffurflen at y cofrestrydd marwolaethau fel y gall perthnasau gofrestru’r farwolaeth a fel y gall y cofrestrydd roi tystysgrif claddedigaeth.


Cwestau

Cynhelir cwest i gofnodi:

 • Pwy oedd yr ymadawedig

 • Pryd, ble a sut y digwyddodd achos meddygol y farwolaeth

Pan ddeuir i gasgliad, bydd y Crwner yn cofnodi’r manylion sydd eu hangen er mwyn cofrestru’r farwolaeth.

Nid yw cwest yn penderfynu ynglŷn ag atebolrwydd sifil neu atebolrwydd troseddol ar ran rhywun a enwir.


Cwestau ar y gweill
 

Siambr Dafydd Orwig, Caernarfon LL55 1SH 

 

Agoriadau Ffurfiol - 23/9/21

agoriad swyddogol
Enw  OedLleoliad y farwolaeth  Dyddiad y farwolaeth

Alice Elen Johnstone 

 93  Ysbyty Gwynedd   25/8/21     
Paul Gallagher   71 Ysbyty Royal Berkshire   20/8/21    
Irene Cook   75  Ysbyty Gwynedd   1/9/21    
Peter John Morgan  64 Ynys Môn 12/9/21
Allan James Titley  72 A493 - Llwyngwril 

10/9/21

Gail Joan Crawford  77  Ysbyty Gwynedd 

14/9/21

Ingrid Hilda Parry  77 Llanwnda 

31/5/21

Leslie Harding  96 Ysbyty Gwynedd  15/9/21

Cwest Llawn - 23/9/21

agoriad swyddogol
Enw  OedLleoliad y farwolaeth  Dyddiad y farwolaeth

Elfyn Parry Williams 

56 Llanerchymedd  17/7/21

Eric Wynne Hughes

84 Ysbyty Gwynedd 21/12/2019
Ieuan Jones 84 Penygroes 10/3/21
Thirza Evelyn Smith 91 Ysbyty Gwynedd 2/5/21
Jean Monica Melville-Jones  85 Caernarfon 16/4/21
Daryl Ioan Williams  48 Bryncroes, Pwllheli 16/4/21
Lynda Peters

73

Dolgellau 30/4/21
Catherine Mary Tate 

83

Caernarfon  18/2/2020

 Cwest Llawn - 28 a'r 29 Hydref 2021 

agoriad swyddogol
Enw  OedLleoliad y farwolaeth  Dyddiad y farwolaeth

Mared Thomas Foulkes 

21 Porthaethwy  8/7/2020 

 

 Agoriad Swyddogol

agoriad swyddogol
Enw  OedLleoliad y farwolaeth  Dyddiad y farwolaeth
 Charles James Hutchings  85  Traeth Bwlchtocyn, Abersoch  19/07/2021
 Rahis Nawaz Khan  47  Crib Goch, Yr Wyddfa  24/7/2021
 Eluned Jones-Roberts  85  Ysbyty Gwynedd  22/7/2021
 Annie May Lucas  98  Llanberis  17/7/2021
 Paul John Lomas  30  Bethel, Caernarfon  21/7/2021
 Elfyn Parry Williams  56  Llanerchymedd  17/7/2021
 Jenna Louise Marie Jones  20  Ysbyty Gwynedd  28/7/2021
 Howell Stanley Evans  60  Caeathro, Caernarfon  31/7/2021
 Stephen Anthony Hulsmeier  47  Traeth Porthneigwl, Abersoch  6/8/2021

 

Cofrestru Marwolaethau

Os penderfyna’r Crwner bod angen cynnal cwest, ni chaiff y farwolaeth ei chofrestru nes bod y cwest wedi ei gwblhau, fodd bynnag rhoddir Tystysgrif Marwolaeth Dros Dro gan y Crwner hyd nes y gellir cofrestru’n llawn.

Wedi’r cwest, bydd y Crwner yn cofrestru'r farwolaeth gyda chofrestrydd yr ardal lle digwyddodd y farwolaeth. Dyma lle mae swyddfeydd cofrestru Gogledd Cymru (Gorllewin):


Swyddfa'r Crwner

Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Crwner yn defnyddio'r manylion isod:

Cyfeiriad: Swyddfa Crwner Ei Mawrhydi, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

E-bost: crwner@gwynedd.llyw.cymru  

Rhif ffôn: 01286 672 804