Crwner

Mae crwneriaid yn cofnodi ac yn ymchwilio i farwolaethau sydyn, annisgwyl a threisgar. Yr Uwch Grwner Ei Mawrhydi dros Ogledd Cymru (Gorllewin) ar gyfer Gwynedd a Môn yw Ms Katie Sutherland LL.B (Anrh) sy'n gyfreithiwr.

Nid yw pob marwolaeth yn cael eu hadrodd i'r Crwner; ym mwyafrif yr achosion, gall Feddyg Teulu neu feddyg ysbyty roddi Tystysgrif Feddygol o achos y farwolaeth fel y gellir ei chofrestru gan y cofrestrydd.

 

Dylid adrodd am farwolaeth wrth y Crwner pan fydd meddyg yn gwybod neu ag achos rhesymol dros amau bod honno’n farwolaeth:

 • o ganlyniad i wenwyn, defnyddio cyffur rheoledig, cynnyrch meddyginiaethol, neu gemegyn gwenwynig;

 • a ddigwyddodd o ganlyniad i drawma, trais neu anaf corfforol, p'un ai a achoswyd yn fwriadol ai peidio;

 • sy’n gysylltiedig ag unrhyw driniaeth neu weithdrefn feddygol neu debyg ei natur;

 • a ddigwyddodd o ganlyniad i hunan-niwed, (gan gynnwys methiant gan y sawl a fu farw i gadw ei fywyd ei hun) boed yn fwriadol neu fel arall;

 • a ddigwyddodd o ganlyniad i anaf neu glefyd a gafwyd yn ystod, neu y gellir ei briodoli i, gyrfa waith y sawl a fu farw;

 • a ddigwyddodd o ganlyniad i ddamwain, gwenwyn, neu afiechyd hysbysadwy;

 • a ddigwyddodd o ganlyniad i esgeulustod neu fethiant o ran gofal gan berson arall;

 • a oedd fel arall yn annaturiol.

Dylai'r Crwner hefyd gael gwybod os:

 • digwyddodd y farwolaeth yn y ddalfa neu fel arall yng ngharchar y wladwriaeth - o ba bynnag achos;

 • na fu ymarferydd meddygol i weld yr ymadawedig ar unrhyw adeg yn y 14 diwrnod cyn y farwolaeth a bod dim ymarferydd meddygol ar gael o fewn cyfnod rhesymol i baratoi Tystysgrif Feddygol o Achos Marwolaeth;

 • na ŵyr neb pwy yw’r ymadawedig;

 • nad yw’n hysbys beth oedd achos y farwolaeth.

Pan fydd marwolaeth wedi ei hadrodd i’r Crwner bydd yn rhaid i’r cofrestrydd aros i’r Crwner orffen ei ymholiadau cyn y gellir cofrestru’r farwolaeth. Gall yr ymholiadau hyn gymryd amser, felly cymeradwyir cysylltu â swyddfa’r Crwner cyn gwneud unrhyw drefniadau ar gyfer angladd.

Bydd y crwner yn ceisio sefydlu achos meddygol y farwolaeth. Os bydd amheuaeth ynglŷn â’r achos yn dilyn post mortem, fe gynhelir cwest. Os bydd yr archwiliad yn dangos bod y farwolaeth yn un naturiol, mae’n bosib na fydd angen cwest ac fe wnaiff y crwner anfon ffurflen at y cofrestrydd marwolaethau fel y gall perthnasau gofrestru’r farwolaeth a fel y gall y cofrestrydd roi tystysgrif claddedigaeth.

 

Cwestau

Cynhelir cwest i gofnodi:

 • Pwy oedd yr ymadawedig

 • Pryd, ble a sut y digwyddodd achos meddygol y farwolaeth

Pan ddeuir i gasgliad, bydd y Crwner yn cofnodi’r manylion sydd eu hangen er mwyn cofrestru’r farwolaeth.

Nid yw cwest yn penderfynu ynglŷn ag atebolrwydd sifil neu atebolrwydd troseddol ar ran rhywun a enwir.


Cwestau ar y gweill
 

Siambr Dafydd Orwig, Caernarfon LL55 1SH  

 

Agoriad Ffurfiol  - 15 Tachwedd 2022

 • John Bryan Wilkinson – 95 oed, marw Ysbyty Gwynedd ar 8/11/22

Cwest Llawn – 15 Tachwedd 2022 

 •  Brian David Jemmette - 9:30 – 73 oed, marw Ysbyty Gwynedd ar 2/10/21
 • Nigel Owen -  10:30 - 35 oed, marw Bodedern ar 9/6/22

 • Dylan Robert Lloyd Pritchard – 14:00 – 50 oed, marw Ysbyty Gwynedd ar 29/3/22

 • Peter Colin Shone – 15:30 - 89 oed, marw Ysbyty Gwynedd ar 16/10/21

 • Margaret Poxon – 11:45 – 90 oed, marw Ysbyty Gwynedd ar 13/8/22

Agoriad Ffurfiol 23 Tachwedd 2022:

 

 • Anthony William Griffiths - 75 oed, marw yn Bangor ar 12/11/22  
 • Raymond Charles Turvey - 72 oed, marw ar Y Glyder ar 17/11/22 

 

Cwest Llawn 23 Tachwedd 2022:

 

Andrew Williamson -9.30 - 34 oed, marw yn Llanystumdwy ar 29/06/22

Antony Farrell -10.45 a.m - 38 oed, marw yng Nghaernarfon ar 08/01/22              

Richard Arfon Morgan- 11.30 a.m - 54 oed, marw yn Ysbyty Gwynedd ar 16/03/21          

Iwan Gwyn -12.00 p.m.- 49 oed, marw yn Ghana ar 30/12/21                           

Gail Joan Crawford 12.30 p.m. - 77 oed, marw yn Ysbyty Gwynedd ar 14/09/21        

 

 

 

Cofrestru Marwolaethau

Os penderfyna’r Crwner bod angen cynnal cwest, ni chaiff y farwolaeth ei chofrestru nes bod y cwest wedi ei gwblhau, fodd bynnag rhoddir Tystysgrif Marwolaeth Dros Dro gan y Crwner hyd nes y gellir cofrestru’n llawn.

Wedi’r cwest, bydd y Crwner yn cofrestru'r farwolaeth gyda chofrestrydd yr ardal lle digwyddodd y farwolaeth. Dyma lle mae swyddfeydd cofrestru Gogledd Cymru (Gorllewin):


Swyddfa'r Crwner

Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Crwner yn defnyddio'r manylion isod:

Cyfeiriad: Swyddfa Crwner Ei Mawrhydi, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

E-bost: crwner@gwynedd.llyw.cymru  

Rhif ffôn: 01286 672 804