Ffurflenni ceisiadau cynllunio

Gallwch lawrlwytho'r holl ffurflenni cynllunio drwy agor yr atodiadau yn y tabl isod. Os nad ydych yn sicr pa ffurflenni rydych angen eu cwblhau, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynllunio (manylion ar waelod y dudalen hon).

Cofiwch anfon yr wybodaeth berthnasol gyda'ch cais. Mae’r Nodiadau Arweiniad perthnasol i’r ffurflen gais yn nodi pa ddogfennau y byddwch eu hangen yn ddibynnol ar y cais. 


Anfonwch y ffurflenni perthnasol wedi eu cwblhau i: 
Gwasanaeth Cynllunio, Swyddfa'r Cyngor, Ffordd y Cob, Pwllheli, Gwynedd. LL53 5AA

Furflenni Cynllunio
Rhif  FfurflenNodiadau arweiniad 
 001 Cais gan ddeiliad tŷ am ganiatâd cynllunio am waith ar / neu ymestyn annedd  Nodiadau
 002 Cais gan ddeiliad tŷ am ganiatâd cynllunio am waith ar / neu ymestyn annedd a chaniatâd Ardal Gadwraeth  Nodiadau
 003 Cais gan ddeiliad tŷ am ganiatâd cynllunio am waith ar / neu ymestyn annedd a chaniatâd Adeilad Rhestredig am newidiadau, estyniad neu ddymchwel adeilad rhestredig  Nodiadau
 004  Cais am ganiatâd cynllunio  Nodiadau
 005 Cais am ganiatâd cynllunio amlinellol â rhai materion wedi’u cadw’n ôl Nodiadau
 006 Cais am ganiatâd cynllunio amlinellol â’r materion i gyd wedi’u cadw’n ôl  Nodiadau
 007 Cais am ganiatâd cynllunio a chaniatâd ardal gadwraeth ar gyfer gwaith dymchwel mewn ardal Gadwraeth  Nodiadau
 008 Cais am ganiatâd cynllunio a chaniatâd Adeilad Rhestredig ar gyfer newidiadau, ymestyn neu ddymchwel Adeilad Rhestredig  Nodiadau
 009 Cais am ganiatâd cynllunio a chaniatâd i arddangos hysbyseb(ion)  Nodiadau
 010 Cais am ganiatâd Ardal Gadwraeth ar gyfer gwaith dymchwel mewn ardal gadwraeth  Nodiadau
 011  Cais am Ganiatâd Adeilad Rhestredig ar gyfer newidiadau, ymestyn neu ddymchwel adeilad rhestredig Nodiadau 
 012  Cais am ganiatâd i arddangos hysbyseb(ion)  Nodiadau
 014 Cais am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon ar gyfer defnydd neu weithrediad neu weithgaredd presennol gan gynnwys y rheiny sy’n torri amod cynllunio  Nodiadau
 015 Cais am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon ar gyfer defnydd neu ddatblygiad arfaethedig   Nodiadau
 016 Cais am hysbysiad ymlaen llaw am ddatblygiad amaethyddol neu goedwigaeth – adeilad arfaethedig  Nodiadau
 017 Cais am hysbysiad ymlaen llaw am ddatblygiad amaethyddol neu goedwigaeth – ffordd arfaethedig  Nodiadau
 018 Cais am hysbysiad ymlaen llaw am ddatblygiad amaethyddol neu goedwigaeth – cloddio/gwastraff  Nodiadau
 019 Cais am hysbysiad ymlaen llaw am ddatblygiad amaethyddol neu goedwigaeth – tanc pysgod arfaethedig (cawell)  Nodiadau
 020 Cais am hysbysiad ymlaen llaw am ddatblygiad arfaethedig mewn perthynas â datblygiad caniataol gan weithredwyr systemau côd telathrebu  Nodiadau
 021 Cais i gael gwared â gwrych  Nodiadau
 022 Cais am hysbysiad ymlaen llaw am waith dymchwel arfaethedig  Nodiadau
 023 Cais i gymeradwyo materion sydd wedi’u cadw’n ôl, yn dilyn caniatâd amlinellol  Nodiadau
 025 a 026 Cais i ddileu neu amrywio amod yn dilyn cael caniatâd cynllunio  Nodiadau
 027 Cais i gymeradwyo manylion sydd wedi’u cadw’n ôl gan amod  Nodiadau
 031 Cais am waith ar goed: gwaith ar goed sydd dan Orchymyn Gwarchod Coed (GGC) a/neu hysbysiad am waith arfaethedig ar goed mewn Ardaloedd Cadwraeth (AC)  Nodiadau
  Cyflwyno cais cynllunio mwynau a gwastraff Yn rhan o’r ffurflen
  Cais am dystysgrif o ddatblygiad amgen Yn rhan o’r ffurflen
  Cais i ddiwygio i ddileu rhwymedigaeth cynllunio

Ddim ar gael
  Rhybudd o gais i ddiwygio neu ddileu rhwymedigaeth cynllunio Yn rhan o’r ffurflen
  Cais am ddiwygiad ansylweddol ar ôl i ganiatâd cynllunio gael ei roi  
  Tystysgrif cydymffurfiaeth â'r anghenion hysbysu Ddim ar gael
  Rhybudd o gyhoeddusrwydd gan yr awdurdod cynllunio lleol Yn rhan o’r ffurflen
  Rhybudd o Gais Yn rhan o’r ffurflen
 

Hysbysiad ynghylch cychwyn datblygiad ac arddangos hysbysiad

Yn rhan
o'r ffurflen
 

Hysbysiad o dan erthygl 24B(3)

Ynrhan o'r ffurflen

Am ragor o wybodaeth neu i wneud cais am gopi papur o'r ffurflenni cynllunio cysylltwch â ni: