Cronfa Cefnogi Cymunedau - Cist Gwynedd

Covid-19
Oherwydd cyfyngiadau Covid-19, ni ellir cefnogi digwyddiadau am y tro.   

Close

 

Grant ar gyfer grwpiau cymunedol a gwirfoddol Gwynedd ydi’r Gronfa Cefnogi Cymunedau. Y nod yw cefnogi cynlluniau a fydd yn gwella ansawdd bywyd trigolion, grwpiau a chymunedau’r sir.

 

Pwy sy'n cael gwneud cais am y grant?

Gall grwpiau cymunedol a gwirfoddol wneud cais. Bydd y grant yn cael ei ddyfarnu i gynlluniau sy'n adlewyrchu un neu fwy o'r amcanion isod:

  • Annog cymunedau i gymryd rôl fwy rhagweithiol yn eu hardaloedd
  • Adnabod ac ymateb i anghenion cymdeithasol. ieithyddol a diwylliannol y gymuned
  • Hybu buddsoddiad a datblygiad yr economi leol
  • Gwella lleoliadau sy’n bwysig i gymunedau
  • Cynyddu cyfleoedd gwaith, datblygiad sgiliau ymhlith unigolion o fewn cymunedau a hybu cyfle cyfartal i bawb
  • Cefnogi gwirfoddolwyr a hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli
  • Annog gwarchod a chyfoethogi'r amgylchedd.

Faint o arian sydd ar gael yn 2021/22?

Gallwch wneud cais am grant hyd at £10,000 (cyfalaf neu refeniw).

Bydd pob cais yn cael ei asesu yn ôl teilyngdod. 

Sut mae gwneud cais?

Ffurflen gais

E-bostiwch y ffurflen ar ôl ei llenwi at cistgwynedd@gwynedd.llyw.cymruNeu gyrrwch gopi papur at:

Uwch Swyddog Cist Gwynedd
Gwasanaeth Cefnogi Cymunedau
Cyngor Gwynedd
Swyddfeydd y Cyngor
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Rydym yn awgrymu'n gryf eich bod yn trafod eich cais gyda Swyddog Cefnogi Cymunedau'r ardal berthnasol cyn cyflwyno eich cais.

Swyddog Cefnogi Cymunedau Ogwen -  01248 605 276

Swyddog Cefnogi Cymunedau Gwyrfai - 01286 882 968

Swyddog Cefnogi Cymunedau Dwyfor - 01758 704 120

Swyddog Cefnogi Cymunedau Meirionnydd - 01341 424 504 

Erbyn pryd mae angen cyflwyno'r cais?

Mae'r grant yn cael ei ddyfarnu yn chwarterol ond bydd 'rowndiau' ymgeisio fydd ar gael yn dibynnu ar faint o arian fydd ar gael bob tro. Sicrhewch fod y ffurflen gais wedi ei chwblhau a bod yr holl ddogfennau cefnogol a thechnegol wedi eu hanfon erbyn y dyddiadau cau (i'w gweld ar dudalen 4 o'r canllawiau). 

 

 

Mwy o wybodaeth

Gallwch hefyd gysylltu drwy e-bostio CistGwynedd@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio Swyddog Cefnogi Cymunedau ar:

Swyddog Cefnogi Cymunedau Ogwen -  01248 605 276
Swyddog Cefnogi Cymunedau Gwyrfai - 01286 882 968
Swyddog Cefnogi Cymunedau Dwyfor - 01758 704 120
Swyddog Cefnogi Cymunedau Meirionnydd - 01341 424 504