Llifogydd


Cysylltu â ni mewn argyfwng

Ffoniwch ni 24 awr y dydd ar 

01766 771000

neu ewch i'r dudalen Cysylltu mewn argyfwng am ragor o rifau cyswllt.


Cofiwch mai eich cyfrifoldeb chi yw amddiffyn eich eiddo rhag llifogydd. Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am hyn.

Mae gwybodaeth am sut i baratoi ar gyfer llifogydd ar gael yn y daflen paratoi ar gyfer argyfwngY diweddaraf yn ystod llifogydd

Yn ystod llifogydd bydd yr wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau a chyflwr y ffyrdd ar gael yma:

 

 

Rhybuddion llifogydd

I weld rhestr o rybuddion llifogydd a chyngor ewch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru neu ffoniwch 03000 65 3000.
Os ydych yn byw mewn ardal sy’n dioddef llifogydd manteisiwch ar system Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n eich rhag rybuddio am lifogydd. Mae’r gwasanaeth ar gael yn rhad ac am ddim.

 

Bagiau tywod

Pan fydd llifogydd, yn ystod cyfnodau o dywydd garw neu lanw uchel, bydd y Cyngor yn ceisio darparu bagiau tywod i bobl sy'n gofyn amdanynt os oes risg uchel o lifogydd buan i'r eiddo.  Mae gallu'r Cyngor i ddarparu bagiau tywod yn ddibynnol ar y galw sydd ar y gweithwyr oherwydd maint a difrifoldeb y llifogydd.

I wneud cais am fagiau tywod, cysylltwch â ni:

Cais am fagiau tywod

Neu mewn argyfwng ffoniwch 01766 771000.

 

Ffyrdd a phriffyrdd

I roi gwybod am broblem ar y ffordd oherwydd llifogydd neu ddŵr sy'n sefyll cysylltwch â ni:

Cysylltu â ni ar-lein - llifogydd

neu mewn argyfwng, ffoniwch 01766 771000.


Yn ogystal â'r wefan hon, cadwch lygad ar Traffig Cymru, am y sefyllfa ar y ffyrdd.

Mae gan Traveline Cymru wybodaeth ynghylch cludiant cyhoeddus. 

 

Gwastraff ac ailgylchu

Rhowch eich gwastraff allan fel arfer yn ystod cyfnod o lifogydd os yw'n ddiogel i wneud hynny. Byddwn yn gwneud pob ymdrech i’w gasglu.

 

Ysgolion

Os bydd ysgolion wedi cau oherwydd llifogydd, bydd manylion i'w gweld drwy fynd i'r

 

Llyfrgelloedd

Os bydd llyfrgelloedd wedi cau oherwydd llifogydd, bydd manylion i'w gweld drwy fynd i'r

  

Grant llifogydd

Mae grant ar gael i helpu gyda effeithiau ariannol llifogydd rhwng 01/09/2020 a 31/03/2021.  Bydd yr arian ar gael i helpu rhai ble mae ei prif gartref wedi bod o dan ddŵr o ganlyniad i lifogydd o’r tywydd garw. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth: FCRMU@gwynedd.llyw.cymru

Mwy o fanylion

 

Cyngor iechyd i drigolion sydd wedi dioddef llifogydd

Mae’n bwysig bod yn ofalus wrth lanhau ar ôl lifogydd. Fe all dŵr llifogydd fod yn llygredig. Os rydych yn dod i gyswllt â dŵr llif neu eitemau sydd wedi difrodi gan ddŵr llifogydd, dilynwch y pwyntiau canlynol:

  • Sicrhau eich bod yn gwisgo dillad sy’n dal dŵr a menig wrth lanhau yn dilyn llif;
  • Cael gwared ar unrhyw fwydydd sydd wedi dod i gyswllt â dŵr llifogydd;
  • Glanhau wynebau ac eitemau cegin yn drylwyr gyda dŵr poeth, sebon a diheintydd fel yr angen;
  • Ac yn bwysicaf oll, sicrhau eich bod yn golchi’r dwylo yn drylwyr yn dilyn cyswllt â dŵr llifogydd neu eitemau sydd wedi eu difrodi gan ddŵr llifogydd;
  • Mae cyngor pellach ar gael drwy ymweld â gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru a  Cyfoeth Naturiol Cymru.

 

Cyngor ar lifogydd i fusnesau