Dogfennau Archwiliad Cyhoeddus

Rhestr o ddogfennau a gafodd eu cyflwyno ar ran Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Mon:

pre-deposit
  Cyn-adnau
 CDLL.001  Datblygu'r Weledigaeth, Prif Amcanion ac Opsiynau Strategol
 CDLL.002

 Cofrestr Safleoedd Posib

 

 CDLL.003  Dogfen Cynllun Adnau (Hoff Strategaeth, Mai 2013)

 

Drafft Adnau 2015
 Drafft Adnau 2015
 CDLL.004 Cynllun Adnau datganiad ysgrifenedig 2015 
 CDLL.005

Cynllun Adnau - Mapiau Cynigion 2015

 CDLL.006

Cynllun Adnau Mapiau Cyfyngiadau

Ymgynghoriad
 Adroddiadau arfarnu 
CDLL.007 Arfarniad Cynaliadwyedd (Mawrth 2016)
CDLL.007A AC Crynodeb Anhechnegol (Mawrth 2016)
CDLL.008 Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (2016)
CDLL.009 Asesiad Effaith Cydraddoldeb (2013)
CDLL.009A Asesiad Effaith Cydraddoldeb (Mawrth 2016)
CDLL.010 Asesiad Effaith Iechyd (2013)
CDLL.010A Asesiad Effaith Iechyd (Mawrth 2016)
CDLL.011 Asesiad Effaith ar yr iaith Gymraeg (2013)
CDLL.012 Asesiad Effaith ar yr Iaith Gymraeg (2015)
CDLL.013 Asesiad Effaith ar yr Iaith Gymraeg (Mawrth 2016)
 CDLL.014  Rhybudd Papur Cynllun Adnau
 CDLL.015  Llyfryn Cynllun Adnau 
 CDLL.016  Trosolwg o bamffled y Cynllun Adnau
 CDLL.017  Ffurflen Cynrychiolaeth
 CDLL.018  Canllaw Safleoedd Amgen
 CDLL.019

 Sylwadau ar y Cynllun Adnau - Adroddiad Crynhoi

CDLL.019A

Sylwadau unigol am y Cynllun Adnau - copïau caled o’r sylwadau llawn

CDLL.019B

Sylwadau unigol wedi eu golygu

 CDLL.020  Adroddiad Ymgynghori
 CDLL.021  Cytundeb Cyflawni Rhagfyr 2014
CDLL.022  Cytundeb Cyflawni Mawrth 2016

 

Focussed and minor changes
 Newidiadau ffocws a bach
 CDLL.023  Cofrestr Newidiadau a Ffocws
 CDLL.024  Rhybudd Ymgynghoriad am Newidiadau a ffocws i Gynllun Datblygu Lleol
 CDLL.025  Ffurflen Sylwadau
 CDLL.026  Sylwadau a dderbynwyd ar yr ymgynghoriad cyhoeddus newidiadau a ffocws (Chwefror 2016 - Ebrill 2016) AR ÔL CYFLWYNO
 CDLL.027  Rhestr o Newidiadau Bach
CDLL.028

Cynllun Cyfansawdd – Datganiad Ysgrifenedig yn cynnwys Newidiadau â Ffocws a Newidiadau Bach

CDLL.028A Cynllun Cyfansawdd – Mapiau yn cynnwys Newidiadau â Ffocws 
CDLL.029 Adroddiad barn am sylwadau ynglyn a Newid â Ffocws

 

Sail Tystiolaeth

Papurau testun
Papurau testun
 PT.001  Papur Testun 1 Diweddariad Asesiad Safleoedd Posib
 PT.002 Papur Testun 1A Asesiad Safleoedd Posib - diweddariad 2015
 PT.003  Papur Testun 1B Asesu'r Safleoedd Posib
 PT.004  Papur Testun 2 Strategaethau a Chynlluniau Perthnasol

 PT.005

 Papur Testun 2A Strategaethau a Chynlluniau Perthnasol (Mawrth 2016)
 PT.006  Papur Testun 3 Poblogaeth a Thai 2015
 PT.007  Papur Testun 3A Poblogaeth a Thai (Mawrth 2016)
 PT.008  Papur Testun 4 Disgrifio'r Twf Tai a Gofodol
 PT.009  Papur Testun 4A Disgrifio'r Twf Tai - diweddariad 2014
 PT.010  Papur Testun 4B Disgrifio Twf Tai (Mawrth 2016)

 PT.011

 Papur Testun 5 Datblygu'r strategaeth aneddleoedd
 PT.012  Papur Testun 5A Datblygu'r Strategaeth Aneddleoedd (Mawrth 2016) 
 PT.013 Papur Testun 6 Astudiaeth Cynhwysedd Trefol
 PT.014  Papur Testun 7 Manwerthu
 PT.015  Papur Testun 8A - ACLIS
 PT.016 Papur Testun 8 Atodiad 3 Gwynedd
 PT.017  Papur Testun 8 Atodiad 3 Môn
 PT.018  Papur Testun 9A Twristiaeth 
 PT.019  Papur Testun 10 Iaith Gymraeg a Diwylliant 
 PT.020 Papur Testun 10A Proffil Ieithyddol Gwynedd
 PT.021  Papur Testun 10B Proffil Ieithyddol Ynys Môn
 PT.022  Papur Testun 11A - Mwynau
 PT.023  Papur Testun 12 Gwastraff
 PT.024  Papur Testun 13 Isadeiledd Cymunedol
PT.025  Papur Testun 14A - Asesiad Llecynnau Agored
PT.026  Papur Testun 15 Trafnidiaeth
PT.027  Papur Testun 16 Llety Myfyrwyr
PT.028  Papur Testun 17 Tai Marchnad Angen Lleol
PT.029  Papur Testun 17A Tai Marchnad Leol (Mawrth 2016)
PT.030  Papur Testun 18 Adnabod safleoedd Sipsiwn a Theithwyr
PT.031  Papur Testun 18A Adnabod Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr
PT.032

 Papur Testun 19 Proffilau Aneddleoedd

PT.033  Papur Testun 20 Taflwybr Tai Mawrth 2016

 

Dogfennau cefndir
 Dogfennau cefndir 
 DC.001  Astudiaeth Hyfywedd Tai Fforddiadwy 2013
 DC.002  Astudiaeth Hyfywedd Tai Fforddiadwy 2013 Crynodeb Gweithredol
 DC.003  Astudiaeth Hyfywedd Tai Fforddiadwy
 DC.004  Astudiaeth Tir Cyflogaeth
 DC.005 Astudiaeth Tir Cyflogaeth - Crynodeb Gweithredol 
 DC.006
 DC.007  Astudiaeth Manwerthu Gwynedd a Môn - Crynodeb Gweithredol 
 DC.008  Adolygiad o Ardaloedd a Thirwedd Arbennig yng Ngwynedd a Môn
 DC.009  Adolygiad o Ardaloedd a Thirwedd Arbennig yng Ngwynedd a Môn - Crynodeb Gweithredol
 DC.010  Strategaeth Tirwedd Gwynedd Diweddariad 2012
 DC.011  Strategaeth Tirwedd Ynys Môn -Diweddariad (2011)
 DC.012  Astudiaeth Cyfleoedd Ynni Adnewyddol Gwynedd
 DC.013  Astudiaeth Capasiti Ynni Adnewyddol Môn
 DC.014  Arolwg Tai a'r Iaith Gymraeg - Gwynedd a Môn
 DC.015  Arolwg Tai a'r Iaith Gymraeg - Gwynedd a Môn - CRYNODEB
 DC.016  Rhagolygon Poblogaeth ac Aelwydydd
 DC.017  Egluro'r gwahaniaeth rhwng rhagolygon 2008 a 2011 Gwynedd
 DC.018  Egluro'r gwahaniaeth rhwng rhagolygon 2008 a 2011 Ynys Môn
 DC.019  Tyrbinau Gwynt a Pheilonau - Canllawiau Pellteroedd
 DC.020  Astudiaeth Sensitifrwydd a Chapasiti y Tirwedd
 DC.021  Adroddiad Safleoedd Datblygu Posib Pwllheli 
 DC.022  Asesiad Risg Llifogydd Strategol Porthmadog
DC.023

 Asesiad Risg Llifogydd Bae Hirael

DC.024

Asesiad anghenion llety sipsiwn a theithwyr Môn a Gwynedd drafft Mai 2016

DC.024a

Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr Ynys Môn a Gwynedd Medi 2016

DC.025 AMTLL Ynys Môn 2013
DC.026

Adroddiad Asesiad Marchnad Tai Lleol Gwynedd

DC.027 Diweddariad ar brosiect Wylfa Newydd 2016
DC0.28 Asesiad angen llety Sipsiwn a Theithwyr

 

Gwynedd/Môn & Dogfennau Rhanbarthol (GWYMON)
 Gwynedd/Môn & Dogfennau Rhanbarthol (GWYMON) 
 GWYMON01  Cynllun Integredig Sengl ar gyfer Gwynedd a Môn (2013)
 GWYMON02  Cynllun Strategol Cyngor Gwynedd (2013)
GWYMON05

 Ynys Ynni Mon

 

Cynlluniau Awdurdodau Lleol Cyfagos (GWYMON)
 Cynlluniau Awdurdodau Lleol Cyfagos (GWYMON) 
 GWYMON06  Cyngor Sir Ceredigion: CDLl – Mabwysiadwyd 2013
 GWYMON07  Cyngor Sir Dinbych: CDLl – Mabwysiadwyd 2013
 GWYMON08  Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri: CDLl – Mabwysiadwyd Gorffennaf  2011
 GWYMON09  Cyngor Sir Bwrdeisdrefol Conwy: CDLl – Mabwysiadwyd Hydref 2013
 GWYMON10  Cyngor Sir Powys: Cyflwyno ar gyfer Archwiliad Ionawr 2016

 

Polisi Cynllunio Cymru / Arweiniad (PCC)
 Polisi Cynllunio Cymru / Arweiniad (PCC)  
 PCC01  Cylchlythyrau (LlC)
 PCC02  Creu Cymru Egniol (2010)
 PCC03  Llythyrau at Brif Swyddogion Cynllunio
 PCC05  Strategaeth Amgylcheddol ar gyfer Cymru (2006)
 PCC06  Nodyn Cyngor Technegol Mwynau
 PCC10  Llythyr Egluro Polisi (LlC) 
 PCC11  Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru (2014 - 2020) 
 PCC12  Nodiadau Cyngor Technegol
 PCC14  Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru(2014)
 PCC15  Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynlluniau Datblygu Lleol) (Cymru) 2005
 PCC16  Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) (Diwygio) 2015
 PCC17  Cynllun Gofodol Cymru (Diweddariad 2008)

 

Tai
 Tai 
 PCC19  Cod Ymarfer Statudol ar Gydraddoldeb Hiliol mewn Tai (Cymru) (2006) 
 PCC20  Y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru (2003) 

  

Sipsiwn a theithwyr
 Sipsiwn a theithwyr 
 PCC24

 Cylchlythyr CCC 30/2007: Cynllunio ar gyfer safleoedd Carfannau i Sipsiwn a Theithwyr (LlC Rhagfyr 2007) 

Nid yw'r ddogfen hon ar gael bellach.

 PCC25  Teithio i Ddyfodol Gwell – Fframwaith gweithredu a Chynllun cyflwyno ar gyfer sipsiwn a Theithwyr (LlC Medi 2011)  
 PCC26  Canllaw Ymarfer Da ar Reoli Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr yng Nghymru (2015)
 PCC27  Canllaw Ymarfer Da mewn Dylunio Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr yng Nghymru 2015)

 

Llecynnau agored
 Llecynnau agored 
 PCC28  Dringo'n Uwch a'r Camau Nesaf (LlC Ionawr 2005)
 PCC30  Y Cynllun Gweithredu Corfforol: Creu Cymru Egniol (2010)
 PCC31  Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) (2010)
 PCC31  Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 (Asesiad Digonolrwydd Chwarae) Rheoliadau 2012
 PCC32  Canllawiau i Awdurdodau Lleol ar Asesu a Sicrhau Digon o Gyfleodd Chwarae i Blant yn eu Hardaloedd - Ymgynghoriad 2012
PCC33

Cymru – Gwlad Cyfeillgar i Chwarae: Canllawiau Statudol (LlC Gorffennaf 2014)

Economi a chyflogaeth
 Economi a chyflogaeth 
 PCC34  Cymru: Gwlad Well (LlC 2003)
 PCC35  Adolygiad Tir Cyflogaeth – Llythyr at Brif Swyddogion Cynllunio (Medi 2015)
 PCC36  Adolygiad Tir ar gyfer Cyflogaeth – Canllaw Ymarfer (LlC & Peter Bett Associates Awst 2015)
 PCC37  Adnewyddu Economaidd: Cyfeiriad Newydd (LlC 2010)
 PCC38  Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid (LlC 2013)

 

Mwynau
 Mwynau 
 PCC39  Map Mwynau Cenedlaethol Cymru (LlC 2009)
 PCC40  Map Diogelu Agregau Cymru (LlC 2012)

 

Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel
Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel  
 PCC42  Cynllunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel – Pecyn ar gyfer Cynllunwyr (LlC 2015)
 PCC43  Cynllunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel – Llythyr Prif Swyddogion Cynllunio (Medi 2015)

 

Gwastraff
 Gwastraff 
 PCC45  ‘Tuag at Ddyfodol Diwastraff’ Cynllun y Sector Casgliadau,
Seilwaith a Marchnadoedd (CSCSM) (2012)
Trafnidiaeth
 Trafnidiaeth 
 PCC46  Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013
 PCC49  Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol 2015 – Drafft (LlC)
 PCC50  Un Cymru: Cysylltu’r Genedl – Strategaeth Nwyddau Cymru (LlC 2008)

 

CDLl Arweiniad Trefniadol
 CDLl Arweiniad Trefniadol 
 PCC55  CL-01-11: Cynlluniau Datblygu Lleol - Gweithdrefn Gwerthuso Cynaladwyedd ar gyfer Sylwadau ar Safleoedd Amgen
 PCC56  CDLl: Paratoi ar gyfer cyflwyno - Canllawiau ar gyfer Awdurdodau Cynllunio Lleol
(PINs Cymru Awst 2015)
 PCC57  Letter: Local Development Plans – Alternative Sites (July 2013)
PCC63

Adroddiadau Cyfrif Lleiniau Sipsiwn a Theithwyr Llywodraeth Cymru

Polisïau a Chanllawiau Cynllunio y DG
 Polisïau a Chanllawiau Cynllunio y DG 
 DU01  Rheoliadau Ardoll Seilwaith Cymunedol (2010)  
 DU02  Rheoliadau Asesiad Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni (Cymru) 2004 (Senedd y DG) 
 DU03  Deddf Tai (2004)
 DU04  Gorchymyn Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004
Cymunedau a thai
 Cymunedau a thai 
 DU06  Cod ar gyfer Cartrefi Cynaliadwy: Canllawiau Technegol (Adran ar gyfer Cymunedau a Llywodraeth Leol Tachwedd 2010)
 DU07  Fields in Trust: Cynllunio a Dylunio ar gyfer Chwaraeon a Chwarae yn yr Awyr Agored (2008) - dolen i wefan FIT

 

Yr Amgylchedd ac Adnoddau
 Yr Amgylchedd ac Adnoddau 
 DU08  Deddf Cefn Gwlad ac Hawliau Tramwy (Deddf CROW) (Senedd y Deyrnas Gyfunol Tachwedd 2000) 
 DU09  Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y'i diwygiwyd gan Atodlen 9 Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000) (Senedd y Deyrnas Gyfunol)  
 DU10  Yr Amgylchedd Naturiol a Deddf Cymunedau Gwledig 2006 (Senedd y Deyrnas
Gyfunol) 
 DU11  Rheoliadau Cadwraeth (Cynefinoedd Naturiol ac ati) (fel y'i diwygiwyd Awst 2007) 1994 (Senedd y Deyrnas Gyfunol) 
Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel
 Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel 
 DU12  Datganiad Polisi Cenedlaethol Trosfwaol ar gyfer Ynni (EN-1) (DECC 2011) (Adran Ynni a Newid yn yr Hinsawdd)
 DU13  Deddf Cynllunio ac Ynni (2008)
 DU14  Datganiad Cynllunio Ynni Niwclear EN6 (2011)

 

Cludiant a mynediad
 Cludiant a mynediad 
 DU15  Llawlyfr ar gyfer Strydoedd (Yr Adran Drafnidiaeth 2007)

 

Canllawiau a Chynllunio Rhyngwladol a'r UE

Yr amgylchedd ac adnoddau
 Yr amgylchedd ac adnoddau 
 RHYNG01  Cyfarwyddyd Ewropeaidd ar Asesiad Amgylcheddol Strategol (2001/42/EC) 
 RHYNG02  Y Cyfarwyddyd Fframwaith Dwr (2000/60/EC) (Senedd yr Undeb Ewropeaidd Hydref 2000) 
 RHYNG03  Cyfarwyddyd Ewropeaidd ar Gadwraeth Adar Gwyllt (70/409/EEC) (Senedd yr Undeb Ewropeaidd Ebrill 1979) 
 RHYNG04  Cyfarwyddydd Ewropeaidd ar Gynefinoedd - Cadwraeth Cynefinoedd Naturiol Anifeiliaid a Phlanhigion Gwyllt (92/43/EEC) (Senedd yr Undeb Ewropeaidd Mai 1992)
 RHYNG05  Confensiwn Amrywiaeth Biolegol (Y Cenhedloedd Unedig Rhagfyr 1992) 
 RHYNG06  Confensiwn Gwlyptiroedd o Bwysigrwydd Rhyngwladol ac yn benodol fel Cynefin Adar (Confensiwn Ramsar Chwefror 1971) 
 RHYNG07  Strategaeth Bioamrywiaeth Ewropeaidd (Comisiwn Ewropeaidd Chwefror 1998) 
Gwastraff
 Gwastraff 
 RHYNG08  Cyfarwyddyd Fframwaith Ewropeaidd ar Wastraff (rWFD) [Cyfarwyddyd: 2008/98/EC]
 RHYNG09  Cyfarwyddyd Ewropeaidd Gwastraff i Safleoedd Tirlenwi (99/31/EC) (Comisiwn Ewropeaidd Ebrill 1999)