Astudiaethau Achos – Datblygu eich busnes

Gweler isod erthyglau sy'n crynhoi sut mae rhai o fusnesau Gwynedd yn manteisio ar y cymorth sydd ar gael i ddatblygu a gwella eu busnes.

 

Busnes yng Ngwynedd yn creu hanes

Fe lansiodd y cwmni, sy’n enwog am ei jin Cymreig a’i liqueurs, ei wisgi cyntaf ar Fai 17eg – sef, drwy gyd-ddigwyddiad, Diwrnod Wisgi y Byd – ac fe werthodd bob un o’r 2,000 o boteli o fewn diwrnod. 

Whisgi Brag Sengl Aber Falls yw’r cyntaf i gael ei ddistyllu yng Ngogledd Cymru mewn 120 o flynyddoedd, ac fe aeth ar werth wrth i bum distyllfa wisgi yng Nghymru ddechrau eu cais am statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig ar gyfer wisgi Cymreig. 

Ar yr un diwrnod, agorasant eu canolfan ymwelwyr newydd sbon sy’n cynnwys bistro, siop a gofod arddangos. Mae hefyd yn cynnwys ‘lab jin’ ble gall ymwelwyr ddylunio a chreu eu jin pwrpasol eu hunain. Gallent hefyd fwynhau profiad ciniawa awyr agored ar y teras gyda golygfeydd anfarwol o’r ddistyllfa a Mynyddoedd y Carneddau. Mae’r ganolfan ymwelwyr newydd, sydd wedi costio oddeutu £1.5m i’w hadeiladu, yn darparu swyddi ar gyfer pobl leol.  (Darllen mwy).

 

Siop ar y stryd fawr yn profi hwb enfawr mewn gwerthiannau ar-lein diolch i grant ardrethi, arloesiad a chwsmeriaid hynod o ffyddlon

Mae grantiau ardrethi, y cyfryngau cymdeithasol a chwsmeriaid hynod o ffyddlon wedi helpu un busnes yng Ngwynedd nid yn unig i oroesi’r cyfnod clo, ond i ddod allan yr ochr arall yn gryfach nag erioed. 

Mae Tom a Myfanwy Gloster wedi rhedeg eu siop ym Mhorthmadog ers 2014. Tra mae Tom, sydd wedi bod yn grochenydd ers 2004, yn creu’r nwyddau crochenwaith nodweddiadol y maent yn eu gwerthu, mae Myfanwy yn gofalu am y marchnata – rhywbeth mae hi’n dalentog iawn am ei wneud. 

Pan ddaeth y cyfnod clo cyntaf ym mis Mawrth 2020, yn dilyn y panig ar y dechrau, penderfynodd y cwpl wneud gwelliannau.

Roedd ganddynt wefan e-fasnach eisioes, un oedd yn gwneud yn dda. Ond os oedd y Glosters am dalu costau rhedeg siop wag, byddai angen i’r wefan wneud yn well. (Darllen mwy).

 

Technoleg a hyfforddiant yn helpu darparwr llety i baratoi i ailagor yn dilyn y cyfnod clo

“Angen yw mam pob dyfais”, ydi’r hen ddywediad. Mae hyn yn sicr yn wir am Sarah Heyworth ac adferiad ei busnes yn dilyn y cyfnod clo.

Mae Sarah yn gyd-berchennog ar Graig Wen, safle llety aml-fath ger Dolgellau, sy’n cynnig gwely a brecwast, bythynnod a iwrthau i ymwelwyr.

Yn ystod y cyfnod clo, roedd Sarah yn ddiolchgar iawn i dderbyn cyllid grant gan Gyngor Gwynedd a hyfforddiant gan Superfast Business Wales – a pheth hyfforddiant glampio gan Sarah Riley – fel fod popeth yn barod i gychwyn unwaith fydd Cymru’n barod i agor i ymwelwyr unwaith eto. Mae hi hefyd wedi gallu gwasgu amser i mewn ar gyfer Cynllun Llysgennad y Parc Cenedlaethol, drwy wirfoddoli i gasglu sbwriel ar Cader Idris. (Darllen mwy).

 

Technoleg arloesol i godi refeniw yn ystod y cyfnodau clo yn dod â gwobr o fri i atyniad poblogaidd 

Mae un o atyniadau hynaf ardal Eryri Mynyddoedd a Môr wedi ennill un o wobrau’r diwydiant fel canlyniad i ddod o hyd i ffordd arloesol i godi incwm yn ystod cyfnod clo.

Roedd system gwe-gamerâu Reilffordd Talyllyn yn cael ei mwynhau gan 565,000 o wyliwyr ledled y byd – wedyn daeth y pandemig Covid-19, gan fygwth incwm y Rheilffordd.

Wedi eu hysbrydoli gan boblogrwydd y system gwe-gamerâu, datblygodd Rheilffordd Talyllyn wasanaeth tanysgrifio ar-lein cyhoeddus, sef Canolfan Reoli Talyllyn (CRT), gyda’r cyhoedd yn gallu tanysgrifio iddo am £5 y flwyddyn. Datblygwyd y system gan ddefnyddio arbenigedd mewnol fel rhan o brosiect meistr, mae gan y CRT 400 o danysgrifwyr o gwmpas y byd yn barod. (Darllen mwy).

 

Cofiwch gadw ar y blaen drwy gofrestru ar gyfer cylchlythyr cefnogi busnes y Cyngor a dilyn @BusnesGwynedd ar Twitter.