Ysgol Abersoch

Ar 15 Medi 2020, bydd Cabinet Cyngor Gwynedd yn ystyried adroddiad fydd yn gofyn am yr hawl i ddechrau cyfnod o ymgynghori statudol ar gynnig i gau Ysgol Abersoch ar 31 Awst 2021 ac i ddarparu lle i’r disgyblion yn Ysgol Sarn Bach o 1 Medi 2021 ymlaen. 

Daw hyn yn dilyn cyfnod o drafodaethau manwl gyda chorff llywodraethol Ysgol Abersoch yn sgil niferoedd isel o ddisgyblion, gyda dim ond 10 o blant yn mynychu’r ysgol ym mis Medi 2020. Rhagwelir y bydd y niferoedd yn parhau’n isel dros y tair blynedd nesaf.  

Copi o'r adroddiad sydd yn mynd gerbron y Cabinet.

  

Cabinet, 17 Medi 2019

Yn eu cyfarfod ar 17 Medi 2019, penderfynodd Cabinet Cyngor Gwynedd ganiatáu’r Adran Addysg gynnal trafodaethau ffurfiol gyda chorff llywodraethol  a budd-ddeiliaid perthnasol eraill Ysgol Abersoch, i alluogi llunio ystod o opsiynau posibl yn ymwneud a dyfodol yr ysgol, yn sgil pryderon ynghylch niferoedd disgyblion yr ysgol.
Adroddiad llawn

Yn dilyn penderfyniad y Cabinet ar 17 Medi 2019, sefydlwyd Panel Adolygu Ysgol (PAY) i drafod sefyllfa’r ysgol, ynghyd ag ystyried yr opsiynau posib gyda rhan-ddeiliad yr ysgol. Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf ar 7 Hydref 2019.
Y cyflwyniad a roddwyd yn y cyfarfod