Addysg Ôl-16

Gyda disgwyliadau Llywodraeth Cymru yn newid ym maes addysg ôl-16, mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i ystyried oes lle i wella’r ddarpariaeth yn ardal Arfon o’r sir.

Mae adroddiad fydd y cael ei ystyried gan Gabinet Cyngor Gwynedd ar 10 Mawrth yn gofyn am ddechrau trafodaethau lleol yn ystod tymor yr haf 2020. Byddai hyn yn cynnwys cyfres o weithgorau gyda chynrychiolaeth o ran-ddeiliaid addysg ôl-16 Arfon, yn cynnwys llywodraethwyr, penaethiaid, athrawon a dysgwyr.

Nod y gwaith yma fydd gweld sut gellir sicrhau trefn addysg ôl-16 i’r dyfodol fydd yn cynnig tegwch a chefnogaeth gref i bob person ifanc yn y sir i lwyddo a gwireddu eu potensial.

Meddai Garem Jackson, Pennaeth Addysg Cyngor Gwynedd:

“Does dim newid sylweddol wedi bod ym mhatrwm addysg ôl-16 ardal Arfon ers 40 mlynedd. Gyda thirlun addysg ôl-16 yn newid ar draws Cymru, mae’n amserol felly i ni gymryd cam yn ôl er mwyn gweld os ydi’r sefyllfa sydd ohoni yn cyfarch anghenion ein pobl ifanc yn llawn.

“Trwy gynnal sgwrs agored rydym yn awyddus i weld pa agweddau o’r drefn bresennol sy’n gweithio’n dda a beth allwn ni ei wneud yn well i sicrhau cyfundrefn arloesol sy’n cynnig y gorau i bob dysgwr.

“Yn fwy na dim, rydym am ganfod ateb i’r cwestiwn ‘beth sydd angen ei wneud i sicrhau fod y drefn yma yng Ngwynedd yn galluogi pob un o’n dysgwyr i gyflawni eu potensial?’.”

 

Mwy o wybodaeth: