Premiwm Treth Cyngor - Ail Gartrefi ac Eiddo wedi ei ddodrefnu sydd ddim yn brif breswylfa

Mae Adran 139 Deddf Tai (Cymru) 2014 wedi ychwanegu Adran 12B i Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 er mwyn cynnwys darpariaeth ddewisol i gynghorau i godi “premiwm” o ddim mwy na 100% ar ail gartrefi ( eiddo dosbarth B - sef eiddo lle nad oes cyfyngiad ar ei feddiannu)  Noder mai  yr hyn a ddiffinnir yma yw eiddo nad yw’n brif gartref i unrhyw un, ond mae wedi cael ei ddodrefnu. 

Nid yw’r Ddeddf yn cynnwys unrhyw ddarpariaeth i allu gwahaniaethu ar sail lle mae’r perchennog yn byw, neu os yw’n cael ei ddefnyddio at bwrpasau gwyliau

Penderfynodd Cyngor Gwynedd ar 8 Rhagfyr 2016 y bydd yn codi premiwm o 50% ar ail gartrefi (dosbarth B) o 1 Ebrill 2018 ymlaen.

 

Mae'r Ddeddf hefyd yn cynnwys darpariaeth syn nodi eithriadau penodol lle na ellir gosod premiwm Treth Cyngor, rhestrir y rhai hynny isod:

eiddo
Dosbarthiadau Eiddo Diffiniad 
 Dosbarth 1 Eiddo sy'n cael eu marchnata fel rhai ar werth - gyda therfyn amser 
 Dosbarth 2 Eiddo sy'n cael eu marchnata fel rhai ar osod - gyda therfyn amser o flwyddyn 
 Dosbarth 3 Anecsau sy'n ffurfio rhan neu sy'n cael eu trin fel rhan o'r brif annedd. 
 Dosbarth 4 Eiddo a fyddai'n unig neu yn brif gartref rhywun heblaw ei fod yn aros yn llety'r Lluoedd Arfog 
 Dosbarth 5 Safleoedd carafannau ac angorfeydd cychod 
 Dosbarth 6  Cartrefi tymhorol lle gwaherddir byw ar hyd y flwyddyn
 Dosbarth 7 Eiddo cysylltiedig â gwaith 

*Mae'r cyfyngiad amser o flwyddyn ar gyfer Dosbarth 1 a Dosbarth 2 yn effeithiol nawr – h.y os yw eiddo ar werth neu ar osod nawr, yna mae`r cyfnod 12 mis wedi cychwyn o`r dyddiad y rhoddwyd yr eiddo ar y farchnad.

Mae`r Cyngor eisoes wedi cysylltu â pherchnogion ail gartrefi ac eiddo gyda dodrefn a neb yn byw ynddynt, a bydd unrhyw ymatebion yn cael sylw buan.   Os na wnaethoch ymateb yna cysylltwch â`r Gwasanaeth Trethi os yw eich eiddo yn disgyn i un o`r eithriadau uchod.

Bydd premiwm o 50% Treth Cyngor ychwanegol yn cael ei godi o 1 Ebrill 2018 ar unrhyw eiddo sydd yn cael ei adnabod fel ail gartref neu eiddo sydd wedi ei ddodrefnu a neb yn byw ynddo, ac sydd heb eithriad arno.