Ail Gartrefi, Eiddo wedi ei ddodrefnu sydd ddim yn brif breswylfa, a premiwm

Cyfeirir yma at eiddo ble nad oes neb yn byw yno ond sydd wedi ei ddodrefnu, ag eithrio

  • carafanau gwag
  • eiddo sydd wedi'u dodrefnu ond yn wag oherwydd mae gan y perchennog gyfrifoldeb i dalu Treth Cyngor mewn eiddo arall yn gysylltiedig â'i waith
  • eiddo sy'n wag lle bo'r sawl sy'n gyfrifol i dalu yn gynrychiolydd personol y cyn-breswylydd ymadawedig a lle bu llai na 12 mis ers i'r ewyllys gael ei brofi neu i lythyrau gweinyddu gael eu cyflwyno
  • aelodau o'r lluoedd arfog y mae'n angenrheidiol iddynt fyw mewn eiddo a ddarparir gan y Weinyddiaeth Amddiffyn er mwyn gwneud dyletswyddau eu swydd. 

Mae  Adran 12B Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 yn cynnwys darpariaeth ddewisol i gynghorau i godi “premiwm” o ddim mwy na 100% ar ail gartrefi ( eiddo dosbarth B - sef eiddo lle nad oes cyfyngiad ar ei feddiannu).  Noder mai  yr hyn a ddiffinnir yma yw eiddo nad yw’n brif gartref i unrhyw un, ond mae wedi cael ei ddodrefnu. 

Nid yw’r Ddeddf yn cynnwys unrhyw ddarpariaeth i allu gwahaniaethu ar sail lle mae’r perchennog yn byw, neu os yw’r annedd yn cael ei ddefnyddio at bwrpasau gwyliau.

Mae Cyngor Gwynedd wedi codi premiwm o 50% ar ail gartrefi (dosbarth B) ers 1 Ebrill 2018, ac ymhellach i hyn, penderfynwyd ar 4 Mawrth 2021 y byddai y premiwm yn cynyddu i 100% o 1 Ebrill 2021. 

Gallwch weld mwy o fanylion am y penderfyniad yma.

Yn ei gyfarfod ar 1af Rhagfyr 2022 penderfynodd y Cyngor nawr i gynyddu y premiwm i 150% ar ail gartrefi, hynny yn effeithiol o 1af Ebrill 2023.  Mae mwy o fanylion am y penderfyniad hwnnw yma.

Mae'r Ddeddf hefyd yn cynnwys darpariaeth sy'n nodi eithriadau penodol lle na ellir gosod premiwm Treth Cyngor, rhestrir y rhai hynny isod:

 

eiddo
Dosbarthiadau Eiddo Diffiniad 
 Dosbarth 1 Eiddo sy'n cael eu marchnata fel rhai ar werth - gyda therfyn amser 
 Dosbarth 2 Eiddo sy'n cael eu marchnata fel rhai ar osod - gyda therfyn amser o flwyddyn 
 Dosbarth 3 Anecsau sy'n ffurfio rhan neu sy'n cael eu trin fel rhan o'r brif annedd. 
 Dosbarth 4 Eiddo a fyddai'n unig neu yn brif gartref rhywun heblaw ei fod yn aros yn llety'r Lluoedd Arfog 
 Dosbarth 5 Safleoedd carafannau ac angorfeydd cychod 
 Dosbarth 6  Cartrefi tymhorol lle gwaherddir byw ar hyd y flwyddyn
 Dosbarth 7 Eiddo cysylltiedig â gwaith 

*Mae'r cyfyngiad amser o flwyddyn ar gyfer Dosbarth 1 a Dosbarth 2 yn effeithiol o'r dyddiad aeth yr eiddo ar y farchnad i fod ar werth neu ar osod, ac fe all hynny fod cyn dyddiad effeithiol unrhyw bremiwm.

Bydd premiwm o 150% Treth Cyngor ychwanegol yn cael ei godi o 1 Ebrill 2023 ar unrhyw eiddo sydd yn cael ei adnabod fel ail gartref neu eiddo sydd wedi ei ddodrefnu a neb yn byw ynddo, ac sydd heb eithriad arno.

Prewmiwm o 50% fydd yn cael ei godi ar unrhyw gyfnod o 1 Ebrill 2018 hyd at 1 Ebrill 2021, a 100% am unrhyw gyfnod rhwng 1 Ebrill 2021 a 1 Ebrill 2023.

 

Manylion cyswllt:

E-bost: trethcyngor@gwynedd.llyw.cymru

Ffôn:    01286 682 700