Tai Cymdeithasol

Ymgeisio am Eiddo Cymdeithasol yng Ngwynedd

Ydych chi yn chwilio am gartref cyfforddus am bris fforddiadwy yng Ngwynedd? Efallai mai Tai Cymdeithasol yw'r ateb i chi, sef tai rhent am bris teg. Mae tai cymdeithasol yn cael eu darparu yng Ngwynedd gan Adra, Grŵp Cynefin a Thai Gogledd Cymru.

Newidiadau i osod tai cymdeithasol

Mae'r drefn o ddyrannu tai cymdeithasol Gwynedd ar fin newid er mwyn rhoi blaenoriaeth i bobl leol sydd angen tai. 

Ar ôl yr ymgynghoriad yn 2019, bydd y polisi newydd yn cynnig system symlach i bobl sydd am wneud cais am dai cymdeithasol drwy gryfhau'r pwyslais ar gysylltiadau lleol a chymunedol.  

Mae'r polisi newydd wedi'i seilio ar 'fandio' anghenion tai ymgeiswyr yn hytrach na'r hen system sy'n seiliedig ar bwyntiau. Bydd yn rhannu ceisiadau yn bedwar band, o'r rheini sydd 'mewn angen tai ar frys gyda chysylltiad â Gwynedd' i'r rhai 'heb unrhyw angen tai ond gyda chysylltiad Gwynedd'.  

 

"Rydyn ni am gynnig system sy'n llawer haws i bobl ei deall ac sydd, yn y pen draw, yn sicrhau bod pobl leol sydd â'r angen mwyaf am dai yn cael y cartrefi sydd eu hangen arnynt," meddai Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros dai, Y Cynghorydd Craig ab Iago.

"Mae pobl wedi dweud wrthym y gall yr hen system fod yn anodd ei deall ac y dylid gwneud mwy fel bod tai yn cael eu cynnig i bobl sydd â chysylltiad cryfach â'r gymuned leol.   

"Drwy wrando ar y sylwadau hyn, rydym bellach yn cyflwyno system newydd a blaengar a fydd yn mynd i'r afael ag anghenion pobl drwy gyflwyno system newydd sy'n haws ei deall.   

"Bydd y polisi newydd hwn yn gwneud yn siŵr bod pobl Gwynedd yn cael cymaint o flaenoriaeth â phosibl o fewn y system dai ac yn blaenoriaethu'r ymgeiswyr hynny sydd â'r angen mwyaf, yn ogystal â'u cysylltiad â'r cymunedau Sirol ac unigol." 

 

Yng Ngwynedd, mae tai cymdeithasol ar gael gan Adra, Grŵp Cynefin a Thai Gogledd Cymru. Mae eiddo'n cael ei gynnig drwy gofrestr tai cyffredin y Sir sy'n cael ei gweinyddu gan Dîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd.  Bydd y Cyngor yn ysgrifennu at bawb ar y gofrestr yn fuan i esbonio'r system newydd ac i roi gwybod iddynt sut y bydd hyn yn effeithio ar eu cais.

 

Cwestiynau a ofynnir yn aml  

Alla i rentu Tŷ Cymdeithasol?

Mae tai cymdeithasol yn cael eu dyrannu yn ôl yr angen. Yng Ngwynedd defnyddir system sydd yn rhoi pwyntiau i ymgeiswyr i adlewyrchu eu sefyllfa a'u anghenion. Bydd cartrefi yn cael eu cynnig i'r ymgeisydd sydd gyda'r pwyntiau uchaf am eiddo a ddaw'n wag i'w osod. Os yw un neu fwy o'r isod yn wir amdanochi, mae'n bosib y byddwch yn gymwys i dderbyn pwyntiau ar eich cais:

  • mae gennych gysylltiad lleol gyda Gwynedd
  • mae gennych gysylltiad lleol gyda'r gymuned yr ydych eisiau byw ynddi
  • mae gan awdurdod tai ddyletswydd cyfreithiol tuag atoch
  • rydych angen symud i rywle penodol er mwyn osgoi caledi (i chi neu rywun arall).
  • rydych angen symud er mwyn eich iechyd / lles
  • rydych yn byw mewn tŷ mewn cyflwr gwael / gorlawn neu anfoddhaol
  • rydych yn ddigartref, yn wynebu digartrefedd neu mae dyletswydd digartrefedd arnoch gan awdurdod lleol

Sut mae gwneud cais am Dŷ Cymdeithasol?

Er mwyn cael eich ystyried am dŷ cymdeithasol mae’n rhaid i’ch enw fod ar Gofrestr Dai Gyffredin Gwynedd. Os nad ydych ar y gofrestr, y cam cyntaf felly yw cysylltu â ni. 

Cysylltwch ag Opsiynau Tai Gwynedd: 

Byddwn wedyn yn gyrru ffurflen gais atoch am le ar y gofrestr. 

Gallwch lawrlwytho’r ffurflen gais yma:

Beth fydd yn digwydd ar ôl i mi gysylltu?

Byddwn yn trafod eich anghenion gyda chi er mwyn adnabod y ffordd orau ymlaen. Os na fyddwch yn gymwys i fynd ar y Gofrestr Tai Cyffredin, byddwn yn trafod yr opsiynau tai eraill a all fod ar gael i chi. Nid yw bod ar y gofrestr yn gwarantu tŷ i neb.

Er mwyn sicrhau bod y broses o osod tai cymdeithasol yn un teg, mae Cyngor Gwynedd a’r cymdeithasau tai wedi cyhoeddi dogfen sydd yn egluro manylion y broses. Mae’r ddogfen, sef y Polisi Gosod Tai Cyffredin yn seiliedig ar ofynion statudol ac ar arweiniad gan Lywodraeth Cymru. 

Eiddo sy'n barod i'w osod nawr

Cliciwch ar y dolenni canlynol sydd yn eich cysylltu i wefannau neu dudalennau Facebook y cymdeithasau tai sydd yn cynnwys manylion rhai o’r eiddo cymdeithasol sydd yn barod i'w gosod nawr:

Mae yna dros 7,500 o unedau eiddo cymdeithasol wedi eu lleoli ar draws y sir. Maent yn amrywio o eiddo i berson sengl i dai ar gyfer teuluoedd. Mae eiddo hefyd yn cael ei ddarparu sydd yn neilltuol o addas ar gyfer pobl hŷn. Cliciwch isod i weld manylion eu lleoliad. 

Beth os dwi'n byw mewn tŷ cymdeithasol yn barod?

Os ydych eisiau symud o’ch cartref presennol, bydd angen i chi gofrestru ar y Gofrestr Tai Cyffredin. Fodd bynnag os ydych yn cael trafferthion gydag unrhyw agwedd o’ch tenantiaeth dylech gysylltu, yn y lle cyntaf, gydag eich cymdeithas dai am arweiniad:

Eisiau symud cartref?

Gall rhai tenantiaid tai cymdeithasol fod yn gymwys i ffeirio cartref gyda thenant arall. Gelwir hyn yn gyfnewid tenantiaeth. Cewch fwy o fanylion am hyn trwy holi eich cymdeithas dai neu ymweld â gwefannau megis Homeswapper neu House Swap Wales sydd yn ffordd gyflym a hawdd o ddod o hyd i gartref gwahanol. Ceir mwy o wybodaeth yn y taflenni yma: