Opsiynau Tai Cymdeithasol Gwynedd

Covid – 19 – Ceisiadau Tai

Ar hyn o bryd, rydym yn derbyn nifer uchel o geisiadau. Rydym yn prosesu ceisiadau mor sydyn a sydd yn ymarferol bosib.

Er mwyn ein helpu i brosesu ceisiadau yn gynt, gofynnwn yn garedig i chi:

  • Beidio â chysylltu i wneud ymholiad ynglŷn â cais sydd wedi ei gyflwyno, oni bai eich bod yn wynebu digartrefedd.
  • Pan ydych yn cyflwyno cais i fod ar y gofrestr tai, sicrhewch eich bod yn llenwi’r ffurflen yn gyflawn, ac yn cynnwys unrhyw wybodaeth ac atodiadau sydd yn hanfodol i’ch cais. Mae ceisiadau anghyflawn yn cynyddu’r amser a gymerir i’w brosesu yn sylweddol. 
Close

 

Ydych chi yn edrych am gartref am bris fforddiadwy yng Ngwynedd? Mae Tai Cymdeithasol Gwynedd yn darparu yr union hyn – cartref am bris teg i unigolion yng Ngwynedd. 

Yng Ngwynedd, mae tai cymdeithasol ar gael gan:


Gwneud cais am dŷ cymdeithasol 

Ydw i yn gallu gwneud cais am dy cymdeithasol?

Er mwyn cael eich ystyried am dŷ cymdeithasol mae’n rhaid i’ch enw fod ar Gofrestr Dai Gyffredin Gwynedd.

Gall unrhyw un gyda chysylltiad â Gwynedd wneud cais i’ch enw fod ar Gofrestr Tai Gyffredin Gwynedd. Gall rhai amgylchiadau hefyd godi lle y gallwch wneud cais os nad oes gennych gysylltiad gyda Gwynedd.

Gall eich cysylltiad Gwynedd fod yn unrhyw un o’r canlynol

  • Wedi byw yng Ngwynedd am 5 mlynedd
  • Hefo aelod o deulu agos wedi byw yng Ngwynedd am o leiaf 10 mlynedd
  • Yn darparu neu derbyn cymorth yng Ngwynedd
  • Wedi bod mewn cyflogaeth yng Ngwynedd yn y 5 mlynedd diwethaf
  • Wedi cael cynnig swydd yng Ngwynedd ond methu oherwydd anabledd
  • Yn gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog yng Ngwynedd

Gweld mwy o wybodaeth (polisi gosod tai)

Sut ydw i yn gwneud cais?

Ar hyn o bryd, y ffordd gyflymaf i gyflwyno eich cais yw drwy lawrlwytho’r ffurflen gais a’i yrru atom yn y post neu ei sganio a’i e-bostio atom (mae'r manylion cyswllt ar waelod y ffurflen gais).

Lawrlwytho ffurflen gais

Cyn cwblhau’r ffurflen, darllenwch y llawlyfr gwybodaeth i ymgeiswyr.

Mae'n hynod bwysig eich bod yn cwblhau'r ffurflen yn gyflawn ac yn darparu'r wybodaeth atodol wrth gyflwyno'r cais. Os nad yw'r ffurflen gais yn gyflawn a bod gwybodaeth hanfodol ar goll, yna bydd y ffurflen yn cael ei ddychwelyd i chi ei gwblhau. Bydd hyn yn oedi’r amser a gymerir i ni brosesu ac asesu eich cais. 

Rwyf wedi cyflwyno cais – be sy’n digwydd nesa?

Bydd eich cais yn cael ei brosesu a’i asesu ac mae ceisiadau sy’n gymwys i fynd ar y gofrestr tai yn cael eu dynodi mewn un o’r 4 ‘band’ isod:

Band
Band Graddfa o angen tai 
 1

A. Ymgeiswyr mewn Angen Tai Brys â chysylltiad Gwynedd

B. Ymgeiswyr mewn Angen Tai Brys (heb gysylltiad Gwynedd)

 2  Ymgeiswyr mewn Angen Tai â chysylltiad Gwynedd
 3  Ymgeiswyr mewn Angen Tai heb gysylltiad Gwynedd
ac Ymgeiswyr gyda blaenoriaeth is
 4  Ymgeiswyr heb angen tai gyda cysylltiad Gwynedd

Os na fydd eich gais yn cael ei roi ar y gofrestr tai wedi ei asesu, byddwn yn eich hysbysu a nodi’r rhesymau pam.

Rwyf eisiau addasu fy nghais

Os ydych angen addasu eich cais, bydd angen i chi gysylltu â ni:

Byddwch ond angen gwneud hyn os oes rhywbeth yn newid am eich sefyllfa. Enghreifftiau o bryd dylewch ein ffonio yw i newid eich cyfeiriad presennol neud i adio aelod newydd i’ch cais.

 

 


Cwestiynau a ofynir yn aml 

Ydi fy nghais wedi ei dderbyn?

Byddwn yn gadael i chi wybod dros e-bost neu ffôn ar ôl i ni asesu eich cais.


Ble mae’r tai cymdeithasol yng Ngwynedd?

Mae yna dai cymdeithasol ar draws Gwynedd – edrychwch ar adran 15, ‘ardaloedd’ ar y ffurflen gais.

Pa mor hir sydd rhaid disgwyl am dŷ?

Does dim modd rhoi linell amser ar hyn gan ei fod yn dibynnu ar pa bryd mae yna dŷ yn dod yn wag, a faint o bobl sydd eisiau/gydag angen tŷ yn yr ardaloedd hyn.

Y mwyaf o ardaloedd sydd lawr ar eich cais, y mwyaf o dai byddwch yn cael eich cysidro amdanynt. Does dim cyfyngiad i’r nifer o ardaloedd y gallwch eu dewis.

Fe wnes gais i fod ar y gofrestr tai cyn symud i’r polisi gosod tai newydd – oes angen i mi wneud rhywbeth arall?

Nag oes. Bydd eich cais dal yn actif ar y gofrestr.

Rwyf wedi gweld tŷ rwyf eisiau byw ynddo, ga’i roi fy enw ymlaen?

Os ydi’r tŷ hwn yn un o’r ardaloedd yr ydych wedi eu dewis ar eich cais – does dim angen rhoi eich enw ymlaen. Byddwch yn cael eich cysidro yn awtomatig am y tŷ ac am bob tŷ arall sydd yn dod fyny yn eich ardaloedd.

Lle ydw i ar y rhestr?

Mae eich safle ar y rhestr yn cael ei benderfynu ar sail cyfuniad o’ch angen tai a’ch cysylltiad gyda Gwynedd. Gwelwch “Rwyf wedi cyflwyno cais – be sy’n digwydd nesaf” uchod.

Unwaith rydych wedi eich rhoi mewn band,ni fydd hynny yn newid oni bai bod yna newid sylweddol yn eich amgylchiadau.

Beth yw Tai Teg?

Mae Tai Teg, fel ni, yn cynnig unedau fforddiadwy i unigolion a theuluoedd sydd eu hangen. Mae ganddynt feini prawf gwahanol i ni – mae mwy o wybodaeth am hyn ar eu gwefan.

Gwefan Tai Teg

Rydw i’n ddigartref ac angen rhywle ar frys. Beth ddyliwn wneud?

Os ydych yn ddigartref cysylltwch efo adran digartrefedd Cyngor Gwynedd am gyngor a chefnogaeth.

Manylion adran digartrefedd Cyngor Gwynedd