Digartrefedd

Mae digartrefedd yn golygu mwy na 'chysgu allan' yn unig. Mae’n gallu golygu:

  • bod heb le y mae gennych hawl i fyw ynddo
  • bod gennych le i fyw ond bod ei gyflwr yn wael
  • bod wedi eich cloi allan
  • eich bod yn wynebu trais neu fygythiad yn eich cartref
  • nad yw’n rhesymol i chi barhau i fyw yn yr un lle am reswm arall.

 

Mewn perygl o fod yn ddigartref

Mae sawl rheswm all olygu bod pobl mewn perygl o fod yn ddigartref:

  • cartref mewn cyflwr gwael
  • trafferthion gyda phartner / teulu / landlord
  • cartref ynghlwm â swydd sy’n dod i ben
  • dyledion morgais / rhent.

Os ydych yn poeni am gael eich gwneud yn ddigartref, cysylltwch â’r Tîm Opsiynau Tai gynted â phosib:

Gallwn gynnig cefnogaeth a chyngor ar y dewisiadau sydd ar gael er mwyn gwneud yn siŵr na fyddwch y mynd yn ddigartref.

 

Mewn argyfwng - digartref ar hyn o bryd

Os ydych yn ddigartref / cysgu allan ar hyn o bryd, neu os ydych yn pryderu am rywun arall, cysylltwch â ni:

Gallwn asesu’ch anghenion a thrafod y gefnogaeth sydd ar gael.

 

Atal digartrefedd

Gallwch weld beth mae’r Cyngor yn bwriadu ei wneud er mwyn atal digartrefedd drwy edrych ar ein Strategaeth Digartrefedd

 

Noder: Mae Cyngor Gwynedd yn defnyddio’r ‘prawf bwriadoldeb’ wrth ystyried ceisiadau.