Digartrefedd

Mae digartrefedd yn golygu mwy na 'chysgu allan' yn unig. Mae’n gallu golygu:

  • bod heb le y mae gennych hawl i fyw ynddo
  • bod gennych le i fyw ond bod ei gyflwr yn wael
  • bod wedi eich cloi allan
  • eich bod yn wynebu trais neu fygythiad yn eich cartref
  • nad yw’n rhesymol i chi barhau i fyw yn yr un lle am reswm arall.

 

Mewn perygl o fod yn ddigartref

Mae sawl rheswm all olygu bod pobl mewn perygl o fod yn ddigartref:

  • cartref mewn cyflwr gwael
  • trafferthion gyda phartner / teulu / landlord
  • cartref ynghlwm â swydd sy’n dod i ben
  • dyledion morgais / rhent.

Os ydych yn poeni am gael eich gwneud yn ddigartref, cysylltwch â’r Tîm Opsiynau Tai gynted â phosib:

Gallwn gynnig cefnogaeth a chyngor ar y dewisiadau sydd ar gael er mwyn gwneud yn siŵr na fyddwch y mynd yn ddigartref.

 

Mewn argyfwng - digartref ar hyn o bryd

Os ydych yn ddigartref / cysgu allan ar hyn o bryd, neu os ydych yn pryderu am rywun arall, cysylltwch â ni:

Gallwn asesu’ch anghenion a thrafod y gefnogaeth sydd ar gael.

 

Atal digartrefedd

Gallwch weld beth mae’r Cyngor yn bwriadu ei wneud er mwyn atal digartrefedd drwy edrych ar ein Strategaeth Digartrefedd

 

Gwasanaethau Atal Digartrefedd

Gwasanaethau ar gael yn lleol i unigolion gael gwybodaeth a mynediad at wasanaethau addas i helpu atal digartrefedd.