Cwestiynau a ofynnir yn aml - cludiant cyhoeddus

Cysylltwch â'r cwmni bws i wybod:

 • os ydi cŵn/anifeiliaid yn cael teithio ar fysus Gwynedd
 • os ydi beic yn cael mynd ar y bws
 • a yw hi'n bosib cael cymorth i drefnu taith ar fysus Gwynedd
 • a oes digon o le i deithio efo grŵp mawr ar y gwasanaeth bws arferol
 • sut mae cael gwybod faint fydd tocyn o flaen llaw
 • beth i wneud os ydych chi wedi colli rhywbeth ar y bws

Manylion cyswllt cwmnïau bysiau yng Ngwynedd  

 

Os ydych yn cael problem ar siwrnai bws, cysylltwch yn gyntaf â’r cwmni bws perthnasol. Os nad ydych yn hapus gyda’r ymateb, mae corff annibynnol wedi’i sefydlu er mwyn edrych i mewn i gwynion o’r fath. Cysylltwch â Bus Users Cymru 

Os ydych chi’n cael problem gyda’r gwasanaeth trenau, cysylltwch â chwmni Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru (TfWRail). 

Os ydych chi’n cael problem gyda’r gwasanaeth trenau, cysylltwch â chwmni Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru (TfWRail)

Os ydych chi’n cael problem gyda’r gwasanaeth trenau, cysylltwch â chwmni Trenau Arriva Cymru drwy ddefnyddio'r manylion cyswllt isod:
Ffôn: 0845 6061 660
E-bostcustomer.services@arrivatrainswales.co.uk
Post: Gwasanaethau i Gwsmeriaid, Trenau Arriva Cymru, 9fed Llawr Tŷ Brunel, 2 Fitzalan Road, Caerdydd, CF24 0SU 

Os oes gennych chi Docyn Teithio Rhatach gan un o Awdurdodau Lleol Cymru, bydd modd i chi deithio am ddim ar lawer o drenau.

Manylion llawn 

 

Machynlleth i Bwllheli (Rheilffordd Arfordir y Cambrian)

Bob blwyddyn, rhwng 01 Hydref a 31 Mawrth, mae modd i chi deithio rhwng unrhyw ddwy o’r gorsafoedd hyn:

Pwllheli, Abererch, Penychain, Cricieth, Porthmadog, Minffordd, Penrhyndeudraeth, Llandecwyn, Talsarnau, Tygwyn, Harlech, Llandanwg, Pensarn, Llanbedr, Dyffryn Ardudwy, Tal-y-bont, Llanaber, Abermaw, Morfa Mawddach, Fairbourne, Llwyngwril, Tonfannau, Tywyn, Aberdyfi, Penhelig, Cyffordd Dyfi, Machynlleth.

Dydyn ni ddim yn derbyn tocynnau rhatach ar y trenau canlynol yn ystod tymhorau ysgol:

 • 06.10 Pwllheli – Machynlleth rhwng Abermaw a Thywyn
 • 07.34 Pwllheli – Machynlleth rhwng Penrhyndeudraeth a Harlech
 • 12.56 Machynlleth – Pwllheli rhwng Harlech a Phenrhyndeudraeth
 • 14.56 Machynlleth – Pwllheli rhwng Tywyn ac Abermaw

Llandudno – Blaenau Ffestiniog (Rheilffordd Dyffryn Conwy)

Gallwch deithio am ddim rhwng unrhyw ddwy o’r gorsafoedd hyn:

Llandudno, Deganwy, Cyffordd Llandudno, Glan Conwy, Tal-y-Cafn, Dolgarrog, Gogledd Llanrwst, Betws-y-Coed, Pont-y-Pant, Dolwyddelan, Y Bont Rufeinig, Blaenau Ffestiniog. 

Y ffordd hawsaf a chyflymaf i wneud cais am gerdyn yw ar-lein:

Gwneud cais am gerdyn teithio

Mae ffurflenni cais papur ar gael yn swyddfeydd y Cyngor, drwy ffonio Trafnidiaeth Cymru ar 0300 303 4240 neu e-bostio cerdynteithio@trc.cymru.

Y ffordd hawsaf a chyflymaf i adnewyddu cerdyn yw ar-lein:

Adnewyddu fy ngerdyn teithio 

Mae ffurflenni cais papur ar gael o swyddfeydd y cyngor, drwy ffonio Trafnidiaeth Cymru ar 0300 303 4240 neu e-bostio cerdynteithio@trc.cymru/

 

I ail-gofrestru, byddwch angen:

 1. Rhif y cerdyn 19 digid sydd wedi'i argraffu ar flaen eich pàs bws (gwyrdd).
 2. Eich dyddiad geni
 3. Y cod post y mae'ch cerdyn cyfredol wedi'i gofrestru. Mae yna opsiwn i ddiweddaru eich cyfeiriad yng ngham nesaf y broses ymgeisio.
 4. Eich rhif Yswiriant Gwladol, os ydych dros 16 oed, sydd ar ddatganiadau pensiwn, cyfriflenni anabledd neu slipiau cyflog 

Mwy o wybodaeth

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn chwilio amdano ar y dudalen hon, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r ffurflen ar-lein

Ymholiad cludiant cyhoeddus

Gallwch hefyd gysylltu â ni drwy ffonio 01766 771000.