Iechyd Meddwl

Gall problemau iechyd meddwl effeithio unrhyw un ar unrhyw amser. Mae ein timau iechyd meddwl cymunedol yn cynnig cefnogaeth a gwasanaethau i gefnogi pobl â phroblemau iechyd meddwl a'u gofalwyr. 

Llyfryn gwybodaeth 'Edrych ar ôl fy hun': darllen ar-lein

Llyfryn gwybodaeth sy'n cynnig syniadau am sut i edrych ar ôl eich iechyd a'ch lles. 

Close


Mae llyfrau cymorth hefyd ar gael yn eich llyfrgell leol: Llyfrau ar Bresgripsiwn Darllen Yn Well: Iechyd Meddwl 

 

Timau Iechyd Meddwl Gwynedd

Mae'r timau'n cynnwys gweithwyr cymdeithasol, nyrsys, therapyddion galwedigaethol a seicolegwyr. 

Gallwn:

  • ddarparu triniaeth a gofal i bobl ag anghenion iechyd meddwl tymor byr neu anghenion tymor hir mwy cymhleth
  • eich helpu i gael cymorth personol tymor hir i'ch helpu i fyw mor annibynnol â phosib
  • cynnig cyngor a rhannu manylion cyswllt sefydliadau defnyddiol
  • cefnogi gofalwyr.


Cysylltu â ni

Os ydych yn teimlo eich bod chi neu rywun arall angen y gefnogaeth hon, gofynnwch i'ch meddyg eich cyfeirio atom, neu cysylltwch ag un o'n timau:

  • Tîm Iechyd Meddwl de Gwynedd: 03000 850027   
    Ysbyty Alltwen, Tremadog, Porthmadog, Gwynedd
  • Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Arfon: 03000 840306
    Uned Hergest, Ysbyty Gwynedd, Bangor, Gwynedd

Iechyd Meddwl Dynion

Taflen wybodaeth

  

Cysylltau defnyddiol