Parc Gwledig Padarn

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, mae Meysydd Parcio Parc Padarn yn awr ar agor.

 

Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i unigolion osgoi cymryd rhan mewn gweithgareddau dŵr. Cyn ymgymryd ag unrhyw weithgareddau dŵr yn Llyn Padarn, gofynnir i ymwelwyr yn ystod y cyfnod hwn ystyried a ellid osgoi gweithgareddau o'r fath nes bod mesurau Llywodraeth Cymru yn cael eu newid.

Cynllun rheoli'r coronafeirws yng Nghymru  

Close

 

Parc 800 acer gyda golygfeydd trawiadol ar draws Llyn Padarn, Castell Dolbadarn ac Eryri. 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

 

Lleoliad 

Ysbyty'r Chwarel
Llanberis
Caernarfon
Gwynedd
LL55 4TY  

Ffôn: (01286) 870892

Oriau agor

Mae'r parc ar agor yn ddyddiol drwy'r flwyddyn.

  

Beth sydd yma?

 • Ysbyty'r Chwarel - amgueddfa sy'n adlewyrchu bywyd yn yr ysbyty yn y 19 Ganrif 
 • Rheilffordd Llyn Padarn
 • Amgueddfa Lechi Genedlaethol
 • Cwrs rhaffau ac ysgolion - cwrs antur i blant ac oedolion
 • Canolfan chwaraeon dŵr Padarn
 • Canolfan Deifio Vivian Cychod Padarn
 • Llwybrau Cerdded (taith 8km o amgylch y llyn a llwybrau eraill llai)
 • Gwarchodfa Natur Leol a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Coed Dinorwig
 • Llyn Padarn-safle enwog a cartref y Torgoch - salvelinus aplinus
 • Lon Las Peris-Llwybr Beicio teulu
 • Henebion Hanesyddol Rhestriedig Chwarel Vivien
 • Pontwn Lansio cychod rhwyfo/ceufadau/hwylio 

Siopau / gweithdai

 • Crochenwaith Padarn
 • Crefft Elidir
 • Fframia
 • Odyn Copr 

Parcio

Canllawiau diogelwch dŵr

Nofio

 • Gwiriwch y dyfnder a'r gwely dŵr drwy gerdded i mewn yn ofalus. Gall ardaloedd o wely'r llyn ddisgyn ymaith yn sydyn.
 • Ewch i mewn i'r dŵr yn araf er mwyn dod i arfer.
 • Peidiwch â neidio neu blymio i mewn, nid ydych yn gwybod pa mor ddwfn yr ydyw ac mae gwely'r llyn yn cynnwys llechi miniog. Gallech hefyd gael sioc gan yr oerni.
 • Dewiswch lwybr nofio ar hyd y draethlin fel y gallwch fynd allan yn hawdd os ydych angen
 • Byddwch yn Weladwy! Gwisgwch gap nofio llachar a llusgwch fflôt llachar.
 • Gwisgwch siwt wlyb er mwyn eich cadw'n gynhesach ac yn fwy nofiadwy.
 • Peidiwch byth â mynd i nofio ar eich pen eich hun. Sicrhewch gefnogaeth - mae canŵ, caiac neu fwrdd padlo yn gweithio'n dda, sy'n ddelfrydol, yn arddangos fflag Alpha gwyn a glas, yn rhybuddio bod plymwyr neu nofwyr yn y dŵr
 • Gall y llyn fod yn oer, hyd yn oed ar ddiwrnod poeth o haf. Gall dod i gyswllt â dŵr oer arwain yn gyflym at hypothermia, a gall y symptomau cynnar fel cael trafferth symud eich dwylo, wneud nofio yn anoddach na'r arfer yn sydyn.
 • Peidiwch ag aros i mewn yn rhy hir.
 • Sicrhewch fod gennych ddigon o haenau o ddillad, het a diod gynnes yn barod pan fyddwch yn dod o'r dŵr, hyd yn oed yn yr haf.
 • Nofiwch pan fo'r tywydd yn addas yn unig - cofiwch fod pethau'n gallu newid yn sydyn

 

Cychod rhwyfo, canŵod, caiacau a byrddau padlo:

 • Sicrhewch fod eich siaced achub neu'ch cymorth hynofedd wedi'i gymeradwyo gan CE.
 • Gwisgwch eich siaced achub pan fyddwch yn ymyl y dŵr neu ar y dŵr.
 • Ewch i ganŵio, caiacio neu fwrdd padlo gyda rhywun arall ac arhoswch yn agos at y lan.
 • Gall cyfeiriad y gwynt newid yn sydyn a chryfhau'n gyflym, sy'n gwneud padlo'n galetach ac yn anoddach i ddychwelyd i'ch safle lansio. Gallai achosi i chi ddrifftio i ochr arall y llyn!
 • Gwyliwch am nofwyr dŵr agored! Gallant fod yn anodd eu gweld.
 • Cadwch cyn belled â phosib oddi wrth nofwyr a'u cychod cymorth.
 • Ni chaniateir unrhyw gychod pŵer ar y llyn

  

Helpwch fywyd gwyllt cynhenid Llyn Padarn

Mae Llyn Padarn yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Gall rhywogaethau bywyd gwyllt ymwthiol nad ydynt yn gynhenid sleifio yma ar eich offer, esgidiau, dillad nofio a chwch. Efallai y byddwch yn lledaenu'r estroniaid hyn yn anfwriadol, hyd yn oed os ydych ond yn mynd i badlo!

 

Pan fyddwch yn dod allan o’r llyn, dylech bob amser:

GWIRIO - GLANHAU - SYCHU

 • GWIRIWCH eich offer a'ch dillad am organebau byw. Rhowch sylw arbennig i ardaloedd llaith neu anodd eu harchwilio.
 • GLANHEWCH a golchwch yr holl offer, esgidiau, dillad nofio a dillad yn drylwyr. Os fyddwch yn darganfod unrhyw organebau, gadewch hwy wrth ymyl y dŵr lle daethoch ar eu traws neu ar arwyneb caled i farw.
 • SYCHWCH eich offer a'ch dillad i gyd. Gall ambell rywogaeth fyw am sawl diwrnod mewn cyflyrau llaith. 

 

Gweithgareddau grŵp ar Lyn Padarn

Mae trefnwyr gweithgareddau grŵp angen caniatâd i gynnal gweithgareddau o gwmpas ac ar Lyn Padarn a'i gyffiniau. Mae angen i weithredwyr masnachol dalu ffi. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â parcgwledigpadarn@gwynedd.llyw.cymru 

 

Ansawdd Dŵr - Mae Llyn Padarn yn cael ei wirio’n rheolaidd gan Gyfoeth Naturiol Cymru

 

Mewn argyfwng cysylltwch â 999 

Pysgota ar y llyn

Er mwyn Pysgota ar Lyn Padarn mae angen sicrhau bod dau beth yn ei le:

 • Fe fydd angen trwydded pysgota â gwialen ddilys arnoch chi os ydych yn 13 oed neu’n hŷn.
  Mae’n rhaid i chi gario eich trwydded pysgota â gwialen bob tro rydych yn pysgota neu gallwch wynebu erlyniad a chael eich dirwyo hyd at £2,500.
  Manylion sut i brynu trwydded i’w gael gan Gyfoeth Naturiol Cymru
 • Mae angen caniatâd deiliaid hawl pysgota’r Llyn sef y Gymdeithas Pysgotwyr Seiont, Gwyrfai a Llyfni drwy brynu tocyn neu aelodaeth. Mwy o wybodaeth.

Digwyddiadau

I gynnal unrhyw ddigwyddiad ym Mharc Padarn mae angen trwydded.

I wneud cais am drwydded ewch i: Gwybodaeth ar gyfer trefnwyr digwyddiadau


Cysylltu â ni: 

Ffôn: (01286) 870892

E-bostparcgwledigpadarn@gwynedd.llyw.cymru

Gwefan: Ymweld ag Eryri