Parc Gwledig Padarn

 Parc 800 acer gyda golygfeydd trawiadol ar draws Llyn Padarn, Castell Dolbadarn ac Eryri. 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

 

Lleoliad 

Ysbyty'r Chwarel
Llanberis
Caernarfon
Gwynedd
LL55 4TY  

Ffôn: (01286) 870892

Oriau agor

Mae'r parc ar agor yn ddyddiol drwy'r flwyddyn.

  

Beth sydd yma?

 • Ysbyty'r Chwarel - amgueddfa sy'n adlewyrchu bywyd yn yr ysbyty yn y 19 Ganrif 
 • Rheilffordd Llyn Padarn
 • Amgueddfa Lechi Genedlaethol
 • Cwrs rhaffau ac ysgolion - cwrs antur i blant ac oedolion
 • Canolfan chwaraeon dŵr Padarn
 • Canolfan Deifio Vivian Cychod Padarn
 • Llwybrau Cerdded (taith 8km o amgylch y llyn a llwybrau eraill llai)
 • Gwarchodfa Natur Leol a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Coed Dinorwig
 • Llyn Padarn-safle enwog a cartref y Torgoch - salvelinus aplinus
 • Lon Las Peris-Llwybr Beicio teulu
 • Henebion Hanesyddol Rhestriedig Chwarel Vivien
 • Pontwn Lansio cychod rhwyfo/ceufadau/hwylio 

Siopau / gweithdai

 • Crochenwaith Padarn
 • Crefft Elidir
 • Fframia
 • Odyn Copr 

Parcio

Canllawiau diogelwch dŵr

Nofio

 • Gwiriwch y dyfnder a'r gwely dŵr drwy gerdded i mewn yn ofalus. Gall ardaloedd o wely'r llyn ddisgyn ymaith yn sydyn.
 • Ewch i mewn i'r dŵr yn araf er mwyn dod i arfer.
 • Peidiwch â neidio neu blymio i mewn, nid ydych yn gwybod pa mor ddwfn yr ydyw ac mae gwely'r llyn yn cynnwys llechi miniog. Gallech hefyd gael sioc gan yr oerni.
 • Dewiswch lwybr nofio ar hyd y draethlin fel y gallwch fynd allan yn hawdd os ydych angen
 • Byddwch yn Weladwy! Gwisgwch gap nofio llachar a llusgwch fflôt llachar.
 • Gwisgwch siwt wlyb er mwyn eich cadw'n gynhesach ac yn fwy nofiadwy.
 • Peidiwch byth â mynd i nofio ar eich pen eich hun. Sicrhewch gefnogaeth - mae canŵ, caiac neu fwrdd padlo yn gweithio'n dda, sy'n ddelfrydol, yn arddangos fflag Alpha gwyn a glas, yn rhybuddio bod plymwyr neu nofwyr yn y dŵr
 • Gall y llyn fod yn oer, hyd yn oed ar ddiwrnod poeth o haf. Gall dod i gyswllt â dŵr oer arwain yn gyflym at hypothermia, a gall y symptomau cynnar fel cael trafferth symud eich dwylo, wneud nofio yn anoddach na'r arfer yn sydyn.
 • Peidiwch ag aros i mewn yn rhy hir.
 • Sicrhewch fod gennych ddigon o haenau o ddillad, het a diod gynnes yn barod pan fyddwch yn dod o'r dŵr, hyd yn oed yn yr haf.
 • Nofiwch pan fo'r tywydd yn addas yn unig - cofiwch fod pethau'n gallu newid yn sydyn

 

Cychod rhwyfo, canŵod, caiacau a byrddau padlo:

 • Sicrhewch fod eich siaced achub neu'ch cymorth hynofedd wedi'i gymeradwyo gan CE.
 • Gwisgwch eich siaced achub pan fyddwch yn ymyl y dŵr neu ar y dŵr.
 • Ewch i ganŵio, caiacio neu fwrdd padlo gyda rhywun arall ac arhoswch yn agos at y lan.
 • Gall cyfeiriad y gwynt newid yn sydyn a chryfhau'n gyflym, sy'n gwneud padlo'n galetach ac yn anoddach i ddychwelyd i'ch safle lansio. Gallai achosi i chi ddrifftio i ochr arall y llyn!
 • Gwyliwch am nofwyr dŵr agored! Gallant fod yn anodd eu gweld.
 • Cadwch cyn belled â phosib oddi wrth nofwyr a'u cychod cymorth.
 • Ni chaniateir unrhyw gychod pŵer ar y llyn

  

Helpwch fywyd gwyllt cynhenid Llyn Padarn

Mae Llyn Padarn yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Gall rhywogaethau bywyd gwyllt ymwthiol nad ydynt yn gynhenid sleifio yma ar eich offer, esgidiau, dillad nofio a chwch. Efallai y byddwch yn lledaenu'r estroniaid hyn yn anfwriadol, hyd yn oed os ydych ond yn mynd i badlo!

 

Pan fyddwch yn dod allan o’r llyn, dylech bob amser:

GWIRIO - GLANHAU - SYCHU

 • GWIRIWCH eich offer a'ch dillad am organebau byw. Rhowch sylw arbennig i ardaloedd llaith neu anodd eu harchwilio.
 • GLANHEWCH a golchwch yr holl offer, esgidiau, dillad nofio a dillad yn drylwyr. Os fyddwch yn darganfod unrhyw organebau, gadewch hwy wrth ymyl y dŵr lle daethoch ar eu traws neu ar arwyneb caled i farw.
 • SYCHWCH eich offer a'ch dillad i gyd. Gall ambell rywogaeth fyw am sawl diwrnod mewn cyflyrau llaith. 

 

 

 

Ansawdd Dŵr - Mae Llyn Padarn yn cael ei wirio’n rheolaidd gan Gyfoeth Naturiol Cymru

 

Mewn argyfwng cysylltwch â 999 

Trwydded - Gweithgareddau grŵp ar Lyn Padarn

Mae trefnwyr gweithgareddau grŵp angen caniatâd i gynnal gweithgareddau o gwmpas ac ar Lyn Padarn a'i gyffiniau.

Mi fydd ffi yn dyledus i Parc Padarn am y drwydded sydd ei angen i gynnal gweithgareddau grŵp.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â parcgwledigpadarn@gwynedd.llyw.cymru

Pysgota ar y llyn

Er mwyn Pysgota ar Lyn Padarn mae angen sicrhau bod dau beth yn ei le:

 • Fe fydd angen trwydded pysgota â gwialen ddilys arnoch chi os ydych yn 13 oed neu’n hŷn.
  Mae’n rhaid i chi gario eich trwydded pysgota â gwialen bob tro rydych yn pysgota neu gallwch wynebu erlyniad a chael eich dirwyo hyd at £2,500.
  Manylion sut i brynu trwydded i’w gael gan Gyfoeth Naturiol Cymru
 • Mae angen caniatâd deiliaid hawl pysgota’r Llyn sef y Gymdeithas Pysgotwyr Seiont, Gwyrfai a Llyfni drwy brynu tocyn neu aelodaeth. Mwy o wybodaeth.

Digwyddiadau

I gynnal unrhyw ddigwyddiad ym Mharc Padarn mae angen trwydded.

I wneud cais am drwydded ewch i: Gwybodaeth ar gyfer trefnwyr digwyddiadau


Cysylltu â ni: 

Ffôn: (01286) 870892

E-bostparcgwledigpadarn@gwynedd.llyw.cymru

Gwefan: Ymweld ag Eryri