Diogelwch cymunedol

 

Cam-drin domestig a cham-drin rhywiol 

Gwasanaethau cymorth a chefnogaeth cam-drin domestig:

Camddefnyddio Sylweddau (Cyffuriau ac Alcohol)

Gwasanaeth cymorth a chefnogaeth:

Cynllun gwarchod cymdogaeth

Cynlluniau gwarchod cymdogaeth leol

Hoffwch gael gwybod mwy am eich grŵp gwarchod cymdogaeth leol ond ddim yn gwybod sut i’w cyrraedd? Yna ymwelwch â www.ourwatch.org.uk a rhowch eich cod post i ddod o hyd i’r holl gynlluniau sydd wedi cofrestru ar y wefan yn eich ardal chi.

 

Troseddau casineb

Beth yw Troseddau Casineb?

Troseddau casineb yw troseddau sydd wedi’u cyflawni yn erbyn unigolyn oherwydd ei anabledd, hunaniaeth-rhyw, hil, crefydd neu gred, neu ei gyfeiriadedd rhywiol. Dylid adrodd am droseddau o'r fath i’r Heddlu.

I gael cymorth ac i adrodd am drosedd casineb ar-lein, ewch i wefan Cefnogi Dioddefwyr a llenwch eu Ffurflen Adrodd Cyfrinachol.

Ffoniwch 999 os ydych yn adrodd am drosedd sy’n digwydd ar y pryd neu os yw rhywun mewn perygl uniongyrchol. Os nad yw’r drosedd yn argyfwng, ffoniwch 101.

Rhagor o wybodaeth am drosedd casineb

Cyngor atal troseddau

Mae atal troseddau yn gyfrifoldeb ar bawb. Mae cyngor a gwybodaeth sy’n ddefnyddiol i helpu lleihau ac atal troseddau:

Cysylltwch â’ch tîm heddlu lleol

I ganfod pwy sy’n aelodau o’ch tîm heddlu lleol, a lle y cynhelir y cyfarfod heddlu cymunedol agosaf ewch i wefan Heddlu Gogledd Cymru


Cofrestr eiddo genedlaethol

Cofrestrwch eich pethau gwerthfawr am ddim ar Gofrestr Eiddo Genedlaethol y DU. Mae Immobilise yn gofrestr eiddo rhad ac am ddim sy’n creu cofnod diogel o’ch eiddo personol megis gliniaduron a ffonau symudol. Rhagor o wybodaeth


Cofrestru eich beic

Wrth gofrestru a marcio eich beic, mae’r tebygolrwydd ohono’n cael ei ddwyn yn llawer llai. Rhagor o wybodaeth

Sbardun cymunedol 

Beth yw’r Sbardun Cymunedol?

Mae’r Sbardun Cymunedol yn broses sydd yn eich galluogi chi (neu rhywun sydd yn gweithredu ar eich rhan) i ofyn i ni fel Cyngor i adolygu ein hymatebion i gwynion yn ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Fodd bynnag, mae'n rhaid i'r 3 meini prawf canlynol cael eu bodloni er mwyn i gais gael ei wneud: 

  1. Cysylltwch â ni os ydych wedi cwyno i’r Cyngor, Heddlu, Bwrdd Iechyd neu Ddarparwr Cofrestredig Tai Cymdeithasol, am o leiaf 3 achos o ymddygiad gwrthgymdeithasol dros gyfnod o 6 mis.
  2. Rhaid bod pob digwyddiad wedi ei adrodd oddi fewn mis o fod wedi cymryd lle, ac yr ydych yn credu nad yw eich cwyn wedi cael sylw priodol, neu nad does unrhyw weithred wedi cymryd lle.
  3. Mae'r cais i ddefnyddio'r sbardun Cymunedol yn cael ei wneud o fewn 6 mis o'r adroddiad ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Ni ellir defnyddio’r sbardun i adrodd am droseddau cyffredinol, gan gynnwys troseddau casineb neu ymddygiad gwrthgymdeithasol.


Beth sy’n digwydd nesaf?

Ar ôl derbyn atgyfeiriad Sbardun Cymunedol, bydd adrannau perthnasol o fewn y Cyngor a sefydliadau partner megis Heddlu Gogledd Cymru yn dod at ei gilydd i drafod.  Byddant yn edrych ar y materion yr ydych wedi’u hadrodd ar y cyd ac ar unrhyw gamau gweithredu a gymerwyd er mwyn pennu a oedd y camau hynny’n ddigonol yn seiliedig ar ddisgwyliadau ac amserlenni rhesymol.  Gall y panel adolygu wneud argymhellion i gymryd camau pellach er mwyn ceisio datrys y broblem.


Sut mae gwneud cais?

Os ydych yn penderfynu gwneud cais am Sbardun Cymunedol bydd angen i chi roi’r manylion canlynol:

  • dyddiad pob cwyn a gyflwynoch;
  • manylion ble y gwnaethoch gwyno (enw, sefydliad a/neu gyfeirnod)
  • gwybodaeth ynglŷn â’r ymddygiad gwrthgymdeithasol


Cwblhewch y ffurflen gais:

Ffurflen gais - sbardun cymudedol

a'i dychwelyd i:  

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch:

  • 01286 679047

Rhoi gwybod am ddigwyddiad

'Crimestoppers'

Rhowch wybod am ddigwyddiad ar-lein neu drwy ffonio Crimestoppers yn ddi-enw ar 0800 555 111.

Elusen annibynnol yw Crimestoppers sy’n cynorthwyo gwasanaethau gorfodi’r gyfraith i leoli troseddwyr a helpu datrys troseddau. Nid oes rhaid i chi roi eich enw na unrhyw fanylion personol ac ni fyddent yn olrhain galwadau neu olrhain cyfeiriadau IP.

Rhowch wybodaeth ddienw ar-lein yma

 

Heddlu Gogledd Cymru

Adrodd  am ddigwyddiad (riportio) difrys neu di-argyfwng i Heddlu Gogledd Cymru ar-lein.

Cofiwch deialwch 999 bob tro mewn argyfwng.

Rhowch wybodaeth ar-lein yma