Gorchymyn Diogelu Coed

Dull o warchod coed yw'r Gorchymyn Diogelu Coed. Mae’r gorchymyn yn cael ei roi ar goed sy'n eithriadol o hardd, neu sy’n cyfrannu at edrychiad ardal. Gall fod yn berthnasol i goeden unigol neu i goedlan gyfan.

Os oes Gorchymyn Diogelu Coed ar goeden, NI allwch wneud unrhyw un o’r canlynol heb ganiatâd:

  • torri’r goeden i lawr neu ei dadwreiddio
  • tocio canghennau'r goeden
  • unrhyw beth a all ddifrodi'r goeden.

Os byddwch yn cael eich dal yn gwneud gwaith heb ganiatâd ar goeden sydd dan Orchymyn Diogelu Coed gallwch gael dirwy o hyd at £20,000 a chael eich erlyn gan lys barn.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Llywodraeth Cynulliad Cymru: Coed wedi'u gwarchod: Canllaw i'r Drefn Cadw Coed


Pa goed sydd wedi eu gwarchod

Cyn gwneud gwaith ar unrhyw goeden, dylech gadarnhau a oes Gorchymyn Diogelu Coed arni drwy ffonio 01766 771000.

Noder: Mae angen caniatâd hefyd cyn gwneud gwaith ar goed o fewn Ardal Gadwraeth  


Cyflwyno cais

Er mwyn gwneud gwaith ar goeden sydd dan Orchymyn Diogelu Coed arni yng Ngwynedd (ac eithrio ardal Parc Cenedlaethol Eryri), bydd angen i chi gyflwyno cais:

  • Drwy'r post: Lawrlwythwch y ffurflen Cais am waith ar goed (pdf) a'i dychwelyd i'r cyfeiriad sydd wedi ei nodi ar y ffurflen gais ei hun.
  • Ffôn: Ffoniwch 01766 771000 a gwneud cais i ffurflen bapur gael ei phostio i chi.

Nid oes ffi am gyflwyno'r cais. Fel arfer bydd penderfyniad yn cael ei wneud o fewn 8 wythnos. 


Gwaith ar goeden gyda Gorchymyn Diogelu Coed sy'n beryglus / wedi marw

Os yw’r goeden wedi marw neu yn beryglus, rhaid rhoi o leiaf 5 diwrnod o rybudd (ni fydd angen i chi gyflwyno cais ffurfiol i dorri'r goeden). Cysylltwch â ni:

(bydd angen i chi greu cyfrif os nad oes ganddoch chi un yn barod)

  •  Drwy lythyr: wedi ei gyfeirio at y Gwasanaeth Cynllunio, Swyddfa'r Cyngor, Ffordd y Cob, Pwllheli, Gwynedd. LL53 5AA


Rhoi gwybod am waith heb ganiatâd ar goeden gyda Gorchymyn Diogelu Coed

Os ydych yn credu bod rhywun yn / wedi gwneud gwaith heb ganiatâd ar goeden sydd dan Orchymyn Diogelu Coed rhowch wybod i ni:

Byddwn yn ymchwilio i'r achos o fewn 24 awr ac yn cymryd camau cyfreithiol os oes angen.


Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni: 

COFIWCH! Os yw'r datblygiad o fewn Parc Cenedlaethol Eryri, byddwch angen cysylltu gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri nid gyda Chyngor Gwynedd. I weld a yw'r datblygiad yn y Parc Cenedlaethol, edrychwch ar y map - Ardal Parc Cenedlaethol Eryri.