Graeanu a biniau halen

I roi gwybod am broblem rhew neu eira ar y ffordd cysylltwch â ni:

Cysylltu â ni ar-lein - rhew neu eira

neu mewn argyfwng, ffoniwch 01766 771000.

Graeanu priffyrdd

Pan fydd rhagolygon rhew neu eira, rydym yn graeanu ein prif ffyrdd (sef ffyrdd mae bysiau yn teithio arnynt a ffyrdd at ysbytai).

Map llwybrau graeanu blaenoriaeth cyntaf 

Pan ydym yn disgwyl rhew caled, neu os bydd eira wedi disgyn, bydd ffyrdd eraill yn derbyn triniaeth ar ôl sicrhau bod y Ffyrdd Blaenoriaeth Cyntaf yn glir.

Gwybodaeth teithio


Graeanu palmentydd

Nid ydym yn graeanu palmentydd cyn iddi rewi. Byddant yn cael eu trin mor fuan â phosib a phan fo adnoddau yn caniatáu. Bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i ganolfannau siopa prysur, mynediad i ysbytai, ysgolion, colegau, canolfannau iechyd a sefydliadau gofal.

 

Biniau Halen

Cyfrifoldeb eich Cyngor Cymuned yw biniau halen melyn sydd ar ochr y ffordd.

Dyma restr o'r Cynghorau Cymuned sydd wedi dewis talu i ail-lenwi'r binau:

Cysylltwch â'ch Cyngor Cymuned lleol i wneud cais i ail-lenwi'r bin halen.

Mae’r biniau halen fel arfer wedi eu gosod ar ffyrdd cefn ger lleoliadau peryglus fel elltydd serth.  Mae’r halen ar gael i helpu defnyddwyr y ffordd, gan gynnwys cerddwyr. Ni ddylech ei ddefnyddio ar ddreif neu lwybrau preifat.

Nid ydym yn rhoi halen mewn mannau eraill, fel ysgolion, swyddfeydd neu feysydd parcio. Am wybodaeth am wasanaethau'r Cyngor yn ystod tywydd garw, ewch i:

Tywydd garw - gwybodaeth am wasanaethau'r Cyngor