Graeanu a biniau halen

Gwybodaeth am ffyrdd a gwasanaethau yn ystod cyfnodau o rew ac eira

 

Beth ydym yn ei wneud i sicrhau bod y ffyrdd yn fwy diogel yn y gaeaf?

Pan fydd rhagolygon rhew neu eira, rydym yn graeanu ein prif ffyrdd (Ffyrdd Blaenoriaeth Cyntaf) i’w diogelu cyn i rew ffurfio ac eira ddisgyn. 


Pa ffyrdd yn y sir sydd yn cael eu graeanu?

Mae adnoddau presennol yn ein galluogi i raeanu tua un rhan o dair o’r ffyrdd yng Ngwynedd ar ôl i ni dderbyn rhagolygon rhew neu eira.

Mae’r Ffyrdd Blaenoriaeth Cyntaf yn cynnwys prif ffyrdd, ffyrdd mae bysiau yn teithio arnynt a ffyrdd at ysbytai.
Pan ydym yn disgwyl rhew caled, neu os bydd eira wedi disgyn, bydd ffyrdd eraill yn derbyn triniaeth ar ôl sicrhau bod y Ffyrdd Blaenoriaeth Cyntaf yn glir.


A ydym yn graeanu’r troedffyrdd?

Nid ydym yn graeanu troedffyrdd cyn iddi rewi. Bydd rhew ac eira ar droedffyrdd yn cael eu trin mor fuan â phosib a phan fo adnoddau yn caniatáu. Bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i ganolfannau siopa prysur, mynediad i ysbytai, ysgolion, colegau, canolfannau iechyd a sefydliadau gofal.


Beth ydym yn ei ddefnyddio ar y ffyrdd?

Halen wedi ei falu’n fân. Mae hwn yn toddi ac yn atal rhew rhag ffurfio ar wyneb y ffordd. Pan fydd y lonydd yn wlyb iawn, ni fydd yr halen yn atal rhew rhag ffurfio a bydd angen defnyddio ychwaneg o halen. Hyd yn oed ar lonydd wedi eu graeanu, nid yw’n bosib sicrhau bod pob rhan o'r ffordd yn hollol glir o rew. Os rhagwelir eira, bydd ein cerbydau graeanu yn lledaenu hyd at bedair gwaith yn fwy o halen na’r arfer.


Sut ydym yn gwybod pan fo angen graeanu’r ffyrdd?

Rydym yn derbyn rhagolygon tywydd dyddiol sy’n dweud wrthym os yw tymheredd wyneb y ffordd yn debygol o ddisgyn o dan y rhewbwynt yn ystod y 24 awr nesaf. Pe bai hyn yn debygol, byddwn yn graeanu cyn i’r rhew neu eira ffurfio. Mewn achosion o newid tywydd sydyn ac annisgwyl byddwn yn ei drin fel argyfwng.


Sut ydym yn graeanu'r ffyrdd a faint o amser mae’n ei gymryd?

Mae’n cymryd hyd at 4 awr i raeanu ein prif ffyrdd i gyd yng Ngwynedd. Pan fydd yna eira, gallwn gael ein dal yn ôl yn yr un tagfeydd traffig â phawb arall sy’n gallu arafu ein gwaith. Mae ein cerbydau graeanu yn gallu teithio hyd at 30 milltir yr awr wrth ledaenu halen ar draws y ffordd. Maent wedi eu rhaglennu i raeanu ar y ddwy ochr i’r ffordd mewn un siwrnai. Pan ydych yn gyrru dylech gadw pellter diogel rhyngoch a’r cerbyd a pheidio â’u
pasio.


Ydi hi’n iawn i mi ddefnyddio’r biniau halen ar ochr y ffordd?

Ydi.

Cyngor Cymuned sydd yn gyfrifol am lenwi rhain. Dyma restr o'r Cynghorau Cymuned sydd wedi dewis talu i ail-lenwi'r binau:

Mae’r rhain fel arfer wedi eu gosod ar ffyrdd cefn ger lleoliadau peryglus fel elltydd serth.  Mae’r halen ar gael i helpu defnyddwyr y ffordd, gan gynnwys cerddwyr. Ni ddylech ei ddefnyddio ar ddreif neu lwybrau preifat.
I wneud cais am fin halen ar ffordd gefn, cysylltwch â'ch cyngor cymuned lleol.

 


A ydych yn rhoi halen mewn mannau eraill, fel ysgolion, swyddfeydd neu feysydd parcio

Nac ydym.


Pa mor barod ydych chi ar gyfer tywydd gaeafol?

Rydym yn darparu ar gyfer ymdrin ag effeithiau tywydd gaeafol o fis Hydref tan fis Ebrill. Rydym yn cynnal a chadw cerbydau gwasanaeth gaeaf yn rheolaidd er mwyn sicrhau eu bod yn barod i’w defnyddio bob amser. Mae gennym stoc o halen, wedi ei gadw yn ein storfeydd drwy’r sir.


Beth ydych yn ei wneud pan fydd hi’n bwrw eira?

Ein blaenoriaeth yw cadw'r Ffyrdd Blaenoriaeth Cyntaf ar agor i draffig a sicrhau bod ffyrdd at ysbytai a chyfleusterau pwysig eraill yn aros ar agor.

Pan fydd y Ffyrdd Blaenoriaeth Cyntaf yn glir, byddwn yn gweithio ar y ffyrdd eraill. Nid yw’n bosib cadw pob ffordd yn glir o eira. Bydd rhai ffyrdd yn cael eu gadael i ddadmer yn naturiol.


Pa gyfarpar sydd gennych i glirio’r eira?

Mae modd rhoi swch eira ar bob cerbyd graeanu sy’n golygu bod graeanu a chlirio eira yn cael ei wneud ar yr un pryd.

Mae gennym 5 peiriant chwalu eira a gallwn logi mwy o beiriannau pe bai angen.


Gyrru yn ystod tywydd garw

Gallwch ddod o hyd i gyngor defnyddiol am yrru yn ystod tywydd garw a sut i baratoi eich cartref ar gyfer y gaeaf drwy fynd i’r dudalen cynllunio ar gyfer argyfwng.