Graeanu a biniau halen

Graeanu

Pan fydd rhagolygon rhew neu eira, rydym yn graeanu ein prif ffyrdd (sef ffyrdd mae bysiau yn teithio arnynt a ffyrdd at ysbytai).

Rydym yn gallu gaeanu tua un rhan o dair o’r ffyrdd Gwynedd ar ôl i ni dderbyn rhagolygon rhew neu eira.

Pan ydym yn disgwyl rhew caled, neu os bydd eira wedi disgyn, bydd ffyrdd eraill yn derbyn triniaeth ar ôl sicrhau bod y Ffyrdd Blaenoriaeth Cyntaf yn glir.

I roi gwybod am broblem rhew neu eira ar y ffordd cysylltwch â ni:

Cysylltu â ni ar-lein - rhew neu eira

neu mewn argyfwng, ffoniwch 01766 771000.

 

Graeanu - cwestiynau cyffredin

Ydan ni yn graeanu’r palmentydd?

Nid ydym yn graeanu palmentydd cyn iddi rewi. Byddant yn cael eu trin mor fuan â phosib a phan fo adnoddau yn caniatáu. Bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i ganolfannau siopa prysur, mynediad i ysbytai, ysgolion, colegau, canolfannau iechyd a sefydliadau gofal.


Beth ydym yn ei ddefnyddio ar y ffyrdd?

Halen wedi ei falu’n fân. Mae hwn yn toddi ac yn atal rhew rhag ffurfio ar wyneb y ffordd. Pan fydd y lonydd yn wlyb iawn, ni fydd yr halen yn atal rhew rhag ffurfio a bydd angen defnyddio ychwaneg o halen. Hyd yn oed ar lonydd wedi eu graeanu, nid yw’n bosib sicrhau bod pob rhan o'r ffordd yn hollol glir o rew. Os rhagwelir eira, bydd ein cerbydau graeanu yn lledaenu hyd at bedair gwaith yn fwy o halen na’r arfer.


Sut ydym yn gwybod pan fo angen graeanu’r ffyrdd?

Rydym yn derbyn rhagolygon tywydd dyddiol sy’n dweud wrthym os yw tymheredd wyneb y ffordd yn debygol o ddisgyn o dan y rhewbwynt yn ystod y 24 awr nesaf. Pe bai hyn yn debygol, byddwn yn graeanu cyn i’r rhew neu eira ffurfio. Mewn achosion o newid tywydd sydyn ac annisgwyl byddwn yn ei drin fel argyfwng.


Sut ydym yn graeanu'r ffyrdd a faint o amser mae’n ei gymryd?

Mae’n cymryd hyd at 4 awr i raeanu ein prif ffyrdd i gyd yng Ngwynedd. Pan fydd yna eira, gallwn gael ein dal yn ôl yn yr un tagfeydd traffig â phawb arall sy’n gallu arafu ein gwaith. Mae ein cerbydau graeanu yn gallu teithio hyd at 30 milltir yr awr wrth ledaenu halen ar draws y ffordd. Maent wedi eu rhaglennu i raeanu ar y ddwy ochr i’r ffordd mewn un siwrnai. Pan ydych yn gyrru dylech gadw pellter diogel rhyngoch a’r cerbyd a pheidio â’u
pasio.

Gyrru yn ystod tywydd garw

Gallwch ddod o hyd i gyngor defnyddiol am yrru yn ystod tywydd garw a sut i baratoi eich cartref ar gyfer y gaeaf drwy fynd i’r dudalen cynllunio ar gyfer argyfwng.Biniau Halen

Cyfrifoldeb eich Cyngor Cymuned yw biniau halen melyn sydd ar ochr y ffordd.

Dyma restr o'r Cynghorau Cymuned sydd wedi dewis talu i ail-lenwi'r binau:

Cysylltwch â'ch Cyngor Cymuned lleol i wneud cais i ail-lenwi'r bin halen.

Mae’r biniau halen fel arfer wedi eu gosod ar ffyrdd cefn ger lleoliadau peryglus fel elltydd serth.  Mae’r halen ar gael i helpu defnyddwyr y ffordd, gan gynnwys cerddwyr. Ni ddylech ei ddefnyddio ar ddreif neu lwybrau preifat.

Nid ydym yn rhoi halen mewn mannau eraill, fel ysgolion, swyddfeydd neu feysydd parcio. Am wybodaeth am wasanaethau'r Cyngor yn ystod tywydd garw, ewch i:

Tywydd garw - gwybodaeth am wasanaethau'r Cyngor