Dogfennau cefndirol

Mae Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 yn ei gwneud yn ofynnol i’r CDLl ar y Cyd gael ei archwilio yn annibynnol er mwyn sefydlu os yw’n ‘gadarn’ a’i pheidio. Yn unol â hyn, mae’n rhaid sicrhau fod y Cynllun wedi ei seilio ar sylfaen dystiolaeth gref a chredadwy a'i fod yn ystyried polisïau, cynlluniau a strategaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Mae’r papurau testun yn darparu gwybodaeth gefndirol sy'n ffurfio rhan o’r sail dystiolaeth ar gyfer pynciau testun penodol sydd angen derbyn ystyriaeth o fewn y CDLl ar y Cyd. Mae’r papurau testun hefyd yn darparu gwybodaeth o ran y polisïau, cynlluniau a strategaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol sydd yn berthnasol mewn perthynas â’r pynciau testun penodol hynny.

Mae’n bwysig sicrhau fod y papurau testun yn darparu gwybodaeth sydd mor gyfredol â phosib. Er nad yw’n ddyletswydd statudol i ymgynghori ar y dogfennau, mae’r Cynghorau yn croesawu unrhyw sylw neu wybodaeth berthnasol a fyddai’n diweddaru cynnwys y papurau.  

Dyma restr o’r papurau testun sydd yn cael eu paratoi a’i statws:

Dogfennau cefndirol - Cynllun Datblygu Lleol
Papur TeitlStatws
Papur Testun 1

Diweddariad Asesiad Safleoedd Posib

Wedi ei gyhoeddi
Papur Testun 1A

Asesiad Safleoedd Posib - diweddariad 2015

Wedi ei gyhoeddi
Papur Testun 2 Strategaethau a Chynlluniau Perthnasol Wedi ei gyhoeddi
Papur Testun 3 Poblogaeth a Thai Wedi ei gyhoeddi
Papur Testun 4 Disgrifio'r Twf Tai a Gofodol Wedi ei gyhoeddi
Papur Testun 4A Disgrifio'r Twf Tai - diweddariad 2014 Wedi ei gyhoeddi
Papur Testun 5 Datblygu'r strategaeth aneddleoedd Wedi ei gyhoeddi
Papur Testun 6 Astudiaeth Cynhwysedd Trefol Wedi ei gyhoeddi
Papur Testun 7 Manwerthu Wedi ei gyhoeddi
Papur Testun 8

Asesiad Canlyniadau Llifogydd Strategol (Lefel 1)

Papur Testun 8 Atodiad 3 Gwynedd

Papur Testun 8 Atodiad 3 Mon

Wedi ei gyhoeddi
Papur Testun 9 Twristiaeth  Wedi ei gyhoeddi
Papur Testun 10 Iaith Gymraeg a Diwylliant  Wedi ei gyhoeddi
Papur Testun 10A Proffil Ieithyddol Gwynedd Wedi ei gyhoeddi
Papur Testun 10B Proffil Ieithyddol Ynys Môn Wedi ei gyhoeddi
Papur Testun 11 Mwynau Wedi ei gyhoeddi
Papur Testun 12 Gwastraff Wedi ei gyhoeddi
Papur Testun 13 Isadeiledd Cymunedol Wedi ei gyhoeddi
Papur Testun 14 Asesiad Llecynnau Agored Wedi ei gyhoeddi
Papur Testun 15 Trafnidiaeth Wedi ei gyhoeddi
Papur Testun 16 Llety Myfyrwyr Wedi ei gyhoeddi
Papur Testun 17 Tai Marchnad Angen Lleol Wedi ei gyhoeddi
Papur Testun 18 Adnabod safleoedd Sipsiwn a Theithwyr Wedi ei gyhoeddi
Papur Cefndir Astudiaeth Hyfywdra Tai Fforddiadwy (2013) - Crynodeb Gweithredol  Wedi ei gyhoeddi
Papur cefndir Astudiaeth Hyfywdra Tai Fforddiadwy (2014) Wedi ei gyhoeddi
Papur Cefndir Astudiaeth Tir Cyflogaeth - Crynodeb Gweithredol (2012)  Wedi ei gyhoeddi
Papur Cefndir Astudiaeth Manwerthu Gwynedd a Môn - Crynodeb Gweithredol (2013)  Wedi ei gyhoeddi
Papur Cefndir Adolygiad o Ardaloedd Tirwedd Arbennig Gwynedd a Môn - Crynodeb Gweithredol (2013)  Wedi ei gyhoeddi
Papur Cefndir Strategaeth Tirwedd Gwynedd (Diweddariad 2012) Wedi ei gyhoeddi
Papur Cefndir Strategaeth Tirwedd Ynys Môn (Diweddariad 2011)  Wedi ei gyhoeddi
Papur Cefndir Sgopio Cyfleoedd am Ynni Adnewyddadwy yng Ngwynedd - Crynodeb Gweithredol (2012) Wedi ei gyhoeddi
Papur Cefndir Astudiaeth Capasiti Ynni Adnewyddol Ynys Môn - Crynodeb Gweithredol (2014) Wedi ei gyhoeddi
Papur Cefndir Astudiaeth Tai ac Iaith Gwynedd ac Ynys Môn (2014) Wedi ei gyhoeddi
Papur Cefndir Rhagolygon poblogaeth ac Aelwydydd Gwynedd ac Ynys Môn: Rhagdybiaethau, methodoleg a chanlyniadau'r senarios (2014) Wedi ei gyhoeddi
Papur Cefndir Egluro'r gwahaniaeth rhwng rhagolygon Llywodraeth Cymru sail 2008 a sail 2011 ar gyfer Gwynedd (2014) Wedi ei gyheoddi
Papur Cefndir Egluro'r gwahaniaeth rhwng rhagolygon Llywodraeth Cymru sail 2008 a sail 2011 ar gyfer Ynys Môn (2014) Wedi ei gyhoeddi
Papur Cefndir Pellteroedd Gwahanu Tyrbinau Gwynt a Peilonau o Dai (2014) Wedi ei gyhoeddi

Mae’r astudiaethau canlynol ar gael ar CD neu e-bost yn Saesneg yn unig ar gais.Cysylltwch â ni am wybodaeth bellach: 

  • Astudiaeth Hyfywdra Tai Fforddiadwy
  • Astudiaeth Tir Cyflogaeth
  • Astudiaeth Manwerthu Gwynedd a Môn
  • Adolygiad o Ardaloedd Tirwedd arbennig Gwynedd a Môn
  • Astudiaeth Capasisti Ynni Adnewyddadwy Gwynedd
  • Astudiaeth Capasisti Ynni Adnewyddadwy Ynys Môn
  • Edrych ar bosibilrwydd datblygu safleoedd datblygu: Pwllheli (Adroddiad asesu datblygu) (2014)