Datganiadau Preifatrwydd Gwasanaeth Oedolion

 

Mae’r datganiad hwn yn cadarnhau sut a pha wybodaeth mae’r Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant yn ei chadw am unigolyn.

Pam ydym yn casglu’r wybodaeth?

Rydym angen defnyddio gwybodaeth amdanoch chi er mwyn:

 • asesu eich anghenion gofal cymdeithasol a thrafod y gwasanaethau sydd ar gael i gwrdd â’r anghenion hynny, trafod yr hyn sydd yn bwysig i chi a chydweithio i gytuno ar gefnogaeth sydd yn cwrdd â’ch amcanion personol
 • monitro ac adolygu eich cynnydd a’ch gofal mewn perthynas â chwrdd â’ch amcanion personol
 • darparu gofal a chefnogaeth
 • ymchwilio i gwynion
 • edrych ar ansawdd gwasanaethau

Mae darparu’r wybodaeth fwyaf sylfaenol yn fater sensitif. Mae gennych hawl gyfreithiol i ddisgwyl i unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei darparu gael ei thrin yn gyfrinachol a’i chadw’n ddiogel. Mae gan y Cyngor fesurau mewn lle sydd yn amddiffyn preifatrwydd yr unigolyn yn ystod y broses yma.

Cyfiawnhad dros Gasglu a Chofnodi Gwybodaeth Bersonol

Bydd Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant Cyngor Gwynedd yn casglu’r wybodaeth bersonol am ei fod yn ddyletswydd gyfreithiol dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae prosesu’r wybodaeth bersonol yma yn angenrheidiol i’r Adran:

1.ar gyfer ymateb i anghenion Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 
2. am ei fod yn ymgymryd â thasg sydd er budd cyhoeddus 

Ni fydd yr Adran yn defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau awtomataidd neu broffilio.

Gwybodaeth y gallwn ei chasglu

 • Dyddiad geni, enw, cyfeiriad, manylion teuluol
 • Manylion ffôn
 • Cyfeiriad e-bost
 • Rhif Yswiriant Gwladol (mewn rhai achosion)
 • Rhif Cyfeirnod personol e.e. rhif Gwasanaeth Cymdeithasol, rhif Gwasanaeth Iechyd
 • Manylion cyflogwr
 • Sefyllfa ariannol e.e. incwm, gwariant, manylion banc
 • Ffordd o fyw ac amgylchiadau cymdeithasol
 • Cofnod o gwynion blaenorol
 • Adroddiadau diogelu
 • Manylion Pŵer Atwrnai
 • Gwybodaeth feddygol
 • Amgylchiadau personol e.e. statws llety
 • Darlun o edrychiad, disgrifiad edrychiad ac ymddygiad
 • Manylion iechyd corfforol a meddyliol
 • Hil ac ethnigrwydd
 • Credoau crefyddol
 • Troseddau, achosion yn eich erbyn, canlyniadau a dedfrydau
 • Tueddfryd rhywiol

Cedwir y cofnodion ar bapur neu ar gyfrifiadur. Cânt eu trin yn gyfrinachol a’u dal yn ddiogel bob amser.

Mae rhai mathau o wybodaeth yn sensitif e.e. iechyd, hil, ethnigrwydd, credoau crefyddol. Y sail gyfreithiol dros brosesu’r wybodaeth hon ydi oherwydd ein bod yn darparu gwasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol.

Gyda phwy y byddwn yn rhannu’r wybodaeth?

Mewn rhai amgylchiadau, bydd yn rhaid i’r Cyngor rannu eich gwybodaeth gyda phartneriaid allanol a thrydydd sector os yw’n berthnasol i’r ddarpariaeth gofal. Mae’r rhain yn cynnwys ond heb eu cyfyngu i’r canlynol:

 • Adrannau eraill y Cyngor
 • Cynghorau eraill
 • Darparwyr trydydd sector
 • Adrannau’r Llywodraeth fel yr HMRC a’r DWP
 • Yr Heddlu
 • Asiantaethau Credyd
 • Gwasanaethau Iechyd
 • Y Gwasanaeth Prawf
 • CSIW
 • Asiantaethau a Darparwyr Tai
 • Cartrefi Gofal Preswyl
 • Cwmnïau Gwasanaeth Gofal Cymunedol
 • Cynrychiolydd sydd yn gweithredu ar ran unigolyn mewn mater lle nad oes gan y person y gallu i wneud ei benderfyniadau ei hun
 • Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus
 • Banciau a Chymdeithas Adeiladu
 • Bwrdd Diogelu Oedolion
 • Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Caiff gwybodaeth ei rhannu mewn achosion o wir angen, ble gallwn wella ar y gwasanaeth sydd yn cael ei gynnig i’r unigolyn. Ni chaiff y wybodaeth ei rhannu felly oni bai fod angen cyfreithiol i wneud. Ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth i wlad arall.

Pa mor hir fyddwn yn cadw eich gwybodaeth?

Bydd yr Adran yn cadw eich gwybodaeth dim ond cyhyd ag sy’n angenrheidiol. Mae gennym restr o gyfnodau cadw ar gyfer gwaith yr Adran. Am wybodaeth bellach cysylltwch â’r Swyddog Gwybodaeth os gwelwch yn dda.

Ar ôl y cyfnod cadw, bydd eich gwybodaeth yn cael ei gwaredu’n ddiogel.

Allwch chi weld pa wybodaeth mae’r Adran yn ei chadw amdanoch?

Mae gennych hawl i ofyn am yr holl wybodaeth bersonol mae’r Adran yn ei chadw amdanoch. Mewn rhai amgylchiadau, ni fyddwn yn gallu gadael i chi weld y wybodaeth, neu ran ohoni, oherwydd:

 • ei bod yn cynnwys gwybodaeth gyfrinachol am bobl eraill; neu

fod gweithiwr proffesiynol yn credu y byddai’n achosi niwed difrifol i les corfforol neu feddyliol yr unigolyn neu rywun arall; neu

 • mewn amgylchiadau ble bydd gwybodaeth fusnes sensitif 

Os na allwn roi mynediad i chi at eich gwybodaeth byddwn yn egluro’r rheswm dros wrthod.

Sut ydw i’n gwneud cais i weld y wybodaeth mae’r Adran yn ei chadw amdanaf?

 • Lawrlwythwch y ffurflen gais mynediad i wybodaeth bersonol
 • Anfonwch lythyr neu e-bost atom
 • Holwch ar lafar

Fel arfer, byddwn yn gofyn i chi ddarparu prawf i brofi pwy ydych chi.

Unwaith y byddwn wedi derbyn prawf o’ch hunaniaeth, fe wnawn  wedyn brosesu’ch cais mewn 1 mis, neu mae gennym hawl i ymestyn y cyfnod hwn i 2 fis os yw’r cais yn swmpus neu’n gymhleth.

Sut i gysylltu â ni?

Am fwy o wybodaeth, neu os ydych yn dymuno derbyn ffurflen gais ar e-bost neu yn y post, cysylltwch â ni ar y manylion isod:

Swyddog Gwybodaeth Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant

 • Ffôn: 01286 679 223
 • E-bost: gcgc@gwynedd.llyw.cymru
 • Cyfeiriad:Swyddog Gwybodaeth, Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH

Sut i gael mwy o wybodaeth am eich hawliau?

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r dudalen Datganiadau Preifatrwydd a Chwcis

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i’r gwasanaeth anableddau dysgu o fewn Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant a ddarperir gan Gyngor Gwynedd. Dylid ei ddarllen yn ychwanegol â’r datganiad preifatrwydd gwasanaethau Oedolion, Iechyd a Llesiant.

Pwrpas dros brosesu eich gwybodaeth?

 • Rydym angen prosesu eich gwybodaeth er mwyn:
 • Asesu anghenion gofal anableddau dysgu
 • Er mwyn darparu’r pecyn gofal priodol
 • Cael cyllid ar gyfer gwasanaethau anableddau dysgu
 • Darparu gwiriadau Safe Scheme a gwiriadau Safe & Well
 • Ymchwilio i gwynion
 • Cefnogi a rheoli ein gweithwyr
 • Defnyddir gwybodaeth ddienw yn seiliedig ar wybodaeth bersonol, ond heb ei chynnwys, ar gyfer cynllunio gwasanaethau ac adrodd ac adroddiadau ystadegol i’r Cyngor a’r Adran Iechyd

Mae darparu’r wybodaeth fwyaf sylfaenol yn fater sensitif. Mae gennych hawl gyfreithiol i ddisgwyl i unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei darparu cael ei thrin yn gyfrinachol a’i chadw’n ddiogel. Mae gan y Cyngor fesurau mewn lle sydd yn amddiffyn preifatrwydd yr unigolyn yn ystod y broses yma.

Cyfiawnhad dros Gasglu a Chofnodi Gwybodaeth Bersonol

Bydd y gwasanaeth yn casglu’r wybodaeth bersonol am ei fod yn ddyletswydd gyfreithiol arnom, gweler isod:

 • Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
 • Deddf Iechyd Meddwl 1983/2007
 • Deddf Galluedd Meddyliol 2005
 • trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid 2009
 • Deddf Gofal 2014

Ar gyfer gwybodaeth sensitif, ein sail gyfreithiol ydi’r angen i ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.  

Gwybodaeth y gallwn ei gasglu

 • Dyddiad geni, enw, cyfeiriad, manylion teuluol
 • Manylion ffôn
 • Cyfeiriad e-bost
 • Rhif Yswiriant Gwladol (mewn rhai achosion)
 • Rhif Cyfeirnod personol e.e. rhif Gwasanaeth Cymdeithasol, rhif Gwasanaeth Iechyd
 • Manylion cyflogwr
 • Manylion teulu (Mewn achosion pan nad oes gan y cwsmer allu meddyliol, a Benodwyd a/neu rhai gydag Atwrneiaeth Arhosol.)

Sefyllfa ariannol e.e. incwm, gwariant, manylion banc

 • Ffordd o fyw ac amgylchiadau cymdeithasol
 • Barn a Phenderfyniad
 • Cofnod o gwynion blaenorol
 • Ymddangosiad personol ac ymddygiad

Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn prosesu gwybodaeth sensitif (categori arbennig), sy’n berthnasol i achosion unigol, ar gyfer darparu gwasanaethau iechyd meddwl, a allai gynnwys rhai o’r canlynol, ymhlith eraill:

 • Manylion iechyd corfforol a/neu iechyd meddwl
 • Tarddiad hiliol neu ethnig
 • Credoau crefyddol neu gredoau eraill
 • Troseddau (gan gynnwys troseddau honedig), achosion troseddol, canlyniadau a dedfrydau
 • Ymlyniad gwleidyddol / barn
 • Tueddfryd Rhywiol
 • Cedwir y cofnodion ar bapur neu ar gyfrifiadur. Cânt eu trin yn gyfrinachol a’u dal yn ddiogel bob amser.

Gyda phwy y byddwn yn rhannu’r wybodaeth?

Mewn rhai amgylchiadau, bydd yn rhaid i’r Cyngor rannu eich gwybodaeth gyda phartneriaid allanol a thrydydd sector os yw’n berthnasol i’r ddarpariaeth gofal. Mae’r rhain yn cynnwys ond heb eu cyfyngu i’r canlynol:

 • Yr Heddlu
 • Iechyd gan gynnwys – Meddygon Teulu, Ysbytai, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Grwpiau Comisiynu Clinigol, Cartrefi Gofal
 • Caiff data ystadegol, dienw ei rannu gyda NHS Digital
 • Aseswyr Lles Gorau Annibynnol ac Aseswyr Iechyd Meddwl

Cynrychiolwyr sy’n gweithredu ar eich rhan pe na bai gennych allu i wneud penderfyniadau am eich gofal.   Gan gynnwys ymhlith eraill:

 • Eiriolydd Galluedd Meddyliol Annibynnol;
 • Rhai sydd ag Atwrneiaeth Arhosol
 • Dirprwy a Benodwyd gan y Llys
 • Cynrychiolydd enwebedig/aelod teulu agosaf
 • Aelodau eraill o’r teulu sydd â diddordeb yn eich iechyd meddwl a’ch gofal
 • Llys Gwarchod
 • Gwasanaethau Diogelu Sir Conwy
 • Tîm(timau) oedolyn priodol/gofal cymdeithasol i blant
 • Gwasanaethau eraill Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy fel bo’n briodol gan gynnwys
 • Gwasanaethau Cyfreithiol
 • Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Caiff gwybodaeth ei rhannu mewn achosion o wir angen, ble gallwn wella ar y gwasanaeth sydd yn cael ei gynnig i’r unigolyn. Ni chaiff y wybodaeth ei rhannu felly oni bai fod angen cyfreithiol i wneud. Ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth i wlad arall.

Pa mor hir fyddwn yn cadw eich gwybodaeth?

Bydd y gwasanaeth yn cadw eich gwybodaeth dim ond cyhyd ag sy’n angenrheidiol. Bydd hyn fel rheol yn isafswm o chwe blynedd. Mae gennym restr o gyfnodau cadw ar gyfer gwaith yr Adran. Am wybodaeth bellach cysylltwch â’r Swyddog Gwybodaeth os gwelwch yn dda.

Ar ôl y cyfnod cadw, bydd eich gwybodaeth yn cael ei gwaredu’n ddiogel.

Allwch chi weld pa wybodaeth mae’r gwasanaeth yn ei chadw amdanoch?

Mae gennych hawl i ofyn am yr holl wybodaeth bersonol mae’r gwasanaeth yn ei chadw amdanoch. Mewn rhai amgylchiadau, ni fyddwn yn gallu gadael i chi weld y wybodaeth, neu ran ohoni, oherwydd:

 • ei bod yn cynnwys gwybodaeth gyfrinachol am bobl eraill; neu fod gweithiwr proffesiynol yn credu y byddai’n achosi niwed difrifol i les corfforol neu feddyliol yr unigolyn neu rywun arall

Os na allwn roi mynediad i chi at eich gwybodaeth byddwn yn egluro’r rheswm dros wrthod.

Sut ydw i’n gwneud cais i weld y wybodaeth mae’r Adran yn ei chadw amdanaf?

 • Lawrlwythwch y ffurflen gais mynediad i wybodaeth bersonol
 • Anfonwch lythyr neu e-bost atom
 • Holwch ar lafar

Fel arfer, byddwn yn gofyn i chi ddarparu prawf i brofi pwy ydych chi.

Unwaith y byddwn wedi derbyn prawf o’ch hunaniaeth, fe wnawn  wedyn brosesu’ch cais mewn 1 mis, neu mae gennym hawl i ymestyn y cyfnod hwn i 2 fis os yw’r cais yn swmpus neu’n gymhleth.

Sut i gysylltu â ni?

Am fwy o wybodaeth, neu os ydych yn dymuno derbyn ffurflen gais ar e-bost neu yn y post, cysylltwch â ni ar y manylion isod:

Swyddog Gwybodaeth Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant

 •  Ffôn: 01286 679 223
 • E-bost: gcgc@gwynedd.llyw.cymru
 • Cyfeiriad: Swyddog Gwybodaeth, Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH

Sut i gael mwy o wybodaeth am eich hawliau?

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r dudalen Datganiadau Preifatrwydd a Chwcis

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i’r gwasanaeth amddiffyn oedolion bregus o fewn Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant a ddarperir gan Gyngor Gwynedd. Dylid ei ddarllen yn ychwanegol â’r datganiad preifatrwydd gwasanaethau Oedolion, Iechyd a Llesiant.

Pwrpas dros brosesu eich gwybodaeth?

Rydym angen prosesu eich gwybodaeth er mwyn:

 • ymchwilio ac ymateb i unrhyw achosion o amddiffyn oedolion bregus.
 • amddiffyn rhag niwed neu esgeulustra
 • sicrhau llesiant meddyliol a chorfforol defnyddiwr gwasanaeth

Mae darparu’r wybodaeth fwyaf sylfaenol yn fater sensitif. Mae gennych hawl gyfreithiol i ddisgwyl i unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei darparu cael ei thrin yn gyfrinachol a’i chadw’n ddiogel. Mae gan y Cyngor fesurau mewn lle sydd yn amddiffyn preifatrwydd yr unigolyn yn ystod y broses yma.

Cyfiawnhad dros Gasglu a Chofnodi Gwybodaeth Bersonol

Bydd y gwasanaeth amddiffyn oedolion bregus yn casglu’r wybodaeth bersonol am ei fod yn ddyletswydd gyfreithiol arnom, gweler isod:

 • Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Ar gyfer gwybodaeth sensitif, ein sail gyfreithiol ydi’r angen i ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.  

Gwybodaeth y gallwn ei gasglu

 • Dyddiad geni, enw, cyfeiriad, manylion teuluol
 • Manylion ffôn
 • Cyfeiriad e-bost
 • Rhif Yswiriant Gwladol (mewn rhai achosion)
 • Rhif Cyfeirnod personol e.e. rhif Gwasanaeth Cymdeithasol, rhif Gwasanaeth Iechyd
 • Manylion cyflogwr
 • Manylion teulu (Mewn achosion pan nad oes gan y cwsmer allu meddyliol, a Benodwyd a/neu rhai gydag Atwrneiaeth Arhosol.)
 • Sefyllfa ariannol e.e. incwm, gwariant, manylion banc
 • Ffordd o fyw ac amgylchiadau cymdeithasol
 • Barn a Phenderfyniad
 • Cofnod o gwynion blaenorol
 • Ymddangosiad personol ac ymddygiad

Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn prosesu gwybodaeth sensitif (categori arbennig), sy’n berthnasol i achosion unigol, ar gyfer darparu gwasanaethau iechyd meddwl, a allai gynnwys rhai o’r canlynol, ymhlith eraill:

 • Manylion iechyd corfforol a/neu iechyd meddwl
 • Tarddiad hiliol neu ethnig
 • Credoau crefyddol neu gredoau eraill
 • Troseddau (gan gynnwys troseddau honedig), achosion troseddol, canlyniadau a dedfrydau
 • Ymlyniad gwleidyddol / barn
 • Tueddfryd Rhywiol

Cedwir y cofnodion ar bapur neu ar gyfrifiadur. Cânt eu trin yn gyfrinachol a’u dal yn ddiogel bob amser.

Gyda phwy y byddwn yn rhannu’r wybodaeth?

Mewn rhai amgylchiadau, bydd yn rhaid i’r Cyngor rannu eich gwybodaeth gyda phartneriaid allanol a thrydydd sector os yw’n berthnasol i’r ddarpariaeth gofal. Mae’r rhain yn cynnwys ond heb eu cyfyngu i’r canlynol:

 • Yr Heddlu
 • Iechyd gan gynnwys – Meddygon Teulu, Ysbytai, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Grwpiau Comisiynu Clinigol, Cartrefi Gofal
 • Caiff data ystadegol, dienw ei rannu gyda NHS Digital
 • Aseswyr Lles Gorau Annibynnol ac Aseswyr Iechyd Meddwl
 • Cynrychiolwyr sy’n gweithredu ar eich rhan pe na bai gennych allu i wneud penderfyniadau am eich gofal.   Gan gynnwys ymhlith eraill:
 • Eiriolydd Galluedd Meddyliol Annibynnol;
 • Rhai sydd ag Atwrneiaeth Arhosol
 • Dirprwy a Benodwyd gan y Llys
 • Cynrychiolydd enwebedig/aelod teulu agosaf
 • Aelodau eraill o’r teulu sydd â diddordeb yn eich iechyd meddwl a’ch gofal
 • Llys Gwarchod
 • Gwasanaethau Diogelu Sir Conwy
 • Tîm(timau) oedolyn priodol/gofal cymdeithasol i blant
 • Gwasanaethau eraill Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy fel bo’n briodol gan gynnwys
 • Gwasanaethau Cyfreithiol
 • Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Caiff gwybodaeth ei rhannu mewn achosion o wir angen, ble gallwn wella ar y gwasanaeth sydd yn cael ei gynnig i’r unigolyn. Ni chaiff y wybodaeth ei rhannu felly oni bai fod angen cyfreithiol i wneud. Ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth i wlad arall.

Pa mor hir fyddwn yn cadw eich gwybodaeth?

Bydd y gwasanaeth yn cadw eich gwybodaeth dim ond cyhyd ag sy’n angenrheidiol. Bydd hyn fel rheol yn isafswm o chwe blynedd. Mae gennym restr o gyfnodau cadw ar gyfer gwaith yr Adran. Am wybodaeth bellach cysylltwch â’r Swyddog Gwybodaeth os gwelwch yn dda.

Ar ôl y cyfnod cadw, bydd eich gwybodaeth yn cael ei gwaredu’n ddiogel.

Allwch chi weld pa wybodaeth mae’r gwasanaeth yn ei chadw amdanoch?

Mae gennych hawl i ofyn am yr holl wybodaeth bersonol mae’r gwasanaeth yn ei chadw amdanoch. Mewn rhai amgylchiadau, ni fyddwn yn gallu gadael i chi weld y wybodaeth, neu ran ohoni, oherwydd:

 • ei bod yn cynnwys gwybodaeth gyfrinachol am bobl eraill; neu fod gweithiwr proffesiynol yn credu y byddai’n achosi niwed difrifol i les corfforol neu feddyliol yr unigolyn neu rywun arall

Os na allwn roi mynediad i chi at eich gwybodaeth byddwn yn egluro’r rheswm dros wrthod.

Sut ydw i’n gwneud cais i weld y wybodaeth mae’r Adran yn ei chadw amdanaf?

 • Lawrlwythwch y ffurflen gais mynediad i wybodaeth bersonol
 • Anfonwch lythyr neu e-bost atom
 • Holwch ar lafar

Fel arfer, byddwn yn gofyn i chi ddarparu prawf i brofi pwy ydych chi.

Unwaith y byddwn wedi derbyn prawf o’ch hunaniaeth, fe wnawn  wedyn brosesu’ch cais mewn 1 mis, neu mae gennym hawl i ymestyn y cyfnod hwn i 2 fis os yw’r cais yn swmpus neu’n gymhleth.

Sut i gysylltu â ni?

Am fwy o wybodaeth, neu os ydych yn dymuno derbyn ffurflen gais ar e-bost neu yn y post, cysylltwch â ni ar y manylion isod:

Swyddog Gwybodaeth Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant

 • Ffôn: 01286 679 223
 • E-bost: gcgc@gwynedd.llyw.cymru
 • Cyfeiriad: Swyddog Gwybodaeth, Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH

Sut i gael mwy o wybodaeth am eich hawliau?

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r dudalen Datganiadau Preifatrwydd a Chwcis

Mae'r Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant yn darparu amryw o wasanaethau gofal cymdeithasol i drigolion 18 oed neu drosodd sydd angen cyngor, gwybodaeth, cymorth neu ofal oherwydd anghenion penodol.

Prif egwyddorion yr Adran ydi:

 • sicrhau llesiant y rhai sydd angen gofal a chymorth arnynt;
 • canolbwyntio ar bobl, a rhoi llais cryf iddynt yn y penderfyniadau a wneir am y cymorth a gânt;
 • darparu gwasanaethau drwy bartneriaethau a drwy gydweithredu;
 • ceisio atal anghenion unigolion rhag cynyddu ac ymdrechu i sicrhau bod y cymorth iawn ar gael ar yr adeg iawn.

Pwrpas dros brosesu eich gwybodaeth?

Rydym angen prosesu eich gwybodaeth er mwyn:

 • darparu gwasanaeth gofal
 • asesu anghenion gofal
 • cefnogi defnyddiwr gwasanaeth
 • diogelu a hyrwyddo llesiant
 • asesiadau ariannol

Mae darparu’r wybodaeth fwyaf sylfaenol yn fater sensitif. Mae gennych hawl gyfreithiol i ddisgwyl i unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei darparu cael ei thrin yn gyfrinachol a’i chadw’n ddiogel. Mae gan y Cyngor fesurau mewn lle sydd yn amddiffyn preifatrwydd yr unigolyn yn ystod y broses yma.

Cyfiawnhad dros Gasglu a Chofnodi Gwybodaeth Bersonol

Bydd gwasanaeth oedolion yn casglu’r wybodaeth bersonol am ei fod yn ddyletswydd gyfreithiol arnom, gweler isod:

 • Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Ar gyfer gwybodaeth sensitif, ein sail gyfreithiol ydi’r angen i ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.  

Gwybodaeth y gallwn ei gasglu

 • Dyddiad geni, enw, cyfeiriad, manylion teuluol
 • Manylion ffôn
 • Cyfeiriad e-bost
 • Rhif Yswiriant Gwladol (mewn rhai achosion)
 • Rhif Cyfeirnod personol e.e. rhif Gwasanaeth Cymdeithasol, rhif Gwasanaeth Iechyd
 • Manylion cyflogwr
 • Manylion teulu (Mewn achosion pan nad oes gan y cwsmer allu meddyliol, a Benodwyd a/neu rhai gydag Atwrneiaeth Arhosol.)
 • Sefyllfa ariannol e.e. incwm, gwariant, manylion banc
 • Ffordd o fyw ac amgylchiadau cymdeithasol
 • Barn a Phenderfyniad
 • Cofnod o gwynion blaenorol
 • Ymddangosiad personol ac ymddygiad

Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn prosesu gwybodaeth sensitif (categori arbennig), sy’n berthnasol i achosion unigol, ar gyfer darparu gwasanaethau iechyd meddwl, a allai gynnwys rhai o’r canlynol, ymhlith eraill:

 • Manylion iechyd corfforol a/neu iechyd meddwl
 • Tarddiad hiliol neu ethnig
 • Credoau crefyddol neu gredoau eraill
 • Troseddau (gan gynnwys troseddau honedig), achosion troseddol, canlyniadau a dedfrydau
 • Ymlyniad gwleidyddol / barn
 • Tueddfryd Rhywiol

Cedwir y cofnodion ar bapur neu ar gyfrifiadur. Cânt eu trin yn gyfrinachol a’u dal yn ddiogel bob amser.

Gyda phwy y byddwn yn rhannu’r wybodaeth?

Mewn rhai amgylchiadau, bydd yn rhaid i’r Cyngor rannu eich gwybodaeth gyda phartneriaid allanol a thrydydd sector os yw’n berthnasol i’r ddarpariaeth gofal. Mae’r rhain yn cynnwys ond heb eu cyfyngu i’r canlynol:

 • Yr Heddlu
 • Iechyd gan gynnwys – Meddygon Teulu, Ysbytai, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Grwpiau Comisiynu Clinigol, Cartrefi Gofal
 • Caiff data ystadegol, dienw ei rannu gyda NHS Digital
 • Aseswyr Lles Gorau Annibynnol ac Aseswyr Iechyd Meddwl
 • Cynrychiolwyr sy’n gweithredu ar eich rhan pe na bai gennych allu i wneud penderfyniadau am eich gofal.   Gan gynnwys ymhlith eraill:
 • Eiriolydd Galluedd Meddyliol Annibynnol;
 • Rhai sydd ag Atwrneiaeth Arhosol
 • Dirprwy a Benodwyd gan y Llys
 • Cynrychiolydd enwebedig/aelod teulu agosaf
 • Aelodau eraill o’r teulu sydd â diddordeb yn eich iechyd meddwl a’ch gofal
 • Llys Gwarchod
 • Gwasanaethau Diogelu Sir Conwy
 • Galw Gofal
 • Tîm(timau) oedolyn priodol/gofal cymdeithasol i blant
 • Gwasanaethau eraill Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy fel bo’n briodol gan gynnwys 
 • Gwasanaethau Cyfreithiol
 • Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Caiff gwybodaeth ei rhannu mewn achosion o wir angen, ble gallwn wella ar y gwasanaeth sydd yn cael ei gynnig i’r unigolyn. Ni chaiff y wybodaeth ei rhannu felly oni bai fod angen cyfreithiol i wneud. Ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth i wlad arall.

Pa mor hir fyddwn yn cadw eich gwybodaeth?

Bydd y gwasanaeth yn cadw eich gwybodaeth dim ond cyhyd ag sy’n angenrheidiol. Bydd hyn fel rheol yn isafswm o chwe blynedd. Mae gennym restr o gyfnodau cadw ar gyfer gwaith yr Adran. Am wybodaeth bellach cysylltwch â’r Swyddog Gwybodaeth os gwelwch yn dda.

Ar ôl y cyfnod cadw, bydd eich gwybodaeth yn cael ei gwaredu’n ddiogel.

Allwch chi weld pa wybodaeth mae’r gwasanaeth yn ei chadw amdanoch?

Mae gennych hawl i ofyn am yr holl wybodaeth bersonol mae’r gwasanaeth yn ei chadw amdanoch. Mewn rhai amgylchiadau, ni fyddwn yn gallu gadael i chi weld y wybodaeth, neu ran ohoni, oherwydd:

 • ei bod yn cynnwys gwybodaeth gyfrinachol am bobl eraill; neu fod gweithiwr proffesiynol yn credu y byddai’n achosi niwed difrifol i les corfforol neu feddyliol yr unigolyn neu rywun arall

Os na allwn roi mynediad i chi at eich gwybodaeth byddwn yn egluro’r rheswm dros wrthod.

Sut ydw i’n gwneud cais i weld y wybodaeth mae’r Adran yn ei chadw amdanaf?

 • Lawrlwythwch y ffurflen gais mynediad i wybodaeth bersonol
 • Anfonwch lythyr neu e-bost atom
 • Holwch ar lafar

Fel arfer, byddwn yn gofyn i chi ddarparu prawf i brofi pwy ydych chi.

Unwaith y byddwn wedi derbyn prawf o’ch hunaniaeth, fe wnawn  wedyn brosesu’ch cais mewn 1 mis, neu mae gennym hawl i ymestyn y cyfnod hwn i 2 fis os yw’r cais yn swmpus neu’n gymhleth.

Sut i gysylltu â ni?

Am fwy o wybodaeth, neu os ydych yn dymuno derbyn ffurflen gais ar e-bost neu yn y post, cysylltwch â ni ar y manylion isod:

Swyddog Gwybodaeth Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant

 • Ffôn: 01286 679 223
 • E-bost: gcgc@gwynedd.llyw.cymru
 • Cyfeiriad: Swyddog Gwybodaeth, Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH

Sut i gael mwy o wybodaeth am eich hawliau?

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r dudalen Datganiadau Preifatrwydd a Chwcis

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i’r gwasanaeth oedolion o fewn Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant a ddarperir gan Gyngor Gwynedd. Dylid ei ddarllen yn ychwanegol â’r datganiad preifatrwydd gwasanaethau Oedolion, Iechyd a Llesiant.

Pwrpas dros brosesu eich gwybodaeth?

Rydym angen prosesu eich gwybodaeth er mwyn:

 • darparu gwasanaeth gofal
 • asesu anghenion gofal
 • cefnogi defnyddiwr gwasanaeth
 • diogelu a hyrwyddo llesiant
 • asesiadau ariannol

Mae darparu’r wybodaeth fwyaf sylfaenol yn fater sensitif. Mae gennych hawl gyfreithiol i ddisgwyl i unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei darparu cael ei thrin yn gyfrinachol a’i chadw’n ddiogel. Mae gan y Cyngor fesurau mewn lle sydd yn amddiffyn preifatrwydd yr unigolyn yn ystod y broses yma.

Cyfiawnhad dros Gasglu a Chofnodi Gwybodaeth Bersonol

Bydd gwasanaeth oedolion yn casglu’r wybodaeth bersonol am ei fod yn ddyletswydd gyfreithiol arnom, gweler isod:

 • Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Ar gyfer gwybodaeth sensitif, ein sail gyfreithiol ydi’r angen i ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.  

Gwybodaeth y gallwn ei gasglu

 • Dyddiad geni, enw, cyfeiriad, manylion teuluol
 • Manylion ffôn
 • Cyfeiriad e-bost
 • Rhif Yswiriant Gwladol (mewn rhai achosion)
 • Rhif Cyfeirnod personol e.e. rhif Gwasanaeth Cymdeithasol, rhif Gwasanaeth Iechyd
 • Manylion cyflogwr
 • Manylion teulu (Mewn achosion pan nad oes gan y cwsmer allu meddyliol, a Benodwyd a/neu rhai gydag Atwrneiaeth Arhosol.)
 • Sefyllfa ariannol e.e. incwm, gwariant, manylion banc
 • Ffordd o fyw ac amgylchiadau cymdeithasol
 • Barn a Phenderfyniad
 • Cofnod o gwynion blaenorol
 • Ymddangosiad personol ac ymddygiad

Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn prosesu gwybodaeth sensitif (categori arbennig), sy’n berthnasol i achosion unigol, ar gyfer darparu gwasanaethau iechyd meddwl, a allai gynnwys rhai o’r canlynol, ymhlith eraill:

 • Manylion iechyd corfforol a/neu iechyd meddwl
 • Tarddiad hiliol neu ethnig
 • Credoau crefyddol neu gredoau eraill
 • Troseddau (gan gynnwys troseddau honedig), achosion troseddol, canlyniadau a dedfrydau
 • Ymlyniad gwleidyddol / barn
 • Tueddfryd Rhywiol

Cedwir y cofnodion ar bapur neu ar gyfrifiadur. Cânt eu trin yn gyfrinachol a’u dal yn ddiogel bob amser.

Gyda phwy y byddwn yn rhannu’r wybodaeth?

Mewn rhai amgylchiadau, bydd yn rhaid i’r Cyngor rannu eich gwybodaeth gyda phartneriaid allanol a thrydydd sector os yw’n berthnasol i’r ddarpariaeth gofal. Mae’r rhain yn cynnwys ond heb eu cyfyngu i’r canlynol:

 • Yr Heddlu
 • Iechyd gan gynnwys – Meddygon Teulu, Ysbytai, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Grwpiau Comisiynu Clinigol, Cartrefi Gofal
 • Caiff data ystadegol, dienw ei rannu gyda NHS Digital
 • Aseswyr Lles Gorau Annibynnol ac Aseswyr Iechyd Meddwl
 • Cynrychiolwyr sy’n gweithredu ar eich rhan pe na bai gennych allu i wneud penderfyniadau am eich gofal.   Gan gynnwys ymhlith eraill:
  • Eiriolydd Galluedd Meddyliol Annibynnol;
  • Rhai sydd ag Atwrneiaeth Arhosol
  • Dirprwy a Benodwyd gan y Llys
  • Cynrychiolydd enwebedig/aelod teulu agosaf
  • Aelodau eraill o’r teulu sydd â diddordeb yn eich iechyd meddwl a’ch gofal
  • Llys Gwarchod
  • Gwasanaethau Diogelu Sir Conwy
  • Tîm(timau) oedolyn priodol/gofal cymdeithasol i blant
  • Gwasanaethau eraill Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy fel bo’n briodol gan gynnwys 
  • Gwasanaethau Cyfreithiol
  • Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Caiff gwybodaeth ei rhannu mewn achosion o wir angen, ble gallwn wella ar y gwasanaeth sydd yn cael ei gynnig i’r unigolyn. Ni chaiff y wybodaeth ei rhannu felly oni bai fod angen cyfreithiol i wneud. Ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth i wlad arall.

Pa mor hir fyddwn yn cadw eich gwybodaeth?

Bydd y gwasanaeth yn cadw eich gwybodaeth dim ond cyhyd ag sy’n angenrheidiol. Bydd hyn fel rheol yn isafswm o chwe blynedd. Mae gennym restr o gyfnodau cadw ar gyfer gwaith yr Adran. Am wybodaeth bellach cysylltwch â’r Swyddog Gwybodaeth os gwelwch yn dda.

Ar ôl y cyfnod cadw, bydd eich gwybodaeth yn cael ei gwaredu’n ddiogel.

Allwch chi weld pa wybodaeth mae’r gwasanaeth yn ei chadw amdanoch?

Mae gennych hawl i ofyn am yr holl wybodaeth bersonol mae’r gwasanaeth yn ei chadw amdanoch. Mewn rhai amgylchiadau, ni fyddwn yn gallu gadael i chi weld y wybodaeth, neu ran ohoni, oherwydd:

 • ei bod yn cynnwys gwybodaeth gyfrinachol am bobl eraill; neu fod gweithiwr proffesiynol yn credu y byddai’n achosi niwed difrifol i les corfforol neu feddyliol yr unigolyn neu rywun arall

Os na allwn roi mynediad i chi at eich gwybodaeth byddwn yn egluro’r rheswm dros wrthod.

Sut ydw i’n gwneud cais i weld y wybodaeth mae’r Adran yn ei chadw amdanaf?

 • Lawrlwythwch y ffurflen gais mynediad i wybodaeth bersonol
 • Anfonwch lythyr neu e-bost atom
 • Holwch ar lafar

Fel arfer, byddwn yn gofyn i chi ddarparu prawf i brofi pwy ydych chi.

Unwaith y byddwn wedi derbyn prawf o’ch hunaniaeth, fe wnawn  wedyn brosesu’ch cais mewn 1 mis, neu mae gennym hawl i ymestyn y cyfnod hwn i 2 fis os yw’r cais yn swmpus neu’n gymhleth.

Sut i gysylltu â ni?

Am fwy o wybodaeth, neu os ydych yn dymuno derbyn ffurflen gais ar e-bost neu yn y post, cysylltwch â ni ar y manylion isod:

Swyddog Gwybodaeth Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant

 • Ffôn: 01286 679 223
 • E-bost: gcgc@gwynedd.llyw.cymru
 • Cyfeiriad: Swyddog Gwybodaeth, Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH

Sut i gael mwy o wybodaeth am eich hawliau?

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r dudalen Datganiadau Preifatrwydd a Chwcis

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i’r gwasanaeth iechyd meddwl o fewn Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant a ddarperir gan Gyngor Gwynedd. Dylid ei ddarllen yn ychwanegol â’r datganiad preifatrwydd gwasanaethau Oedolion, Iechyd a Llesiant.

Pwrpas dros brosesu eich gwybodaeth?

Rydym angen prosesu eich gwybodaeth er mwyn:

 • darparu triniaeth a gofal i bobl ag anghenion iechyd meddwl tymor byr neu anghenion tymor hir mwy cymhleth
 • helpu unigolion i gael cymorth personol tymor hir i'w helpu i fyw mor annibynnol â phosib
 • cynnig cyngor a rhannu manylion cyswllt sefydliadau defnyddiol
 • cefnogi gofalwyr

 

Cyfiawnhad dros Gasglu a Chofnodi Gwybodaeth Bersonol

Bydd gwasanaeth iechyd meddwl yn casglu’r wybodaeth bersonol am ei fod yn rhan o’n tasg gyhoeddus o dan Erthygl 6(e) UK GDPR

 • Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
 • Deddf Iechyd Meddwl,
 • Mesur Iechyd Meddwl,
 • Deddf Capasiti Meddwl 2005

Ar gyfer gwybodaeth sensitif, ein sail gyfreithiol ydi’r angen i ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol (Erthygl 9(h) UK GDPR)

Gwybodaeth y gallwn ei gasglu

 • Dyddiad geni, enw, cyfeiriad, manylion teuluol
 • Manylion ffôn
 • Cyfeiriad e-bost
 • Rhif Yswiriant Gwladol (mewn rhai achosion)
 • Rhif Cyfeirnod personol e.e. rhif Gwasanaeth Cymdeithasol, rhif Gwasanaeth Iechyd
 • Manylion teulu (Mewn achosion pan nad oes gan y defnyddiwr gwasanaeth allu meddyliol, a Benodwyd a/neu rhai gydag Atwrneiaeth Arhosol.)
 • Ffordd o fyw ac amgylchiadau cymdeithasol
 • Ymddangosiad personol ac ymddygiad

Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn prosesu gwybodaeth sensitif (categori arbennig), sy’n berthnasol i achosion unigol, ar gyfer darparu gwasanaethau iechyd meddwl, a allai gynnwys rhai o’r canlynol, ymhlith eraill:

 • Manylion iechyd corfforol a/neu iechyd meddwl
 • Tarddiad hiliol neu ethnig
 • Credoau crefyddol neu gredoau eraill
 • Troseddau (gan gynnwys troseddau honedig), achosion troseddol, canlyniadau a dedfrydau
 • Ymlyniad gwleidyddol / barn
 • Tueddfryd Rhywiol

Cedwir y cofnodion ar bapur neu ar gyfrifiadur. Cânt eu trin yn gyfrinachol a’u dal yn ddiogel bob amser.

Gyda phwy y byddwn yn rhannu’r wybodaeth?

Mewn rhai amgylchiadau, bydd yn rhaid i’r Cyngor rannu eich gwybodaeth gyda phartneriaid allanol a thrydydd sector os yw’n berthnasol i’r ddarpariaeth gofal. Mae’r rhain yn cynnwys ond heb eu cyfyngu i’r canlynol:

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
 • Meddygon Teulu
 • Darparwyr annibynnol
 • Darparwyr trydydd sector

Caiff gwybodaeth ei rhannu mewn achosion o wir angen, ble gallwn wella ar y gwasanaeth sydd yn cael ei gynnig i’r unigolyn. Ni chaiff y wybodaeth ei rhannu felly oni bai fod angen cyfreithiol i wneud. Ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth i wlad arall.

Pa mor hir fyddwn yn cadw eich gwybodaeth?

Bydd y gwasanaeth yn cadw eich gwybodaeth dim ond cyhyd ag sy’n angenrheidiol. Bydd hyn fel rheol yn isafswm o ugain mlynedd yn dilyn cwblhau cysylltiad gyda’r gwasanaeth iechyd meddwl neu wyth mlynedd o ddyddiad marwolaeth defnyddiwr gwasanaeth (nid ydynt yn dinistrio'r ffeiliau yma gan fod embargo arnynt). Pe byddai cyswllt yn ail gychwyn gyda’r gwasanaeth, bydd y dyddiad yn ail gychwyn. Mae gennym restr o gyfnodau cadw ar gyfer gwaith yr Adran. Am wybodaeth bellach cysylltwch â’r Swyddog Gwybodaeth os gwelwch yn dda.

Ar ôl y cyfnod cadw, bydd eich gwybodaeth yn cael ei gwaredu’n ddiogel.

Bydd holl ffeiliau papur yn cael eu cadw gan y Gwasanaeth Iechyd Meddwl, Bwrdd Iechyd.

Allwch chi weld pa wybodaeth mae’r gwasanaeth yn ei chadw amdanoch?

Mae gennych hawl i ofyn am yr holl wybodaeth bersonol mae’r gwasanaeth yn ei chadw amdanoch. Mewn rhai amgylchiadau, ni fyddwn yn gallu gadael i chi weld y wybodaeth, neu ran ohoni, oherwydd:

 • ei bod yn cynnwys gwybodaeth gyfrinachol am bobl eraill;
 • neu fod gweithiwr proffesiynol yn credu y byddai’n achosi niwed difrifol i les corfforol neu feddyliol yr unigolyn neu rywun arall

Os na allwn roi mynediad i chi at eich gwybodaeth byddwn yn egluro’r rheswm dros wrthod.

Sut ydw i’n gwneud cais i weld y wybodaeth mae’r Adran yn ei chadw amdanaf?

 • Lawrlwythwch y ffurflen gais mynediad i wybodaeth bersonol
 • Anfonwch lythyr neu e-bost atom
 • Holwch ar lafar

Fel arfer, byddwn yn gofyn i chi ddarparu prawf i brofi pwy ydych chi.

Unwaith y byddwn wedi derbyn prawf o’ch hunaniaeth, fe wnawn  wedyn brosesu’ch cais mewn 1 mis, neu mae gennym hawl i ymestyn y cyfnod hwn i 2 fis os yw’r cais yn swmpus neu’n gymhleth.

Sut i gysylltu â ni?

Am fwy o wybodaeth, neu os ydych yn dymuno derbyn ffurflen gais ar e-bost neu yn y post, cysylltwch â ni ar y manylion isod:

Swyddog Gwybodaeth Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant

 • Ffôn: 01286 679 223
 • E-bost: gcgc@gwynedd.llyw.cymru
 • Cyfeiriad: Swyddog Gwybodaeth, Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH

Sut i gael mwy o wybodaeth am eich hawliau?

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r dudalen Datganiadau Preifatrwydd a Chwcis.

Y pwrpas a'r sail gyfreithlon dros brosesu

Pwrpas y prosiect yw cael systemau iechyd a systemau gofal cymdeithasol i weithio'n agosach gyda'i gilydd. Mae gwahanol adrannau o fewn iechyd a gofal cymdeithasol yn defnyddio gwahanol systemau TG i olrhain cleifion, sy'n golygu nad yw pawb sy'n rhoi cymorth i glaf yn gwybod pwy arall sy'n ymwneud ag unrhyw glaf unigol. Pwrpas y prosiect hwn yw dod â'r systemau hynny yn agosach at ei gilydd fel y gellir cydlynu gofal ar draws proffesiynau. Er enghraifft, bydd therapydd yn gwybod a oes gan unrhyw gleifion unrhyw ofal cartref a gall drafod sut i gydweithio i adfer claf ar ôl ei ryddhau. Bydd gweithwyr cymdeithasol yn gwybod pwy yw'r nyrsys ardal sy'n ymwneud â chleifion penodol a gallant nodi unrhyw bryderon ynghylch lles y claf. Mae natur ddarniog y systemau TG a ddefnyddir ar hyn o bryd yn golygu nad yw'r wybodaeth sydd ei hangen i wneud penderfyniadau hollbwysig bob amser ar gael yn hawdd i bobl allweddol a allai, o bosibl, weithio gyda'i gilydd.

Y sail gyfreithlon yr ydym yn dibynnu arni i brosesu data personol yw Erthygl 6(1)(e), GDPR y DU, sy'n ein galluogi i brosesu data personol pan fydd hyn yn angenrheidiol i gyflawni ein tasgau cyhoeddus, sef darparu gofal cymdeithasol o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Y sail gyfreithlon ar gyfer categorïau arbennig (sef data iechyd yn yr achos hwn) yw Erthygl 9 (2)(h),GDPR y DU h.y. mae prosesu yn angenrheidiol er dibenion meddyginiaeth ataliol neu alwedigaethol, ar gyfer asesu capasiti gweithio'r gweithiwr, diagnosis meddygol, darparu gofal iechyd neu ofal cymdeithasol neu driniaeth neu reoli systemau iechyd neu ofal cymdeithasol.

Yr hyn sydd ei angen arnom

Bydd y data a gesglir o systemau iechyd a gofal cymdeithasol yn ddata adnabyddadwy craidd (enw, dyddiad geni, cod post, cyfeiriad a rhif y GIG). Bydd y setiau data hyn yn nodi pa systemau sydd â phroffil ar gyfer unrhyw glaf yn yr ysbyty sydd dros 18 oed. Bydd adroddiad yn cael ei lunio i ddangos pa broffesiwn sydd wedi bod yn rhoi cymorth i'r claf. Ni fydd yn rhannu unrhyw wybodaeth ddiagnostig heblaw am roi gwybod pa broffesiynau sy'n gweithio gyda chleifion sy'n mynd i mewn i'r ysbyty. Bydd hefyd yn enwi'r gweithiwr proffesiynol sydd wedi bod yn rhan o fywyd y claf hwnnw. Bydd yr adroddiad yn annog gweithwyr proffesiynol i ddod i adnabod ei gilydd a chynnal sgyrsiau am gynllun rhyddhau cleifion ar ôl iddynt ddod i mewn. Bydd cleifion nad ydynt yn hysbys i unrhyw system hefyd yn cael eu harddangos, a gellir cynnal sgwrs rhwng gweithwyr gofal cymunedol a gweithwyr gofal eilaidd am y cynllun rhyddhau. Pan nad oes angen unrhyw ymyrraeth gymunedol ar y claf, bydd yn cael ei dynnu oddi ar yr adroddiad.

Pam mae ei angen arnom

Ar hyn o bryd nid yw gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymunedol yn gwybod pa gleifion sy'n cael gofal gan weithwyr proffesiynol eraill. Mae hyn yn golygu nad yw'r gofal a roddir i gleifion yn y gymuned wedi'i gydlynu ac nad yw mor effeithlon ag y gallai fod. Bydd y system cydweddu data hon yn rhoi cyfle inni drefnu gwell gofal gan y bydd gweithwyr iechyd a chymdeithasol yn gweithio gyda'i gilydd er budd y dinesydd.

Yr hyn rydym yn ei wneud ag ef

Byddwn yn cydweddu'r data adnabyddadwy rhwng cofnodion iechyd a chymdeithasol, ac yn llunio adroddiad ar gyfer pob Tîm Adnoddau Cymunedol er mwyn iddynt gynllunio'r broses o ryddhau

cleifion gyda'r ysbyty. Bydd y data personol yn cael eu dileu ar ôl i'r claf gael ei ryddhau. Yn yr un modd, os nad yw'r claf wedi cael unrhyw gymorth hanesyddol ac nad oes angen unrhyw ymyrraeth i'w ryddhau, bydd y data'n cael eu dileu o'r adroddiad.

Pa mor hir yr ydym yn ei gadw

Bydd y ‘cydweddiad’ yn cael ei gynnal cyhyd â’ch bod yn glaf mewn unrhyw ysbyty cymunedol neu gyffredinol, neu nes ein bod yn gwybod nad oes angen cymorth ar y cleifion i adael.

Sut i gael mwy o wybodaeth?

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r dudalen Swyddfa Gwybodaeth Comisiynwyr

 

Y pwrpas a'r sail gyfreithiol dros brosesu

Mae Cyngor Gwynedd yn rhoi cefnogaeth i ffoaduriaid Wcráin trwy ddwy raglen:

 • Trwy gydlynu'r cynllun Cartrefi i Wcráin lle gall bobl gofrestru i noddi a chynnig lle yn eu cartrefi i unrhyw un sy'n ffoi o'r ymladd yn Wcráin i fyw am o leiaf chwe mis.
 • Rydym hefyd yn gweithio gyda chymdeithas tai Clwyd Alun i ddarparu Canolfan Groeso ym Mangor sy'n cynnwys darparu llety dros dro.

Byddwn felly'n prosesu data personol

 • Noddwyr unigol
 • Ffoaduriaid

Mae data personol y noddwyr yn cael ei brosesu er mwyn cynnal gwiriadau diogelu a DBS; i sicrhau bod y llety yn addas ac i brosesu'r taliad o £350 y mis.

Mae data personol y ffoaduriaid yn cael ei brosesu i roi cefnogaeth iechyd a lles iddynt; i dalu arian iddynt; ac i drefnu darpariaeth addysg pan fo angen.

Mae'r data personol yn cael ei brosesu dan Erthygl 6(1)(e), GDPR y DU - mae prosesu'n angenrheidiol ar gyfer cyflawni tasg er budd y cyhoedd neu wrth ddefnyddio awdurdod swyddogol a ymddiriedwyd i'r rheolydd, fel y nodir isod:

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun Cenedl Noddfa sy’n ei dro’n adlewyrchu egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn arbennig 'Cymru sy'n fwy cyfartal', 'Cymru o gymunedau cydlynol' a 'Chymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang'.

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Ar gyfer data categori arbennig y sail gyfreithiol yw Erthygl 9(2)(g) rhesymau o fudd cyhoeddus sylweddol yn rhinwedd y ddeddfwriaeth uchod.

Ar gyfer y data ar euogfarnau troseddol, Erthygl 10 GDPR y DU trwy rinwedd Deddf Diogelu Data 2018 Atodlen 1 par 2, dibenion iechyd a gofal iechyd.

Categorïau o ddata a brosesir

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Cyfeiriad e-bost
 • Rhif ffôn
 • Dyddiad geni
 • Gwiriadau DBS (ar gyfer y noddwyr)
 • Manylion Banc (ar gyfer y noddwyr)
 • Gwiriadau cofnodion gofal cymdeithasol (ar gyfer y noddwyr)
 • Gwybodaeth iechyd a lles (ffoaduriaid)
 • Manylion llety

Gwneud penderfyniadau a phroffilio awtomataidd

Ni fyddwn yn gwneud unrhyw benderfyniadau neu broffilio awtomataidd.

 

Gyda phwy y byddwn yn rhannu'r wybodaeth?

Ar gyfer y Cynllun Cartrefi i Wcráin, bydd y wybodaeth yn cael ei rhannu gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Heddlu Gogledd Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a'r Groes Goch Brydeinig.

Ar gyfer y Ganolfan Groeso, bydd gwybodaeth yn cael ei rhannu gyda Chymdeithas Tai Clwyd Alun.

Pa mor hir yr ydym yn ei chadw?

Cedwir y wybodaeth hon yn unol â'n hatodlen gadw gwybodaeth.

Eich hawliau a manylion ar sut i gwyno

Gweler y rhan berthnasol ar ein gwefan: Cwynion

Gweler isod ddolen i Lywodraeth Cymru a Hysbysiadau Preifatrwydd y Swyddfa Gartref:

Cynllun Cartrefi i Wcráin: hysbysiad preifatrwydd | GOV.WALES:

Wcrain: cynigion o gymorth: hysbysiad preifatrwydd | GOV.WALES

Homes for Ukraine visa sponsorship scheme: privacy notice - GOV.UK (www.gov.uk)

Mae’r hysbysiad preifatrwydd a ganlyn yn berthnasol i’r cynllun Rhannu Cartref o fewn Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant a ddarperir gan Gyngor Gwynedd.  

Pwrpas y gwasanaeth 
Mae Rhannu Cartref yn galluogi dau unigolyn i gyd-fyw er budd y ddau sydd ynghlwm â’r prosiect. Gan amlaf, golygai hyn berson hŷn sydd gyda ystafell sbâr yn eu cartref yn cael eu paru mewn modd diogel gyda rhywun iau a all gynnig cefnogaeth o amgylch y cartref. 


Pa fathau o wybodaeth sy’n cael ei chasglu a pham
 
Enw, Cyfeiriad, Cyfeiriad e-bost, Rhif ffôn, Dyddiad geni, Grŵp ethnig, Cyfeiriadedd rhywiol, Manylion budd daliadau, Ffordd o fyw ac amgylchiadau cymdeithasol, Materion iechyd neu salwch, Gwiriadau DBS.

Mae angen y wybodaeth er mwyn gallu paru unigolion addas gyda’i gilydd

 

Gyda phwy byddwn yn rhannu’r wybodaeth 
Defnyddwyr y cynllun er mwyn y gallu i baru unigolion addas.

Yr Heddlu os bydd amheuaeth o drosedd neu trosedd wedi’i gyflawni.

 

Cyfiawnhad dros ddefnyddio’r wybodaeth 
Byddwn yn dibynnu ar Erthygl 6(1)(f) o’r UK GDPR sef buddion cyfreithlon ar gyfer prosesu eich data personol. Ar gyfer data categori arbennig (sef gwybodaeth am iechyd, grŵp ethnig, cyfeiriadedd rhywiol), byddwn yn dibynnu ar Erthygl 9(2)(h) sef iechyd a gofal cymdeithasol. O ran data troseddol, sef gwiriadau DBS, y cymal perthnasol yw Erthygl 10 ac wedyn Atodlen 1, Rhan 1, paragraff 2 o Ddeddf Diogelu Data 2018.

 

Am faint fyddwn ni’n cadw’r wybodaeth bersonol 
6 mis os bydd unigolyn yn penderfynu eu bod ddim eisiau parhau gyda’r cynllun.

6 mis os yw cydlynydd y cynllun yn penderfynu nad ydi’r unigolyn yn addas i fwrw ymlaen gyda’r broses o baru.

6 blynedd ar ôl i’r pâr orffen gyd-fyw.